Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

 Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Rengia ministerijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, jų pakeitimo projektus, veda duomenis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje.

 Rengia programų ar priemonių sąmatų projektus, rengia tvirtinimui programų ar priemonių sąmatas.

 Rengia su socialinės apsaugos srities investicijų planavimu susijusius teisės aktų projektus bei ataskaitas.

Organizuoja ir koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų rengimą ir tikslinimą.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.      Sudaryti 2020 m. programų sąmatų projektus ir galutines patikslintas programų sąmatas su skaičiavimais.

2.      Patikslinti 2020 metų programų sąmatas bei užtikrinti sąlygas finansavimui pagal programas vykdyti.

3.   Koordinuoti socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą, reikiamų dokumentų parengimą, vadovaujantis toje srityje galiojančiais teisės aktais.

4.      Organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti 2020 m. ministerijos metinio veiklos plano rengimą ir ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą.

Sutarčių su asignavimų valdytojais (SODRA) rengimas, koordinavimas, reikiamų pakeitimų įgyvendinimas.