Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Kas ketvirtį teikia ataskaitas skyriaus vedėjui apie kuruojamų teisminių ginčų eigą..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – teisės srityje;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Laiku pateikti kokybiškas (t. y. įvertinus siūlomo teisinio reguliavimo tikslą, priemones, pasekmes, ypač administracinės naštos mažinimo aspektu bei teisės techniką) išvadas dėl ministerijos kancleriui pavestų administravimo sričių padalinių parengtų teisės aktų projektų, sutarčių ir susitarimų.
  2. Laiku parengti ir pateikti atsiliepimus į skundus / ieškinius, kitus procesinius dokumentus ir tinkamai atstovauti ministerijai teismuose bei koordinuoti teisminių ginčų eigą.
  3. Skyriaus kompetencijos ribose užtikrinti įstaigos vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų suvestinių redakcijų rengimą, skelbimą ir atnaujinimą.