Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

 

Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

 Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

 Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

 Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Užtikrina ministerijai valstybės biudžete patvirtintų VB ir ES lėšomis finansuojamų programų ir jų priemonių pagal skyriaus veiklos planą ir iš kitų šaltinių gautų lėšų, turto, atsiskaitymų finansų kontrolę..

Vykdo gautų, parengtų ir perduodamų NBFC dokumentų, reikalingų ministerijos buhalterinės apskaitos vykdymui ir biudžeto vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui, finansų kontrolę..

Kontroliuoja sutarčių su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba vykdymą, kad būtų užtikrintas savalaikis finansinių įsipareigojimų vykdymas..

19. Vykdo EPLSAF vadovaujančios institucijos funkcijas, susijusias su finansavimo lėšų valdymu ir kontrolės sistema, veiksmų programos administravimu bei vykdo PMIF atsakingos institucijos funkcijas, užtikrinančias lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą..

 Analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto, tarp jų ES, programų ir jų priemonių ir kitų lėšų panaudojimą. Dalyvauja rengiant ir teikiant informaciją Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų auditoriams..

 Dalyvauja rengiant taisykles, procedūrų vadovus ir kitas tvarkas, susijusias su ES lėšų administravimu..

 Dalyvauja ministerijai rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – finansų kontrolės srities patirtis ;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;