Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

 Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

 Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

 Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

 Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano ir Ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą.

Suveda ir tikslina Ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje..

Analizuoja ir vertina lėšų poreikį teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialines išmokas, būsto išlaikymo kompensacijas, naujoms nuostatoms įgyvendinti, socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti.

Rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

3. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

5. darbo patirties sritis – veiklos planavimo srities patirtis;

6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1. kalba - anglų;

2. kalbos mokėjimo lygis – A2.