Pareigų aprašymas Spausdinti

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

Rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą.

Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Vykdo ministerijai valstybės biudžete patvirtintų programų ir jų priemonių pagal skyriaus veiklos planą ir iš kitų šaltinių gautų lėšų, atsiskaitymų finansų kontrolę..

Tikrina ir rengia perdavimui NBFC dokumentus dėl gautinų ir mokėtinų sumų, reprezentacinių išlaidų bei komandiruočių..

Kontroliuoja sutarčių vykdymą. Vykdo komandiruočių išlaidų kontrolę, rengia ir teikia LR Finansų ministerijai paraiškas dėl ministerijos atstovų kelionių išlaidų kompensavimo. Vykdo ministerijos banko operacijų kontrolę..

Analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto programų ir jų priemonių ir kitų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, panaudojimą, pastabas bei pasiūlymus teikia skyriaus vedėjui..

 Dalyvauja rengiant ministerijos (centrinės institucijos) valstybės biudžeto projektą..

 Rengia informaciją apie lėšų panaudojimą ir teikia ją ministerijos administracijos padaliniams, rengiantiems kitų ketų biudžeto projektą bei kitiems subjektams pagal paklausimą..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – finansų kontrolės srities patirtis ;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti lėšų pervedimą ministro reprezentavimo fondui atstovavimo šalyje ir užsienyje išlaidoms finansuoti, kontroliuoti fondo lėšų naudojimą ir atsiskaitymą pagal galiojančius teisės aktus. 

2. Vykdyti darbo užmokesčio lėšų naudojimo kontrolę ir užtikrinti darbo užmokesčio informacijos skelbimą ministerijos interneto svetainėje.

3. Dalyvauti ministerijos 2021-2023 metų strateginio veiklos plano projekto rengime, paskaičiuoti darbo užmokesčio lėšų poreikį.

4. Kontroliuoti komandiruočių išlaidų padengimui skirtų lėšų naudojimą ir informaciją apie kiekvieno komandiruoto asmens komandiruočių išlaidas teikti NBFC.