Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Laikinai nesant Finansų departamento direktoriaus, vykdo direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

3. studijų kryptis – finansai (arba);

4. studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

6. darbo patirties sritis – finansų valdymo srities patirtis;

7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti 2020 m. valstybės biudžeto lėšų naudojimo finansų kontrolės vykdymą skyriaus kompetencijų ribose. Vykdyti biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių duomenų analizę ir teikti informaciją ministerijos vadovybei.

2. Užtikrinti ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) 2021 – 2023 metų veiklos užtikrinimui planuojamų naudoti lėšų sąmatos projekto parengimą.

3. Įgyvendinant LRV teisės aktus Dėl valstybės biudžeto, apskaitos mokėjimų sistemos finansų valdymo ir apskaitos posistemio (toliau – FVAIS) įdiegimo, vykdyti veiksmų plano įgyvendinimo bei grafiko laikymosi stebėseną, koordinuoti procesus bei jų žingsnius, kuriuos reikalinga atlikti ministerijai ir Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui pagal teisės aktuose priskirtą kompetenciją.

4. Užtikrinti, kad skyriaus pavedimai ir užduotys būtų įvykdytos nustatytais terminais.

5. Įgyvendinti 3 mikroklimato gerinimo skyriuje priemones.