Pareigų aprašymas Spausdinti

 

FUNKCIJOS

 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

 Koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą arba prireikus atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę.

 Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

 Koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją.

Koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Vykdo ministerijos kontroliuojamų viešųjų įstaigų investicijų kontrolę..

 Vykdo ministerijos priemonės "Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai" valstybės biudžeto lėšų poreikio planavimą ir lėšų naudojimo kontrolę..

 Rengia, apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas įgyvendina ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, skolinius įsipareigojimus..

Analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir kontroliuoja informacijos paskelbimą jų interneto svetainėje..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – finansų kontrolės srities patirtis ;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Teikti pagalbą ministerijai pavaldžioms įstaigoms dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų centralizavimo tęstinumo ir bendrų viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinių sistemų diegimo

2. Vykdyti ministerijos priemonės „Sudaryti sąlygas ministerijos veiklai“ valstybės biudžeto lėšų poreikio planavimą 2021-2023 metams ir užtikrinti 2020 metų lėšų naudojimo kontrolę

3. Vykdyti ministerijos atsiskaitomųjų sąskaitų, pagal sudarytą elektroninės bankininkystės sutartį su SEB banku, priežiūrą ir bankinių duomenų keitimą bei atnaujinimą pagal banko vykdomus pokyčius

4. Analizuoti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) parengtus ir pateiktus ministerijos finansinių ataskaitų rinkinius ir užtikrinti jų paskelbimą ministerijos interneto svetainėje.