Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbininkas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. išmanyti elektros saugos pagrindus ir laikytis jų reikalavimų;

2. išmanyti elektrinių prietaisų veikimo principus, jų naudojimo tvarką ir laikytis jos reikalavimų;

3. išmanyti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją, naudojimo būdus, ir laikytis reikalavimų juos naudojant;

4. išmanyti mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir laikytis jos reikalavimų.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbininkas vykdo šias funkcijas:

1. tvarko ir ruošia ministerijos sales prieš ir po seminarų, konferencijų, kitų ministerijoje organizuojamų renginių;

2. atlieka priskirtų ministerijos tarnybinių ir pagalbinių patalpų valymo darbus rankiniu bei mechanizuotu būdu ministerijos darbo valandomis;

3. atlieka centrinių įėjimų laiptų į ministerijos pastatus valymo darbus rankiniu būdu ministerijos darbo valandomis;

4. esant poreikiui valo stiklines pertvaras patalpose, saugiame aukštyje esančių langų vidinę pusę bei kitus stiklinius paviršius;

5. kartą per mėnesį valo virtuvėlėse esančius šaldytuvus;

6. išneša buitines atliekas ir šiukšles iš priskirtų ministerijos tarnybinių ir pagalbinių patalpų į jų sandėliavimo vietą;

7. esant poreikiui, baigęs darbą užrakina priskirtų ministerijos tarnybinių ir pagalbinių patalpų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina ar nėra paliktų įjungtų šildymo ar kitų elektros prietaisų (išskyrus kompiuterius);

8. atlieka vejos ir augalų,  esančių ministerijos patalpose ir lauko teritorijoje, tręšimo, laistymo ir priežiūros darbus;

9. užtikrina tinkamą ir racionalų valymo ir kitų darbo priemonių naudojimą;

10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.