Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.

 Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba, prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.

Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano parengimą bei kontroliuoja jų įgyvendinimą..

Rengia ir organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente nustatytais terminais būtų parengta ir pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei Ministerijos metinė veiklos ataskaita.

Renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš Ministerijos darbuotojų, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti.

Renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl lėšų perskirstymo tarp Ministerijos vykdomų programų ir priemonių.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – veiklos planavimo srities patirtis;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

1. kalba - anglų;

2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Iki teisės aktuose nustatyto termino surinkti iš savivaldybių administracijų, išanalizuoti ir patikslinus nustatyti 2021–2023 metų valstybės biudžeto lėšų poreikį išmokoms vaikams mokėti ir administruoti, patikslintą 2021 metų valstybės biudžeto lėšų poreikį išmokoms vaikams mokėti ir administruoti bei atlikus savivaldybių pateiktų statistinių ataskaitų duomenų analizę pagal poreikį patikslinti asignavimus išmokoms vaikams mokėti ir administruoti 2020 metais.

2. Iki teisės aktuose nustatyto termino surinkti iš savivaldybių, išanalizuoti ir patikslinus nustatyti 2021–2023 metų valstybės biudžeto lėšų poreikį specialiajai tikslinei dotacijai socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir administruoti, patikslintą 2021 metų valstybės biudžeto lėšų poreikį specialiajai tikslinei dotacijai socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir administruoti bei atlikus savivaldybių pateiktų statistinių ataskaitų duomenų analizę pagal poreikį perskirstyti 2020 m. skirtas specialiąsias tikslines dotacijas tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų.

3. Iki teisės aktuose nustatyto termino suvesti 2021–2023 metų ministerijos strateginio veiklos plano duomenis ir pagal poreikį patikslinti 2020 metų ministerijos strateginio veiklos plano duomenis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) ir Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS). Koordinuoti kitų ministerijos padalinių atliekamą 2021–2023 metų tarpinstitucinių veiklos planų projektų suvedimą ir 2020 m. tarpinstitucinių veiklos planų tikslinimą SIS. 

4. Iki teisės aktuose nustatyto termino iš ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir globos įstaigų surinkti, išanalizuoti, apibendrinti ir Vidaus reikalų ministerijai pateikti informaciją, reikalingą 2019 metų viešojo sektoriaus ataskaitai parengti.