Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

2. darbuotojas turi turėti:

2.1. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos automobilį;

2.2. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

3. darbuotojas turi išmanyti:

3.1. kelio dangos klasifikaciją ir važiavimo ja sąlygas įvairiu paros ir metų laiku;

3.2. kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas;

3.3. automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką;

3.4. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus ir priemones;

3.5. kelių eismo pažeidimų priežastis ir būdus jiems išvengti;

3.6. kelionės lapų ir apyskaitos apie degalų sunaudojimą pildymą;

3.4. išmanyti ir gebėti taikyti:

.4.1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso normas ir Kelių eismo taisykles;

4.2. ministerijos vidaus tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos saugos reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina tarnybinio lengvojo automobilio (toliau – automobilis) techninę ir sanitarinę būklę, švarą prieš išvykstant į kelionę, kelyje ir iš jos parvykus;

2. saugiai veža automobiliu ministerijos darbuotojus į (iš) paskirties vietos, komandiruočių;

3. pristato automobilį į automobilių plovyklą;

4. pristato automobilį remontui į auto remonto įmonę, pasiimdamas automobilį patikrina, ar atlikti visi nurodyti remonto darbai, užtikrina savalaikį padangų keitimą pagal Kelių eismo taisyklių reikalavimus;

5. pristato automobilius į techninės apžiūros centrus;

6. užpildo automobilio kuro baką atitinkamais automobiliui degalais degalinėje;

7. pildo kelionės lapus ir rengia degalų sunaudojimo apyskaitas;

8. atlieka baldų, medžiagų ir kito inventoriaus krovimo, iškrovimo, pernešimo ar pervežimo darbus;

9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus;