Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3. turėti darbo patirties ūkio aptarnavimo srityje;

4. turėti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą galiojantį priešgaisrinės saugos ir atestacijos pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą organizuoti priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ministerijoj;

5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

8. išmanyti saugos ir sveikatos darbe reikalavimus;

9. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius priešgaisrinę saugą darbe.        

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi ministerijoje;

2. rengia ar dalyvauja rengiant gaisrinės saugos instrukcijas, instruktuoja darbuotojus, supažindina juos su gaisrinės saugos darbe reikalavimais;

3. koordinuoja su skyriaus veikla susijusių priskirtų sutarčių vykdymą;

4. vykdo priskirtų ministerijos administracinių pastatų inžinerinių sistemų ir įrenginių (apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos, įėjimo kontrolės, vaizdo stebėjimo, šilumos, karšto vandens, vėdinimo, kondicionavimo, dūmų šalinimo, gaisro gesinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemų, liftų) priežiūrą pagal su tiekėjais sudarytas paslaugų teikimo sutartis, vertina darbuotojų pranešimus apie netinkamą sistemų ir įrenginių darbą, organizuoja pastebėtų trūkumų ir defektų šalinimą, dalyvauja atliekant sistemų ir įrenginių patikros, profilaktikos, reguliavimo, remonto ir išbandymo darbus;

5. aprūpina ministerijos darbuotojus biuro įranga, raštinės reikmenimis ir vizitinėmis kortelėmis, informacinėmis kortelėmis, antspaudais ir spaudais, kitu inventoriumi ir ūkinėmis priemonėmis;

6. parengia ministerijos posėdžių sales posėdžiams, susitikimams ir kitiems renginiams;

7. aprūpina ministerijos organizuojamų seminarų, konferencijų dalyvius reikalingomis priemonėmis;

8. atlieka pagalbinius darbus ministerijos pastatuose ir sandėliuose;

9. atlieka antrinių atliekų surinkimo ir išnešimo darbus į jų sandėliavimo vietą iš ministerijos patalpose esančių talpyklų (makulatūra, plastikas, stiklas, elektronika) į jų sandėliavimo vietą;

10. organizuoja bylų pervežimą saugojimui į archyvus;

11. atlieka įvairius nesudėtingus remonto darbus (baldai, durų spynos, langų uždarymo mechanizmai, vandens nuleidimo bakelių mechanizmai ir kiti remonto objektai) ar organizuoja įrangos remonto ar keitimo darbus;

12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.