Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

9. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Koordinuoja informacijos apie vykdomas skurdo ir socialinės atskirties, pajamų nelygybės mažinimo priemones rinkimą ir analizę..

20. Koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse..

21. Koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ministrui pavestose valdymo srityse rengimą, analizuoja ir teikia informaciją apie jų vykdymą..

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – sociologija (arba);

 studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirties sritis – skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srities patirtis;

 darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.  Parengti ne mažiau kaip 5 analizes ar pranešimus, reikalingus strateginiams ministerijos sprendimams priimti ar jiems pristatyti.

2.     Pagal kompetenciją dalyvauti NPP, plėtros programų rengime bei tikslinime.

3.   Užtikrinti ministerijos veiklos sričių politikos formavimui, įgyvendinimui ir priežiūrai reikalingų rodiklių reikšmių savalaikį pateikimą, kokybišką stebimų rodiklių reikšmių pokyčių interpretavimą.

4.     Dalyvauti ruošiant dokumentus, reikalingus projekto antrojo etapo paraiškai.