Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti;

3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4. turėti darbo patirties turto priežiūros srityje;

5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

8. išmanyti pastatų naudojimo, priežiūros, kapitalinio ir einamojo remonto tvarką;

9. išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus;

10. turėti darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ministerijoje;

11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

2. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi ministerijoje;

3. rengia ar dalyvauja rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, instruktuoja darbuotojus, supažindina juos su saugos ir sveikatos darbe reikalavimais;

4. koordinuoja su skyriaus veikla susijusių priskirtų sutarčių vykdymą;

5. vykdo priskirtų ministerijos administracinių pastatų inžinerinių sistemų ir įrenginių (apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos, įėjimo kontrolės, vaizdo stebėjimo, šilumos, karšto vandens, vėdinimo, kondicionavimo, dūmų šalinimo, gaisro gesinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemų, liftų) priežiūrą pagal su tiekėjais sudarytas paslaugų teikimo sutartis, vertina darbuotojų pranešimus apie netinkamą sistemų ir įrenginių darbą, organizuoja pastebėtų trūkumų ir defektų šalinimą, dalyvauja atliekant sistemų ir įrenginių patikros, profilaktikos, reguliavimo, remonto ir išbandymo darbus;

6. prižiūri ministerijos tarnybinių patalpų būklę ir organizuoja einamojo ir kapitalinio remonto darbus;

7. pagal skyriaus kompetenciją rengia prekėms ir paslaugoms įsigyti reikalingus pirkimo dokumentus ir vykdo supaprastintus viešuosius pirkimus;

8. organizuoja aplinkos tvarkymo darbus ministerijos teritorijoje;

9. aprūpina ministerijos darbuotojus biuro įranga, raštinės reikmenimis ir vizitinėmis kortelėmis, informacinėmis kortelėmis, antspaudais ir spaudais, kitu inventoriumi ir ūkinėmis priemonėmis;

10. ministro įsakymais nustatyta tvarka užtikrina įslaptintos informacijos fizinę apsaugą, įgyvendina teisės aktuose nustatytus fizinės apsaugos reikalavimus patalpoms, kuriose saugoma įslaptinta informacija;

11. vykdo materialinių vertybių priėmimą ir išdavimą ir veda jų apskaitą;

12. atlieka baldų, medžiagų ir kito inventoriaus krovimo, iškrovimo, pernešimo ar pervežimo darbus;

13. rengia raštų, pažymų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirtomis sritimis, projektus;

14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.