Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. būti įgijusiam ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose reglamentuojančius teisės aktus;
  3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
  4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;
  5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
  1. padeda organizuoti viceministrų ir ministerijos kanclerio veiklą;
  2. tvarko duomenis ministerijos dokumentų valdymo sistemoje, pagal kompetenciją perduoda (nukreipia) gautą korespondenciją ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  3. rengia, tvarko ir saugo bylas (dokumentus), perduoda saugoti į archyvą;
  4. atlieka viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimų vykdymo kontrolę, analizuoja ir teikia informaciją apie pavedimų vykdymo eigą;
  5. pagal kompetenciją rengia dokumentų, raštų projektus;
  6. padeda rengti viceministrų, ministerijos kanclerio darbotvarkes, susitikimų ir posėdžių grafikus;
  7. padeda organizuoti susitikimus, asmenų priėmimą ir renginius, rengia ir teikia renginių dalyviams informaciją, medžiagą, rūpinasi techninėmis renginio priemonėmis;
  8. teikia informaciją viceministrams ir ministerijos kancleriui apie Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, komisijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose, ministerijų atstovų (viceministrų,) ir kituose Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose svarstomus klausimus ir užtikrina reikalingos medžiagos pateikimą;
  9. rengia tarnybinių raštų dėl viceministrų ar ministerijos kanclerio tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus bei užtikrina su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusios medžiagos pateikimą;
  10. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
  11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio viceministrų ar ministerijos kanclerio ir skyriaus vedėjo pavedimus.