Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. būti įgijusiam ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose reglamentuojančius teisės aktus;
  3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
  4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programiniu paketu;
  5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
  1. padeda organizuoti ministro veiklą;
  2. tvarko duomenis ministerijos dokumentų valdymo sistemoje, pagal kompetenciją perduoda (nukreipia) gautą korespondenciją ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis);
  3. rengia, tvarko ir saugo bylas (dokumentus), perduoda juos naikinti arba saugoti į archyvą;
  4. atlieka ministrų pavedimų vykdymo kontrolę, analizuoja ir teikia informaciją apie pavedimų vykdymo eigą;
  5. pagal kompetenciją rengia dokumentų, raštų projektus;
  6. padeda rengti ministro darbotvarkes, susitikimų ir posėdžių grafikus;
  7. padeda organizuoti susitikimus, asmenų priėmimą ir renginius, rengia ir teikia renginių dalyviams informaciją, medžiagą, rūpinasi techninėmis renginio priemonėmis;
  8. teikia informaciją ministrui apie Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, komisijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose, ministerijų atstovų (viceministrų,) ir kituose Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose svarstomus klausimus ir užtikrina reikalingos medžiagos pateikimą;
  9. rengia tarnybinių raštų dėl ministro tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus, užtikrina su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusios medžiagos pateikimą;
  10. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
  11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro ir skyriaus vedėjo pavedimus.