Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą arba prireikus rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.

Koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.

 Koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą.

 Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo.

Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Teikia siūlymus dėl ministerijos prižiūrimų sričių terminų, Terminų komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo, dalyvauja šios komisijos veikloje..

 Registruoja ir tvarko socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, teikia skelbti Teisės aktų registre norminius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus..

Formuoja užduotis dokumentų valdymo sistemoje, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir Vyriausybės kanceliarijai siunčiamais raštais dėl įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo, rengia informaciją apie užduočių vykdymą..

 Vykdo įslaptintų dokumentų administravimą..

 Rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui, prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus..

Organizuoja ir kontroliuoja ministerijos vadovybės ir kitų pavedimų vykdymą..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

3. darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;

4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Atlikti teisės aktų, reglamentuojančių ministerijos dokumentų valdymą, įvertinimą ir prireikus parengti teisės aktų pakeitimų projektus.

2. Parengti DVS Avilys 2021 m. dokumentacijos plano projektą  ir pateikti derinti.

3. Koordinuoti ir kontroliuoti  DVS Avilys garantinės priežiūros paslaugas, tobulinti dokumentų valdymo procesus.

4. Sudaryti ministerijos komisijų ir darbo grupių svarbiems uždaviniams spręsti sąrašą.