Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

 

 Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

 Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

 Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

 Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų ataskaitas bei rengia ministerijos paklausimus ir kitus dokumentus Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų klausimais..

Tvarko informaciją apie įvykdytus ir vykdomus ministerijos viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo ir įvykdymo terminus, faktines vertes..

Rengia Viešųjų pirkimų tarnybai ministerijos viešųjų pirkimų ataskaitas, esant poreikiui - kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms jų prašomą informaciją, duomenis apie ministerijos planuojamus atlikti, atliekamus ir (ar) atliktus viešuosius pirkimus..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Kokybiškai ir laiku parengti ministerijos 2020 m. patvirtintame viešųjų pirkimų plane numatytų atvirų ir supaprastintų atvirų (įskaitant mažos vertės) viešųjų pirkimų konkursų sąlygas.

2. Tinkamai ir laiku vykdyti (CVP IS priemonėmis) ministerijos 2020 m. patvirtintame viešųjų pirkimų plane numatytų atvirų ir supaprastintų atvirų (įskaitant mažos vertės) viešųjų pirkimų procedūras.

3. Kokybiškai ir laiku rengti atsakymus į gautus tiekėjų paklausimus, prašymus paaiškinti konkurso sąlygas ir tiekėjų pateiktas pretenzijas dėl ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų.

4. Kokybiškai ir laiku rengti teisės aktų projektus, įskaitant tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus, susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimu.