Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – teisė (arba);

3. studijų kryptis – vadyba (arba);

4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

6. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;

7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Rengti teisės aktų projektus, įskaitant tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus, susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimu.

2. Vykdyti viešųjų pirkimų plano 2020 metams įgyvendinimo kontrolę, kad ministerija laiku įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, taip pat koordinuoti viešųjų pirkimų plano 2021 metams projekto rengimą ir dalyvauti jį rengiant.

3. Pateikti kokybiškas išvadas dėl ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių.

4. Laiku (nepraleidžiant teisės aktų nustatytų terminų) nagrinėti tiekėjų paklausimus, prašymus paaiškinti konkurso sąlygas ir pretenzijas dėl ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų bei teikti  išvadas, rengti dokumentus viešųjų pirkimų klausimais teismams ir kitoms institucijoms.

5. Rengti kitoms valstybinėms įstaigoms teisines išvadas dėl derinimui pateiktų  viešųjų pirkimų srities teisės aktų projektų.