Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

 Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

 Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

 Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 Kasmet atlieka asmenų aptarnavimo kokybės taikant vieno langelio principą ministerijoje analizę ir ją pateikia skyriaus vedėjui jo nustatytu terminu..

 Rengia asmenų priėmimo grafikus..

Dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų organizuojamuose asmenų priėmimuose, jų metu teikia išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos klausimais..

 Padeda Lietuvos pensininkų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininkui organizuoti jos veiklą, techniškai aptarnauja nurodytą tarybą..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

3. darbo patirties sritis – klientų/asmenų aptarnavimo srityje;

4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. 2019 metais rengti kokybiškus atsakymus į asmenų paklausimus, ministerijoje priimti ir konsultuoti asmenis.

2. Per einamuosius metus organizuoti Lietuvos pensininkų reikalų tarybos posėdžius.

3. Per einamuosius metus Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauti gyventojų priėmimuose.