Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

13. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

16. Pagal grupės veiklos sritį dalyvauja strategijų, programų ir priemonių projektų rengime ir įgyvendinime..

17. Koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo vykdymą ir tobulinimą..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

 studijų kryptis – teisė (arba);

 studijų kryptis – sociologija;

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B1.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą;
  2. Parengti ministro įsakymą dėl 2021 m. MVPD dydžio patvirtinimo;
  3. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, kitus dokumentus, reikalingus SPIS sistemos funkcionavimui, SPIS sistemos duomenų apsikeitimui;
  4. Koordinuoti iniciatyvas dėl Oficialiosios statistikos įstatymo pakeitimų, susijusių su SADM statistinių duomenų poreikio užtikrinimu.
  5. Pagal susiformavusį poreikį parengti grupės kompetencijai priskirtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  6.   Pagal susiformavusį poreikį pateikti grupės kompetencijai priskirtiną informaciją dėl skurdo ir socialinės atskirties mažinimo klausimų, reikalingą LR Seimui, Vyriausybei, kitoms institucijoms.