Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.

3. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

8. Koordinuoja tarptautinio protokolo laikymąsi ministerijoje, konsultuoja ministerijos administracijos padalinius bei vadovybę ir padeda organizuoti ministerijos tarptautinius renginius ir vizitus..

9. Renka, kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją iš ministerijos darbuotojų bei ministerijai pavaldžių institucijų apie tarptautinius renginius, vizitus, seminarus Lietuvoje ir užsienyje; teikia šią informaciją Užsienio reikalų ministerijai, ambasadoms ir kitoms institucijoms pagal poreikį.

10. Rengia dokumentus dėl apdovanojimo pasižymėjimo ženklu ,,Gerumo žvaigždė“ ir veda jų apskaitą. Koordinuoja darbo laiko apskaitos procedūras ministerijoje. Tvarko skyriaus dokumentų bylas, perduoda jas į archyvą.

11. Prižiūri atostogų, poilsio dienų suteikimo organizavimą ir tinkamą įforminimą, organizuoja kompensavimą už komandiruotes po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dienomis.

12. Organizuoja ir koordinuoja dokumentų vertimą raštu bei vertimą žodžiu iš / į užsienio kalbą pagal ministerijos darbuotojų poreikį. Tvarko informaciją susijusią su skyriaus veiklos sritimi vidiniame ir išoriniame ministerijos puslapiuose.

13. Rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų) dėl kelionių ir vertimo paslaugų teikimo bei dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.2. studijų kryptis – psichologija (arba);

arba:

14.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

14.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai.