Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.

10. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

12. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.

13. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

14. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

17. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

18. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

21. Vertina pavaldžių institucijų tarptautinių susitarimų projektus..

22. Rengia vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo dokumentus, organizuoja projektų įgyvendinimą, rengia Lietuvos suteiktos oficialios paramos vystymuisi (OPV) statistinę ataskaitą ir ataskaitų apie ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vystomojo bendradarbiavimo veiklą..

23. LINESIS pagalba koordinuoja ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą..

24. Rengia atstovų ES organų komitetuose ir darbo grupėse sąrašus..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;

 darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais dvišalio bendradarbiavimo rėmuose ir įgyvendinant LR Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintą Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą – su Ukraina, Gruzija, Moldova, Azerbaidžanu, Armėnija.

2. Parengti, derinti ir organizuoti pasirašymą susitarimų dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir:

- Ukrainos jaunimo ir sporto ministerijos susitarimo dėl bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje;

- Ukrainos socialinės politikos ministerijos memorandumo dėl tarpusavio bendradarbiavimo perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų srityje;

- Gruzijos ministerija, atsakinga už jaunimo politiką.

3. Rengti informaciją apie dvišalį bendradarbiavimą ir vystomąjį bendradarbiavimą pagal įvairias Lietuvos bei užsienio institucijų užklausas.

4. Koordinuoti pavaldžių institucijų veiklų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą, įgyvendinant LR Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintą Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą.

5. Kas mėnesį rengti ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo ataskaitas; atlikti pastabų ES dokumentų, susijusių su ES valstybių narių atstovavimu ES institucijose bei jų darbo organuose, vertimams teikimą; derinti ministerijos valstybės tarnautojų dalyvavimą tarptautinių organizacijų ir ES institucijų darbo grupių, komitetų veikloje.