Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

8. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.

9. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

10. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.

12. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.

13. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

16. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

17. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

18. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

19. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

21. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

23. Organizuoja ir koordinuoja ES socialinės apsaugos koordinavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimą bei susižinojimo tarnybų ir kompetentingų institucijų veiklą šioje srityje..

24. Konsultuoja struktūrizuotų elektroninių dokumentų (SED) naudojimo ir pildymo klausimais..

25. Organizuoja derybas dėl tarptautinių sutarčių sudarymo ir dalyvauja jose..

26. Stebi ir analizuoja ES, Europos ekonominės erdvės valstybių narių teisės aktų socialinės apsaugos srityje pokyčius..

27. Atstovauja ir teikia informaciją MISSOC tinklui..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirties sritis – tarptautinių santykių patirtis;

 darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. 2020 m. I ketv. pasirengti ir suorganizuoti Vilniuje derybas su Baltarusijos ekspertais dėl naujos redakcijos Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos sudarymo.

2. Įsigaliojus Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo Administracinės komisijos sprendimui Nr. E7, atnaujinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Parengti notas Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinei komisijai dėl išmokų šeimai mokėjimo vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir jį įgyvendinančiu Reglamentu (EB) Nr. 987/2009, atsižvelgus į problematinius klausimus, su kuriais susiduria savivaldybių specialistai.

4. Atnaujinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.