Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

3. Koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

4. Koordinuoja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

5. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros.

6. Koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą arba prireikus organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą.

7. Koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

9. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

10. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

11. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

12. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

13. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

14. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.

15. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

17. Įgyvendina ir koordinuoja veiklas, susijusias su naryste TDO, JTO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, analizuoja jų veiklos kryptis ir prioritetus bei teikia išvadas dėl jų įgyvendinimo galimybių.

18. Analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas ir priimtus sprendimus bei teikia pozicijas dėl jų įtakos LR teisės sistemai LINESIS sistemoje.

19. Analizuoja ir rengia išvadas dėl LR teisės atitikimo ET socialinės apsaugos kodekso bei ET socialinės chartijos reikalavimams.

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.4. darbo patirties sritis – tarptautinių ryšių srities patirtis;

20.5. darbo patirtis srityje – 4 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba - anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.