Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

8. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.

11. Organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.

14. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

17. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

19. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

20. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

21. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

22. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

23. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

24. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

26. Įgyvendina ir koordinuoja veiklas, susijusias su naryste TDO, JTO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, analizuoja jų veiklos kryptis ir prioritetus bei teikia išvadas dėl jų įgyvendinimo galimybių..

27. Analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas ir priimtus sprendimus bei teikia pozicijas dėl jų įtakos LR teisės sistemai LINESIS sistemoje..

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – teisė (arba);

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Pasiruošti ir dalyvauti TDO Valdymo tarybos sesijose ir komitetuose; parengti ir pateikti Lietuvos pozicijas svarstomais klausimais. Atstovauti Lietuvai TDO Trišalėje darbo grupėje dėl standartų peržiūros mechanizmo.

2. Organizuoti Lietuvos vyriausybinės delegacijos sudarymą ir tinkamą pasiruošimą bei dalyvauti Tarptautinės darbo konferencijos 109-ojoje sesijoje.

3. Parengti kasmetines ataskaitas apie Lietuvos ratifikuotų TDO konvencijų nuostatų įgyvendinimą ir neratifikuotų konvencijų taikymą, remiantis pateiktu Tarptautinio darbo biuro ataskaitų teikimo grafiku.

4. Parengti teisės aktus, reikalingus TDO Konvencijos dėl minimalių socialinės apsaugos garantijų (Nr. 102) ratifikavimo.

5. Dalyvauti darbo grupės, skirtos parengti Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitą, veikloje, teikti informaciją ir siūlymus pagal Tarptautinių ir Europos Sąjungos reikalų skyriaus kompetenciją.