Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

7. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

8. Bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

9. Organizuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis organizavimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.

11. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

12. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

18. Koordinuoja ir organizuoja ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų dėl elektroninio apsikeitimo informacija įgyvendinimą..

19. Teikia rekomendacijas ir siūlymus LR valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl susižinojimo tarnybų ir kompetentingų įstaigų bendradarbiavimo..

20. Analizuoja ES Teisingumo Teismo nagrinėjamas bylas ir priimtus sprendimus socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir laisvo darbuotojų judėjimo srityse ir teikia išvadas LINESIS sistemoje dėl jų įtakos Lietuvos Respublikos teisės sistemai ir viešajam administravimui..

21. Analizuoja Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES rengiamus dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse, rengia pasiūlymus Lietuvos pozicijai..

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – teisė (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba - anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Pasirengti ir 2020 m. kovo, birželio, spalio ir gruodžio mėn. dalyvauti ES Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos ir šios komisijos darbo grupės susitikimuose; pristatyti Lietuvos delegacijos pozicijas.

2. Dalyvauti tarpinstitucinės darbo grupės dėl Jungtinės Karalystės referendumo (BREXIT) pasekmių įvertinimo veikloje, išanalizuoti dokumentus ir kitą informaciją, susijusią su BREXIT, pateikti pasiūlymus Lietuvos pozicijai dėl Susitarimo su JK dėl būsimų santykių pagal SADM kompetenciją.

3. Analizuoti pasiūlymus ir rengti pozicijas dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų pakeitimo, dalyvauti ES Tarybos Socialinių klausimų darbo grupės susitikimuose.

4. Parengti ir suderinti Tvarkos aprašą dėl Išsamios medicininės išvados pildymo vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais.