Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

 

6. Koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

7. Koordinuoja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

8. Koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimo organizavimą arba prireikus organizuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą.

9. Koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

13. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

16. Palaiko ir plėtoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių, tarptautinėmis ir ES institucijomis, taip pat su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis..

17. Koordinuoja informacijos apie ministerijos vykdomą veiklą tarptautiniais ir ES klausimais kaupimą, sisteminimą, apibendrinimą, organizuoja pristatymų ir kitos su tuo susijusios informacijos rengimą..

18. Analizuoja Tarptautinio valiutos fondo ir kitų tarptautinių ir ES institucijų gaunamus dokumentus, pildo klausimynus bei rengia kitą susijusią informaciją..

19. Koordinuoja ES socialinių pokyčių ir inovacijų programos EaSI įgyvendinimą..

20. Organizuoja aukšto lygio tarptautinius susitikimus, rengia jiems reikalingą informaciją..

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – tarptautinio atstovavimo srities patirtis;

 darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Parengti tarptautinių institucijų programų teikiamos techninės/ekspertinės paramos panaudojimo galimybių sąvadą.

2. Organizuoti ministerijos vadovybės dalyvavimo ES Tarybose, vykimo į užsienio vizitus bei susitikimų su užsienio šalių delegacijomis Lietuvoje turinio parengimą.

3. Organizuoti ir užtikrinti ministro valdymo sričiai priskirtų Lietuvos patirties perteikimo trečiosioms šalims projektų bei Europos Sąjungos Rytų partnerytės inciatyvos, Europos Komisijos Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir Paramos struktūrinėms reformoms panaudojimo priemonės įgyvendinimą.

4. Dalyvauti valdymo organų ir komisijų, atsakingų už dvišalio bendradarbiavimo priemonių įgyvendinimą, darbe.

5. Koordinuoti pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai (2020 m. liepa - 2021 m. birželis) veiklas pagal ministro valdymo sričiai priskirtas veiklos sritis.