Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

8. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

9. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

11. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

12. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

13. Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

14. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

16. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

17. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

18. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

21. Koordinuoja ir (arba) dalyvauja rengiant valstybės strategijas, horizontalaus pobūdžio ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, tarptautinių organizacijų ir ES strateginius dokumentus, vertina sąveiką su tarptautine politika.

22. Plėtoja ir koordinuoja ministerijos galimybes bei užsienio partnerių teikiamas iniciatyvas dalyvauti tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose ir programose bei susitarimuose, pasinaudojant ES, ET, EBPO, JTO, PB, TDO, BJVT, ŠMT, užsienio valstybių teikiamomis galimybėmis, dalyvauja jų įgyvendinimo veiklose.

23. Analizuoja tarptautinių organizacijų projektinių veiklas, ES programas ir užsienio šalių iniciatyvas vykdyti bendrus projektus ir bendradarbiavimą.

24. Koordinuoja ir inicijuoja projektinių siūlymų rengimą, dalyvauja susitarimų dėl bendradarbiavimo rengime tarptautinėje ir ES srityje; bendradarbiaujant su kitais ministerijos padaliniais, įgyvendina tarptautinius projektus.

25. Dalyvauja ES Socialinės politikos komiteto ir Gyvenimo ir darbo sąlygų tobulinimo fondo Valdymo tarybos, EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto ir Socialinės politikos darbo grupės, ET Socialinės sanglaudos platformos, Europos Sąjungos posėdžiuose.

26. Pagal Grupės kompetenciją dalyvauja formuojant tarptautinio ir ES bendradarbiavimo politiką siekiant užtikrinti galimybes dalyvauti tarptautiniuose projektuose, programose ir veiklose.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – ekonomika (arba);

 studijų kryptis – ekonomika;

 darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – tarptautinių santykių patirtis;

 darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

  1. Sudaryti galimybes  formuoti  nacionalinius strateginius sprendimus atsižvelgiant į tarptautinių institucijų veiklos kryptis.
  2. Įvertinti klimato kaitos socialinį aspektą.
  3. Užtikrinti pasirengimo BREXIT pasekmėms ir Europos Sąjungos-Jungtinės Karalystės ateities santykiams koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse.
  4. Užtikrinti, kad skyriaus pavedimai ir užduotys būtų įvykdytos nustatytais terminais.