Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklos vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą, arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją.

5. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

6. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais

8. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

9. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

10. Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

11. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

13. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

14. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

15. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

16. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

18. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.

19. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

21. Koordinuoja ir (arba) dalyvauja rengiant valstybės strategijas, horizontalaus pobūdžio ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, tarptautinių organizacijų ir ES strateginius dokumentus, vertina sąveiką su tarptautine politika..

22. Koordinuoja ir (ar) dalyvauja rengiant su politikos formavimu susijusius pasiūlymus pasinaudoti tarptautiniais finansavimo šaltiniais.

23. Plėtoja ir koordinuoja ministerijos galimybes bei užsienio partnerių teikiamas iniciatyvas dalyvauti tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose ir programose bei susitarimuose, pasinaudojant ES, ET, EBPO, JTO, PB, TDO, BJVT, ŠMT, užsienio valstybių teikiamomis galimybėmis, dalyvauja jų įgyvendinimo veiklose.

24. Analizuoja tarptautinių organizacijų projektinių veiklas, ES programas ir užsienio šalių iniciatyvas vykdyti bendrus projektus ir bendradarbiavimą.

25. Koordinuoja ir inicijuoja projektinių siūlymų rengimą, dalyvauja susitarimų dėl bendradarbiavimo rengime tarptautinėje ir ES srityje; bendradarbiaujant su kitais ministerijos padaliniais, įgyvendina tarptautinius projektus.

26. Dalyvauja ES Socialinės politikos komiteto ir Gyvenimo ir darbo sąlygų tobulinimo fondo Valdymo tarybos, EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto ir Socialinės politikos darbo grupės, ET Socialinės sanglaudos platformos, Europos Sąjungos posėdžiuose.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

27.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

27.4. darbo patirties sritis – tarptautinių santykių patirtis;

27.5. darbo patirtis srityje – 5 metai;

28. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

28.1. kalba - anglų;

28.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.