BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Ministerijos vadovybė
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Monika Navickienė
  Ministrė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 202 kab.
  • Ministro priimamasis Virginija Kukliauskienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 211 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 211 kab.
  Vilma Augienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 219 kab.
  Vytautas Šilinskas
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 210 kab.
  Martynas Šiurkus
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 203 kab.
  Justina Jakštienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 202 kab.
  Ana Selčinskienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 205 kab.
  Lauryna Filatovaitė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 220 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 218 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 218 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 220 kab.
  Audrius Bitinas
  Deimantė Podrezaitė
  Visuomeninė patarėja
 • Strateginių sprendimų paramos grupė
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  Ernesta Platūkytė | Lietuvos mokslo taryba
  Mokslo ir inovacijų patarėja
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  Augustas Žvirblis
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.

  STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Strateginių sprendimų paramos grupė (toliau – Grupė) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Grupės veiklos tikslas – padėti formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu.
  2. Grupės uždaviniai:
   1. rengti, koordinuoti ar dalyvauti kompleksinių strategijų, programų, priemonių projektų ir kitų strateginės reikšmės dokumentų ministrui pavestose valdymo srityse rengime, taip pat prognozuoti ir analizuoti jų įgyvendinimo rezultatus;
   2. teikti pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, taip pat rengti ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;
   3. analizuoti, vertinti, stebėti bendrąją ministerijos formuojamą politiką ir jos įgyvendinimą, šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, teikti pasiūlymus dėl reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;
   4. koordinuoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais kompleksiniais klausimais.
  3. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo priemonių plano socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą, stebi jo vykdymą ir teikia informaciją ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui;
   2. rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse;
   3. analizuoja ir vertina ministerijos formuojamą bendrąją politiką ir jos įgyvendinimą, teikia išvadas bei pasiūlymus ministrui dėl jos tobulinimo ar reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;
   4. analizuoja šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, prognozuoja socialinę šalies raidą, teikia pasiūlymus ministrui dėl reikiamų strateginių sprendimų priėmimo;
   5. analizuoja ir vertina ministerijoje bei kitose valstybės institucijose rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų, teisės aktų projektų įtaką socialiniams rodikliams;
   6. vykdo socialinės paramos veiksmingumo stebėseną Lietuvos Respublikos savivaldybėse ir užtikrina savalaikį informacijos atnaujinimą bei viešinimą;
   7. pagal Grupės kompetenciją organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja įgyvendinant veiklas ir (ar) projektus, skirtus plėtoti duomenų surinkimo, apdorojimo, analitikos ir prognozavimo priemones, tematinius modulius ir įrankius, užtikrinti jų didesnį patikimumą ir tarpusavio integraciją;
   8. vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną;
   9. ministro pavedimu atlieka strateginių sprendimų, esant kompleksinės veiklos poreikiui ar apimant keletą ministro valdymo sričių, įgyvendinimo stebėseną;
   10. teikia pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, pagal Grupės kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisėkūros iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus, taip pat prognozuoja ir analizuoja jų įgyvendinimo rezultatus;
   11. pagal Grupės kompetenciją vertina ar dalyvauja vertinant kitų institucijų, socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, gyventojų pateiktus pasiūlymus dėl socialinės apsaugos ir darbo sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ar pateiktus teisės aktų projektus, esant poreikiui rengia ar organizuoja išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą;
   12. skaičiuoja ir ministerijos interneto svetainėje skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais;
   13. pagal Grupės kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose, taip pat daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimuose su tarptautinių institucijų ir ES bei užsienio valstybių delegacijomis;
   14. pagal Grupės kompetenciją koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis.
   15. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;
   16. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką skelbia informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;
   17. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;
   18. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);
   19. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   20. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
   21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  1. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:
   1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;
   4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo Grupių ar komisijų veikloje;
   5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;
   6. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
  2. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS veiklos organizavimas

   

  1. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  2. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  3. Grupės vadovas:
   1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;
   2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   3. derina siūlymus su ministru Grupės darbo tobulinimo klausimais;
   4. derina visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija;
   5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   6. dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;
   7. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
   10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   11. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
   12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.
  4. Grupės darbuotojai:
   1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;
   2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
   3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;
   4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  1. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  ____________________

  STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Strateginių sprendimų paramos grupė (toliau – Grupė) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Grupės veiklos tikslas – padėti formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu.
  2. Grupės uždaviniai:
   1. rengti, koordinuoti ar dalyvauti kompleksinių strategijų, programų, priemonių projektų ir kitų strateginės reikšmės dokumentų ministrui pavestose valdymo srityse rengime, taip pat prognozuoti ir analizuoti jų įgyvendinimo rezultatus;
   2. teikti pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, taip pat rengti ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;
   3. analizuoti, vertinti, stebėti bendrąją ministerijos formuojamą politiką ir jos įgyvendinimą, šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, teikti pasiūlymus dėl reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;
   4. koordinuoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais kompleksiniais klausimais.
  3. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo priemonių plano socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą, stebi jo vykdymą ir teikia informaciją ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui;
   2. rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse;
   3. analizuoja ir vertina ministerijos formuojamą bendrąją politiką ir jos įgyvendinimą, teikia išvadas bei pasiūlymus ministrui dėl jos tobulinimo ar reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;
   4. analizuoja šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, prognozuoja socialinę šalies raidą, teikia pasiūlymus ministrui dėl reikiamų strateginių sprendimų priėmimo;
   5. analizuoja ir vertina ministerijoje bei kitose valstybės institucijose rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų, teisės aktų projektų įtaką socialiniams rodikliams;
   6. vykdo socialinės paramos veiksmingumo stebėseną Lietuvos Respublikos savivaldybėse ir užtikrina savalaikį informacijos atnaujinimą bei viešinimą;
   7. pagal Grupės kompetenciją organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja įgyvendinant veiklas ir (ar) projektus, skirtus plėtoti duomenų surinkimo, apdorojimo, analitikos ir prognozavimo priemones, tematinius modulius ir įrankius, užtikrinti jų didesnį patikimumą ir tarpusavio integraciją;
   8. vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną;
   9. ministro pavedimu atlieka strateginių sprendimų, esant kompleksinės veiklos poreikiui ar apimant keletą ministro valdymo sričių, įgyvendinimo stebėseną;
   10. teikia pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, pagal Grupės kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisėkūros iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus, taip pat prognozuoja ir analizuoja jų įgyvendinimo rezultatus;
   11. pagal Grupės kompetenciją vertina ar dalyvauja vertinant kitų institucijų, socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, gyventojų pateiktus pasiūlymus dėl socialinės apsaugos ir darbo sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ar pateiktus teisės aktų projektus, esant poreikiui rengia ar organizuoja išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą;
   12. skaičiuoja ir ministerijos interneto svetainėje skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais;
   13. pagal Grupės kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose, taip pat daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimuose su tarptautinių institucijų ir ES bei užsienio valstybių delegacijomis;
   14. pagal Grupės kompetenciją koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis.
   15. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;
   16. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką skelbia informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;
   17. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;
   18. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);
   19. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   20. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
   21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  1. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:
   1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;
   4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo Grupių ar komisijų veikloje;
   5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;
   6. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
  2. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS veiklos organizavimas

   

  1. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  2. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  3. Grupės vadovas:
   1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;
   2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   3. derina siūlymus su ministru Grupės darbo tobulinimo klausimais;
   4. derina visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija;
   5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   6. dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;
   7. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
   10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   11. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
   12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.
  4. Grupės darbuotojai:
   1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;
   2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
   3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;
   4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  1. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  ____________________

 • Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mariana Žiukienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 319 kab.

  TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Skyriaus veiklos tikslas – organizuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos tarptautinės ir ES politikos įgyvendinimą, taip pat užtikrinti tarptautinių santykių formavimą ir palaikymą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse.
  2. Skyriaus uždaviniai:
   1. užtikrinti Lietuvos Respublikos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse;
   2.  užtikrinti tarptautinių santykių formavimą ir palaikymą, koordinuoti bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir ES institucijomis ministrui pavestose valdymo srityse;
   3.  užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos pozicijų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pateikimą ir tinkamą Lietuvos Respublikos interesų ministrui pavestose valdymo srityse atstovavimą tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose;
   4.  inicijuoti ir rengti tarptautines sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus ministrui pavestose valdymo srityse ir užtikrinti jų vykdymą;
   5.  užtikrinti tinkamą ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą ir kompetentingų įstaigų veiklos koordinavimą;
   6.  organizuoti acquis communautaire (ES teisės ir jos taikymo praktikos) perkėlimą ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teisės sistemoje ministrui pavestose valdymo srityse.
  3. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. užtikrina Lietuvos Respublikos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse bei teikia ministrui, viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos administracijos padaliniams nuomonę ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės ir ES politikos, tarptautinių santykių plėtros bei Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir viešojo administravimo tobulinimo ministrui pavestose valdymo srityse;
   2. įgyvendina ir koordinuoja ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų veiklą tarptautinės ir ES teisės ir politikos, narystės tarptautinėse organizacijose ir jų valdymo organuose ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;
   3. koordinuoja ir rengia ministrui pavestose valdymo srityse Lietuvos Respublikos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais, analizuoja ir derina derybines nuostatas per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS sistema);
   4. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose, taip pat daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimuose su tarptautinių institucijų ir ES bei užsienio valstybių delegacijomis;
   5. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir vertina tarptautinių organizacijų priimtas konvencijas ir kitus dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse, teikia pasiūlymus dėl jų pasirašymo, ratifikavimo, denonsavimo ir (ar) įgyvendinimo galimybių Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų atitikimo tarptautinėms konvencijoms įvertinimą bei teisės aktų projektus;
   6. rengia ar dalyvauja rengiant, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, pranešimus ir ataskaitas dėl tarptautinių organizacijų priimtų konvencijų ir kitų dokumentų įgyvendinimo;
   7. koordinuoja Lietuvos Respublikos pasisakymų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, esant poreikiui suderina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat dalyvauja derinant derybines pasisakymų projektus kitose Lietuvos Respublikos institucijose;
   8. koordinuoja ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ministrui pavestose valdymo srityse bei rengia ataskaitas apie perkėlimo eigą Lietuvos Respublikos ir ES institucijoms per LINESIS sistemą;
   9. inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant tarptautines sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus ministrui pavestose valdymo srityse, atlieka vertimų dalykinį redagavimą, organizuoja ir dalyvauja derybose dėl tarptautinių sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų, vertina kitų institucijų parengtas tarptautines sutartis ir susitarimus bei susijusius teisės aktų projektus;
   10. rengia teisės aktų projektus tarptautinių sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų įsigaliojimui ir vykdymui ministrui pavestose valdymo srityse;
   11. teikia nuomonę dėl tarptautinių sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų nuostatų taikymo ministrui pavestose valdymo srityse bei organizuoja ir koordinuoja galiojančių tarptautinių sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų vykdymo eigą, prireikus organizuoja ir vykdo konsultacijas su užsienio valstybių institucijomis;
   12. pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja dvišalį bendradarbiavimą, teikia pasiūlymus dėl dvišalio bendradarbiavimo, keitimosi patirtimi bei vystomojo bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis prioritetų, koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse ekspertų parinkimą užsienio valstybių rengiamiems techninės paramos projektams, kuriuose Lietuvos Respublika dalyvauja kaip partneris;
   13. rengia Lietuvos Respublikos teisės sistemos atitikimo tarptautinių konvencijų nuostatoms ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos ratifikuotų ir neratifikuotų konvencijų, rekomendacijų ir kitų tarptautinių dokumentų;
   14. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sistemų koordinavimą ir dalyvauja jų įgyvendinime bei rengia pasiūlymus dėl jų taikymo Lietuvos Respublikos teisės sistemoje;
   15. rengia ministrui pavestose valdymo srityse informaciją ir dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitos užsienio valstybės tarpvyriausybinės komisijos posėdžiuose;
   16. organizuoja ir koordinuoja susižinojimo tarnybų ir kompetentingų įstaigų, įgyvendinančių ES teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatas socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje, veiklą, taip pat teikia pasiūlymus dėl jų veiklos ir bendradarbiavimo tobulinimo;
   17. vykdo nacionaliniams korespondentams ES tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemos (MISSOC) tinkle priskirtas funkcijas, rengia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, ir teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinio draudimo, socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, mokesčių ir kitas sritis, nuostatas ir jų pakeitimus, rengia atsakymus į pateiktus klausimynus;
   18. analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktiką ministrui pavestose valdymo srityse, rengia teisiškai argumentuotas išvadas dėl Teisingumo Teisme nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai ir vertina Teisingumo Teismo priimtų sprendimų galimą poveikį Lietuvos Respublikos teisės sistemai, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais;
   19. rengia informaciją tarptautinėms institucijoms dėl bylų, skundų prieš Lietuvą, susijusių su ministrui pavestomis valdymo sritimis, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;
   20. koordinuoja Europos Semestro procesų įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;
   21. koordinuoja Europos socialinio fondo +“ (ESF+) krypties, skatinančios užimtumą ir socialines inovacijas (EaSI) bei ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos įgyvendinimą;
   22. teikia pasiūlymus ministrui dėl specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse prie tarptautinių institucijų ir ES bei nacionalinių ekspertų Europos Komisijoje kandidatūrų ministrui pavestose valdymo srityse, rengia atašė pareigybių aprašymų projektus ir derina socialinės apsaugos ir darbo atašė skyrimą ir atšaukimą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;
   23. rengia ir koordinuoja ministerijos pranešimų, ataskaitų ir informacijos pateikimą pagal Europos Tarybos Europos socialinę chartiją ir kitus dokumentus;
   24. organizuoja pranešimų, ataskaitų ir informacijos pagal Jungtinių Tautų žmogaus teisių apsaugos konvencijas, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai rengimą, taip pat sudaro komisijas ir dalyvauja jų veikloje šiems pranešimams, ataskaitoms ir informacijai rengti;
   25. koordinuoja ministerijos ir įstaigų prie ministerijos atstovų dalyvavimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (toliau – EBPO) rengiamose peržiūrose bei pagal Skyriui pavestas veiklos sritis jose dalyvauja;
   26. rengia ir teikia, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, atsakymus į EBPO klausimynus bei kitą prašomą informaciją;
   27. atstovauja ir (arba) organizuoja atstovavimą Lietuvos Respublikai aukšto lygio Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) renginiuose ir darbo grupės bei, vykdydamas TDO konstitucijos 22 straipsnį, nustatyta tvarka ir terminais teikia ataskaitas apie ratifikuotų ir neratifikuotų TDO konvencijų įgyvendinimą;
   28. pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis ir ES institucijomis;
   29. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Skyriaus veiklos sritimi susijusiais klausimais;
   30. pagal Skyriaus kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Skyriui pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką skelbia informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;
   31. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;
   32. dėl Skyriaus inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);
   33. atlieka Skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   34. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
   35. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus ir užduotis.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  1. Skyrius, vykdydamas jam nustatytus uždavinius ir jam pavestas funkcijas, turi teisę:
   1.  atstovauti ministerijai Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   2.  siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Skyriaus veiklos sritims priskirtais kausimais;
   4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo grupių ar komisijų veikloje;
   5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Skyriaus veiklos sritimis, spręsti;
   6. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
  2. Skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS veiklos organizavimas

   

  1. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  2. Keičiantis Skyriaus vedėjui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Skyriaus valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  3. Skyriaus vedėjas:
   1. vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
   2. paskirsto Skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   3. derina su viceministru Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
   4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
   5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   6. dalyvauja renkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
   7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
   10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   11. atstovauja Skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
   12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos uždaviniai.
  4. Skyriaus darbuotojai:
   1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;
   2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
   3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;
   4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  1. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  _____________________

 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
  Faks. , El. p. , Adresas: Rue Belliard 41-43, Brussels
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Skrebiškienė
  Rue Belliard 41-43, Brussels
 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie EBPO
  Tel. , El. p. , Adresas: 22, Bd de Courcelles, 75017 Paris, FRANCE
  Nėra kontaktų
 • Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korpusas, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daina Urbonaitienė
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 208 kab.
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 208 kab.
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 208 kab.
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 208 kab.
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 208 kab.
  Simona Radikaitė-Ben Chahed
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 208 kab.
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 208 kab.
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 208 kab.

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

  HORIZONTALIOS POLITIKOS IR PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo principus.

  2. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  4. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽdDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Grupės veiklos tikslas yra padėti ministrui formuoti ministerijos politiką: šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo prioritetinėse ministro valdymo srityse, planuoti pokyčius ir koordinuoti šių politikų įgyvendinimą, vykdyti nuolatinę jų stebėseną, padėti formuoti politiką ministrui priskirtose valdymo srityse organizuojant ir koordinuojant projektinį valdymą, užtikrinant efektyvų projektų rengimą ir įgyvendinimą.

  6. Grupės uždaviniai yra:

  6.1. padėti formuoti ministerijos politiką prioritetiniais klausimais: šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo ministro valdymo srityse;

  6.2. planuoti pokyčius šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų ministro valdymo srityse inicijavimo  ir koordinuoti šių pokyčių įgyvendinimą;

  6.3. teikti pasiūlymus dėl teisėkūros iniciatyvų šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų valdymo, taip pat rengti, koordinuoti rengimą ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;

  6.4. užtikrinti efektyvų ir veiksmingą nacionalinių bei tarptautinių ir ES partnerystės projektų ministrui priskirtose valdymo srityse rengimą ir įgyvendinimą, ministro projektų portfelio valdymą;

  6.5. organizuoti bei koordinuoti projektinį valdymą ministerijoje;

  6.6. organizuoti ir koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo srityse.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal Grupės veiklos sritis inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos prioritetiniais ministerijos klausimais;

  7.2. koordinuoja ir (arba) dalyvauja rengiant valstybės strategijas, horizontalaus pobūdžio ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, tarptautinių organizacijų ir ES strateginius dokumentus pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo, vertina sąveiką su tarptautine politika;

  7.3. pagal Grupės kompetenciją analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;

  7.4. pagal Grupės kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų parengtų ir (ar) pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

  7.5. dalyvauja rengiant ir (ar) derinant tarptautinius teisės aktus pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo;

  7.6. pagal Grupės kompetenciją analizuoja situaciją šalyje, teikia pasiūlymus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos tobulinimo ir prioritetinių klausimų šiose srityse sprendimo;

  7.7. koordinuoja, inicijuoja, rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus;

  7.8. plėtoja ir koordinuoja ministerijos galimybes dalyvauti tarptautiniuose ir ES dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose ir programose bei susitarimuose, pasinaudojant ES, ET, EBPO, JTO, Pasaulio Banko (toliau – PB), Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO), Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF), BJVT, ŠMT, užsienio valstybių teikiamomis galimybėmis, dalyvauja jų įgyvendinimo veiklose;

  7.9. ministro pavedimu pagal Grupės veiklos sritis atstovauja ir dalyvauja tarptautinių institucijų ir ES bei dvišaliuose renginiuose, tarptautiniuose horizontaliuose politikos formavimo darbo organuose, rengia medžiagą, informaciją ir atsakymus į šių organizacijų užklausas Grupės kompetencijų ribose;

  7.10. dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES, užsienio valstybių misijose į Lietuvą Grupės kompetencijų ribose rengiant peržiūras, apžvalgas, studijas;

  7.11. pagal Grupės kompetenciją rengia, ir teikia pasiūlymus, koordinuoja jų įgyvendinimą dėl horizontalaus pobūdžio tarptautinių organizacijų ir ES institucijų dokumentų;

  7.12. vysto ir koordinuoja projektinį valdymą ministerijoje, atlieka jo stebėseną ir teikia siūlymus ministrui dėl jo tobulinimo;

  7.13. rengia projektų valdymo procesus reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoja jų įgyvendinimą, tobulinimą;

  7.14. koordinuoja projektų ir programų, įtrauktų į ministro projektų portfelį, įgyvendinimą ir atlieka jo stebėseną;

  7.15. atsižvelgdama į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia ministrui pasiūlymus dėl projektų ir programų inicijavimo, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir naudų vertinimo;

  7.16. koordinuoja projektų bei programų ministrui priskirtose valdymo srityse rengimą, užtikrina efektyvų jų įgyvendinimą;

  7.17. atstovauja ministerijai Grupės kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  7.18. dalyvauja ministerijos, kitų ministerijų ir kitų valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų tarybų, darbo grupių ir komisijų veikloje ir teikia išvadas bei siūlymus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.19. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo tobulinimo;

  7.20. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų, programų rengimo ir įgyvendinimo;

  7.21. koordinuoja Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių ir Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plano neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams įgyvendinimą;

  7.22. koordinuoja Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos tarpinstitucinių veiklos planų, rengimą ir įgyvendinimą;

  7.23. pagal poreikį inicijuoja, koordinuoja ministerijai priskirtų plėtros programų rengimą bei dalyvauja jas rengiant;

  7.24. koordinuoja bei dalyvauja rengiant projektus, programas įtraukios darbo rinkos, integruotos socialinės ir užimtumo politikos, socialinio draudimo srityse.

  7.25. dalyvauja formuojant lėšų poreikį ateinančių metų ir kitų laikotarpių, nurodytų ministerijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir teikia siūlymus dėl finansavimo prioritetų pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse;

  7.26. dalyvauja planuojant tarptautines ir nacionalines investicijas;

  7.27. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, stebi jų įgyvendinimą ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų srityse;

  7.28. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  7.29. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką;

  7.30. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  7.31. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  7.32. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.33. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

  7.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  8.2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;

  8.4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo grupių ar komisijų veikloje;

  8.5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;

  8.6. teikti ministrui pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo.

  9. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;

  12.2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  12.3. teikia siūlymus ministrui Grupės darbo tobulinimo klausimais;

  12.4. vizuoja visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija;

  12.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

  12.6. dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;

  12.7. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  12.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  12.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  12.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  12.11. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  12.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  12.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.

  13. Grupės darbuotojai:

  13.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;

  13.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  13.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  13.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą. 

   

  1.  

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   

  ____________________________

 • Teisėkūros grupė
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marius Mulma
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Milda Bareišaitė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Rita Jeziorskienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Indrė Akaveckienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Eitvydas Zurba
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Vilmantė Miškinytė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Asta Dailidienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Gabija Krasauskienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Ingrida Kliukienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Monika Mikelaitienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.
  Mykolas Pesliakas
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 221 kab.


  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

  TEISĖKŪROS GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Teisėkūros grupė (toliau – Grupė) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Grupės uždaviniai yra:

  4.1. analizuoti ministrui ir viceministrams priskirtų ministerijos administracijos padalinių teisės aktų – Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, norminių ministro įsakymų, ir rengti bei teikti teisines išvadas dėl jų atitikties ministerijos veiklos tikslams, teisės normoms, teisėkūros principams ir teisinės technikos reikalavimams, taip pat užtikrinti ministerijos rengiamų teisės aktų politikos formavimo srityje, ministro ir (arba) kanclerio pasirašomų sutarčių, susitarimų ir memorandumų atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams;

  4.2. teikti pasiūlymus dėl ministerijos planuojamų teisėkūros iniciatyvų, vykdyti ministerijos teisėkūros proceso stebėseną;

  4.3. dalyvauti formuojant politiką ministrui pavestose valdymo srityse.

  5. Grupė, vykdydama Grupės nuostatų 4 punkte jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindama Grupės nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, Grupė:

  5.1.1. analizuoja, vertina ministrui pavestų valdymo sričių galiojančius teisės aktus, teikia ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  5.1.2. analizuoja ir vertina ministrui ir viceministrams priskirtų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus dėl jų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams ir teisės technikos reikalavimams;

  5.1.3. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

  5.1.4. analizuoja ir formuoja ministrui ir viceministrams priskirtų ministerijos administracijos padalinių ministerijos vardu sudaromų sutarčių, susitarimų ir memorandumų projektus ir rengia bei teikia teisines išvadas dėl jų atitikties teisės normoms, išskyrus sutartis dėl ministerijos vidaus administravimo.

  5.2. įgyvendindama Grupės nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, Grupė:

  5.2.1. koordinuoja informacijos dėl Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programos socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą ir vykdo nurodytos programos įgyvendinimo stebėseną;

  5.2.2. organizuoja ir koordinuoja ministerijos teisėkūros plano rengimą ir kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja
  rengiant ministerijos teisėkūros planą, vykdo jo įgyvendinimo stebėseną, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl teisėkūros proceso tobulinimo.

  5.3. įgyvendindama Grupės nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, Grupė:

  5.3.1. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir teisines išvadas dėl ministrui pavestų valdymo sričių įgyvendinimo, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų taikymo, išskyrus ministerijos vidaus administravimo sritį;

  5.3.2. kitoms valstybės institucijoms ar įstaigoms teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

  5.3.3. pagal ministerijos kompetenciją analizuoja ir (ar) rengia teisines išvadas kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais (atsakingais už ministro ar atitinkamą viceministrui pavestą valdymo sritį) dėl kitų teisės aktų projektų, įskaitant Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktas
  išvadas dėl įstatymų projektų, rengėjų pateiktų ministerijai teisės aktų projektų ;

  5.3.4.Grupės kompetencijos ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo, kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministrui pavestomis valdymo sritimis, projektų. 

  5.4. Grupė taip pat atlieka šias funkcijas:

  5.4.1. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai Grupei priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei tarptautinėse organizacijose;

  5.4.2. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  5.4.3. pagal Grupės kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus.

  5.4.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos kanclerio pavedimus.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

  6.1. atstovauti ministerijai savo veiklos srityse Lietuvos Respublikos Seime ir Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  6.2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  6.3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;

  6.4. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;

  6.5. grąžinti teisės aktų projektų rengėjams tobulinti teisės aktų projektus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams ir (ar) neatitinkančius teisės technikos reikalavimų;

  6.6. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus Grupės darbo ir Grupės veiklos tobulinimo klausimais.

  7. Grupė, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  9. Keičiantis Grupės vadovui, kitiems Grupės darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  10. Grupės vadovas:

  10.1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;

  10.2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  10.3. teikia siūlymus ministerijos kancleriui Grupės darbo tobulinimo klausimais;

  10.4. vizuoja (derina) Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip;

  10.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

  10.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;

  10.7. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  10.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  10.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  10.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  10.11. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  10.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  10.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai;

  10.14. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.

  11. Grupės darbuotojai:

  11.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;

  11.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  11.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  11.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  12. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  ____________________

 • Administravimo departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korpusas, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Juodaitienė
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 201 kab.
  Neringa Stagienė
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 201 kab.
  A. Vivulskio 13, I korpusas, 201 kab.


  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
  ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo departamento (toliau – departamentas) nuostatai nustato departamento tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą.
  2.    Departamentas yra ministerijos savarankiškas administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui. Departamento struktūrą, pareigybių skaičių ir sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – ministras).
  3.    Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina ministras.
  4.    Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, departamento nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5.    Departamento veiklos tikslai yra šie:
  5.1.    užtikrinti racionalų ir efektyvų ministerijos turto valdymą, didinti viešojo administravimo efektyvumą ministerijoje;
  5.2.    užtikrinti žmogiškųjų išteklių planavimą, valdymą;
  5.3.    organizuoti asmenų aptarnavimą ir jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą, taip pat organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams, užtikrinti tinkamą ministerijos interesų atstovavimą Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir komisijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, ministerijos atstovų pasitarimuose;
  5.4.    organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti departamento skyrių darbą.
  6.    Įgyvendinant departamento nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:
  6.1.    užtikrinti racionalų ir efektyvų ministerijos turto valdymą ir koordinuoti įstaigoms prie ministerijos ir kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms perduoto valstybės turto valdymą;
  6.2.    informacinių ir telekomunikacinių technologijų pagalba didinti viešojo administravimo efektyvumą ministerijoje;
  6.3.    užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ministerijos darbuotojams;
  6.4.    užtikrinti ministerijos mobilizacijos plane nustatytų funkcijų, skirtų užtikrinti ir (ar) įvykdyti ministerijai priskirtas valstybines mobilizacines ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis ir (ar) mobilizacinius nurodymus, vykdymą bei civilinės saugos organizavimą, ministerijos ir jos darbuotojų pasirengimą ir reagavimą mobilizacijos, ekstremaliosios situacijos metu.
  7.    Įgyvendinant departamento nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:
  7.1.    dalyvauti formuojant žmogiškųjų išteklių valdymo politiką;
  7.2.    organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą, dalyvauti valdant žmogiškuosius išteklius;
  7.3.    koordinuoti tarptautinio protokolo laikymąsi ministerijoje; 
  7.4.    užtikrinti techninį organizacinį pasirengimą ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio, ministro patarėjų vizitams į užsienį ir susitikimams su oficialiomis užsienio valstybių ar organizacijų delegacijomis ir (ar) pareigūnais. Užtikrinti techninį organizacinį ministerijos darbuotojų pasirengimą vizitams į užsienį ir Lietuvoje.
  8.    Įgyvendinant departamento nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:
  8.1.    organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;
  8.2.    organizuoti ir vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas socialinės apsaugos ir darbo ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos, ministerijos administracijos padalinių darbuotojus ir techniškai aptarnauti ministerijos vadovybę;
  8.3.    užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;
  8.4.    organizuoti ir kontroliuoti ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau kartu – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus.
  9.    Įgyvendinant departamento nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:
  9.1.    užtikrinti departamento skyrių kokybišką darbą ir jo kontrolę;
  9.2.    teikti pasiūlymus dėl departamento veiklos gerinimo ir teisės aktų tobulinimo;
  9.3.    koordinuoti procesų valdymo, LEAN metodų ir kitų veiklos efektyvumo valdymo priemonių įgyvendinimą ministerijoje, padėti ministerijos kancleriui formuoti veiklos efektyvumo valdymo politiką ir ją įgyvendinti;
  9.4.    konsultuoti, teikti išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą departamento veiklos sritims priskirtais klausimais.
  10.    Departamentas, vykdydamas nuostatų 6 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  10.1.    organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos valdomo turto valdymą;
  10.2.    organizuoja ministerijos patalpų priežiūrą, saugumą, kapitalinį ir einamąjį remontą;
  10.3.    organizuoja ir vykdo nereikalingo, bet tinkamo naudoti ministerijos valdomo ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio materialiojo turto aukcionus, ministerijai priklausančių (valdomų) patalpų (pastatų) nuomos konkursus;
  10.4.    užtikrina ministerijos tarnybinio autotransporto tinkamą eksploataciją, priežiūrą, saugumą ir organizuoja jo remontą;
  10.5.    užtikrina ministerijos darbuotojų aprūpinimą biuro įranga, technika ir raštinės reikmenimis;
  10.6.    koordinuoti įstaigoms prie ministerijos ir kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms perduoto turto valdymą;
  10.7.    užtikrinti ministerijos informacinių ir telekomunikacinių sistemų, skirtų ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti, veiklą ir vystymą;
  10.8.    prižiūri ir tvarko ministerijos bendro naudojimo duomenų bazes, informacines ir telekomunikacines sistemas, užtikrina tinkamą jų darbą;
  10.9.    užtikrina tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, vykdo įrangos apskaitą ir kontrolę;
  10.10.    koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių technologijų išteklius;
  10.11.    užtikrina ministerijos valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinio saugumą;
  10.12.    užtikrinti priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą ministerijoje;
  10.13.    užtikrinti ministerijos mobilizacijos plano projekto rengimą ir patvirtinto nurodyto plano vykdymą, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo rengimą;
  10.14.    organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo ministerijoje veiklą.
  11.    Departamentas, vykdydamas nuostatų 7 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  11.1.    atsižvelgdamas į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, atlieka ministerijos žmogiškųjų išteklių sudėties analizę, dalyvauja atliekant ministerijos administracijos padalinių funkcijų, ministerijos, įstaigų prie ministerijos, ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų vadovų pareigybių aprašymų analizę;
  11.2.    teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, ministerijos kancleriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  11.3.    dalyvauja formuojant ministerijos žmogiškųjų išteklių sudėtį, padeda ministerijos vadovybei valdyti žmogiškuosius išteklius;
  11.4.    dalyvauja formuojant valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, prireikus sudaro ministerijos valstybės tarnautojų metinius kvalifikacijos tobulinimo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  11.5.    dalyvauja kuriant ir įgyvendinant žmogiškųjų išteklių motyvacijos sistemą;
  11.6.    organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, taip pat įstaigų prie ministerijos, ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų vadovų priėmimą į pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, leidimo dirbti kitą darbą išdavimą, atskiro darbo grafiko nustatymą, priedų ir priemokų nustatymą, materialinių pašalpų išmokėjimą, nuobaudų, skatinimų skyrimą;
  11.7.    koordinuoja studentų, atliekančių praktiką, paskirstymą ministerijos administracijos padaliniuose;
  11.8.    pagal kompetenciją padeda užtikrinti ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  11.9.    koordinuoja tarptautinio protokolo laikymąsi ministerijoje;
  11.10.    užtikrina ministerijos vadovybės ir ministro patarėjų vizitų į užsienį bei susitikimų su oficialiomis užsienio valstybių ar organizacijų delegacijomis ir (ar) pareigūnais techninį organizacinį pasirengimą;
  11.11.    užtikrina ministerijos darbuotojų komandiruočių ir vizitų Lietuvoje ir į užsienį įforminančių dokumentų, jų projektų parengimą;
  11.12.    ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu padeda ministerijos padaliniams ir (ar) darbuotojams organizuoti renginius, seminarus, Lietuvoje organizuojamus ministerijos darbuotojų susitikimus su užsienio valstybių ir (ar) organizacijų atstovais.
  12.    Departamentas, vykdydamas nuostatų 8 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  12.1.    užtikrina dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;
  12.2.    tvarko priimtus ir pasirašytus socialinės pasaugos ir darbo ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus asmenų prašymus ir skundus, kitą korespondenciją;
  12.3.    užtikrina priimtų norminių socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų pateikimą registruoti Teisės aktų registrui;
  12.4.    administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną;
  12.5.    vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;
  12.6.    kartu su kitais ministerijos darbuotojais atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;
  12.7.    tvarko ministerijos archyvo fondą, priima į ministerijos archyvą ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių sudarytas bylas ir tvarko jų apskaitą;
  12.8.    užtikrina asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą bei nagrinėjimą, teikia jiems išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais; 
  12.9.    planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, ministerijos darbuotojus;
  12.10.    techniškai aptarnauja ministerijos vadovybę: padeda planuoti darbotvarkes, darbinius susitikimus, posėdžius, komandiruotes, teikia dokumentus susipažinti, pasirašyti ir vizuoti, atlieka kitas funkcijas, būtinas užtikrinti sklandų ministerijos vadovybės darbą;
  12.11.    užtikrina ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;
  12.12.    koordinuoja ministerijos vadovybės pavedimų perdavimą jų vykdytojams ir kontroliuoja vykdymą per nustatytus terminus;
  12.13.    užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir komisijose, Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos būtų pateiktos ministerijos vadovybei jų nustatytais terminais.
  13.    Departamentas, vykdydamas nuostatų 9 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  13.1.    pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo ar jų taikymo;
  13.2.    pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl teisės aktų projektų tobulinimo;
  13.3.    pagal kompetenciją nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su departamento veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;
  13.4.    analizuoja departamento veiklai priskirtų ministerijos veiklos procesų veiksmingumą ir pokyčių būtinumą, teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl veiklos procesų tobulinimo;
  13.5.    atstovauja ministerijai departamento veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  13.6.    teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
  13.7.    konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su departamento veiklos sritimis susijusiais klausimais;
  13.8.    pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
  13.9.    kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, administracinių ginčų komisijose ir kitose institucijose ar įstaigose, rengia procesinius dokumentus;
  13.10.    dėl departamento inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);
  13.11.    atlieka departamento veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  13.12.    formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas departamento kompetencijos klausimais;
  13.13.    bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis departamento žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;
  13.14.    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, taip pat atskirus ministerijos kanclerio pavedimus.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  14. Departamentas turi teisę:
  14.1. atstovauti ministerijai departamento veikos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  14.2. siūlyti ministerijos kancleriui teisės aktų pakeitimus departamento veiklos sritims priskirtais klausimais;
  14.3. gauti departamento veiklai organizuoti ir atlikti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų;
  14.4. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl departamento rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  14.5. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos, departamento darbo organizavimo tobulinimo.
  15. Departamentas turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS 
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  16. Departamentui vadovauja departamento direktorius, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  17. Keičiantis departamento direktoriui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  18. Departamento direktorius:
  18.1. vadovauja departamentui ir atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, departamento skyrių kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina departamento darbuotojų iniciatyvą;
  18.2. paskirsto departamento skyriams ir (ar) departamento darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  18.3. analizuoja ir vertina departamento veiklos efektyvumą, teikia išvadas ir siūlymus ministerijos kancleriui departamento ir atskirų jo skyrių darbo tobulinimo klausimais;
  18.4. vizuoja visus departamento, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su departamento veiklos sritimi;
  18.5. pasirašo informacinio pobūdžio departamento dokumentus;
  18.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į departamento darbuotojų, nesančių departamento skyrių sudėtyje, ir departamento skyrių vedėjų pareigas;
  18.7. sudaro departamento darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  18.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui arba ministerijos kancleriui siūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
  18.9. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
  18.10. atsako už departamento dokumentų, saugomų departamente iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
  18.11. atstovauja ministerijai departamento veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
  18.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti departamento veiklos tikslai ir uždaviniai;
  18.13. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.
  19. Departamento darbuotojai:
  19.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, departamento nuostatais, atitinkamais departamento skyriaus nuostatais, ir pareigybės aprašymu;
  19.2. atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą;
  19.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  19.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, departamento skyriaus vedėjui ir (ar) departamento direktoriui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  20. Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.


  ______________________
   

  • Veiklos valdymo skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korpusas, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Marius Vainauskas
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 107 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 107 kab.
   Raminta Zakarevičiūtė-Šiugždinienė
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 107 kab.
   Kristina Vitonytė
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 107 kab.
   Vaiva Montrimienė
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 107 kab.
   Ieva Mineikytė
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 107 kab.
   Dita Bujūtė
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 107 kab.
   Aleksandra Lazaravičienė
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 107 kab.

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
   VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo departamento (toliau – departamentas) Veiklos valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui (toliau – departamento direktorius).
   2.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3.     Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
   4.1. valdyti, optimizuoti ir efektyvinti veiklos procesus;
   4.2. dalyvauti valdant žmogiškuosius išteklius;
   4.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą;
   4.4. užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ministerijos darbuotojams (išskyrus aprūpinimą kompiuterine technika ir jos priežiūrą); 
   4.5. užtikrinti techninį organizacinį pasirengimą socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio, ministro patarėjų vizitams į užsienį ir susitikimams su oficialiomis užsienio valstybių ar organizacijų delegacijomis ir (ar) pareigūnais. Užtikrinti techninį organizacinį ministerijos darbuotojų pasirengimą vizitams į užsienį ir Lietuvoje; 
   4.6. užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytų įslaptintos informacijos apsaugos priemonių personalo patikimumo srityje vykdymą ministerijoje;
   4.7. atstovauti ministerijai visų instancijų teismuose;
   4.8. užtikrinti ministerijoje rengiamų teisės aktų, susijusių su ministerijos vidaus administravimo sritimis, rengimo kokybę ir teisėtumą, taip pat užtikrinti teisės aktų tobulinimą;
   4.9. pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti tinkamą ministerijos teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą;
   4.10. organizuoti procesų valdymo, LEAN metodų ir kitų veiklos efektyvumo valdymo priemonių įgyvendinimą ministerijoje, padėti departamento direktoriui ir ministerijos kancleriui formuoti veiklos efektyvumo valdymo politiką ir ją įgyvendinti;
   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   5.1.    atlieka ministerijos bei įstaigų prie ministerijos, kitų ministrui priskirtose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos procesų stebėseną ir analizę, teikia pasiūlymus departamento direktoriui ir (ar) ministerijos vadovybei dėl veiklos procesų valdymo, jų optimizavimo ir efektyvinimo;
   5.2.    dalyvauja formuojant ministerijos veiklos kokybės rodiklius, kokybės valdymo procesus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
   5.3.    atsižvelgdamas į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
   5.4.    kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų, ministerijos, įstaigų prie ministerijos, ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų vadovų pareigybių aprašymų analizę;
   5.5.    pagal savo kompetenciją teikia departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgdamas į teisės aktuose ministerijai nustatytus uždavinius;
   5.6.    atlieka ministerijos žmogiškųjų išteklių sudėties analizę;
   5.7.    padeda ministerijos karjeros valstybės tarnautojams įgyvendinti teisę į karjerą ministerijoje;
   5.8.    dalyvauja formuojant ministerijos žmogiškųjų išteklių sudėtį;
   5.9.    padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptavimą ir integravimą; 
   5.10.    dalyvauja formuojant valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, prireikus sudaro ministerijos valstybės tarnautojų metinius kvalifikacijos tobulinimo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
   5.11.    dalyvauja kuriant ir įgyvendinant žmogiškųjų išteklių motyvacijos sistemą;
   5.12.    pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais kontroliuoja, kaip laikomasi vidaus tvarkos taisyklių, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo;
   5.13.    rengia ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   5.14.    organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, leidimo dirbti kitą darbą išdavimą, atskiro darbo grafiko nustatymą, priedų ir priemokų nustatymą, materialinių pašalpų išmokėjimą, nuobaudų, skatinimų skyrimą;
   5.15.    organizuoja įstaigų prie ministerijos, ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų vadovų priėmimą į pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, leidimo dirbti kitą darbą išdavimą, atskiro darbo grafiko nustatymą, priedų ir priemokų nustatymą, materialinių pašalpų išmokėjimą, nuobaudų, skatinimų skyrimą;
   5.16.    padeda komisijų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, vadovams organizuoti šių komisijų darbą;
   5.17.    koordinuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo ir poilsio laiko apskaitą;
   5.18.    pagal kompetenciją padeda užtikrinti elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
   5.19.    koordinuoja tarptautinio protokolo laikymąsi ministerijoje; 
   5.20.    vykdo ministerijos vadovybės ir ministro patarėjų vizitų į užsienį bei susitikimų su oficialiomis užsienio valstybių ar organizacijų delegacijomis ir (ar) pareigūnais techninį organizacinį pasirengimą;
   5.21.    rengia ministerijos darbuotojų komandiruotes ir vizitus Lietuvoje ir į užsienį įforminančius dokumentus, jų projektus;
   5.22.    ministro ar ministerijos kanclerio ir (ar) departamento direktoriaus pavedimu padeda ministerijos padaliniams ir (ar) darbuotojams organizuoti renginius, seminarus, Lietuvoje organizuojamus ministerijos darbuotojų susitikimus su užsienio valstybių ir (ar) organizacijų atstovais;
   5.23.    rengia, renka, kaupia, sistemina, apibendrina ir analizuoja informaciją apie ministerijos darbuotojų vizitus ir komandiruotes į užsienį ir Lietuvoje, teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl jų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
   5.24.    kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos metinį veiklos planą ir pagal kompetenciją užtikrina jo vykdymą;
   5.25.    derina ir koordinuoja studentų, atliekančių praktiką, paskirstymą ministerijos administracijos padaliniuose;
   5.26.    organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą, panaikinimą, asmens tikrinimą, tvarko jų apskaitą;
   5.27.    organizuoja teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimą ir panaikinimą, atlieka asmens tikrinimą;
   5.28.    kontroliuoja (prižiūri), kad teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi asmenys, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;
   5.29.    informuoja asmenį tikrinančias institucijas apie asmens duomenų, galinčių turėti įtakos leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą;
   5.30.    organizuoja saugumo instruktažą, periodiškai instruktuoja apie įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir užtikrina supažindinimą su atsakomybe už tokių reikalavimų pažeidimą;
   5.31.    atstovauja ministerijos interesams visų instancijų teismuose, administracinių ginčų komisijose ir kitose institucijose ar įstaigose, rengia procesinius dokumentus, analizuoja ir apibendrina teismų praktiką;
   5.32.    vertina ministerijos vardu sudaromų sandorių ministerijos vidaus administravimo srityse, įgaliojimų atitikimą teisės aktų reikalavimams, teikia dėl jų siūlymus ir rekomendacijas, rengia ar dalyvauja rengiant sandorių projektus;
   5.33.    teikia išvadas ministerijos administracijos padaliniams ministerijos vidaus administravimo sričių teisės aktų taikymo klausimais;
   5.34.    vertina ministerijos vidaus teisės aktų projektų, susijusių su ministerijos vidaus administravimu, atitiktį kitiems teisės aktams;
   5.35.    pagal skyriaus veiklos sritį ir kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos vidaus teisės aktų projektus dėl ministerijos vidaus administravimo, pagal kompetenciją teikia teisines išvadas dėl ministerijos ir kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
   5.36.    prižiūri informaciją apie ministerijos vidaus teisės aktus ministerijos intraneto svetainėje ir kontroliuoja jos atnaujinimą;
   5.37.    rengia ministerijos nustatytų vidaus teisės aktų dėl ministerijos vidaus administravimo suvestines redakcijas;
   5.38.    analizuoja, vertina ministerijos vidaus administravimo sričių galiojančius teisės aktus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, taip pat išvadas teisės aktų taikymo klausimais;
   5.39.    kuria ir rengia su LEAN ir kitais veiklos efektyvumo metodais bei įrankiais susijusią analitinę medžiagą, teikia informaciją dėl jos taikymo ministerijoje;
   5.40.    teikia departamento direktoriui ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl veiklos procesų tobulinimo, optimizavimo, procesų automatizavimo, veiklos efektyvumo didinimo ir LEAN metodų taikymo;
   5.41.    vykdo LEAN įgyvendinimo stebėseną, informuoja darbuotojus apie veiklos efektyvumo pažangą, pokyčius ir perspektyvas;
   5.42.    Neteko galios nuo 2022-09-01
   5.43.    pagal kompetenciją nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus;
   5.44.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
   5.45.    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
   5.46.    atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų vadovų dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   6.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinęs su jų vadovais, įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti ir svarstyti, asmenų prašymams, skundams ir pranešimams nagrinėti;
   6.3. teikti pasiūlymus dėl skyriaus veiklos;
   6.4. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose renginiuose;
   6.5. skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

   IV SKYRIUS 
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
   8. Keičiantis skyriaus vedėjui ar kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka.
   9. Skyriaus vedėjas:
   9.1. vadovauja skyriui ir atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
   9.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
   9.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
   9.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
   9.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;
   9.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į laisvas skyriaus darbuotojų pareigas;
   9.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   9.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui arba departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   9.9. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
   9.10. atsako už skyriaus dokumentų, saugomų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
   9.11. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   9.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai;
   9.13. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.
   10. Skyriaus darbuotojai:
   10.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   10.2. atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą;
   10.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   10.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

   V SKYRIUS
   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   11. Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.
    


   _________________

  • Turto valdymo skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korpusas, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 103 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 106 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 106 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 103 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 106 kab.
   Tomas Klinavičius
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 105 kab.
   Zigmuntas Meško
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 105 kab.
   Vytautas Mikšta
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 105 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 106 kab.

   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO TURTO VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo departamento (toliau – departamentas) Turto valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra ministerijos administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai, personalas) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato šie nuostatai ir pareigybių aprašymai.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus veiklos tikslai:

   4.1. užtikrinti racionalų ir efektyvų ministerijos turto valdymą ir koordinuoti įstaigoms prie ministerijos ir kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms perduoto valstybės turto valdymą;

   4.2. užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ministerijos darbuotojams.

   5. Įgyvendinant nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos turimo turto valdymą;

   5.2. koordinuoti įstaigoms prie ministerijos ir kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms perduoto turto valdymą;

   5.3. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos tarnybinių patalpų ir materialinių vertybių priežiūrą bei saugumą;

   5.4. organizuoti ir vykdyti ministerijos darbuotojų aprūpinimą biuro įranga, technika ir raštinės reikmenimis;

   5.5. užtikrinti priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą ministerijoje;

   5.6. užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytų įslaptintos informacijos apsaugos priemonių fizinės apsaugos srityje vykdymą ministerijoje.

   6. Skyrius, vykdydamas nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. rengia ministerijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio turto nuomos, panaudos sutarčių ir jų pakeitimų bei turto perdavimo-priėmimo aktų projektus;

   6.2. renka, sistemina, analizuoja ir rengia informaciją, susijusią su ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų turto valdymu, naudojimu ir disponavimu;

   6.3. teikia siūlymus ministrui, ministerijos kancleriui ir (ar) administracijos departamento direktoriui dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) kitų ministerijai pavaldžių įstaigų valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybės nekilnojamojo turto efektyvesnio ir racionalesnio panaudojimo ir administravimo;

   6.4. rengia išvadas dėl įstaigų prie ministerijos ir (ar) kitų ministerijai pavaldžių įstaigų bei viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija, parengtų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių;

   6.5. racionaliai organizuoja ministerijos patalpų priežiūrą, saugumą, kapitalinį ir einamąjį remontą;

   6.6. organizuoja ir nuolat vykdo ministerijos materialinių vertybių ir atsargų apskaitą, nurašymą ir metinę inventorizaciją;

   6.7. organizuoja ir vykdo nereikalingo, bet tinkamo naudoti ministerijos valdomo ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio materialiojo turto aukcionus;

   6.8. organizuoja ir vykdo ministerijai priklausančių (valdomų) patalpų (pastatų) nuomos konkursus;

   6.9. užtikrina ministerijos tarnybinio autotransporto tinkamą eksploataciją, techninę priežiūrą, saugumą ir organizuoja jo remontą bei apskaitą;

   6.10. organizuoja ir vykdo ministerijos darbuotojų aprūpinimą biuro įranga, technika ir raštinės reikmenimis bei jos apskaitą;

   6.11. kontroliuoja ir užtikrina priešgaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijoje;

   6.12. supažindina ministerijos darbuotojus su priešgaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais, juos instruktuoja ir (ar) pagal poreikį organizuoja jų instruktažą;

   6.13. planuoja ir organizuoja priešgaisrinės saugos, saugos ir sveikatos priemonių įsigijimą, esant poreikiu aprūpina jomis ministerijos darbuotojus;

   6.14. užtikrina, kad teritorijose, patalpose ir kitose vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar kuriose ji saugoma, būtų įdiegtos ir tinkamai veiktų reikiamos fizinės apsaugos priemonės;

   6.15. rengia fizinės apsaugos procedūras reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja (prižiūri), kaip laikomasi nustatytų procedūrų, periodiškai atlieka taikomų fizinės apsaugos priemonių patikrinimą;

   6.16. organizuoja ministerijos darbuotojų mokymus įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;

   6.17. teikia siūlymus dėl teritorijų ir patalpų suskirstymo į saugumo zonas;

   6.18. praneša ministrui apie pastebėtus saugyklų, patalpų, seifų, metalinių spintų apsaugos priemonių bei instaliacijų pažeidimus ir imasi priemonių jiems pašalinti;

   6.19. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.20. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

   6.21. pagal skyriui nustatytas veiklos sritis įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitomis užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

   6.22. užtikrina su skyriaus veiklos sritimis susijusių dokumentų ir (ar) informacijos patalpinimą ir jos nuolatinį atnaujinimą ministerijos interneto svetainėje, įgyvendinant reikalavimus, nustatytus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

   6.23. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

   6.24. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   6.25. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

   6.26. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   6.27. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

   6.28. teikia ministerijos vadovybei ir (ar) administracijos departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

   6.29. skyriaus veiklos sričių ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;

   6.30. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;

   6.31. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, rengia procesinius dokumentus;

   6.32. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

   6.33. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.34. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

   6.35. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio administravimo departamento direktoriaus pavedimus;

   6.36. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   7. Skyrius turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veikos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, tarptautinėse organizacijose;

   7.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

   7.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos padalinių darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų bei tarptautinių organizacijų;

   7.4. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų ir išvadas dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.

   7.6. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių neįvardintų šiame dokumente.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo darbuotojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas.

   9. Keičiantis skyriaus vedėjui, vykdomi darbai, užduotys bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą, jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

   10.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą, vykdo kontrolę bei savalaikį atlikimą;

   10.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

   10.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi, pasirašo informacinio pobūdžio darbuotojų parengtus raštus;

   10.5. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   10.6. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   10.7. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, darbo pareigų pažeidimų;

   10.8. teikia administracijos departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo;

   10.9. atsako už skyriaus dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, apskaitą bei saugumą;

   10.10. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose bei tarptautinėse organizacijose;

   10.11. vykdo kitas pavestas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai;

   10.12. vykdo kitus ministerijos vadovybės jam suteiktus įgaliojimus.

   11. Skyriaus darbuotojai:

   11.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

   11.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą, materialiojo turto racionalų naudojimą;

   11.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   11.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   __________________________

  • Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korpusas, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Renata Mikulytė
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 101 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 315 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 101 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 211 kab.
   314, A. Vivulskio 13
   314, A. Vivulskio 13
   315, A. Vivulskio 13
   Diana Bareikienė
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 214 kab.

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

   ASMENŲ APTARNAVIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo departamento (toliau – departamentas) Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui (toliau – departamento direktorius).

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

    

   II SKYRIUS SKYRIAUS

   TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslai:

   4.1. organizuoti asmenų priėmimą, aptarnavimą ir jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;

   4.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams.

   5. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;

   5.2. organizuoti ir vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas socialinės apsaugos ir darbo ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau kartu – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padalinių darbuotojus ir techniškai aptarnauti ministerijos vadovybę;

   5.3. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;

   5.4. organizuoti ir kontroliuoti ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau kartu – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus.

   6. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   6.1.1. prižiūri dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;

   6.1.2. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos darbuotojams, ministerijai pavaldžioms įstaigoms, neperduodančioms dokumentų valstybės archyvams;

   6.1.3. registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus socialinės pasaugos ir darbo ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus asmenų prašymus ir skundus, kitą korespondenciją;

   6.1.4. teikia registruoti Teisės aktų registrui priimtus ir pasirašytus norminius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus;

   6.1.5. administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo;

   6.1.6. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;

   6.1.7. informuoja ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimus ir jų vykdymo terminus;

   6.1.8. priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, darbuotojams;

   6.1.9. tvarko skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų;

   6.1.10. rengia ir teikia ministerijos vadovybei su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu ministerijoje susijusią informaciją;

   6.1.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos dokumentų bei bylų apskaitos dokumentų projektus: dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir kitus apskaitos dokumentus;

   6.1.12. rengia ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių klasifikatorių;

   6.1.13. vertina ministerijai pavaldžių įstaigų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, pateiktus derinti dokumentacijos planus, bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir kitus bylų apskaitos dokumentus;

   6.1.14. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;

   6.1.15. tvarko ministerijos archyvo fondą, priima į ministerijos archyvą ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių sudarytas bylas ir tvarko jų apskaitą;

   6.2. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   6.2.1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą bei nagrinėjimą, teikia jiems išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;

   6.2.2. planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, ministerijos darbuotojus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;

   6.2.3. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų organizuojamuose asmenų priėmimuose, jų metu teikia išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;

   6.2.4. techniškai aptarnauja ministerijos vadovybę: padeda planuoti darbotvarkes, darbinius susitikimus, posėdžius, komandiruotes, teikia dokumentus susipažinti, pasirašyti ir vizuoti, atlieka kitas funkcijas, būtinas užtikrinti sklandų ministerijos vadovybės darbą;

   6.2.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos darbuotojams;

   6.2.6. kasmet atlieka asmenų aptarnavimo taikant vieno langelio principą kokybės analizę;

   6.3. įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   6.3.1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ir (ar) vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   6.3.2. padeda ministerijos Terminijos komisijos pirmininkui organizuoti jos veiklą;

   6.3.3. talpina į Lietuvos Respublikos terminų banką ministerijos Terminijos komisijos įvertintus, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytus terminų straipsnių rinkinius, jų komentarus;

   6.3.4. organizuoja ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos laikotarpio nustatymą ir teikia su tuo susijusius siūlymus ministerijos vadovybei, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimu kartu su kitais padaliniais atlieka ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;

   6.4. įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

   6.4.1. perduoda ministerijos vadovybės pavedimus jų vykdytojams ir kontroliuoja vykdymą per nustatytus terminus;

   6.4.2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;

   6.4.3. gavus iš Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pranešimus apie priimtus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus teisės aktus, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie ministerijos veiklos sričiai priskirtinų teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybės kanceliarijai ar kitai kompetentingai kitų valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai, įstaigai ir (ar) organizacijai, rengia atsakymus bei informaciją nurodytiems subjektams pagal ministerijos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių pateiktą informaciją;

   6.4.4. teikia ministerijos vadovybei informaciją apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus, taip pat gautus ir ministerijos neįvykdytus pavedimus;

   6.4.5. sistemina ir tvarko informaciją apie socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytas komisijas, darbo grupes;

   6.5. skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

   6.5.1. užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir komisijose, Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos būtų pateiktos ministerijos vadovybei jų nustatytais terminais;

   6.5.2. tvirtina ministerijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;

   6.5.3. ministerijos archyve saugomų ir kitų ministerijos gautų ir (ar) parengtų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;

   6.5.4. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   6.5.5. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

   6.5.6. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   6.5.7. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

   6.5.8. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

   6.5.9. skyriaus veiklos srities ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių), kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų; 6.5.10. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis priskirtais klausimais;

   6.5.11. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, dalyvauja rengiant procesinius dokumentus;

   6.5.12. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

   6.5.13. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.5.14. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

   6.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus.

   6.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai savo veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;

   7.3. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veiklos sritims priskirtais kausimais;

   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

   8. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

   10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. vadovauja skyriui, užtikrina skyriaus funkcijų ir pavedimų vykdymą, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą;

   11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir kontroliuoja jų atlikimą;

   11.3. analizuoja ir vertina skyriaus veiklos efektyvumą, teikia išvadas ir siūlymus departamento direktoriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

   11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;

   11.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;

   11.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   11.8. teikia departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

   11.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

   11.10. užtikrina ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą skyriuje;

   11.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

   11.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.

   12. Skyriaus darbuotojai:

   12.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu;

   12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

   12.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu; 12.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   13. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   ________________________

  • Informacinių technologijų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korpusas, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Šiškevičiūtė (SPIS klausimai)
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 206 kab.
   Eglė Buzaitė (SPIS klausimai)
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 204 kab.
   Sigitas Voitinovičius (SPIS klausimai)
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 204 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 204 kab.
   A. Vivulskio 13, I korpusas, 204 kab.

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo departamento (toliau – departamentas) Informacinių technologijų skyrius (toliau – skyrius) yra ministerijos administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai, personalas) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato šie nuostatai ir pareigybių aprašymai.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. užtikrinti nenutrūkstamą visų ministerijos informacinių ir telekomunikacinių sistemų, skirtų ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti, funkcionavimą, veiklą ir vystymą;

   4.2. padėti ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai) našiai naudoti ministerijos informacines ir telekomunikacines sistemas;

   4.3. koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių technologijų išteklius.

   5. Skyrius, vykdydamas nuostatų 4 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. prižiūri ir tvarko ministerijos bendro naudojimo duomenų bazes, informacines ir telekomunikacines sistemas, užtikrina nenutrūkstamą jų veikimą;

   5.2. atlieka sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą;

   5.3. užtikrina tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą;

   5.4. organizuoja ministerijos interneto ir intraneto svetainės kūrimą, užtikrina priežiūrą bei operatyvų duomenų pateikimą;

   5.5. organizuoja ministerijos informacinių ir telekomunikacinių sistemų tobulinimo ar vystymo poreikio ir informacijos srautų analizę, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus šiais klausimais;

   5.6. padeda ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams tobulinti darbo organizavimo būdus diegiant informacines sistemas, robotizuojant, naudojant dirbtinio intelekto informacijos apdorojimo būdus bei metodus;

   5.7. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių išteklius;

   5.8. pagal ministerijos kanclerio ir (ar) administravimo departamento direktoriaus patvirtintą planą diegia ministerijos padaliniuose informacinių sistemų įrangą;

   5.9. organizuoja informacinių sistemų, kompiuterinės technikos ir periferinių įrenginių parinkimą, diegimą, atnaujinimą, jų techninę priežiūrą (diagnostiką ir remontą).

   5.10. atlieka mobiliųjų įrenginių, laidinių telefonų, telefonų stotelių ir kitos telekomunikacinės įrangos diegimo, atnaujinimo ir priežiūros darbus;

   5.11. užtikrina kompiuterių vartotojų duomenų, bei duomenų bazių saugumą, bei atsarginių kopijų darymą;

   5.12. organizuoja kompiuterinės technikos eksploatacijai reikalingų medžiagų tiekimą;

   5.13. vykdo ministerijoje naudojamos licencijuotos programinės įrangos diegimą, apskaitą ir kontrolę;

   5.14. pagal poreikį inicijuoja reikalingų naujų kompiuterinių programų pirkimą ir atnaujinimą;

   5.15. atsako už ministerijos valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą;

   5.16. diegia duomenų saugumo technines bei organizacines priemones;

   5.17. užtikrina vietinio kompiuterių tinklo veikimą, duomenų saugą;

   5.18. užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos techninių saugumo priemonių įgyvendinimą;

   5.19. teikia informaciją, konsultuoja ministerijos darbuotojus darbo su ministerijos bendro naudojimo duomenų bazėmis, informacinėmis ir telekomunikacinėmis sistemomis bei naudojimosi spausdintuvais, mobiliaisiais įrenginiais, telefonais ir kita technine įranga klausimais;

   5.20. organizuoja kitą veiklą, susijusią su informacinių technologijų ir sistemų analize, diegimu, naudojimu ir apskaita;

   5.21. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų atsakingo asmens funkcijų automatizuotų duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apdorojimo srityje funkcijų įgyvendinimą;

   5.22. pagal skyriui nustatytas veiklos sritis įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitomis užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

   5.23. užtikrina su skyriaus veiklos sritimis susijusių dokumentų ir (ar) informacijos patalpinimą ir jos nuolatinį atnaujinimą ministerijos interneto svetainėje, įgyvendinant reikalavimus, nustatytus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

   5.24. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

   5.25. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   5.26. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

   5.27. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   5.28. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

   5.29. teikia ministerijos vadovybei ir (ar) administracijos departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

   5.30. skyriaus veiklos sričių ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;

   5.31. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;

   5.32. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, rengia procesinius dokumentus;

   5.33. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

   5.34. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   5.35. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

   5.36. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Administravimo departamento direktoriaus pavedimus;

   5.37. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius turi teisę:

   6.1. atstovauti ministerijai skyriaus veikos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, tarptautinėse organizacijose;

   6.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

   6.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos padalinių darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų bei tarptautinių organizacijų;

   6.4. reikalauti, kad ministerijos informacinių sistemų naudotojai laikytųsi informacinių sistemų, kompiuterinės technikos ir mobiliųjų įrenginių eksploatavimo taisyklių;

   6.5. siekiant išlaikyti ministerijos informacinių sistemų našumą, vientisumą bei nenutrūkstamą veikimą, riboti naudotojų naudojimąsi informacinėmis sistemomis;

   6.6. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų ir išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   6.7. teikti administravimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.

   6.8. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių neįvardintų šiame dokumente.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas.

   8. Keičiantis skyriaus vedėjui, vykdomi darbai, užduotys bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą, jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

   9.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą, vykdo kontrolę bei savalaikį atlikimą;

   9.3. derina su administracijos departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

   9.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;

   9.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;

   9.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   9.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų planą;

   9.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

   9.9. teikia administracijos departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo;

   9.10. atsako už skyriaus dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, apskaitą bei saugumą;

   9.11. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose bei tarptautinėse organizacijose;

   9.12. vykdo kitas pavestas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai;

   9.13. vykdo kitus ministerijos vadovybės jam suteiktus įgaliojimus.

   10. Skyriaus darbuotojai:

   10.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

   10.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą, materialiojo turto racionalų naudojimą;

   10.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   10.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Nuostatai gali būti papildomi ar pakeičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   __________________________

 • Finansų departamentas
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Dringelienė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 301 kab.
  Loreta Rynkevič
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 301 kab.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Finansų departamento (toliau – departamentas) nuostatai nustato departamento tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą.

  2. Departamentas yra ministerijos savarankiškas administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui. Departamento struktūrą, pareigybių skaičių ir sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – ministras).

  3. Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina ministras.

  4. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, departamento nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Departamento veiklos tikslai yra šie:

  5.1. vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų, tarp jų – Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo bei Europos Sąjungos paramos ir fondų lėšų (toliau – ES lėšos) bei iš kitų šaltinių gautų lėšų finansų kontrolę siekiant naudoti jas pagal patvirtintas sąmatas ir paskirtį bei užtikrinti ministerijos ūkinės veiklos teisėtumo ir patikimo finansų valdymo principų laikymąsi ministerijoje;

  5.2. užtikrinti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų;

  5.3. užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą ministerijoje;

  5.4. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti departamento skyrių darbą.

  6. Įgyvendinant departamento nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:

  6.1. vykdyti finansų išankstinę kontrolę priimant sprendimus, susijusius su lėšų, turto panaudojimu, įsipareigojimais tretiesiems asmenims;

  6.2. kontroliuoti valstybės biudžeto, tarp jų – ES, kitos tarptautinės paramos ir iš kitų šaltinių gautų lėšų naudojimą pagal ministerijai patvirtintas valstybės biudžeto išlaidų sąmatas;

  6.3. kontroliuoti kitų ministerijos gautų lėšų panaudojimą pagal paskirtį;

  6.4. rengti ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projektą.

  7. Įgyvendinant departamento nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:

  7.1. užtikrinti ministerijos pirkimų planavimą ir ministerijos pirkimų planų projektų rengimą, viešųjų pirkimų verčių skaičiavimą;

  7.2. užtikrinti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.3. užtikrinti ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių parengimą ir jų verčių kontrolę;

  8. Įgyvendinant departamento nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:

  8.1. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijos strateginio veiklos plano, ministerijos ir jos administracijos padalinių metinių veiklos planų parengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

  8.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant planavimo dokumentus, teikti išvadas dėl kitų institucijų ir ministerijos darbuotojų parengtų planavimo dokumentų;

  8.3. vykdyti ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;

  8.4. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

  8.5. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą.

  9. Įgyvendinant departamento nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:

  9.1. užtikrinti departamento skyrių kokybišką darbą ir jo kontrolę;

  9.2. teikti pasiūlymus dėl departamento veiklos gerinimo ir teisės aktų tobulinimo;

  9.3. konsultuoti, teikti išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą departamento veiklos sritims priskirtais klausimais.

  10. Departamentas, vykdydamas nuostatų 6 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  10.1. užtikrina ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projekto, valstybės biudžeto lėšų sąmatos parengimą, dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, Europos Sąjungos fondų lėšų biudžeto projektą;

  10.2. vykdo valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones kontrolę, teikia informaciją apie lėšų panaudojimą pagal programas ir priemones;

  10.3. vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras pagal ministerijos finansų kontrolės taisykles;

  10.4. kontroliuoja ir užtikrina sutartyje su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru dėl ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymo, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei kitų ataskaitų parengimo, piniginių lėšų valdymo nustatytų pareigų ir įsipareigojimų vykdymą;

  10.5. užtikrina Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo atsakingos institucijos funkcijų, užtikrinančių lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, vykdymą;

  10.6. užtikrina Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo vadovaujančios institucijos funkcijų, susijusių su lėšų valdymu, kontrolės sistema ir veiksmų programos administravimu, vykdymą;

  10.7. užtikrina tarpinės institucijos funkcijų, įgyvendinant ministerijos vykdomų ES ir kitos tarptautinės paramos projektų administravimo, informavimo ir vertinimo veiklų, vykdymą;

  10.8. vykdo duomenų pateikimo procedūrų ir terminų laikymąsi stebėseną viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.

  11. Departamentas, vykdydamas nuostatų 7 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  11.1. rengia ministerijos einamųjų metų viešųjų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus;

  11.2. organizuoja, kontroliuoja ir atlieka ministerijos viešuosius pirkimus, tvarko ministerijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

  11.3. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina viešųjų pirkimų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams;

  11.4. analizuoja ir vertina kitų ministerijos padalinių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

  11.5. užtikrina su planuojamais atlikti, atliekamais bei atliktais viešaisiais pirkimais susijusios informacijos viešinimą;

  11.6. rengia ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir (ar) darbuotojais, tiekėjais, atlieka šių sutarčių vykdymo verčių kontrolę.

  12. Departamentas, vykdydamas nuostatų 8 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  12.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja ministerijos metinio veiklos plano rengimą ir ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą;

  12.2. užtikrina programų ir priemonių sąmatų projektų ir kitos medžiagos ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti parengimą;

  12.3. užtikrina ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenų tvarkymą Stebėsenos informacinėje sistemoje, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;

  12.4. dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos nurodytam įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

  12.5. koordinuoja socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą;

  12.6. rengia ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms, ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas;

  12.7. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną;

  12.8. rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, apie teikiamą socialinę paramą atskirose savivaldybėse;

  12.9. analizuoja ir vertina bazinių socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti;

  12.10. vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę.

  13. Departamentas, vykdydamas nuostatų 9 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  13.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo ar jų taikymo;

  13.2. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl teisės aktų projektų tobulinimo;

  13.3. pagal kompetenciją nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;

  13.4. analizuoja departamento veiklai priskirtų ministerijos veiklos procesų veiksmingumą ir pokyčių būtinumą, teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl veiklos procesų tobulinimo;

  13.5. atstovauja ministerijai departamento veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  13.6. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

  13.7. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su departamento veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  13.8. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

  13.9. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, dalyvauja rengiant procesinius dokumentus;

  13.10. dėl departamento inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  13.11. atlieka departamento veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  13.12. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas skyriaus kompetencijos klausimais;

  13.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

  13.14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, taip pat atskirus ministerijos kanclerio pavedimus.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

  14. Departamentas turi teisę:

  14.1. atstovauti ministerijai departamento veikos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  14.2. siūlyti ministerijos kancleriui teisės aktų pakeitimus departamento veiklos sritims priskirtais klausimais;

  14.3. gauti departamento veiklai organizuoti ir atlikti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų;

  14.4. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl departamento rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  14.5. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos, departamento darbo organizavimo tobulinimo.

  15. Departamentas turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  16. Departamentui vadovauja departamento direktorius, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  17. Keičiantis departamento direktoriui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  18. Departamento direktorius:

  18.1. vadovauja departamentui ir atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, departamento skyrių kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina departamento darbuotojų iniciatyvą;

  18.2. paskirsto departamento skyriams ir (ar) departamento darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;

  18.3. derina su ministerijos kancleriu departamento darbo tobulinimo klausimus;

  18.4. vizuoja visus departamento, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su departamento veiklos sritimi;

  18.5. pasirašo informacinio pobūdžio departamento dokumentus;

   18.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į departamento darbuotojų, nesančių departamento skyrių sudėtyje, ir departamento skyrių vedėjų pareigas;

  18.7. sudaro departamento darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  18.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui arba ministerijos kancleriui siūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  18.9. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

  18.10. atsako už departamento dokumentų, saugomų departamente iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;

  18.11. atstovauja ministerijai departamento veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  18.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti departamento veiklos tikslai ir uždaviniai;

  18.13. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.

  19. Departamento darbuotojai:

  19.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, departamento nuostatais, atitinkamais departamento skyriaus nuostatais, ir pareigybės aprašymu;

  19.2. atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą;

  19.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais ir pareigybės aprašymu;

  19.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, departamento skyriaus vedėjui ir (ar) departamento direktoriui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  20. Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  _____________________

  • Finansų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 312 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 302 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 302 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 302 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 302 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 302 kab.

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Finansų departamento (toliau – departamentas) Finansų skyrius (toliau – skyrius) yra administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Finansų departamento direktoriui (toliau – departamento direktorius).

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus tikslas – vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų, tarp jų – Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo bei Europos Sąjungos paramos ir fondų lėšų (toliau – ES lėšos), iš kitų šaltinių gautų lėšų finansų kontrolę siekiant naudoti jas pagal patvirtintas sąmatas ir paskirtį bei užtikrinti ministerijos ūkinės veiklos teisėtumo ir patikimo finansų valdymo principų laikymąsi ministerijoje.

   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. vykdyti finansų išankstinę kontrolę priimant sprendimus, susijusius su lėšų, turto panaudojimu, įsipareigojimais tretiesiems asmenims;

   5.2. kontroliuoti valstybės biudžeto lėšų, tarp jų – ES lėšų ir iš kitų šaltinių gautų lėšų naudojimą pagal ministerijai patvirtintas valstybės biudžeto išlaidų sąmatas;

   5.3. kontroliuoti kitų ministerijos gautų lėšų panaudojimą pagal paskirtį;

   5.4. rengti ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projektą;

   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   6.1. rengia ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projektą;

   6.2. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, Europos Sąjungos fondų lėšų biudžeto projektą;

   6.3. rengia ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto lėšų sąmatą, paskaičiavimus detaliam sąmatos paskirstymui ir teikia už ministerijos Strateginio veiklos plano parengimą atsakingam ministerijos struktūriniam padaliniui;

   6.4. vykdo valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones kontrolę;

   6.5. rengia ir pagal kompetenciją teikia ministerijos struktūriniams padaliniams ir atsakingiems darbuotojams informaciją apie lėšų panaudojimą pagal programas ir priemones;

   6.6. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

   6.7. pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus rengiamam ministerijos metiniam veiklos planui, rengia ir teikia patvirtinto metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas;

   6.8. vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras pagal ministerijos finansų kontrolės taisykles;

   6.9. kontroliuoja ir užtikrina sutartyje su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – NBFC) dėl ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymo, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei kitų ataskaitų parengimo, piniginių lėšų valdymo nustatytų pareigų ir įsipareigojimų vykdymą;

   6.10. vykdo teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas teikimo NBFC kontrolę;

   6.11. teikia informaciją NBFC valstybės biudžeto lėšų prognozei numatyti;

   6.12. organizuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą NBFC dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo ir informacijos ataskaitose pateikimo;

   6.13. skyriaus veiklos srityje vykdo Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo atsakingos institucijos funkcijas, užtikrinančias lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą;

   6.14. skyriaus veiklos srityje vykdo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo vadovaujančios institucijos funkcijas, susijusias su lėšų valdymu, kontrolės sistema ir veiksmų programos administravimu;

   6.15. skyriaus veiklos srityje vykdo tarpinės institucijos funkcijas, įgyvendinant ministerijos vykdomo Europos Sąjungos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo, informavimo ir vertinimo veiklas;

   6.16. vykdo duomenų pateikimo procedūrų ir terminų laikymąsi stebėseną viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS);

   6.17. analizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir teikia informaciją bei pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo ministerijos vadovybei, departamento direktoriui ir ministerijos darbuotojams; 6.18. skyriaus veiklos srityje teikia informaciją atsakingoms audito institucijoms, analizuoja auditų ataskaitas, išvadas, rengia rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus;

   6.19. skyriaus veiklos srityje rengia informaciją ir teikia duomenis institucijoms ir įstaigoms;

   6.20. rengia, apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas įgyvendina ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, skolinius įsipareigojimus;

   6.21. organizuoja ministerijos biudžeto vykdymo, finansinių ir ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei informacijos apie ministerijos darbo užmokestį paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

   6.22. kontroliuoja ministerijai pavaldžių įstaigų ataskaitų rinkinių paskelbimą jų interneto svetainėse;

   6.23. rengia ministerijos finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   6.24. dalyvauja teisės aktų projektų, nustatančių finansines procedūras, rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo procedūrose, pagal skyriaus kompetenciją vertina valstybės ir savivaldybių institucijų, ministerijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikia išvadas ir siūlymus; 6.25. organizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų finansininkams pasitarimus valstybės biudžeto lėšų finansų kontrolės, auditų išvadų aptarimo klausimais;

   6.26. teikia metodinę pagalbą ministerijos padaliniams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms finansų kontrolės organizavimo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos centralizavimo, finansinių išteklių naudojimo klausimais;

   6.27. dalyvauja ministerijos ir/ar kitų įstaigų, institucijų sudaromosiose darbo ir kitose grupėse ar komisijose;

   6.28. vykdo korupcijos prevenciją finansų kontrolės srityje;

   6.29. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.30. organizuoja dokumentų apskaitos, raštvedybos taisyklių vykdymą, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

   6.31. tvarko skyriui priskirtų bylų dokumentaciją bei pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

   6.32. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

   6.33. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir užduotis.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   7.2. siūlyti ministerijos vadovybei, departamento direktoriui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir papildymus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

   7.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš ministerijos darbuotojų, NBFC, ministerijai pavaldžių įstaigų;

   7.4. teikti departamento direktoriui pasiūlymus ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo klausimais bei ministerijai pavaldžių įstaigų finansinės – ūkinės veiklos gerinimo klausimais;

   7.5. skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

   9. Keičiantis skyriaus vedėjui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. vadovauja skyriui ir atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų;

   10.2. rengia skyriaus metų veiksmų plano projektą;

   10.3. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;

   10.4. atsako už lėšų panaudojimo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

   10.5. atsako už sutarties su NBFC vykdymo kontrolę;

   10.6. atsako už skyriaus teikiamos informacijos patikimumą;

   10.7. atsako už skyriaus dokumentų, bylų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;

   10.8. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ir kitų ministerijos administracijos padalinių bei darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;

   10.9. pasirašo skyriaus vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

   10.10. skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą, kokybišką darbą;

   10.11. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   10.12. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   10.13.sudaro skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

   10.14. teikia departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

   10.15. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   10.16. gali turėti kitų ministro, ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.

   11. Skyriaus darbuotojai:

   11.1. pradėdami dirbti pasirašytinai susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   11.2. asmeniškai atsako už pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą, už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo, finansų kontrolės taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi;

   11.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei pareigybės aprašymu;

   11.4. laiku nespėję atlikti pavedimų skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   _____________________

  • Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 304 kab.
   Simonas Kriukas
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 304 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 304 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 304 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas, 304 kab.

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

   FINANSŲ DEPARTAMENTO STRATEGINIO PLANAVIMO IR MONITORINGO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Finansų departamento (toliau – departamentas) Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius (toliau – skyrius) yra administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Finansų departamento direktoriui (toliau – departamento direktorius).
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus pagrindinis veiklos tikslas yra užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą ministerijoje.

   1. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą skyriaus veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijos strateginio veiklos plano, ministerijos ir jos administracijos padalinių metinių veiklos planų parengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

   5.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant planavimo dokumentus, teikti išvadas dėl kitų institucijų ir ministerijos darbuotojų parengtų planavimo dokumentų;

   5.3. vykdyti ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;

   5.4. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

   5.5. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą.

   6. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 5 punkte nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja ministerijos metinio veiklos plano rengimą ir ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą;

   6.2. renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš ministerijos darbuotojų, įstaigų prie ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų poreikį ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti;

   6.3. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti;

   6.4. suveda ir tikslina ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;

   6.5. teikia pastabas ir pasiūlymus bei dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos nurodytam įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

   6.6. koordinuoja socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą;

   6.7. atsižvelgiant į ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms;

   6.8. atsižvelgiant į ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus ir ministerijos darbuotojų siūlymus, rengia ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas;

   6.9. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, rengia strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas ir metinio veiklos plano vykdymo metinę ataskaitą;

   6.10. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp ministerijos vykdomų programų ir priemonių bei sąmatų tikslinimo;

   6.11. vertina ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;

   6.12. renka, analizuoja ir vertina ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra ministerija, įstaigos prie ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;

   6.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei rengia ketvirtines ataskaitas apie socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimą;

   6.14. rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl nurodytos statistinės bei kitos informacijos rinkimo, kaupimo, sisteminimo ir analizės tobulinimo;

   6.15. rengia statistinę analitinę medžiagą apie teikiamą socialinę paramą atskirose savivaldybėse ir teikia ją ministerijos darbuotojams, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

   6.16. analizuoja ir vertina lėšų poreikį teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, naujoms nuostatoms įgyvendinti,

   6.17. analizuoja ir vertina bazinių socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti;

   6.18. vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

   6.19. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;

   6.20. teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

   6.21. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) departamento direktoriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   6.22. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

   6.23. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus ir išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

   6.24. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui ir (ar) departamento direktoriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministerijos kompetencija, projektų;

   6.25. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, dalyvauja rengiant procesinius dokumentus;

   6.26. rengia išvadas, ar ministerijos parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems strateginį planavimą, valstybės finansinių išteklių naudojimą reglamentuojantiems teisės aktams;

   6.27. vertina planavimo dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;

   6.28. teikia išvadas ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

   6.29. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

   6.30. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

   6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

   6.32. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.33. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis Skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

   6.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus;

   6.35. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, ministerijos vadovybės ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui ir (ar) departamento direktoriui įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.3. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;

   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

   8. Skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

   10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

   11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

   11.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

   11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;

   11.5.  pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;

   11.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   11.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui ir departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

   11.9. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

   11.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

   11.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   11.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   11.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai.

   12. Skyriaus darbuotojai:

   12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

   12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

   12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.  

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

    

    

    

  • Viešųjų pirkimų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   A. Vivulskio 13, II korpusas,303 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas,303 kab.
   A. Vivulskio 13, II korpusas,303 kab.

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Finansų departamento (toliau – departamentas) Viešųjų pirkimų skyrius (toliau – skyrius) yra ministerijos administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Finansų departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato šie nuostatai ir pareigybių aprašymai.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti viešųjų pirkimų valdymą ir atlikimą, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

   5. Įgyvendinant nuostatų 4 punkte nustatytą skyriaus veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai:

   5.1. dalyvauti planuojant ministerijos viešuosius pirkimus ir rengti ministerijos viešųjų pirkimų planų projektus, skaičiuoti viešųjų pirkimų vertes;

   5.2. organizuoti ir atlikti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

   5.3. užtikrinti ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių verčių kontrolę;

   5.4. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančių ministerijos teisės aktų projektus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą.

   6. Skyrius, vykdydamas nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. pagal ministerijos padalinių pateiktus duomenis rengia ministerijos einamųjų metų viešųjų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus;

   6.2. rengia ir skelbia ministerijos planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestines;

   6.3. dalyvauja derinant tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų atlikimo;

   6.4. užtikrina, kad pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijų nariai ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai būtų iki pirkimo pradžios tinkamai deklaravę viešus ir privačius interesus;

   6.5. organizuoja, kontroliuoja ir atlieka ministerijos viešuosius pirkimus;

   6.6. dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe;

   6.7. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina viešųjų pirkimų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams; 6.8. analizuoja ir vertina kitų ministerijos padalinių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

   6.9. nagrinėja tiekėjų pretenzijas, gautas atliekant ministerijos viešuosius pirkimus;

   6.10 tikrina, ar viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai yra įregistruoti, nėra įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir nėra nepatikimi mokesčių mokėtojai, pagal poreikį tikrina, ar viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai užsiima veikla, reikalinga numatomai pirkimo sutarčiai įgyvendinti;

   6.11. užtikrina su planuojamais atlikti, atliekamais bei atliktais viešaisiais pirkimais susijusios informacijos viešinimą;

   6.12. tvarko ministerijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;

   6.13. rengia ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir (ar) darbuotojais, tiekėjais;

   6.14. tvarko ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių registrą, tikrina, ar sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių vertės neviršija tiems pirkimams planuotų lėšų ir atlieka šių sutarčių vykdymo verčių kontrolę;

   6.15. viešina ministerijos viešųjų pirkimų sudarytas sutartis;

   6.16. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ministerijos viešųjų pirkimų ataskaitas, esant poreikiui – kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms jų prašomą informaciją, duomenis apie ministerijos planuojamus atlikti, atliekamus ir (ar) atliktus viešuosius pirkimus;

   6.17. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;

   6.18. analizuoja viešųjų pirkimų valdymo ministerijoje veiksmingumą ir pokyčių būtinumą, teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų valdymo ministerijoje tobulinimo;

   6.19. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.20. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   6.21. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

   6.22. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo ar jų taikymo;

   6.23. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl teisės aktų projektų tobulinimo;

   6.24. skyriaus veiklos sričių ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;

   6.25. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;

   6.26. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

   6.27. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, dalyvauja rengiant procesinių dokumentų projektus;

   6.28. dėl skyriaus inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

   6.29. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.30. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

   6.31. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus; 6.32. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veikos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   7.2. siūlyti departamento direktoriui teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

   7.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti ir atlikti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų;

   7.4. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.

   8. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS SKYRIAUS

   VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

   10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. vadovauja skyriui ir atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

   11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;

   11.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

   11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;

   11.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;

   11.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   11.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui arba departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

   11.9. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

   11.10. atsako už skyriaus dokumentų, saugomų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą; 1

   1.11. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose; 11.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai;

   11.13. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.

   12. Skyriaus darbuotojai:

   12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   12.2. atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą;

   12.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   12.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Nuostatai gali būti papildomi ar pakeičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   __________________________

 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos ir nėra už ją atsakingas. Skyriaus, skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsniu.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą bei šiais nuostatais. 6. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   

  7. Skyriaus veiklos tikslas – padėti ministrui, jo valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams siekti veiklos tikslų, tobulinant ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

  8. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  8.1. tirti ir vertinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

  8.2. tirti ir vertinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

  8.3. teikti ministrui, jo valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams, rekomendacijas dėl ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  8.4. konsultuoti ministrą, ministerijos administracijos padalinių, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;

  8.5. atlikti audito institucijos funkcijas:

  8.5.1. numatytas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa ,,Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB;

  8.5.2. numatytas 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013;

  8.5.3. numatytas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo;

  8.5.4. numatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos.

  9. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  9.1. vertina, kaip ministerija ir jos valdymo srityje esančios institucijos ir įstaigos:

  9.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

  9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

  9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

  9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

  9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

  9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

  9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

  9.2. vertina ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų gautų ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

  9.3. ES fondų / programų srityje:

  9.3.1. atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus;

  9.3.2. remdamasis atliktų auditų ir deklaruotų išlaidų patikrinimų rezultatais, kasmet rengia ir teikia Europos Komisijai nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimo, metinių sąskaitų ir Europos Komisijai teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;

  9.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  9.5. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  9.6. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  9.7. rengia ir teikia konsultacijas ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais ministrui, ministerijos administracijos padalinių, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams;

  9.8. rengia skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

  9.9. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius turi teisę:

  10.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

  10.2. naudotis visa ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų sukaupta informacija, reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

  10.3. gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;

  10.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose; 10.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;

  10.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

  10.7. gavęs ministro sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

  10.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

  10.9. reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. atsako už skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

  14.2. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal ministro patvirtintus skyriaus nuostatus;

  14.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti valstybės tarnautojams;

  14.4. atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;

  14.5. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

  14.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

  14.7. gali turėti kitų teisės aktuose skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su skyriaus kompetencija.

  15. Nesant skyriaus vedėjui, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

  16. Skyriaus valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

  17. Specialieji reikalavimai skyriaus vedėjui ir valstybės tarnautojams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose.

  18. Skyriaus vedėjas ir valstybės tarnautojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  19. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  ––––––––––––––––––––

 • Duomenų apsaugos pareigūnas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  324, A. Vivulskio 11
 • Vyriausieji patarėjai
  Adresas: Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Nėra kontaktų
 • Pareigybės, nepriskirtos administraciniam padaliniui
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Viktorija Minkevičiūtė
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 210 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 220 kab.
  Kęstutis Zaura
 • Prevencijos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 114 kab.
  Arūnas Staknys
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 114 kab.

  PREVENCIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Prevencijos skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  2.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais (toliau – Nuostatai), kuriais reglamentuojami skyriaus uždaviniai, funkcijos, teisės ir veiklos garantijos bei veiklos organizavimas.
  3.    Šiuose Nuostatuose sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme. 
  4.    Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  II SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5.    Skyriaus uždaviniai: 
  5.1.    kurti antikorupcinę aplinką ministerijoje;
  5.2.    įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; 
  5.3.    stiprinti ministerijos ir ministro valdymo srities įstaigų darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą;
  5.4.    vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimus;
  5.5.    organizuoti vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą.
  6.    Įgyvendindamas Nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:
  6.1.    atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimui ministerijoje užtikrinti;
  6.2.    teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka gautą informaciją apie asmenį;
  6.3.    atlieka ministerijos ir ministro valdymo srities įstaigų vadovų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną;
  6.4.    atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimui viešojo sektoriaus subjekte užtikrinti; 
  6.5.    skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ministro valdymo srities įstaigose; 
  6.6.    bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijai atsparios aplinkos kūrimui užtikrinti, su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais, ministro valdymo srities įstaigomis, taip pat kitais viešojo sektoriaus subjektais ir jų padaliniais ar juose dirbančiais asmenimis;
  6.7.    pagal poreikį atlieka kitas ministro pavestas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.
  7.    Įgyvendindamas Nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:
  7.1.    teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;
  7.2.    teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
  7.3.    teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;
  7.4.    kontroliuoja, kaip ministerijos, ministro valdymo srities įstaigų darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus taiko korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitas teisės aktuose numatytas prevencines  ir (ar) poveikio priemones;
  7.5.    teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia korupcijos prevencijos veiksmų planą ir atlieka jo įgyvendinimo stebėseną. 
  8.    Įgyvendindamas Nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius rengia mokymus, orientuotus į ministerijos ir ministro valdymo srities įstaigų darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą.
  9.    Įgyvendindamas Nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą arba dalyvauja juos tiriant, jeigu specialiuosiuose įstatymuose ar jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nenustatyta kita pažeidimų tyrimų tvarka. 
  10.    Įgyvendindamas Nuostatų 5.5 papunktyje nustatytą uždavinį, Skyrius atlieka šias funkcijas:
  10.1.    atlieka vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą ministerijoje, įstaigose prie ministerijos ir ministro valdymo srities įstaigose;
  10.2.    vykdo Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir nustatytais terminais pateikia ministerijos vadovybei informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą.
  11.    Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
  11.1.    ministrui, kaip paslapčių subjekto vadovui pavedus, atlieka įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas ir kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija. Jeigu kyla įtarimų ar paaiškėja, kad įslaptinta informacija prarasta ar neteisėtai atskleista, ministrui pavedus, atlieka tyrimą ir imasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytų veiksmų ir priemonių;
  11.2.    ministrui pavedus, atlieka įslaptintos informacijos inventorizaciją tikslu nustatyti, ar Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduota įslaptinta informacija, kuria disponuoja paslapčių subjektas, nėra prarasta, sugadinta ar neteisėtai sunaikinta;
  11.3.    pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus tvarko ir perduoda bylas ministerijos archyvui;
  11.4.    rengia skyriaus veiklai įsigytinų specialiųjų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);
  11.5.    atlieka kitas kitų teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  SKYRIAUS TEISĖS

  12.    Skyrius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
  12.1.    gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat registrų, valstybės informacinių sistemų jų turimą ar tvarkomą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams tirti bei korupcijai atspariai aplinkai kurti reikalingą informaciją;
  12.2.    gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijų ir ministro valdymo srities įstaigų vadovų dokumentus ir informaciją, kurių reikia skyriaus uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
  12.3.    gauti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijų ir ministro valdymo srities įstaigos, dėl kurios atlieka korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijas, vadovo ir  darbuotojų paaiškinimus dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų;
  12.4.    tvarkyti asmens duomenis, kai tai būtina, ir tik tuos asmens duomenis, kurių reikia kuriant korupcijai atsparią aplinką, užtikrinant korupcijos prevenciją, nustatant ir tiriant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, vadovaudamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

  IV SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS GARANTIJOS

  13.    Ministras užtikrina:
  13.1.    galimybę duomenis, susijusius su nustatytais teisės pažeidimais, korupcijos rizikos veiksniais, taip pat pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir kitą reikšmingą informaciją teikti jam tiesiogiai;
  13.2.    Skyriaus veiklos ir organizacinį nepriklausomumą;
  13.3.    korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklai reikalingus išteklius;
  13.4.    priemones, kuriomis Skyriaus darbuotojai būtų apsaugomi nuo galimo neigiamo poveikio dėl jų atliekamų funkcijų.

  V SKYRIUS
  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

  14.    Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui.
  15.    Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems Skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  16.    Skyriaus vedėjas atsako už Nuostatais Skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo organizavimą.
  17.    Skyriaus vedėjas:
  17.1.    organizuoja, paskirsto Skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja, tobulina Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo tiesiogiai ministrui;
  17.2.    pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
  17.3.    derina visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
  17.4.    dalyvauja renkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
  17.5.    sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
  17.6.    atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, dalyvauja ministerijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais;
  17.7.    palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo;
  17.8.    rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus (nuostatus) ir teikia juos ministrui tvirtinti;
  17.9.    teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo ar darbo sutarties nutraukimo, jų kvalifikacijos kėlimo bei profesinių įgūdžių tobulinimo;
  17.10.    prižiūri, kaip Skyriaus darbuotojai įgyvendina korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, vertina jų įgyvendinimo kokybę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus  darbuotojų veiklą;
  17.11.    priimti sprendimą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo;
  17.12.    Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka, teikti siūlymus ministro valdymo srities įstaigoms dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo;
  17.13.    gavus tarnybinį pranešimą ar kitą dokumentą su ministro rezoliucija atlikti aplinkybių tyrimą ar pradėti galimo tarnybos pareigų ar darbo pareigų pažeidimo tyrimą (išskyrus komisijų sudarymą), turi teisę perįgalioti kitą Skyriaus darbuotoją atlikti aplinkybių tyrimą ar galimo tarnybos pareigų ar darbo pareigų pažeidimo tyrimą; gavus tyrimą atliekančio darbuotojo tarnybinį pranešimą priima sprendimą dėl termino pratęsimo; 
  17.14.    priima sprendimą dėl atsparumo korupcijos lygiui (toliau - AKL) nustatymo atlikimo ministerijoje ir nustato AKL nustatymo procedūros atlikimo pradžią; priima sprendimą AKL nustatymo procedūros terminą pratęsti ne ilgiau kaip vienam mėnesiui;
  17.15.    priima sprendimą dėl AKL nustatymo atlikimo ministro valdymo srities įstaigose ir nustato AKL nustatymo procedūros atlikimo pradžią; priima sprendimą AKL nustatymo procedūros terminą pratęsti ne ilgiau kaip vienam mėnesiui;
  17.16.    gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  18.    Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.
  18.1.    Skyriaus darbuotojai:
  18.2.    prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;
  18.3.    asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
  18.4.    savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;
  18.5.    įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

  VI SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  19.    Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  ____________________

   

 • Komunikacijos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korpusas, LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 314 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 314 kab.
  A. Vivulskio 13, II korpusas, 314 kab.

  KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Komunikacijos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

  4.1. išorinė komunikacija – ministerijos komunikacija viešojoje erdvėje, ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis ir visuomene bei ministerijos veiklos pristatymas internete, socialiniuose tinkluose ir kituose komunikacijos kanaluose;

  4.2. vidinė komunikacija – informacijos mainai ministerijos viduje, ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo sklaida.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti ir įgyvendinti strateginę komunikaciją, siekiant kurti teigiamą ministerijos įvaizdį ir didinti visuomenės pasitikėjimą ministerija, jos vykdoma veikla.

  6. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 5 punkte nurodytą veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ministerijos išorinę komunikaciją bei vykdyti jos priežiūrą;

  6.2. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ministerijos vidinę komunikaciją bei vykdyti jos priežiūrą.

  7. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 6 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.1.1.užtikrina Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, nustatančių valstybės institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir paskelbimą, įgyvendinimą ministerijoje;

  7.1.2.rengia ir, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, teikia pranešimus spaudai bei kitą informaciją žiniasklaidai, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir organizacijoms apie ministerijos, ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau kartu – vadovybė) veiklą, ministerijos vykdomą politiką, rengiamus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, planuojamus vadovybės susitikimus, posėdžius, vizitus, darbotvarkes, kitus įvykius ir renginius, skelbia ją ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.1.3.organizuoja, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, vadovybės, kitų ministerijos darbuotojų spaudos konferencijas, pranešimus spaudai;

  7.1.4.rengia oficialias vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus;

  7.1.5.filmuoja ir fotografuoja svarbesnes vadovybės, kitų ministerijos darbuotojų spaudos konferencijas, kitus renginius, rengia interviu, montuoja vaizdo siužetus. Vaizdo, garso ir fotomedžiagą pateikia visuomenės informavimo priemonėms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir organizacijoms, skelbia ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.1.6.stebi ir analizuoja visuomenės informacijos priemonėse pateikiamą informaciją apie ministeriją ir jos veiklą, teikia ministrui pasiūlymus dėl ministerijos komunikacijos tobulinimo;

  7.1.7.valdo, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, ministerijos veiklos rizikas ir krizes, susijusias su komunikacija;

  7.1.8.bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų informacijos, ryšių su visuomene tarnybomis informuojant visuomenę, žiniasklaidą apie svarbiausius ministerijos veiklą, priimamus aktualius sprendimus; 7.1.9.koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų komunikaciją įgyvendinant bendrą ir kryptingą komunikaciją apie ministro valdymo sritį;

  7.1.10. organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimo ir komunikacijos projektus, susijusius su ministerijos veiklos viešinimu;

  7.1.11. organizuoja ministro valdymo sričiai svarbių švenčių ir atmintinų dienų minėjimą;

  7.1.12. rengia, įgyvendina ir kasmet atnaujina ministerijos komunikacijos strategijas bei trumpalaikius visuomenės informavimo ir komunikavimo planus;

  7.1.13. atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidos analizę, susijusią su ministerijos veikla, rengia periodines ataskaitas ir jas teikia ministrui;

  7.1.14. administruoja ministerijos išorinę ir vidinę interneto svetaines, užtikrina jų plėtrą, juose pateiktos informacijos aktualumą;

  7.1.15. koordinuoja ministerijos vidinės ir išorinės svetainių administratorių veiklą, siekiant užtikrinti nuoseklią ir aiškią ministerijos komunikaciją, vieningą nurodytų svetainių grafinį stilių, pateiktos informacijos aktualumą;

  7.1.16. administruoja ministerijos puslapius socialiniuose tinkluose, užtikrina jų plėtrą, juose pateiktos informacijos aktualumą;

  7.1.17. stebi ir analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose pateikiamą informaciją, teikia ministrui ir nurodytų įstaigų vadovams siūlymus dėl komunikacijos tobulinimo;

  7.1.18. organizuoja ir koordinuoja informacines kampanijas socialiniuose tinkluose, esant būtinybei – koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą socialiniuose tinkluose;

  7.1.19. platina informacinius pranešimus, rengia ir apipavidalina ministerijos informacinius leidinius ir kitą viešinimo medžiagą, esant poreikiui organizuoja ministerijos veiklą reprezentuojančių leidinių leidybą;

  7.1.20. užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos darbuotojų;

  7.1.21. pagal kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais;

  7.1.22. dalyvauja rengiant tarpinstitucinius komunikacijos ir visuomenės informavimo planus ir strategijas;

  7.1.23. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas apie ministeri