• Ministerijos vadovybė
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Monika Navickienė
  Ministrė
  302, A. Vivulskio 11
  • Ministro priimamasis Virginija Kukliauskienė
  Referentė (techninis socialinės apsaugos ir darbo ministrės aptarnavimas)
  303, A. Vivulskio 11
  • Viceministrų ir kanclerio priimamasis Asta Steponavičiūtė
  4 a., A. Vivulskio 11
  Vilma Augienė
  410, A Vivulskio 11
  Vytautas Šilinskas
  Justina Jakštienė
  410, A Vivulskio 11
  Ana Selčinskienė
  Martynas Šiurkus
  308, A. Vivulskio 11
  Audrius Bitinas
  Visuomeninis konsultantas
 • Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  314, A. Vivulskio 11
  313, A. Vivulskio 11
  314, A. Vivulskio 11
  Jekaterina Navickė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.                        d. įsakymu Nr. A1-

   

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato ministerijos Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo principus.
  2. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  4. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  1. Grupės tikslas – padėti formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse, esant kompleksinės veiklos poreikiui, apimant keletą ministro valdymo sričių ar kai iš esmės keičiamas esamas teisinis reguliavimas ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu, taip pat užtikrinti tarptautinių santykių formavimą ir palaikymą ministrui pavestose valdymo srityse.
  2. Grupės uždaviniai:
   1. analizuoti, vertinti, stebėti bendrąją ministerijos formuojamą politiką ir jos įgyvendinimą, šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, teikti pasiūlymus dėl reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;

  6.2. teikti pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, taip pat rengti, koordinuoti rengimą ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;

  6.3. užtikrinti tarptautinių santykių formavimą, Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse;

  6.4. rengti, koordinuoti ar dalyvauti kompleksinių strategijų, programų, priemonių projektų ir kitų strateginės reikšmės dokumentų ministrui pavestose valdymo srityse rengime, taip pat prognozuoti ir analizuoti jų įgyvendinimo rezultatus;

  6.5. koordinuoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais kompleksiniais klausimais, ar klausimais, apimančiais keletą ministro valdymo sričių, taip pat koordinuoti bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir ES institucijomis.

  1. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. analizuoja ir vertina ministerijos formuojamą bendrąją politiką ir jos įgyvendinimą, teikia išvadas bei pasiūlymus ministrui dėl jos tobulinimo ar reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;
   2. analizuoja šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, prognozuoja socialinę šalies raidą, teikia pasiūlymus ministrui dėl reikiamų strateginių sprendimų priėmimo;
   3. analizuoja ir vertina ministerijoje bei kitose valstybės institucijose rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų, teisės aktų projektų įtaką socialiniams rodikliams;
   4. renka ir analizuoja informaciją apie savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų vykdomas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones, rengiamas strategijas ir programas;
   5. pagal Grupės kompetenciją organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja įgyvendinant veiklas ir (ar) projektus, skirtus plėtoti duomenų surinkimo, apdorojimo, analitikos ir prognozavimo priemones, tematinius modulius ir įrankius, užtikrinti jų didesnį patikimumą ir tarpusavio integraciją;
   6. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą, analizuoja ir teikia informaciją ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui apie jų vykdymą;
   7. vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną;
   8. ministro pavedimu atlieka strateginių sprendimų, esant kompleksinės veiklos poreikiui ar apimant keletą ministro valdymo sričių, įgyvendinimo stebėseną;
   9. teikia pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, pagal Grupės kompetenciją rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant teisėkūros iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus, taip pat prognozuoja ir analizuoja jų įgyvendinimo rezultatus;
   10. rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse;
   11. pagal Grupės kompetenciją vertina ar dalyvauja vertinant kitų institucijų, socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, gyventojų pateiktus pasiūlymus dėl socialinės apsaugos ir darbo sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ar pateiktus teisės aktų projektus, esant poreikiui rengia ar organizuoja išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą;

  7.12. skaičiuoja ir ministerijos interneto svetainėje skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais;

  7.13. teikia (siūlo) prioritetus ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams;

  7.14. dalyvauja formuojant valstybės biudžeto lėšų poreikį ateinančių metų ministerijos veiklos prioritetams bei einamųjų metų lėšų perskirstymui prioritetinėms sritims;

  7.15. užtikrina Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės ir ES politikos, tarptautinių santykių plėtros bei Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir viešojo administravimo tobulinimo;

  7.16. užtikrina Lietuvos Respublikos pozicijų, pasisakymų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą esant poreikiui suderina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat dalyvauja derinant derybines pozicijas ir pasisakymų projektus kitose Lietuvos Respublikos institucijose;

  7.17. pagal Grupės kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose, taip pat daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimuose su tarptautinių institucijų ir ES bei užsienio valstybių delegacijomis;

  7.18. įgyvendina ir koordinuoja ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų veiklą tarptautinės ir ES teisės ir politikos, narystės tarptautinėse organizacijose ir jų valdymo organuose ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

  7.19. pagal Grupės kompetenciją analizuoja ir vertina tarptautinių organizacijų priimtas konvencijas ir kitus dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse, teikia pasiūlymus dėl jų pasirašymo, ratifikavimo, denonsavimo ir (ar) įgyvendinimo galimybių Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų atitikimo tarptautinėms konvencijoms įvertinimą bei teisės aktų projektus;

  7.20. koordinuoja ir rengia ministrui pavestose valdymo srityse Lietuvos Respublikos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais, analizuoja ir derina derybines nuostatas per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS sistema) koordinuoja ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę bei rengia ataskaitas apie perkėlimo eigą Lietuvos Respublikos ir ES institucijoms per LINESIS sistemą;

  7.21. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sistemų koordinavimą ir dalyvauja jų įgyvendinime bei rengia pasiūlymus dėl jų taikymo Lietuvos Respublikos teisės sistemoje;

  7.22. organizuoja analizę ir dalyvauja ją atliekant dėl Lietuvos Respublikos teisės sistemos ministro valdymo srityse ir rengia Lietuvos Respublikos teisės sistemos atitikimo tarptautinių konvencijų nuostatoms ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos ratifikuotų ir neratifikuotų konvencijų, rekomendacijų ir kitų tarptautinių dokumentų;

  7.23. pagal Grupės kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – teismas) praktiką ministrui pavestose valdymo srityse, rengia teisiškai argumentuotas išvadas dėl teisme nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai ir vertina priimtų sprendimų galimą poveikį Lietuvos Respublikos teisės sistemai;, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

  7.24. rengia informaciją tarptautinėms institucijoms dėl bylų, skundų prieš Lietuvą, susijusių su ministrui pavestomis valdymo sritimis, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;

  7.25. koordinuoja Europos Semestro procesų įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.26. organizuoja ir koordinuoja susižinojimo tarnybų ir kompetentingų įstaigų, įgyvendinančių ES teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatas socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje, veiklą, taip pat teikia pasiūlymus dėl jų veiklos ir bendradarbiavimo tobulinimo;

  7.27. vykdo nacionaliniams korespondentams ES tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemos (MISSOC) tinkle priskirtas funkcijas;

  7.28. koordinuoja ES socialinių pokyčių ir inovacijų programos EaSI įgyvendinimą;

  7.29. teikia pasiūlymus ministrui dėl specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse prie tarptautinių institucijų ir ES bei nacionalinių ekspertų Europos Komisijoje kandidatūrų ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.30. inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant tarptautines sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus ministrui pavestose valdymo srityse ir užtikrina jų vykdymą, atlieka vertimų dalykinį redagavimą, teikia nuomonę dėl tarptautinių sutarčių nuostatų taikymo ministrui pavestose valdymo srityse, vertina kitų institucijų parengtas tarptautines sutartis ir susitarimus bei susijusius teisės aktų projektus;

  7.31. pagal Grupės kompetenciją teikia pasiūlymus dėl dvišalio bendradarbiavimo, keitimosi patirtimi bei vystomojo bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis prioritetų, koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse ekspertų parinkimą užsienio valstybių rengiamiems techninės paramos projektams, kuriuose Lietuvos Respublika dalyvauja kaip partneris;

  7.32. pagal Grupės kompetenciją koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis ir ES institucijomis;

  7.33. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  7.34. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką skelbia informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.35. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  7.36. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  7.37. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.38. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

  7.39. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  8.2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;

  8.4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo Grupių ar komisijų veikloje;

  8.5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;

  8.6. teikti ministrui pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;

  9. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS veiklos organizavimas

   

  10. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

   1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;
   2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   3. teikia siūlymus ministrui Grupės darbo tobulinimo klausimais;
   4. vizuoja visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija;
   5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
    dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;
   6. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   7. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   8. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
   9. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   10. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
   11. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.
    13. Grupės darbuotojai:
    13.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;
    13.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
    13.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

                       13.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  __________________________

   

 • Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daina Urbonaitienė
  214, A. Vivulskio 11
  216, A. Vivulskio 11
  215, A. Vivulskio 11
  Rasa Genienė
  101, A. Vivulskio 13
  216, A. Vivulskio 11

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m.                        d. įsakymu Nr. A1-

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

  HORIZONTALIOS POLITIKOS IR PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo principus.

  2. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  4. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  ii SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, uŽdaviniai ir funkcijos

   

  5. Grupės veiklos tikslas yra padėti ministrui formuoti ministerijos politiką: šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo prioritetinėse ministro valdymo srityse, planuoti pokyčius ir koordinuoti šių politikų įgyvendinimą, vykdyti nuolatinę jų stebėseną, padėti formuoti politiką ministrui priskirtose valdymo srityse organizuojant ir koordinuojant projektinį valdymą, užtikrinant efektyvų projektų rengimą ir įgyvendinimą.

  6. Grupės uždaviniai yra:

  6.1. padėti formuoti ministerijos politiką prioritetiniais klausimais: šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo ministro valdymo srityse;

  6.2. planuoti pokyčius šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų ministro valdymo srityse inicijavimo  ir koordinuoti šių pokyčių įgyvendinimą;

  6.3. teikti pasiūlymus dėl teisėkūros iniciatyvų šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų valdymo, taip pat rengti, koordinuoti rengimą ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;

  6.4. užtikrinti efektyvų ir veiksmingą nacionalinių bei tarptautinių ir ES partnerystės projektų ministrui priskirtose valdymo srityse rengimą ir įgyvendinimą, ministro projektų portfelio valdymą;

  6.5. organizuoti bei koordinuoti projektinį valdymą ministerijoje;

  6.6. organizuoti ir koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo srityse.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal Grupės veiklos sritis inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos prioritetiniais ministerijos klausimais;

  7.2. koordinuoja ir (arba) dalyvauja rengiant valstybės strategijas, horizontalaus pobūdžio ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, tarptautinių organizacijų ir ES strateginius dokumentus pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo, vertina sąveiką su tarptautine politika;

  7.3. pagal Grupės kompetenciją analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;

  7.4. pagal Grupės kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų parengtų ir (ar) pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

  7.5. dalyvauja rengiant ir (ar) derinant tarptautinius teisės aktus pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo;

  7.6. pagal Grupės kompetenciją analizuoja situaciją šalyje, teikia pasiūlymus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos tobulinimo ir prioritetinių klausimų šiose srityse sprendimo;

  7.7. koordinuoja, inicijuoja, rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus;

  7.8. plėtoja ir koordinuoja ministerijos galimybes dalyvauti tarptautiniuose ir ES dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose ir programose bei susitarimuose, pasinaudojant ES, ET, EBPO, JTO, Pasaulio Banko (toliau – PB), Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO), Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF), BJVT, ŠMT, užsienio valstybių teikiamomis galimybėmis, dalyvauja jų įgyvendinimo veiklose;

  7.9. ministro pavedimu pagal Grupės veiklos sritis atstovauja ir dalyvauja tarptautinių institucijų ir ES bei dvišaliuose renginiuose, tarptautiniuose horizontaliuose politikos formavimo darbo organuose, rengia medžiagą, informaciją ir atsakymus į šių organizacijų užklausas Grupės kompetencijų ribose;

  7.10. dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES, užsienio valstybių misijose į Lietuvą Grupės kompetencijų ribose rengiant peržiūras, apžvalgas, studijas;

  7.11. pagal Grupės kompetenciją rengia, ir teikia pasiūlymus, koordinuoja jų įgyvendinimą dėl horizontalaus pobūdžio tarptautinių organizacijų ir ES institucijų dokumentų;

  7.12. vysto ir koordinuoja projektinį valdymą ministerijoje, atlieka jo stebėseną ir teikia siūlymus ministrui dėl jo tobulinimo;

  7.13. rengia projektų valdymo procesus reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoja jų įgyvendinimą, tobulinimą;

  7.14. koordinuoja projektų ir programų, įtrauktų į ministro projektų portfelį, įgyvendinimą ir atlieka jo stebėseną;

  7.15. atsižvelgdama į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia ministrui pasiūlymus dėl projektų ir programų inicijavimo, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir naudų vertinimo;

  7.16. koordinuoja projektų bei programų ministrui priskirtose valdymo srityse rengimą, užtikrina efektyvų jų įgyvendinimą;

  7.17. atstovauja ministerijai Grupės kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  7.18. dalyvauja ministerijos, kitų ministerijų ir kitų valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų tarybų, darbo grupių ir komisijų veikloje ir teikia išvadas bei siūlymus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.19. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo tobulinimo;

  7.20. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų, programų rengimo ir įgyvendinimo;

  7.21. koordinuoja Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių ir Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plano neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams įgyvendinimą;

  7.22. koordinuoja Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos tarpinstitucinių veiklos planų, rengimą ir įgyvendinimą;

  7.23. pagal poreikį inicijuoja, koordinuoja ministerijai priskirtų plėtros programų rengimą bei dalyvauja jas rengiant;

  7.24. koordinuoja bei dalyvauja rengiant projektus, programas įtraukios darbo rinkos, integruotos socialinės ir užimtumo politikos, socialinio draudimo srityse.

  7.25. dalyvauja formuojant lėšų poreikį ateinančių metų ir kitų laikotarpių, nurodytų ministerijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir teikia siūlymus dėl finansavimo prioritetų pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse;

  7.26. dalyvauja planuojant tarptautines ir nacionalines investicijas;

  7.27. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, stebi jų įgyvendinimą ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų srityse;

  7.28. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  7.29. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką;

  7.30. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  7.31. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  7.32. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.33. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

  7.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  8.2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;

  8.4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo grupių ar komisijų veikloje;

  8.5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;

  8.6. teikti ministrui pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo.

  9. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS darbo organizavimas

   

  10. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

   1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;
   2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   3. teikia siūlymus ministrui Grupės darbo tobulinimo klausimais;
   4. vizuoja visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija;
   5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   6. dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;
   7. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
   10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   11. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
   12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.
    13. Grupės darbuotojai:
    13.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;
    13.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
    13.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  13.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   

  ____________________________

 • Administravimo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Juodaitienė
  407, A. Vivulskio 11
  Daiva Šiškevičiūtė
  402, A. Vivulskio 11
  • Veiklos valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Mindaugas Buckiūnas
   107, A. Vivulskio 11
   Laima Dambrauskaitė-Vilutė
   112, A. Vivulskio 11
   Alina Ruškuvienė
   112, A. Vivulskio 11
   112, A. Vivulskio 11
   Kristina Vitonytė
   224, A. Vivulskio 11
   Raminta Zakarevičiūtė-Šiugždinienė
   224, Vivulskio 11
   Dita Bujūtė
   116, A. Vivulskio 11
   116, A. Vivulskio 11
  • Turto valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   110, A. Vivulskio 11
   103, A. Vivulskio 11
   103, A. Vivulskio 11
   114, A. Vivulskio 11
   120, A. Vivulskio 11
   Tomas Klinavičius
   109, A. Vivulskio 11
   Zigmuntas Meško
   109, A. Vivulskio 11
   Vytautas Mikšta
   109, A. Vivulskio 11
  • Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Renata Mikulytė
   115, A. Vivulskio 11
   314, A. Vivulskio 13
   314, A. Vivulskio 13
   315, A. Vivulskio 13
   Diana Bareikienė
   214, A. Vivulskio 13

   ASMENŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.  Asmenų priėmimo ir dokumentų valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
   2.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis,  kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3.  Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.


   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4.  Skyriaus veiklos tikslai:
   4.1.  organizuoti asmenų priėmimą, aptarnavimą ir jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;
   4.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą, įstaigose prie ministerijos, kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams.
   5. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:
   5.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą įstaigose prie ministerijos ir kitose ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;
   5.2. organizuoti ir vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas socialinės apsaugos ir darbo ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau kartu – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padalinių darbuotojus ir techniškai aptarnauti ministerijos vadovybę;
   5.3. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;
   5.4. organizuoti ir kontroliuoti ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau kartu – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus.
   6. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį:
   6.1.1. prižiūri dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;
   6.1.2. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms, neperduodančioms dokumentų valstybės archyvams;
   6.1.3. registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus socialinės pasaugos ir darbo ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus asmenų prašymus ir skundus, kitą korespondenciją;
   6.1.4. teikia registruoti Teisės aktų registrui priimtus ir pasirašytus norminius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus;
   6.1.5. administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo;
   6.1.6. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;
   6.1.7. informuoja ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimus ir jų vykdymo terminus;
   6.1.8. priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, darbuotojams;
   6.1.9. išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų;
   6.1.10. rengia ir teikia ministerijos vadovybei su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu ministerijoje susijusią informaciją;
   6.1.11. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų dokumentų, asmenų prašymų ir skundų tvarkymą;
   6.1.12. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos dokumentų bei bylų apskaitos dokumentų projektus: dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą, dokumentų registrų ir apyrašų sąrašus;
   6.1.13.  rengia ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių klasifikatorių;
   6.1.14.  vertina įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijai pavaldžių įstaigų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, pateiktus derinti dokumentacijos planus, bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir kitus bylų apskaitos dokumentus;
   6.1.15.  kartu su kitais ministerijos darbuotojais atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;
   6.1.16.  tvarko ministerijos archyvo fondą, priima į ministerijos archyvą ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių sudarytas bylas ir tvarko jų apskaitą;
   6.2. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį:
   6.2.1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą bei nagrinėjimą, teikia jiems išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;
   6.2.2. planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, ministerijos darbuotojus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
   6.2.3. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų organizuojamuose asmenų priėmimuose, jų metu teikia išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;
   6.2.4. techniškai aptarnauja ministerijos vadovybę: padeda planuoti darbotvarkes, darbinius susitikimus, posėdžius, komandiruotes, teikia dokumentus susipažinti, pasirašyti ir vizuoti, atlieka kitas funkcijas, būtinas užtikrinti sklandų ministerijos vadovybės darbą;
   6.2.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos darbuotojams;
   6.2.6. kasmet atlieka asmenų aptarnavimo taikant vieno langelio principą kokybės analizę;
   6.3. įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį:
   6.3.1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ir (ar) vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
   6.3.2. padeda ministerijos Terminijos komisijos pirmininkui organizuoti jos veiklą, techniškai aptarnauja nurodytą komisiją;
   6.3.3. talpina į Lietuvos Respublikos terminų banką ministerijos Terminijos komisijos įvertintus, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytus terminų straipsnių rinkinius, jų komentarus;
   6.3.4. teikia siūlymus ir rengia dokumentus dėl ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimu atlieka ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;
   6.4.  įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:
   6.4.1. perduoda ministerijos vadovybės pavedimus jų vykdytojams ir kontroliuoja vykdymą per nustatytus terminus;
   6.4.2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
   6.4.3. gavus iš Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pranešimus apie priimtus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus teisės aktus, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie ministerijos veiklos sričiai priskirtinų teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybės kanceliarijai ar kitai kompetentingai kitų valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai, įstaigai ir (ar) organizacijai, rengia atsakymus bei informaciją nurodytiems subjektams pagal ministerijos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių pateiktą informaciją;
   6.4.4. teikia ministerijos vadovybei informaciją apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus, taip pat gautus ir ministerijos neįvykdytus pavedimus;
   6.4.5. sistemina ir tvarko informaciją apie socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytas komisijas, darbo grupes;
   6.5.  skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   6.5.1. užtikrina, kad Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos būtų pateiktos ministerijos vadovybei jų nustatytais terminais;
   6.5.2. tvirtina ministerijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
   6.5.3. ministerijos archyve saugomų ir kitų ministerijos gautų ir (ar) parengtų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;
   6.5.4. skelbia ministerijos išorinėje interneto svetainėje ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų pateiktus dokumentus ir (ar) nuorodas į juos;
   6.5.5. prenumeruoja periodinius leidinius, užsako ministerijai reikalingus spaudinius, tvarko jų apskaitą;
   6.5.6. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
   6.5.7. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
   6.5.8. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
   6.5.9. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
   6.5.10. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
   6.5.11.  skyriaus veiklos srities ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių), kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų;
   6.5.12.  konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis priskirtais klausimais;
   6.5.13.  nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
   6.5.14. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
   6.5.15.  rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
   6.5.16.  kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   6.5.17.  bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
   6.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus;
   6.7.  atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.


   SKYRIAUS TEISĖS

   7.  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
   7.1.  atstovauti ministerijai savo veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   7.2.  siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;
   7.3.  gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
   7.4.  gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veiklos sritims priskirtais kausimais;
   7.5.  teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
   8.  Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   9.  Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
   10.  Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
   11.  Skyriaus vedėjas:
   11.1.  vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus veiklos sričiai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
   11.2.  paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   11.3.  teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
   11.4.  vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;
   11.5.  pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   11.6.  dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
   11.7.  sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   11.8.  teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   11.9.  tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;
   11.10.  asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   11.11.  atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
   11.12.  vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.
   12. Skyriaus darbuotojai:
   12.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu;
   12.2.  asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;
   12.3.  savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;
   12.4.  įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą. 

  • Informacinių technologijų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Strupienė
   221, A. Vivulskio 11

   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Informacijų technologijų priežiūros skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai) keliamus reikalavimus bei funkcijas nustato skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.


    SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslas – informacinių ir telekomunikacinių technologijų pagalba didinti viešojo administravimo efektyvumą ministerijoje.
   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   5.1. užtikrinti ministerijos informacinių ir telekomunikacinių sistemų, skirtų ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti, veiklą ir vystymą;
   5.2. padėti ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai) našiai naudoti ministerijos informacines ir telekomunikacines sistemas;
   5.3. koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių technologijų išteklius.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. prižiūri ir tvarko ministerijos bendro naudojimo duomenų bazes, informacines ir telekomunikacines sistemas, užtikrina tinkamą jų darbą;
   6.2. užtikrina tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą;
   6.3. organizuoja ministerijos informacinių ir telekomunikacinių sistemų tobulinimo ar vystymo poreikio ir informacijos srautų analizę, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus šiais klausimais;
   6.4. užtikrina ministerijos interneto svetainės kūrimą, priežiūrą bei operatyvų duomenų pateikimą svetainėje;
   6.5. organizuoja interneto ir intraneto ryšio, elektroninio pašto parametrų nustatymą ir jų priežiūrą;
   6.6. padeda ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams tobulinti darbo organizavimo būdus panaudojant kompiuterinius informacijos apdorojimo metodus;
   6.7. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių išteklius;
   6.8. pagal ministerijos kanclerio patvirtintą planą diegia ministerijos padaliniuose kompiuterių įrangą;
   6.9. užtikrina darbo vietų kompiuterių ir spausdintuvų darbą;
   6.10. atlieka mobiliųjų telefonų, laidinių telefonų, telefonų stotelių ir kitos įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus;
   6.11. organizuoja kompiuterinės technikos techninę priežiūrą ir jos remontą;
   6.12. organizuoja kompiuterinės technikos eksploatacijai reikalingų medžiagų tiekimą;
   6.13. vykdo ministerijoje naudojamos programinės įrangos apskaitą ir kontrolę;
   6.14. inicijuoja reikalingų naujų kompiuterinių programų pirkimą, rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus, dalyvauja rengiant sutartis su laimėjusiais tiekėjais ir koordinuoja šių sutarčių vykdymą;
   6.15. atsako už ministerijos valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą;
   6.16. diegia duomenų saugumo technines bei organizacines priemones;
   6.17. užtikrina kompiuterių tinklo duomenų saugą;
   6.18. užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos techninių saugumo priemonių įgyvendinimą;
   6.19. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   6.20. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
   6.21. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
   6.22. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų atsakingo asmens funkcijų automatizuotų duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apdorojimo srityje funkcijų įgyvendinimą;
   6.23. teikia informaciją, konsultuoja ministerijos darbuotojus darbo su kompiuteriais, ministerijos bendro naudojimo duomenų bazėmis, informacinėmis ir telekomunikacinėmis sistemomis bei naudojimosi spausdintuvais, telefonais ir kita technine įranga klausimais;
   6.24. organizuoja kitą veiklą, susijusią su informacinių technologijų ir sistemų diegimu ir naudojimu;
   6.25. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ir ministerijos kanclerio pavedimus bei užduotis.


   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
   7.1. reikalauti, kad ministerijos informacinių sistemų naudotojai laikytųsi informacinių sistemų ir kompiuterinės technikos eksploatavimo taisyklių;
   7.2. siekiant išlaikyti ministerijos informacinių sistemų gyvybingumą, riboti naudotojų naudojimąsi informacinėmis sistemomis;
   7.3. atstovauti ministerijai skyriaus veikos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
   7.4. siūlyti ministerijos kancleriui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir papildymus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   7.5. gauti iš ministerijos darbuotojų informaciją, reikalingą ministerijos informacinių sistemų eksploatavimui, vystymo planavimui;
   7.6. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų;
   7.7. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos, skyriaus darbo organizavimo bei skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo.


   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas  ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
   9. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus vedėjas:
   10.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų;
   10.2. užtikrina skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir įgyvendina jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
   10.3. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
   10.4. teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
   10.5. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;
   10.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
   10.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   10.8. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   10.9. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
   10.10. rengia skyriaus veiklos planus, ataskaitas;
   10.11. vizuoja sąskaitas, pasirašo darbų atlikimo aktus, prekių važtaraščius, informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims;
   10.12. asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, bylų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
   10.13. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
   10.14. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.
   11. Skyriaus darbuotojai:
   11.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
   11.2. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   11.3. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   11.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Finansų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Dringelienė
  • Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   307, A. Vivulskio 11
   307, A. Vivulskio 11
   316, A. Vivulskio 11

    STRATEGINIO PLANAVIMO IR MONITORINGO SKYRIAUS NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius (toliau – Skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Ministerijos kancleriui.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus pagrindinis veiklos tikslas yra užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą Ministerijoje.
   5. Įgyvendinant Skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą Skyriaus veiklos tikslą, Skyriaus uždaviniai yra:
   5.1. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti Ministerijos strateginio veiklos plano, Ministerijos ir jos administracijos padalinių metinių veiklos planų parengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
   5.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant planavimo dokumentus, teikti išvadas dėl kitų institucijų ir Ministerijos darbuotojų parengtų planavimo dokumentų;
   5.3. vykdyti Ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;
   5.4. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
   5.5. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti Ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą.
   6. Skyrius, vykdydamas Skyriaus nuostatų 5 punkte nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Ministerijos metinio veiklos plano rengimą ir Ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą;
   6.2. renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš Ministerijos darbuotojų, įstaigų prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų poreikį Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti;
   6.3. kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą Ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti;
   6.4. suveda ir tikslina Ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
   6.5. teikia pastabas ir pasiūlymus bei dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su Ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos nurodytam įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;
   6.6. koordinuoja socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą;
   6.7. atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, kartu su kitais Ministerijos darbuotojais rengia Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą Ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms;
   6.8. atsižvelgiant į Ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus ir Ministerijos darbuotojų siūlymus, rengia Ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas;
   6.9. vykdo Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, rengia strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas ir metinio veiklos plano vykdymo metinę ataskaitą;
   6.10. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, teikia Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp Ministerijos vykdomų programų ir priemonių bei sąmatų tikslinimo;
   6.11.  vertina Ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, Ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;
   6.12. renka, analizuoja ir vertina Ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra Ministerija, įstaigos prie Ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;
   6.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei rengia ketvirtines ataskaitas apie socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimą;
   6.14. rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, teikia Ministerijos kancleriui siūlymus dėl nurodytos statistinės bei kitos informacijos rinkimo, kaupimo, sisteminimo ir analizės tobulinimo;
   6.15. rengia statistinę analitinę medžiagą apie teikiamą socialinę paramą atskirose savivaldybėse ir teikia ją Ministerijos darbuotojams, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
   6.16. analizuoja ir vertina lėšų poreikį teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, naujoms nuostatoms įgyvendinti,
   6.17. analizuoja ir vertina bazinių socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti;
   6.18. vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal Ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
   6.19. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su Ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;
   6.20. teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą Ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie Ministerijos, Ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
   6.21. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
   6.22. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
   6.23. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus ir išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
   6.24. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su Ministerijos kompetencija, projektų;
   6.25. kartu su kitais Ministerijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
   6.26. rengia išvadas, ar Ministerijos parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems strateginį planavimą, valstybės finansinių išteklių naudojimą reglamentuojantiems teisės aktams;
   6.27. vertina planavimo dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
   6.28. teikia išvadas Ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;
   6.29. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
   6.30. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;
   6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
   6.32. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   6.33. bendradarbiauja su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  Skyriaus žinioje esančia, kitų Ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
   6.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ministerijos kanclerio pavedimus;
   6.35. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų numatytas funkcijas.


   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
   7.1. atstovauti Ministerijai Skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) Ministerijos kancleriui įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.3. gauti iš Ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
   7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;
   7.5. teikti Ministerijos kancleriui pasiūlymus Skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
   8. Skyrius, kaip savarankiškas Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.
    

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
   10. Keičiantis Skyriaus vedėjui, kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. vadovauja Skyriui, sprendžia Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, Skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina Skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
   11.2. paskirsto Skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;
   11.3. teikia siūlymus Ministerijos kancleriui Skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
   11.4. vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų Ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija;
   11.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   11.6. dalyvauja renkant pretendentus į Skyriaus darbuotojų pareigas;
   11.7. sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   11.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   11.9. rekomenduoja Skyriaus darbuotojus kvalifikacijai tobulinti;
   11.10. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   11.11. atstovauja Skyriui Ministerijoje, įstaigose prie Ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   11.12. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   11.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai.
   12. Skyriaus darbuotojai:
   12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
   12.2. asmeniškai atsako už Ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   12.3. savo darbe vadovaujasi Skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą. 
    

  • Viešųjų pirkimų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   318, A. Vivulskio 11
   318, A. Vivulskio 11
   318, A. Vivulskio 11
   318, A. Vivulskio 11

   BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Bendrųjų reikalų skyrius yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys (toliau – skyrius), tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai, personalas) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato šie nuostatai ir pareigybių aprašymai.


   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslai:
   4.1. užtikrinti racionalų ir efektyvų ministerijos turto valdymą ir koordinuoti įstaigoms prie ministerijos ir kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms perduoto valstybės turto valdymą;
   4.2. užtikrinti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų;
   4.3. užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ministerijos darbuotojams (išskyrus aprūpinimą kompiuterine technika ir jos priežiūrą);
   4.4. koordinuoti tarptautinio protokolo laikymąsi ministerijoje;
   4.5. užtikrinti techninį organizacinį pasirengimą socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras), socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau kartu – ministerijos vadovybė), ministro patarėjų vizitams į užsienį ir susitikimams su oficialiomis užsienio valstybių ar organizacijų delegacijomis ir (ar) pareigūnais;
   4.6. užtikrinti techninį ministerijos darbuotojų pasirengimą vizitams į užsienį ir Lietuvoje;
   4.7. vykdyti ministerijos personalo valdymo funkcijas;
   4.8. užtikrinti efektyvų personalo valdymą, planavimą ir organizavimą, organizacinę kultūrą ministerijoje;
   4.9. užtikrinti ministerijos mobilizacijos plane nustatytų funkcijų, skirtų užtikrinti ir (ar) įvykdyti ministerijai priskirtas valstybines mobilizacines ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis ir (ar) mobilizacinius nurodymus, vykdymą bei civilinės saugos organizavimą, ministerijos ir jos darbuotojų pasirengimą ir reagavimą mobilizacijos, ekstremaliosios situacijos metu.
   5. Įgyvendinant nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:
   5.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos valdomo turto valdymą;
   5.2. koordinuoti įstaigoms prie ministerijos ir kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms perduoto turto valdymą;
   5.3. planuoti, organizuoti ir vykdyti ministerijos viešuosius pirkimus, užtikrinant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;
   5.4. vykdyti ministerijos vadovybės ir ministro patarėjų vizitų į užsienį bei susitikimų su oficialiomis užsienio valstybių ar organizacijų delegacijomis ir pareigūnais techninį organizacinį pasirengimą;
   5.5. vykdyti ministerijos darbuotojų vizitų į užsienį ir Lietuvoje techninį pasirengimą; ;
   5.6. koordinuoti tarptautinio protokolo laikymąsi ministerijoje;
   5.7. padėti ministerijos kancleriui formuoti personalo valdymo politiką;
   5.8. padėti ministerijos kancleriui valdyti personalą;
   5.9. organizuoti ministerijos žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą;
   5.10. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos tarnybinių patalpų ir materialinių vertybių priežiūrą bei saugumą;
   5.11. organizuoti ir vykdyti ministerijos darbuotojų aprūpinimą biuro įranga, technika (išskyrus aprūpinimą kompiuterine technika ir jos priežiūrą) ir raštinės reikmenimis;
   5.12. užtikrinti priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą ministerijoje;
   5.13. organizuoti ir koordinuoti ministerijos mobilizacijos plano projekto rengimą ir patvirtinto nurodyto plano vykdymą;
   5.14. organizuoti ir koordinuoti civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo ministerijoje veiklą;
   5.15. organizuoti ir koordinuoti su personalo administravimu susijusių duomenų, reikalingų Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro funkcijoms, susijusioms su personalo administravimu, atlikti, pateikimą Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, bei atlikti iš nurodytos įstaigos gautų duomenų analizę ir vertinimą.
   6. Skyrius, vykdydamas nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   6.1. rengia ministerijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio turto nuomos, panaudos sutarčių ir jų pakeitimų  bei turto perdavimo-priėmimo aktų projektus;
   6.2. renka, sistemina, analizuoja ir rengia informaciją, susijusią su ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų turto valdymu, naudojimu ir disponavimu;
   6.3. teikia siūlymus ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) kitų ministerijai pavaldžių įstaigų valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybės nekilnojamojo turto efektyvesnio ir racionalesnio panaudojimo ir administravimo;
   6.4. rengia išvadas dėl įstaigų prie ministerijos ir (ar) kitų ministerijai pavaldžių įstaigų bei viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija, parengtų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių;
   6.5. planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir vykdo ministerijos viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina viešųjų pirkimų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir su planuojamais vykdyti, vykdomais bei įvykdytais viešaisiais pirkimais susijusios informacijos viešinimą;
   6.6. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai  ministerijos viešųjų pirkimų ataskaitas, esant poreikiui – kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms  jų prašomą informaciją, duomenis apie ministerijos planuojamus vykdyti, vykdomus ir (ar) įvykdytus viešuosius pirkimus;
   6.7. viešina įvykdžius viešuosius pirkimus ministerijos sudarytas sutartis;
   6.8. koordinuoja tarptautinio protokolo laikymąsi ministerijoje;
   6.9. vykdo ministerijos vadovybės ir ministro patarėjų vizitų į užsienį bei susitikimų su oficialiomis užsienio valstybių ar organizacijų delegacijomis ir (ar) pareigūnais techninį organizacinį pasirengimą;
   6.10. rengia ministerijos darbuotojų komandiruotes ir vizitus Lietuvoje ir į užsienį įforminančius dokumentus, jų projektus;
   6.11. ministro ar ministerijos kanclerio pavedimu padeda ministerijos padaliniams ir (ar) darbuotojams organizuoti renginius, seminarus, Lietuvoje organizuojamus ministerijos darbuotojų susitikimus su užsienio valstybių ir (ar) organizacijų atstovais;
   6.12. rengia ir (ar) renka, kaupia, sistemina, apibendrina skyriaus, kitų ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pateiktą informaciją ir (ar) duomenis, reikalingą Lietuvoje organizuojamiems ministerijos darbuotojų susitikimams su užsienio valstybių ir (ar) tarptautinių organizacijų atstovais;
   6.13. rengia ir (ar) renka, kaupia, sistemina, apibendrina skyriaus, kitų ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pateiktą informaciją ir (ar) duomenis apie tarptautinius renginius, vizitus, seminarus Lietuvoje ir užsienyje, užsienio valstybių ir (ar) tarptautinių organizacijų atstovais vizitus į ministeriją, teikia šią informaciją Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, ambasadoms, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;
   6.14. rengia, renka, kaupia, sistemina, apibendrina ir analizuoja informaciją apie ministerijos darbuotojų vizitus ir komandiruotes į užsienį ir Lietuvoje, teikia pasiūlymus ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui dėl jų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
   6.15. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, ambasadomis, kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir (ar) organizacijomis, siekiant gauti informaciją apie esamą situaciją užsienio valstybėje, į kurią planuoja vykti ministerijos darbuotojas, arba užsienio valstybėje, iš kurios planuoja atvykti oficiali užsienio valstybės ar organizacijos delegacija ir (ar) pareigūnai;
   6.16. organizuoja ir koordinuoja dokumentų, renginių vertimą raštu bei žodžiu iš / į užsienio kalbą, atsižvelgiant į ministerijos darbuotojų poreikį;
   6.17. organizuoja ministerijos patalpų priežiūrą, saugumą, kapitalinį ir einamąjį remontą;
   6.18. organizuoja ir vykdo ministerijos materialinių vertybių ir atsargų nurašymą;
   6.19. organizuoja ir vykdo ministerijos materialinių vertybių metinę inventorizaciją;
   6.20. organizuoja ir vykdo nereikalingo, bet tinkamo naudoti ministerijos valdomo ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio materialiojo turto aukcionus;
   6.21. organizuoja ir vykdo ministerijai priklausančių (valdomų) patalpų (pastatų) nuomos konkursus;
   6.22. užtikrina ministerijos tarnybinio autotransporto tinkamą eksploataciją, priežiūrą, saugumą ir organizuoja jo remontą;
   6.23. organizuoja ir vykdo ministerijos darbuotojų aprūpinimą biuro įranga, technika (išskyrus aprūpinimą kompiuterine technika ir jos priežiūrą) ir raštinės reikmenimis;
   6.24. kontroliuoja ir užtikrina priešgaisrinę saugą, civilinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijoje;
   6.25. supažindina ministerijos darbuotojus su priešgaisrinę saugą, civilinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais, juos instruktuoja ir (ar) organizuoja jų instruktažą;
   6.26. planuoja ir organizuoja priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, saugos ir sveikatos priemonių įsigijimą, aprūpina jomis ministeriją ir jos darbuotojus;
   6.27. rengia, renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją ir (ar) duomenis, reikalingus ministerijos mobilizacijos plano projektui parengti;
   6.28. rengia ir su suinteresuotomis institucijomis derina ministerijos mobilizacijos plano projektą, jo pakeitimus, atsižvelgdamas į ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pateiktus pasiūlymus, informaciją ir (ar) duomenis;
   6.29. koordinuoja ministerijos mobilizacijos plano vykdymą, vykdo nuolatinę ministerijos mobilizacijos plano stebėseną;
   6.30. atlieka ministerijos mobilizacijos plane nustatytas funkcijas, skirtas užtikrinti ir (ar) įvykdyti ministerijai priskirtas valstybines mobilizacines ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis ir (ar) mobilizacinius nurodymus;
   6.31. sudaro, tvarko ir nuolat atnaujina ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų civilinio mobilizacinio personalo rezervą;
   6.32. organizuoja, planuoja ir užtikrina civilinės saugos prevencinių priemonių įgyvendinimą ministerijoje;
   6.33. organizuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų jai pavaldžių įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymus;
   6.34. rengia ir su suinteresuotomis institucijomis derina ministerijos ekstremalių situacijų valdymo plano projektą, jo pakeitimus, atsižvelgdamas į ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pateiktus pasiūlymus, informaciją ir (ar) duomenis;
   6.35. vykdo nuolatinę ministerijos ekstremalių situacijų valdymo plano stebėseną;
   6.36. atsižvelgdamas į ministerijos strateginius veiklos tikslus ir uždavinius, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
   6.37. atlieka ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų funkcijų, jų nuostatų, pareigybių analizę ir teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl ministerijos ir (ar) skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į ministerijai nustatytus uždavinius jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
   6.38. atlieka ministerijos darbuotojų sudėties analizę;
   6.39. analizuoja ministerijos strateginiame veiklos plane, kituose planavimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytas užduotis, funkcijas ir jų pagrindu vertina žmogiškųjų išteklių poreikį ministerijoje, teikia pasiūlymus ministrui ir ministerijos kancleriui dėl ministerijoje būtino pareigybių skaičiaus ir efektyvaus panaudojimo bei ministerijos administracijos struktūros;
   6.40. analizuoja žmogiškųjų išteklių valdymą ministerijoje ir teikia pasiūlymus ministrui bei ministerijos kancleriui dėl žmogiškųjų išteklių valdymo, motyvacijos sistemos kūrimo, organizacinės kultūros ministerijoje tobulinimo, užtikrina ir organizuoja nurodytų sistemų įdiegimą, veikimą bei nuolatinį tobulinimą;
   6.41. metodiškai vadovauja įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų administracijų padaliniams arba valstybės tarnautojams, atliekantiems personalo valdymo funkcijas;
   6.42. padeda ministerijos darbuotojams įgyvendinti teisę į karjerą ministerijoje, kitas socialines teises ir garantijas;
   6.43. padeda ministerijos kancleriui formuoti personalo sudėtį;
   6.44. padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti darbuotojų adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
   6.45. padeda ministerijos kancleriui formuoti ministerijos personalo mokymo prioritetus, sudaro ministerijos darbuotojų metinius mokymo planus;
   6.46. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir administracijos padalinių, darbuotojų veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
   6.47. pagal nustatytas veiklos sritis kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo;
   6.48. rengia ministerijos darbuotojų pareigybių sąrašus, konsultuoja ir teikia pasiūlymus ministerijos darbuotojams dėl pareigybių aprašymų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, jų rengimo, keitimo;
   6.49. rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos administracijos padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų projektus, vertina juos ir teikia tvirtinti ministrui;
   6.50. padeda ministro ir (ar) ministerijos kanclerio sudaromų komisijų, darbo grupių, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą, techniškai jas aptarnauja;
   6.51. rengia dokumentus, jų projektus dėl apdovanojimo pasižymėjimo ženklu ,,Gerumo žvaigždė“ ir veda jų apskaitą;
   6.52. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl studentų praktikos ir asmenų savanoriškos praktikos organizavimo ministerijoje;
   6.53.  organizuoja ir koordinuoja studentų praktiką ir asmenų savanorišką praktiką ministerijoje, veda jų apskaitą, pasirūpina jiems įforminti reikalingais dokumentais, rengia jų projektus;
   6.54. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu ministerijos darbuotojams, įgyvendinimą ministerijoje;
   6.55. organizuoja biudžetinių įstaigų vadovų veiklos vertinimą ir dalyvauja ministerijos darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos darbe;
   6.56. organizuoja ir koordinuoja ministerijos darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
   6.57. organizuoja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti jiems kitą darbą nagrinėjimą ministerijos nuolatinėje komisijoje, techniškai ją aptarnauja;
   6.58. kontroliuoja ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų suderinimą, konsultuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo, instruktuoja ir konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;
   6.59. teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl ministerijos, įstaigose prie ministerijos ir kitose jai pavaldžiose įstaigose didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo ir rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus;
   6.60. analizuoja personalo valdymo ministerijoje veiksmingumą ir pokyčių būtinumą, teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl personalo valdymo ministerijoje tobulinimo;
   6.61. analizuoja ir vertina teismų praktiką personalo valdymo srityje, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių patirtį, teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl gerosios praktikos personalo valdymo srityje panaudojimo ministerijoje;
   6.62. analizuoja ministerijos darbuotojų kaitos priežastis, jų motyvavimo priemonių veiksmingumą, vertina ministerijos darbuotojų motyvacijos sistemos bei socialinių ir kitų garantijų sistemos tobulinimo ir darbo sąlygų ministerijoje gerinimo poreikį;
   6.63. teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka;
   6.64. atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimus dėl galimų ministerijos darbuotojų bei kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų, rengia bei teikia ministrui ar ministerijos kancleriui siūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo nustatymo nurodytiems asmenims, techniškai aptarnauja komisijas, sudarytas tarnybiniams nusižengimams ar darbo pareigų pažeidimams tirti;
   6.65. organizuoja ir (ar) vykdo ministerijos darbuotojų ir kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų prašymų dėl tarnybinių nuobaudų ar darbo pareigų pažeidimo panaikinimo nagrinėjimą, rengia su tuo susijusius dokumentų, teisės aktų projektus;
   6.66. koordinuoja ministerijos darbuotojų einamas pareigas patvirtinančių dokumentų išdavimą ir atnaujinimą;
   6.67. pagal skyriui nustatytas veiklos sritis padeda ministrui ir ministerijos kancleriui užtikrinti ministerijos darbuotojų elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
   6.68. rengia, renka, kaupia, sistemina, apibendrina ir analizuoja su personalo administravimu susijusius Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui teiktinus ir iš jo gautus duomenis;
   6.69. teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui su personalo administravimu susijusius duomenis, kurių reikia Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro funkcijoms, susijusioms su personalo administravimu, atlikti;
   6.70. pagal skyriui nustatytas veiklos sritis įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
   6.71. užtikrina su skyriaus veiklos sritimis susijusių dokumentų ir (ar) informacijos patalpinimą ir jos nuolatinį atnaujinimą ministerijos interneto svetainėje, įgyvendinant reikalavimus, nustatytus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;
   6.72. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
   6.73. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
   6.74. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
   6.75. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
   6.76. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
   6.77. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
   6.78. skyriaus veiklos sričių ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;
   6.79. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;
   6.80. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
   6.81. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
   6.82. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
   6.83. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   6.84. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;
   6.85. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus;
   6.86. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
               

   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius turi teisę:
   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veikos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   7.2. siūlyti ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   7.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų;
   7.4. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų ir išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
   7.5. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.
   8. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.
    

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
   10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
   11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
   11.3. derina su ministerijos kancleriu skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
   11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
   11.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus dokumentus;
   11.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
   11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   11.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   11.9. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
   11.10. atsako už skyriaus dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
   11.11. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   11.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai;
   11.13. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.
   12. Skyriaus darbuotojai:
   12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
   12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą;
   12.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   12.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

  • Finansų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   212, A. Vivulskio 11
   211, A. Vivulskio 11
   Monika Zaborskienė
   213, A. Vivulskio 11

   FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Finansų skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) savarankiškas administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus uždavinius ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai.


   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus tikslas – vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų, tarp jų – Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo bei Europos Sąjungos paramos ir fondų lėšų (toliau – ES lėšos), Užimtumo fondo bei iš kitų šaltinių gautų lėšų finansų kontrolę siekiant naudoti jas pagal patvirtintas sąmatas ir paskirtį bei užtikrinti ministerijos ūkinės veiklos teisėtumo ir patikimo finansų valdymo principų laikymąsi ministerijoje.
   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
   5.1. vykdyti finansų išankstinę kontrolę priimant sprendimus, susijusius su lėšų, turto panaudojimu, įsipareigojimais tretiesiems asmenims;
   5.2. kontroliuoti valstybės biudžeto lėšų, tarp jų – ES lėšų ir iš kitų šaltinių gautų lėšų naudojimą pagal ministerijai patvirtintas valstybės biudžeto išlaidų sąmatas;
   5.3. kontroliuoti Užimtumo fondo lėšų pervedimą pagal patvirtintą Užimtumo fondo lėšų sąmatą;
   5.4. kontroliuoti kitų ministerijos gautų lėšų panaudojimą pagal paskirtį;
   5.5. rengti ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projektą;
   5.6. koordinuoti valstybės biudžeto lėšų gavimo, finansų valdymo, apskaitos ir ataskaitų sudarymui ministerijoje naudojamų informacinių sistemų veiklą;
   5.7. organizuoti ministerijos turto ir įsipareigojimų inventorizaciją.
   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
   6.1. rengia ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projektą;
   6.2. rengia ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto lėšų sąmatą, paskaičiavimus detaliam sąmatos paskirstymui ir teikia ministerijos Strateginio planavimo ir monitoringo skyriui;
   6.3. teikia informaciją apie lėšų panaudojimą pagal programas ir priemones ministerijos darbuotojams rengiant biudžeto projektus;
   6.4. vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras pagal ministerijos finansų kontrolės taisykles;
   6.5. rengia sutarties su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – Centras) dėl ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymo, ataskaitų rinkinių ir kitų ataskaitų parengimo, piniginių lėšų valdymo (toliau – sutartis su Centru) projektą;
   6.6. rengia ir perduoda Centrui informaciją ir dokumentus, reikalingus ministerijos buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms parengti, sutartyje su Centru nustatyta apimtimi ir terminais;
   6.7. atlieka sutarties su Centru vykdymo kontrolę;
   6.8. vykdo valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones kontrolę;
   6.9. skyriaus veiklos srityje vykdo Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo atsakingos institucijos funkcijas, užtikrinančias lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą;
   6.10. skyriaus veiklos srityje vykdo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo vadovaujančios institucijos funkcijas, susijusias su lėšų valdymu, kontrolės sistema ir veiksmų programos administravimu;
   6.11. skyriaus veiklos srityje vykdo tarpinės institucijos funkcijas, įgyvendinant ministerijos vykdomo ES 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo, informavimo ir vertinimo veiklas;
   6.12. koordinuoja valstybės biudžeto lėšų gavimo, finansų valdymo, apskaitos ir ataskaitų sudarymui ministerijoje naudojamų informacinių sistemų veiklą;
   6.13. vykdo duomenų pateikimo procedūrų ir terminų laikymąsi stebėseną viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS);
   6.14. analizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir teikia informaciją bei pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras), ministerijos kancleriui ir ministerijos darbuotojams;
   6.15. skyriaus veiklos srityje analizuoja auditų ataskaitas, išvadas;
   6.16. skyriaus veiklos srityje rengia informaciją ir teikia duomenis institucijoms ir įstaigoms;
   6.17. organizuoja ministerijos biudžeto vykdymo, finansinių ir ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei informacijos apie ministerijos darbo užmokestį paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;
   6.18. kontroliuoja ministerijai pavaldžių įstaigų ataskaitų rinkinių paskelbimą  jų interneto svetainėse;
   6.19. rengia ministerijos finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
   6.20. organizuoja ministerijoje inventorizacijos atlikimą:
   6.20.1. rengia įsakymo dėl inventorizacijos komisijos sudėties sudarymo projektą;
   6.20.2. užtikrina Centro parengtų inventorizacijos aprašų,sutikrinimo žiniaraščių pateikimą inventorizacijos komisijai;
   6.20.3. patvirtintus inventorizacijos rezultatus perduoda Centrui;
   6.21. organizuoja dokumentų apskaitos, raštvedybos taisyklių vykdymą, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
   6.22. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
   6.23. dalyvauja rengiant valstybės biudžeto, įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
   6.24. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, Europos Sąjungos fondų lėšų biudžeto projektą;
   6.25. organizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų finansininkams pasitarimus valstybės biudžeto lėšų finansų kontrolės, auditų išvadų aptarimo klausimais;
   6.26. teikia metodinę pagalbą ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojams finansų kontrolės, VSAKIS procedūrų vykdymo klausimais;
   6.27. vykdo korupcijos prevenciją finansų kontrolės srityje;
   6.28. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   6.29. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
   6.30. tvarko skyriui priskirtų bylų dokumentaciją bei pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
   6.31. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
   6.32. vykdo kitus ministerijos kanclerio pavedimus ir užduotis.


   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
   7.2. siūlyti ministerijos kancleriui, ministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir papildymus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   7.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš ministerijos darbuotojų, Centro, ministerijai pavaldžių įstaigų;
   7.4. teikti ministerijos kancleriui, ministrui pasiūlymus ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo klausimais bei ministerijai pavaldžių įstaigų finansinės – ūkinės veiklos gerinimo klausimais;
   7.5. skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.


   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas. 
   9. Keičiantis skyriaus vedėjui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
   10. Skyriaus vedėjas:
   10.1. vadovauja skyriui ir atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų;
   10.2. rengia skyriaus metų veiksmų plano projektą;
   10.3. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
   10.4. atsako už lėšų panaudojimo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
   10.5. atsako už sutarties su Centru vykdymo  kontrolę;
   10.6. atsako už skyriaus teikiamos informacijos patikimumą;
   10.7. koordinuoja valstybės biudžeto lėšų gavimo, finansų valdymo, apskaitos ir ataskaitų sudarymui ministerijoje naudojamų informacinių sistemų veiklą;
   10.8. atsako už skyriaus dokumentų, bylų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
   10.9. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ir kitų ministerijos administracijos padalinių ir darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
   10.10. pasirašo skyriaus vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);
   10.11. skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą, kokybišką darbą;
   10.12. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
   10.13. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
   10.14. sudaro skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
   10.15. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
   10.16. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
   10.17. gali turėti kitų ministro, ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.
   11. Skyriaus darbuotojai:
   11.1. pradėdami dirbti pasirašytinai susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   11.2. asmeniškai atsako už pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą, už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo, finansų kontrolės taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi
   11.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei pareigybės aprašymu;
   11.4. laiku nespėję atlikti pavedimų skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
  Faks. , El. p. , Adresas: Rue Belliard 41-43, Brussels
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Žemaitytė-Tack
  Rue Belliard 41-43, Brussels
  Kęstutis Zaura
  Rue Belliard 41-43, Brussels
 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie EBPO
  Tel. , El. p. , Adresas: 22, Bd de Courcelles, 75017 Paris, FRANCE
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audronė Morkūnienė
 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marija Jakentienė
  Patarėja (ministerijos programų, jos administracijos padalinių ir jos valdymo srityje esančių įstaigų vidaus auditas)
  405, A. Vivulskio 11

  CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Centralizuotas vidaus audito skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  2. Skyriaus paskirtis:
  2.1. atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos gerinimą;
  2.2. tikrinti, ar valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų / programų lėšos tinkamai administruojamos ir panaudojamos.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministro įsakymais, tarptautiniais vidaus audito standartais, etikos kodeksu, kitais pagal kompetenciją taikytinais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir ES fondų / programų lėšų tvarkymą bei kitą ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklą, bei šiais nuostatais.
  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos, jų atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.


  SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus veiklos tikslai – padėti didinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.
  6. Skyriaus uždaviniai:
  6.1. tikrinti ir vertinti, ar ministerijoje, jos valdymo srityje esančiose institucijose ir įstaigose sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, ES reglamentus bei vidinių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  6.2. tikrinti ir vertinti, kaip administruojamos ir panaudojamos lėšos, gautos iš valstybės biudžeto ir ES fondų / programų, įvertinti, ar sukurta ir įdiegta kontrolės sistema, ar ji yra pakankama ir veiksminga, ar naudojamos ir taikomos administravimo procedūros yra tinkamos ir patikimos;
  6.3. atlikti audito institucijos funkcijas:
  6.3.1. numatytas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
  Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa ,,Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir
  Nr. 1298/2008/EB;
  6.3.2. numatytas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
  Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1927/2006;
  6.3.3. numatytas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo;
  6.3.4. numatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos;
  6.4. teikti ministrui, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos ministerijos administracijos padaliniuose, ministerijos valdymo srityje esančiose institucijose bei įstaigose.
  7. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  7.1. tikrina ir vertina ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų:
  7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, žmogiškųjų išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  7.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, ES institucijų reglamentams (administruojant ES fondus / programas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
  7.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  7.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  7.1.5.  turto apskaitą ir apsaugą;
  7.1.6.  informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  7.2. ES fondų / programų srityje:
  7.2.1. atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos (toliau – EK) nustatytus reikalavimus;
  7.2.2. remdamasis atliktų auditų ir deklaruotų išlaidų patikrinimų rezultatais, kasmet rengia ir teikia EK nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimo, metinių sąskaitų ir EK teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;
  7.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklą ir vidaus kontrolę;
  7.4. analizuoja ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo ministrui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų darbuotojai), asmeninės atsakomybės klausimą;
  7.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
  7.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
  7.7. rengia strateginius ir metinius audito planus, metines veiklos ataskaitas, standartinius audito darbo dokumentus, audito atlikimo, rizikos vertinimo, atrankos ir kitas metodikas;
  7.8. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą;
  7.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministro pavedimus, susijusius su vidaus auditu.
  8. Pagal poreikį teikia informaciją Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei (toliau – kontrolė) dėl jos atliekamų veiklos ir finansinio auditų, taip pat vykdo kontrolės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę.
  9. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas, palaikydamas glaudžius ryšius su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos valdymo srityje esančiomis institucijomis ir įstaigomis, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.
  10. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su pareigūnais valstybinėse ir užsienio institucijose.


  SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:
  11.1. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;
  11.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;
  11.3. naudotis ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;
  11.4. be atskiro ministro, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovų nurodymo gauti iš ministerijos administracijos padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas ir informaciją;
  11.5. tikrinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jos valdo, naudoja arba juo disponuoja;
  11.6. gauti ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovų, ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;
  11.7. gavęs ministro sutikimą (kai audituojamos ministerijos valdymo srityje esančios institucijos ir įstaigos – šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų padalinių atitinkamų sričių darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
  11.8. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją;
  11.9. reikalauti, kad ministras, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą;
  11.10. atlikti vidaus auditą iš anksto nepranešus;
  11.11. skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.


  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ministrui. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra (atostogauja, išvykęs į komandiruotę ir pan.), jo funkcijas laikinai vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, o jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas ministerijos darbuotojas.
  13. Skyriaus vedėjas:
  13.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą;
  13.2. be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
  13.3. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus ministrui dėl ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos tobulinimo;
  13.4. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  13.5. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
  13.6. stebėtojo teisėmis dalyvauja ministerijos organizuojamuose pasitarimuose;
  13.7. rengia skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir teikia juos ministrui tvirtinti;
  13.8. pagal suderintą su ministru skyriaus veiklos planą organizuoja vidaus auditų atlikimą;
  13.9. teikia ministrui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
  13.10. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  13.11. kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, ministrui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
  14. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.
  15. Skyriaus valstybės tarnautojai, įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, privalo laikytis Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir Vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“.

 • Duomenų apsaugos pareigūnas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  324, A. Vivulskio 11
 • Vyriausieji patarėjai
  Adresas: Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
 • Komunikacijos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  304, A. Vivulskio 11
  317, A. Vivulskio 11
  317, A. Vivulskio 11
  317, A. Vivulskio 11

  KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Komunikacijos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

  4.1. išorinė komunikacija – ministerijos komunikacija viešojoje erdvėje, ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis ir visuomene bei ministerijos veiklos pristatymas internete, socialiniuose tinkluose ir kituose komunikacijos kanaluose;

  4.2. vidinė komunikacija – informacijos mainai ministerijos viduje, ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo sklaida.

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti ir įgyvendinti strateginę komunikaciją, siekiant kurti teigiamą ministerijos įvaizdį ir didinti visuomenės pasitikėjimą ministerija, jos vykdoma veikla.

  6. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 5 punkte nurodytą veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ministerijos išorinę komunikaciją bei vykdyti jos priežiūrą;

  6.2. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ministerijos vidinę komunikaciją bei vykdyti jos priežiūrą.

  7. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 6 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.2. užtikrina Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, nustatančių valstybės institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir paskelbimą, įgyvendinimą ministerijoje;

  7.3. rengia ir, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, teikia pranešimus spaudai bei kitą informaciją žiniasklaidai, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir organizacijoms apie ministerijos, ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau kartu – vadovybė) veiklą, ministerijos vykdomą politiką, rengiamus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, planuojamus vadovybės susitikimus, posėdžius, vizitus, darbotvarkes, kitus įvykius ir renginius, skelbia ją ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.4. organizuoja, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, vadovybės, kitų ministerijos darbuotojų spaudos konferencijas, pranešimus spaudai; 

  7.5. rengia oficialias vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus;

  7.6. filmuoja ir fotografuoja svarbesnes vadovybės, kitų ministerijos darbuotojų spaudos konferencijas, kitus renginius, rengia interviu, montuoja vaizdo siužetus. Vaizdo, garso ir fotomedžiagą pateikia visuomenės informavimo priemonėms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir organizacijoms, skelbia ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitose visuomenės informavimo priemonėse; 

  7.7. stebi ir analizuoja visuomenės informacijos priemonėse pateikiamą informaciją apie ministeriją ir jos veiklą, teikia ministrui pasiūlymus dėl ministerijos komunikacijos tobulinimo; 

  7.8. valdo, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, ministerijos veiklos rizikas ir krizes, susijusias su komunikacija;

  7.9. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų informacijos, ryšių su visuomene tarnybomis informuojant visuomenę, žiniasklaidą apie svarbiausius ministerijos veiklą, priimamus aktualius sprendimus; 

  7.10. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų komunikaciją įgyvendinant bendrą ir kryptingą komunikaciją apie ministro valdymo sritį;

  7.11. organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimo ir komunikacijos projektus, susijusius su ministerijos veiklos viešinimu;

  7.12. organizuoja ministro valdymo sričiai svarbių švenčių ir atmintinų dienų minėjimą;

  7.13. rengia, įgyvendina ir kasmet atnaujina ministerijos komunikacijos strategijas bei trumpalaikius visuomenės informavimo ir komunikavimo planus;

  7.14. atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidos analizę, susijusią su ministerijos veikla, rengia periodines ataskaitas ir jas teikia ministrui;

  7.15. administruoja ministerijos išorinę ir vidinę interneto svetaines, užtikrina jų plėtrą, juose pateiktos informacijos aktualumą; 

  7.16. koordinuoja ministerijos vidinės ir išorinės svetainių administratorių veiklą, siekiant užtikrinti nuoseklią ir aiškią ministerijos komunikaciją, vieningą nurodytų svetainių grafinį stilių, pateiktos informacijos aktualumą;

  7.17. administruoja ministerijos puslapius socialiniuose tinkluose, užtikrina jų plėtrą, juose pateiktos informacijos aktualumą; 

  7.18. stebi ir analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose pateikiamą informaciją, teikia ministrui ir nurodytų įstaigų vadovams siūlymus dėl komunikacijos tobulinimo;

  7.19. organizuoja ir koordinuoja informacines kampanijas socialiniuose tinkluose, esant būtinybei – koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą socialiniuose tinkluose;

  7.20. platina informacinius pranešimus, rengia ir apipavidalina ministerijos informacinius leidinius ir kitą viešinimo medžiagą, esant poreikiui organizuoja ministerijos veiklą reprezentuojančių leidinių leidybą;

  7.21. užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos darbuotojų;

  7.22. pagal kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais;

  7.23. dalyvauja rengiant tarpinstitucinius komunikacijos ir visuomenės informavimo planus ir strategijas;

  7.24. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas apie ministerijos veiklos aktualijas ir jos sprendimus, vykdo apklausų rezultatų analizę;

  7.26. teikia pasiūlymus ministrui dėl ministerijos reprezentacinių priemonių kūrimo, atrankos ir įsigijimo, jas kuria, renka ir (ar) organizuoja jų įsigijimą;

  7.27. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.28. teikia pasiūlymus vadovybei ir ministerijos administraciniams padaliniams dėl vidinės komunikacijos strategijos ir priemonių, vidinių renginių organizavimo;

  7.29. organizuoja ministerijos vidinius renginius;

  7.30. užtikrina aktualios informacijos platinimą ministerijos viduje;

  7.31. organizuoja ministerijos vizijos, misijos, tikslų ir vertybių sklaidą;

  7.32. dalyvauja formuojant ministerijos identitetą, įgyvendinant vieningą ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo, palankaus darbo klimato ir veiklos standartų sistemą;

  7.33. dalyvauja nustatant vidinio komunikavimo poreikį ir planuojant vidinės komunikacijos priemones bei kanalus;

  7.34. rengia ir platina vidines naujienas, koordinuoja keitimąsi informacija tarp ministerijos administracijos padalinių;

  7.35. teikia pasiūlymus ministrui dėl galimybių tobulinti vidinius informacijos mainų procesus;

  8. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  8.1. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  8.2. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

  8.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  8.4. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

  8.5. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

  8.6. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo, kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministro valdymo sritimis, projektų;

  8.7. konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  8.8. teikia išvadas ministerijos darbuotojams ir administracijos padaliniams su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  8.9. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

  8.10. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

  8.11. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

  8.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  8.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

  8.14. pagal skyriaus veiklos sritis vykdo išankstinę ir einamąją biudžeto bei finansų kontrolę;

  8.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus;

  8.16. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

  SKYRIAUS TEISĖS

   9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   9.1. atstovauti ministerijai savo veiklos srityse Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   9.2. siūlyti ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   9.3. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   9.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veikos sritims priskirtais kausimais;

   9.5. teikti ministrui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

  10. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  12. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  13.  Skyriaus vedėjas:

  13.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

  13.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  13.3. teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

  13.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;

  13.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

  13.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

  13.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  13.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  13.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  13.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  13.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  13.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  13.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.

  14. Skyriaus darbuotojai:

  14.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;

  14.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  14.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  14.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

 • Prevencijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  204, A. Vivulskio 11
  Arūnas Staknys
  204, A. Vivulskio 11
  Arūnas Budrevičius
  203, A. Vivulskio 11
  Marius Vainauskas
  203, A. Vivulskio 11

                                                                                        PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos socialinės

  apsaugos ir darbo ministro

  2020 m.                  d. įsakymu Nr. A1- 598

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Prevencijos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Skyriaus veiklos tikslai:

  4.1. užtikrinti korupcijos prevenciją reguliuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijos veikloje, koordinuoti korupcijos prevenciją ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  4.2. organizuoti tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus;

  4.3. padėti darbuotojams ir kitiems ministro į pareigas skiriamiems asmenims įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus;

  4.4. atlikti ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  4.5. tirti vidiniu informacijos apie pažeidimus ministerijoje teikimo kanalu pranešusių asmenų pranešimus.

  5. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. atskleisti ir šalinti korupcijos ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose priežastis ir sąlygas;

  5.2. padėti ministrui spręsti ministerijos darbuotojų tarnybinės atsakomybės ir atsakomybės už Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, klausimus;

  5.3. padėti ministrui ir (ar) kancleriui užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimą;

  5.4. užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai, kuriai siekiama reguliuoti visuomeninius santykius, kuriais gali būti daromas poveikis korupcijos mastui, būtų įvertinami antikorupciniu požiūriu ir parengiamos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos;

  5.5. užtikrinti pranešėjų apsaugą reguliuojančių teisės aktų laikymąsi ministerijos veikloje.

  6. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  6.1. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevenciją ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose;

  6.2.    stebi, kad nebūtų veiksmais ir (ar) neveikimu sudaromos sąlygos korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms vykdyti;

  6.3.    vykdo prevencines priemones, užkertančias galimybę pasireikšti korupcijos apraiškoms;

  6.4.    gavus informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoja ministrą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

  6.5.    rengia ir įgyvendina priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą ministerijoje bei koordinuoja jų rengimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  6.6.    teikia ministrui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijos veiklos srityse, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų. Ministrui pavedus, imasi priemonių, kad nedelsiant būtų šalinami korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai;

  6.7.    teikia ministrui pasiūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ministerijos veiklos sričių korupcijos rizikos analizę ir pateikia motyvuotas išvadas ministrui;

  6.8.    atlieka ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą:

  6.8.1. kartu su ministerijos darbuotojais ir administracijos padaliniais atlieka ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą, rengia motyvuotų išvadų projektus;

  6.8.2. kartu su ministerijos darbuotojais ir administracijos padaliniais atlieka įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą ir motyvuotų išvadų analizę bei parengia bendrus ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimus ir motyvuotų išvadų projektus;

  6.9.    rengia ministerijos kovos su korupcija programos arba šakinės kovos su korupcija programos (kai tokia rengiama) projektus, jų pakeitimo projektus, taip pat šiame papunktyje nurodytų programų įgyvendinimo priemonių planų projektus, jų pakeitimo projektus;

  6.10.  prižiūri ir koordinuoja nacionalinių, šakinių ir ministerijos kovos su korupcija programų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ministrui ir administracijos padalinių vadovams bei ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams dėl kovos su korupcija programų tikslinimo, svarsto ministerijai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija programų veiksmingumo ir (ar) poveikio vertinimus, apibendrina ministerijos administracijos padalinių veiklą įgyvendinant kovos su korupcija programas, rengia nurodytų programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų įgyvendinimo ataskaitas;

  6.11.  teikia Specialiųjų tyrimų tarnybai ministerijos darbuotojų, administracijos padalinių ir (ar) jai pavaldžių įstaigų pateiktą informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti;

  6.12.  analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su ministru, viešina teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus ministerijoje ir (ar) jai pavaldžiose įstaigose;

  6.13.  organizuoja darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais;

  6.14.  bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais, kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

  6.15.  atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu ministerijoje susijusią veiklą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones.

  7. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.1. organizuoja ir atlieka tarnybinių nusižengimų bei darbo pareigų pažeidimų tyrimus dėl galimų ministerijos darbuotojų bei kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų, rengia bei teikia ministrui siūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo nustatymo nurodytiems asmenims, techniškai aptarnauja komisijas, sudarytas tarnybiniams nusižengimams ar darbo pareigų pažeidimams tirti;

  7.2. atlieka naudojamos informacijos, dokumentų tinkamo naudojimo ir konfidencialumo pažeidimo tyrimus;

  7.3. teikia pasiūlymus ministrui dėl komisijų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimui sudarymo, rengia motyvuotų tarnybinių nusižengimų tyrimų išvadų projektus, rengia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo pareigų pažeidimų tyrimų išvadų projektus;

  7.4. organizuoja ir (ar) vykdo ministerijos darbuotojų ir kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų prašymų dėl tarnybinių nuobaudų ar darbo pareigų pažeidimo panaikinimo nagrinėjimą, rengia su tuo susijusius dokumentų, teisės aktų projektus.

  8. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.3. papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  8.1. padeda ministrui ir (ar) kancleriui kontroliuoti, kaip ministerijos valstybės tarnautojai, ministerijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, ministerijoje paskirti atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų komisijų nariai, ekspertai, įstaigų prie ministerijos vadovai, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovai (toliau – asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje) vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas;

  8.2. prižiūri, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, viešųjų ir privačių interesų derinimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pildytų ir teiktų savo privačių interesų deklaracijas;

  8.3. atlieka nuolatinę privačių interesų deklaracijų turinio kontrolę, administruoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacinėje sistemoje, tvarkančioje privačių interesų deklaracijas, ministerijos darbuotojų ir ministro į pareigas skiriamų asmenų pateiktas deklaracijas, atlieka tokių deklaracijų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei įgyvendina kitas teisės aktų vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas;

  8.4. informuoja ministrą arba kanclerį ir tiesioginį asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, vadovą apie pastebėtus privačių interesų deklaracijoje nurodytus duomenis ar kitas žinomas (paaiškėjusias) aplinkybes, galinčias kelti interesų konfliktą;

  8.5. informuoja asmenis, dirbančius valstybinėje tarnyboje apie jų privačių interesų deklaracijoje pastebėtas klaidas ir neatitikimus ir, esant šių asmenų prašymui, teikia siūlymus, kaip jas ištaisyti;

  8.6. organizuoja darbuotojų mokymus viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, instruktuoja ir konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

  8.7. pagal kompetenciją padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  8.8. bendradarbiauja su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

  9. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  9.1. atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  9.2. atlieka stebėseną, kad kartu su ministerijos rengiamais teisės aktų projektais viešai būtų skelbiamos ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos;

  9.3. atlieka pakartotinai paskelbtų ministerijos parengtų teisės aktų projektų, kurie nebuvo pakartotinai pateikti antikorupciniam vertinimui atlikti, stebėseną.

  10. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.5 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  10.1.  vykdo kompetentingo subjekto funkcijas ir turi teises bei pareigas, nustatytas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, pavirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

  10.2.  administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus ministerijoje teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus ministerijoje, konfidencialumą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme įstaigai, administruojančiai vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, priskirtas funkcijas.

  11. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  11.1.  ministrui, kaip paslapčių subjekto vadovui pavedus, atlieka įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas ir kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija. Jeigu kyla įtarimų ar paaiškėja, kad įslaptinta informacija prarasta ar neteisėtai atskleista, ministrui pavedus, atlieka tyrimą ir imasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 48 straipsnyje numatytų veiksmų ir priemonių;

  11.2.  ministrui pavedus, atlieka įslaptintos informacijos inventorizaciją tikslu nustatyti, ar Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduota įslaptinta informacija, kuria disponuoja paslapčių subjektas, nėra prarasta, sugadinta ar neteisėtai sunaikinta;

  11.3.  esant ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimui, padeda nurodytiems asmenims įvertinti informaciją, gautą apie asmenį, pretenduojantį tapti ministerijos darbuotoju ar ministerijai pavaldžios įstaigos vadovu, siekiant užtikrinti, kad į pareigas ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose būtų priimti tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys;

  11.4.  teikia siūlymus ministrui ir (ar) misterijos kancleriui dėl ministerijos veiksmų, kai gaunama informacija, kad ministerijos darbuotojas ar kitas ministro į pareigas skiriamas asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams arba vėliau paaiškėja, kad jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir dėl to negali toliau eiti pareigų;

  11.5. stebi ministerijos, taip pat ministerijai pavaldžių įstaigų vykdomus viešuosius pirkimus, kurių metu gali kilti korupcijos rizika, atlieka viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, ministrui pavedus raštu, atlieka prevencinius viešųjų pirkimų patikrinimus, prevencinę pasirinktinę sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;

  11.6.  rengia ir teikia ministrui ir (ar) socialinės apsaugos ir darbo viceministrui, kitiems ministerijos darbuotojams informaciją, reikalingą dalyvaujant komisijų, komitetų kovai su korupcija koordinuoti veikloje, jų pavedimams vykdyti, koordinuoja ministerijos gautų pavedimų vykdymą;

  11.7.  atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  11.8.  teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

  11.9.  rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  11.10. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

  11.11. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

  11.12. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministro valdymo sritimis, projektų;

  11.13. konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  11.14. teikia išvadas ministerijos darbuotojams ir administracijos padaliniams su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  11.15. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

  11.16. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

  11.17. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos, atliekamos žodžiu, būdu;

  11.18. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

  11.19. užtikrina su skyriaus veiklos sritimis susijusių dokumentų ir (ar) informacijos patalpinimą ir jos nuolatinį atnaujinimą ministerijos interneto svetainėje, įgyvendinant reikalavimus, nustatytus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

  11.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus;

  11.21. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  12.     Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  12.1.  atstovauti ministerijai savo veiklos srityse Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  12.2.  siūlyti ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  12.3.  gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  12.4. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių įstaigos darbuotojų, padalinių ir priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir padaliniams, kai įgyvendindamas priskirtas kompetentingo subjekto funkcijas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 pavirtintą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą;

  12.5.  gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veikos sritims priskirtais kausimais;

  12.6.  teikti ministrui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

  13. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  14.     Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  15.     Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  16.     Skyriaus vedėjas:

  16.1.  vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

  16.2.  paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  16.3.  teikia siūlymus ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

  16.4.  vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;

  16.5.  pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

  16.6.  dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

  16.7.  sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  16.8.  teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  16.9.  tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  16.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  16.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  16.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  16.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.

  17. Skyriaus darbuotojai:

  17.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu ir pasirašo, kad susipažino su dokumentais;

  17.2.  asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  17.3.  savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  17.4.  įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  18. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   

  _________________________

   

 • Pareigybės, nepriskirtos administraciniam padaliniui
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  319, A. Vivulskio 11
  Arnoldas Zdanevičius
  221, A. Vivulskio 11
  Vilmantė Miškinytė
  321, A. Vivulskio 11
  322, A. Vivulskio 11
  Ingrida Kliukienė
  225, A. Vivulskio 11
  Lina Kovalčuk
  320, A. Vivulskio 11
  321, A. Vivulskio 11
 • Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Stepanova
  105, A. Vivulskio 13
  320, A. Vivulskio 11
  106, A. Vivulskio 11

  ŠEIMOS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS GRUPĖS NUOSTATAI

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – Grupės nuostatai) nustato Grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą.

  2. Grupė yra Ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – Viceministras). Grupės struktūrą, pareigybių skaičių ir sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – Ministras).

  3. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – Darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Ministras.

  4. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, bei šiais nuostatais.

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Grupės veiklos tikslas yra formuoti šeimos politiką ir vaiko teisių apsaugos politiką, koordinuoti šių politikų įgyvendinimą ir vykdyti nuolatinę jų stebėseną, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų geriausius vaiko interesus, kurtų tinkamas sąlygas vaikų ir šeimų gerovei.

  6. Grupės uždaviniai yra:

  6.1. dalyvauti formuojant vaiko teisių apsaugos politiką ir koordinuoti vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;

  6.2. dalyvauti formuojant šeimos politiką ir koordinuoti šeimos politikos įgyvendinimą;

  6.3. pagal grupės kompetenciją analizuoti ir vertinti demografinius pokyčius ir tendencijas, numatyti priemones demografinei būklei gerinti;

  6.4. analizuoti šeimos politikos, vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės situaciją šalyje, teikti pasiūlymus Ministrui ir Viceministrams (toliau kartu – Ministerijos vadovybė) dėl šeimos ir vaiko teisių apsaugos politikų tobulinimo ir prioritetinių klausimų šeimos ir vaiko gerovės srityje sprendimo;

  6.5. koordinuoti vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, vaiko apsaugos nuo smurto politikos įgyvendinimą;

  6.6. koordinuoti Grupės kompetencijai priskirtų strategijų ir programų įgyvendinimą;

  6.7. koordinuoti tarptautinės vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;

  6.8. įgyvendinti Grupės kompetencijai priskirtas priemones, susijusias su ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, Hagos Privatinės Teisės Konferencijos ir Baltijos jūros valstybių tarybos vykdoma politika vaiko teisių apsaugos srityje;

  6.9. organizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą šeimos gerovės, vaiko gerovės ir vaiko teisių apsaugos srityje.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl vaiko teisių apsaugos politikos;

  7.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl šeimos politikos;

  7.3. rengia arba dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas šeimos gerovės, vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje;

  7.4. derina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamus teisės aktų projektus šeimos ir vaiko teisių apsaugos srityse;

  7.5. analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su šeimos gerove, vaiko gerove ir vaiko teisių apsauga atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;

  7.6. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, ES institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su šeimos ir vaiko teisių apsaugos sritimis, projektų tobulinimo, Ministerijos pozicijos su Ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

  7.7. dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.8. dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų Tarybos, Baltijos jūros valstybių Tarybos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; rengia medžiagą, informaciją ir atsakymus į šių organizacijų užklausas Grupės kompetencijų ribose;

  7.9. koordinuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą; rengia ir įgyvendina bendras priemones vaiko teisių apsaugos srityje;

  7.10. koordinuoja rengimą ir (ar) dalyvauja rengiant periodines ataskaitas dėl vaiko teises užtikrinančių Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos, Hagos privatinės teisės konferencijos nuolatiniam biurui, ES Vaiko gerovės strategijos įgyvendinimo Lietuvoje ir dėl kitų tarptautinių dokumentų, kuriuos yra ratifikavusi Lietuva, apie tarptautinių konvencijų vaiko teisių apsaugos srityje įgyvendinimą Lietuvoje ir užtikrina jų savalaikį pateikimą ES ir tarptautinėms institucijoms;

  7.11. rengia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl su Grupės nuostatų 7.10 papunktyje nurodytais dokumentais susijusių baigiamųjų išvadų įgyvendinimo, planuoja ir koordinuoja šių rekomendacijų ir pasiūlymų praktinį įgyvendinimą;

  7.12. koordinuoja Ministerijai, kaip centrinei įstaigai pagal tarptautines konvencijas, priskirtų funkcijų vykdymą;

  7.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją šeimos politikos, vaiko teisių apsaugos politikos ir vaiko gerovės klausimais Lietuvos Respublikoje ir pagal poreikį, užsienio valstybėse;

  7.14. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime bei kitų priemonių ir programų, skirtų vaikams ir šeimoms, auginančioms vaikus rengime bei vykdyme ir teikia siūlymus Ministerijos vadovybei dėl šių priemonių tobulinimo;

  7.15. dalyvauja kitų ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.16. koordinuoja Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą ir ją techniškai aptarnauja;

  7.17. organizuoja Šeimos politikos komisijos darbą ir ją techniškai aptarnauja; 

  7.18. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir (ar) Ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektų,

  7.19. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl šeimos politikos ir vaiko teisių apsaugos politikos tobulinimo;

  7.20. koordinuoja Vaiko gerovės veiksmų plano priemonių įgyvendinimą, analizuoja pasirinktų priemonių tikslingumą ir poveikį vaikams;

  7.21. rengia ilgalaikę šeimos stiprinimo programą, koordinuoja jos įgyvendinimą ir vykdo stebėseną;

  7.22. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis šeimos ir vaiko teisių apsaugos srityse;

  7.23. teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos srityje valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;

  7.24. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pasiūlymus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais ir rengia atsakymus į juos, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

  7.25. rengia informaciją / nuomonę kitiems Ministerijos struktūriniams padaliniams pagal užklausas, susijusias su šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.26. atstovauja Ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu pagal savo kompetenciją;

  7.27. rengia ir tikslina demografijos, migracijos ir integracijos strategijos tarpinstitucinius planus, koordinuoja vertinimo kriterijų aprašymų rengimą;

  7.28. koordinuoja priemonių, skirtų organizuoti kompleksiškai teikiamas paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams, ir jų šeimų nariams), įgyvendinimą;

  7.29. organizuoja teikimų dėl daugiavaikių motinų apdovanojimų rengimą ir pateikimą;

  7.30. rengia ir dalyvauja rengiant informaciją Ministerijos internetiniam puslapiui pagal grupės kompetenciją;

  7.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;  

  7.32. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą bei Grupės rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

  7.33. rengia ir teikia Ministerijos vadovybei informaciją, ataskaitas, analitines žinias šeimos politikos ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo klausimais;

  7.34. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.35. koordinuoja ir prižiūri priemonių, numatytų pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje programos „Sveikata“, įgyvendinimą;

  7.36. kartu su kitais Ministerijos administracijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose;

  7.37. rengia išvadas, ar Grupės parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, atitinka teisės technikos reikalavimus;

  7.38. nagrinėja teisės aktų, gautų iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, projektus, rengia išvadas;

  7.39. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis grupės žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais, vyriausiuoju patarėju šeimos klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

  7.40. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

  7.41. atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis.

  GRUPĖS TEISĖS

  8. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

  8.1. atstovauti Ministerijai savo kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  8.2. siūlyti Ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, institucijų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Grupės rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  8.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos administracijos padalinių, Ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų Grupės kompetencijai priskirtais kausimais;

  8.5. teikti Viceministrui pasiūlymus Grupės darbo tobulinimo klausimais;

  9. Grupė, kaip savarankiškas Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Grupei vadovauja Grupės vadovas. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas Ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami Ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. vadovauja Grupei, užtikrina Grupės kompetencijai priskiriamų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;

  12.2. planuoja, organizuoja, paskirsto Grupės darbuotojams užduotis, užtikrindamas tolygų darbo krūvį ir kontroliuoja užduočių atlikimą, užtikrina darbo drausmę;

  12.3. teikia siūlymus Viceministrui ir derina su Viceministru Grupės darbo tobulinimo klausimus;

  12.4. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

  12.5. planuoja ir koordinuoja Grupės darbuotojų atostogas, sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  12.6. teikia Viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl Grupės struktūros, pareigybių skaičiaus pakeitimo, Grupės darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, skatinimo, kvalifikacijos tobulinimo, tarnybinių patikrinimų ir (ar) darbo pareigų pažeidimų tyrimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo Grupės valstybės tarnautojams ir (ar) darbo pareigų pažeidimo Grupės darbuotojams, dėl tarnybos sąlygų užtikrinimo;

  12.7. užtikrina pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  12.8. rengia Grupės nuostatų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

  12.9. atstovauja Grupei Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Ministerijos bei kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  12.10. gali turėti kitų Ministro jam suteiktų įgaliojimų.

  13. Grupės darbuotojai:

  13.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už jiems pavestų funkcijų ir užduočių įvykdymą tinkamai ir laiku;

  13.3. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Grupės statusas, sudėtis, pareigybių skaičius, taip pat uždaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas keičiami teisės aktų nustatyta tvarka Ministro sprendimu.

 • Europos Sąjungos investicijų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  301, A. Vivulskio 13

  EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Europos Sąjungos investicijų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentais, direktyvomis ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  1. Skyriaus veiklos tikslas – planuoti, koordinuoti, kontroliuoti, įgyvendinti ir prižiūrėti ES investicijų panaudojimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse.

  2. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti ministerijai priskirtų priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, planavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, atlikti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo tarpinės institucijos funkcijas;

   2. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) programų atsakingos institucijos funkcijos, planuoti ir įgyvendinti PMIF programą;

   3. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) veiksmų programos vadovaujančios institucijos funkcijos, planuoti ir įgyvendinti EPLSAF programą;

   4. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) vadovaujančiosios, mokėjimo institucijų funkcijos, administruoti EGF.

  3. skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa), taisyklių, patvirtintų 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Taisyklės), 6 punkte numatytas funkcijas:

  6.1. pagal kompetenciją dalyvauja keičiant Partnerystės sutartį, veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

  6.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais:

  6.2.1. rengia projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus, o jeigu projektas apima finansines priemones, rengia projektų atrankos kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia vadovaujančiajai institucijai;

  6.2.2. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;

  6.2.3. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus;

  6.2.4. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

  6.2.5. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą;

  6.2.6. dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;

  6.2.7. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų (netaikoma, kai įgyvendinamos finansinės priemonės ir veiksmų programos techninės paramos prioritetai);

  6.2.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

  6.2.9. sudaro ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašus (netaikoma, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai);

  6.2.10. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

  6.2.11. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlymus priimti ir panaikinti sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų ir finansinės priemonės);

  6.3. veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka suderinusi su vadovaujančiąja institucija ir projektų finansavimo sąlygų apraše nurodžiusi, kad bus sudaromos trišalės projekto sutartys, kartu su įgyvendinančiąja institucija sudaro trišalę projekto sutartį su pareiškėjais (išskyrus tuos atvejus, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

  6.4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;

  6.5. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudėtį;

  6.6. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

  6.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

  6.7.1. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.2. apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.3 apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.4. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

  6.7.5. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

  6.7.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

  6.7.7. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 125 straipsnio 4 dalies c punkte;

  6.7.8. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo (netaikoma, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);

  6.8. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

  6.9. susigrąžina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka;

  6.10. rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;

  6.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

  6.12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti;

  6.13. užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti;

  6.14. pagal kompetenciją vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

  6.15. rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai rengti;

  6.16. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su partneriais, nurodytais Reglamento  (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje, rengiant, keičiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą;

  6.17. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

  6.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

  6.19. teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie didelės apimties projektus;

  6.20. teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, pasirinkimo; gavus vadovaujančiosios institucijos pritarimą dėl pasirinktos įgyvendinančiosios institucijos, kuri dalį veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, rengia visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutarties projektą, suderina jį su vadovaujančiąja ir įgyvendinančiąja institucijomis, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui pasirašyti (kartu su įgyvendinančiąja institucija) visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu;

  6.21. vadovaudamasis visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartimi ir veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, išmoka įgyvendinančiajai institucijai visuotinės dotacijos priemonės lėšas ir susigrąžina išmokėtų, bet nepanaudotų visuotinės dotacijos priemonės lėšų perviršį ir įgyvendinančiosios institucijos sąskaitoje sukauptas palūkanas;

  6.22. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą;

  6.23. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo;

  6.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas;

  6.25. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija sudaro finansavimo sutartį, steigia projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komitetą (išskyrus tuos atvejus, kai  įgyvendinamos jungtinės priemonės) ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu;

  6.26. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

  6.27. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas; taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų Taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimu;

  6.28. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios

  institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  6.29. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl pateiktos derinti savivaldybės parengtos integruotos teritorijos vystymo programos (vystymo programos, priemonių ir numatomų pasiekti rezultatų), atsižvelgdamas į veiksmų programų tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius;

  6.30. atlieka kitas teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, tarpinėms institucijoms pavestas funkcijas.

  1. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo atsakingos institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte:

   1. užtikrina, kad rengiant PMIF programą būtų bendradarbiaujama su kompetentingomis valstybinėmis, regioninėmis, vietos ir kitomis valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo skatinimą, kaip numatyta 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112) (toliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 514/2014);

   2. rengia PMIF programos projektą, derina jį su atsakingos institucijos sudaryta darbo grupe, teikia PMIF programą Europos Komisijai per elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (toliau – SFC 2014), prireikus atlieka jos keitimus ir atsako už šios programos įgyvendinimo priežiūrą;

   3. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti Stebėsenos komiteto sudėtį, organizuoja jo darbą, atlieka sekretoriato funkcijas;

   4.  teikia Stebėsenos komitetui informaciją dėl PMIF programos įgyvendinimo eigos, taip pat, prieš teikiant Europos Komisijai, teikia Stebėsenos komitetui svarstyti metines ir galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas bei metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai;

   5. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas, taip pat kartu su įgaliotąja institucija organizuoja kvietimus teikti paraiškas;

   6. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti sprendimus dėl valstybės projektų ir projektų, atrinktų projektų konkurso būdu, finansavimo;

   7.  užtikrina, kad yra sukurtos sistemos, skirtos rinkti duomenis, reikalingus metinėms ir galutinei PMIF programos įgyvendinimo ataskaitoms Europos Komisijai apie PMIF programos rodiklius parengti, taip pat kitus duomenis apie PMIF programos ir projektų įgyvendinimą;

   8. rengia ir Europos Komisijos nustatytais terminais per SFC 2014 teikia Europos Komisijai metines ir galutinę PMIF programos įgyvendinimo ataskaitas ir kitą Europos Komisijos prašomą informaciją, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 54 straipsnyje;

   9. rengia ir Europos Komisijos nustatytais terminais per SFC 2014 teikia Europos Komisijai PMIF programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 44 straipsnyje;

   1.  prieš rengdamas, teikdamas tvirtinti ir teikdamas PMIF programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus Europos Komisijai, įsitikina, kad tvirtinimo tikslais yra gauta pakankamai informacijos iš įgaliotosios institucijos apie jos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su minėtuose dokumentuose pateikiamomis išlaidomis; prieš rengdamas, teikdamas tvirtinti ir teikdamas metines sąskaitas Europos Komisijai, atsižvelgia į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų rezultatus, susijusius su išlaidomis, įtrauktomis į metines sąskaitas Europos Komisijai;

   2.  pagal kompetenciją per SFC 2014 teikia kitą informaciją Europos Komisijai;

   3.  teisės aktų nustatyta apimtimi ir tvarka vykdo projektų patikras vietoje ir atrankinius tikrinimus įgaliotojoje institucijoje;

   4. užtikrina, kad PMIF programos vertinimams atlikti nepriklausomi vertintojai gautų visą reikiamą informaciją, taip pat vertinimai būtų atliekami laikantis nustatytų terminų ir atitiktų kokybės standartus, kuriuos kartu nustato Europos Komisija ir atsakinga institucija; teikia vertinimų ataskaitas Europos Komisijai, prieš tai suderinęs su Stebėsenos komitetu; viešai skelbia vertinimus ar jų santraukas;

   5.  kartu su įgaliotąja institucija rengia metinius komunikacijos planus;

   6.  užtikrina, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų vykdomas informavimas apie PMIF programą;

   7.  bendradarbiauja su Europos Komisija, ES valstybių narių atsakingomis ir kitomis institucijomis;

   8.  jei būtina, sudaro komisijas, komitetus arba darbo grupes, skirtas padėti atsakingai institucijai užtikrinti PMIF programos įgyvendinimą;

   9.  vadovaudamasis ES teisės aktų nuostatomis, rengia, derina su institucijomis, atsakingomis už PMIF programos administravimą, ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti PMIF programos nacionalinius teisės aktus, užtikrindamas vienodą požiūrį ir vengdamas interesų konfliktų, laikydamasis patikimo finansų valdymo principo;

   10.  teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgaliotosios institucijos funkcijų įgyvendinant PMIF programą ir vykdo jos veiklos stebėseną, teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl įgaliotajai institucijai deleguotų funkcijų vykdymo reikalavimų;

   11.  planuoja lėšų poreikį PMIF programai Lietuvoje įgyvendinti bei administruoti PMIF programos techninės pagalbos lėšas;

   12.  užtikrina nuoseklumą ir papildomumą tarp PMIF lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kitų susijusių nacionalinių bei ES finansinių priemonių;

   13.  kartu su įgaliotąja institucija stebi bendrai finansuojamų produktų bei paslaugų teikimą ir įsitikina, kad deklaruotos PMIF išlaidos yra patirtos ir atitinka ES bei nacionalines taisykles;

   14.  kartu su įgaliotąja institucija užtikrina, kad įgyvendinant projektą projekto vykdytojas užtikrintų tinkamą su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašų atskyrimą nuo kitų įrašų;

   15.  kartu su įgaliotąja institucija rengia PMIF programos lėšų naudojimo planą ir PMIF programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planą bei jų pakeitimus;

   16.  tikrina ir teikia tvirtinti įgaliotosios institucijos parengtas ir patvirtintas PMIF paraiškas asignavimų valdytojui;

   17.  tikrina įgaliotosios institucijos techninės pagalbos išlaidų deklaracijas;

   18.  įtaręs nusikalstamą veiką, susijusią su ES ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją, bei informuoja įgaliotąją instituciją;

   19.  vykdo pažeidimų prevenciją: sistemina informaciją, susijusią su nustatytais pažeidimais, ją analizuoja, inicijuoja valdymo ir kontrolės sistemos bei jos reglamentavimo tobulinimą, atsižvelgdama į pažeidimų analizės rezultatus, atlieka kitus pažeidimų prevencijos veiksmus; informuoja Europos Komisiją apie nustatytus pažeidimus, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 514/2014 5 straipsnio 2 dalyje;

   20.  socialinės apsaugos ir darbo ministrui teikia siūlymus dėl lėšų grąžinimo ir imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų joms susigrąžinti;

   21.  nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję dokumentai, kurių reikia tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis nurodytų reikalavimų;

   22.  užtikrina, kad numatytam auditui atlikti audito institucija gautų visą reikiamą informaciją apie naudojamas valdymo procedūras ir projektus;

   23.  užtikrina, kad priimtinos audito institucijos išvados būtų įgyvendintos arba būtų pateiktas išsamus pagrindimas, jeigu audito institucijos išvados yra nepriimtinos;

   24.  sudaro sąlygas Europos Komisijai, Europos Audito Rūmams, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai bei kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms (toliau kartu – tikrinimą atliekančios institucijos) atlikti auditą ir tyrimus pagal jų kompetenciją;

   25.  pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Stebėsenos komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie PMIF programos įgyvendinimą;

   26.  pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

   27.  atsakingos institucijos interneto svetainėje skelbia su PMIF programos administravimu susijusius ES ir nacionalinius teisės aktus bei kitą aktualią informaciją;

   28.  pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas, susijusias su PMIF programos administravimu.

         8. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) vadovaujančios institucijos funkcijas, numatytas Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio
  27 d. įsakymu Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte:

         8.1. konsultuojasi su socialiniais partneriais rengiant Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. spalio 30 d. įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2014) 8213 (toliau – EPLSAF Veiksmų programa), pakeitimus;

         8.2. teikia tvirtinti EPLSAF Veiksmų programos pakeitimus Europos Komisijai, prieš tai juos pristatęs socialiniams partneriams ir EPLSAF priežiūros komiteto nariams;

         8.3. informuoja Europos Komisiją apie vadovaujančios ir tvirtinančios institucijų paskyrimą ir apie šio paskyrimo nutraukimą, kaip numatyta 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 72, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 223/2014) 35 straipsnyje;

         8.4. kuria valdymo ir kontrolės sistemą, prižiūri jos veikimą ir tobulina ją:

         8.4.1. rengia teisės aktus, reglamentuojančius EPLSAF Veiksmų programos ir EPLSAF projektų administravimą ir finansavimą, jų pakeitimus bei teikia paaiškinimus dėl jų taikymo;

         8.4.2. rengia ir atnaujina valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teikia jį kompetentingoms institucijoms;

         8.4.3. organizuoja nustatytų valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo trūkumų šalinimą;

         8.4.4. užtikrina savo institucijos vidaus sistemos funkcionavimą;

         8.5. rengia ir teikia Europos Komisijai valdymo pareiškimą, metines ir galutines ataskaitas dėl EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimo bei kitą Europos Komisijos prašomą informaciją;

         8.6. vykdo atliekamų funkcijų, pavestų tarpinei institucijai, priežiūrą ir kontrolę:

         8.6.1. nustato pavestų funkcijų vykdymo reikalavimus;

         8.6.2. nustato, ar tarpinės institucijos vidaus sistema atitinka teisės aktuose nustatytus funkcijų atlikimo reikalavimus, gali teikti rekomendacijas dėl tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo;

         8.6.3. atlieka nuolatinę pavestų funkcijų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

         8.7. administruoja EPLSAF Veiksmų programą, laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 reglamento (ES) Nr. 966/2012 (OL 2012, L 298, p. 1) (toliau – Finansinis reglamentas) 30–33 straipsniuose, pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Veiksmų programa jai pavestų funkcijų atlikimą:

         8.7.1. užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis taikytinais projektų atrankos kriterijais ir visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

         8.7.1.1. nustato projektams taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus projektų atrankos kriterijus;

         8.7.1.2. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus;

         8.7.1.3. prižiūri, kad nebūtų viršytas projektų EPLSAF ir bendrojo finansavimo lėšų santykis;

         8.7.1.4. teisės aktų nustatyta tvarka išmoka EPLSAF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas;

         8.7.1.5. užtikrina, kad projektai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje;

         8.7.2. kuria ir plėtoja EPLSAF informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, kurioje registruojami ir saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, reikalingi EPLSAF Veiksmų programos stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, tikrinimo ir audito tikslais;

         8.7.3. pagal kompetenciją valdo SFC2014 Lietuvoje ir teikia informaciją per SFC2014 Europos Komisijai;

         8.7.4. užtikrina, kad būtų atliekami EPLSAF lėšų panaudojimo vertinimai, kaip numatyta Reglamento 17 straipsnio 3 ir 4 punktuose;

         8.7.5. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

         8.7.6. rengia ir tvirtinančiai institucijai teikia:

         8.7.6.1. tarpines ir galutines tarpines išlaidų deklaracijas, įtraukdamas į jas informaciją apie projektų ir EPLSAF techninės pagalbos išlaidas;

         8.7.6.2. vadovaujančios institucijos metines sąskaitas, įtraukdamas į jas informaciją apie projektų ir EPLSAF techninės pagalbos išlaidas;

         8.7.6.3. pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, deklaruojamų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams, vadovaujančios institucijos atliktas procedūras ir išlaidų deklaracijose nurodytų išlaidų patikrinimus;

         8.7.6.4. pažymą apie valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, į metines sąskaitas įtrauktų išlaidų atitiktį ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;

         8.7.6.5. grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitą;

         8.7.6.6. vadovaujančios institucijos valdymo deklaraciją;

         8.7.6.7. kitus tvirtinančios institucijos prašomus dokumentus;

         8.7.7. rengia ir iki kiekvienų metų kovo 31 d. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei praėjusių kalendorinių metų EPLSAF administravimo ir EPLSAF lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo ataskaitas;

         8.7.8. vadovaudamasis Finansinio reglamento 59 straipsniu užtikrina, kad EPLSAF lėšos nebūtų prarastos;

         8.7.9. gavęs Europos Komisijos prašymą išnagrinėti Europos Komisijos pateiktą skundą, pagal kompetenciją organizuoja šio skundo nagrinėjimą ir teikia Europos Komisijai informaciją apie jo nagrinėjimo rezultatus;

         8.7.10. organizuoja dvigubo to pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

         8.8. siekdamas užtikrinti tinkamą valstybės projektų finansavimą:

         8.8.1. organizuoja kvietimus teikti paraiškas;

         8.8.2. teisės aktų nustatyta tvarka vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

         8.8.3. sudaro ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašus;

         8.8.4. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti sprendimų dėl projektų finansavimo projektus;

         8.8.5. kartu su tarpine institucija sudaro trišales sutartis su valstybės projektų pareiškėjais;

         8.8.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia tarpinei institucijai pasiūlymus dėl sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimą tarpinės institucijos pateiktiems derinti sutarčių pakeitimams arba sutarčių nutraukimui, jeigu nepritaria sutarčių pakeitimams arba nutraukimui – teikia pastabas ir pasiūlymus;

         8.9. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

         8.10. siekdamas užkirsti kelią netinkam lėšų panaudojimui:

         8.10.1. įtarus pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša apie tai tarpinei institucijai;

         8.10.2. įtarus nusikalstamą veiką, susijusią su ES ir (ar) bendrojo finansavimo lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją bei informuoja tarpinę instituciją;

         8.10.3. atsako už sukčiavimo prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą, nustatydamas rizikas ir jų valdymo priemones;

         8.10.4. vykdo pažeidimų prevenciją: sistemina informaciją, susijusią su aptiktais pažeidimais, analizuoja ją, inicijuoja EPLSAF Veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos bei jos reglamentavimo tobulinimą, atlieka kitus pažeidimų prevencijos veiksmus;

         8.10.5. atlieka reikiamas finansines korekcijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 53 straipsnio 2 dalyje, arba teisės aktuose nustatyta tvarka duoda tarpinei institucijai nurodymus dėl finansinių korekcijų atlikimo ir (arba) projekto lėšų (visų ar dalies) panaikinimo; apie tai pagal kompetenciją praneša tarpinei ir tvirtinančiai institucijoms;

         8.10.6. informuoja Europos Komisiją ir audito instituciją apie pažeidimus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014) 30 straipsnyje;

         8.10.7. taiko kovos su sukčiavimu priemones, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 223/2014 32 straipsnio 4 dalies c punkte;

         8.11. teikia Europos Komisijai Reglamento (ES) Nr. 223/2014 60 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie išimtis dėl sumų, kurias reikėjo deklaruoti iki praėjusių ataskaitinių metų pabaigos;

         8.12. planuoja lėšų poreikį EPLSAF Veiksmų programai Lietuvoje įgyvendinti ir n + 3 taisyklės įgyvendinimui užtikrinti, kaip nurodyta Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-77 „Dėl Pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos veiksmų programos dėl paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje administravimo taisyklių patvirtinimo“, VIII skyriuje;

         8.13. koordinuoja, kad į ES biudžetą būtų pervestos Europos Komisijos vykdomajame rašte sumoms išieškoti nurodytos lėšos, kaip numatyta Finansinio reglamento 80 straipsnyje;

         8.14. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami tarpinės institucijos sprendimai, veiksmai ar neveikimas;

         8.15. administruoja EPLSAF Veiksmų programos techninę paramą;

         8.16. užtikrina bendrojo finansavimo ir EPLSAF nuoseklumą ir papildomumą;

         8.17. stebi bendrai finansuojamų produktų bei paslaugų teikimą ir įsitikina, kad už veiksmus deklaruotos išlaidos yra patirtos ir atitinka ES bei nacionalines taisykles;

         8.18. užtikrina, kad projektų vykdytojai ir kitos įstaigos, įgyvendinančios EPLSAF Veiksmų programos finansuojamus veiksmus, turėtų atskiras apskaitos sistemas arba atitinkamus apskaitos kodeksus visiems su veiksmu susijusiems sandoriams, nepažeidžiant nacionalinių apskaitos taisyklių;

         8.19. nustato procedūras, užtikrinančias, kad visi su išlaidomis ir auditu susiję dokumentai, reikalingi tinkamai audito sekai garantuoti, būtų saugomi laikantis reikalavimų, nurodytų 2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 532/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (OL 2014 L 148, p.54);

         8.20. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo projektų patikras vietoje ir atrankinius patikrinimus tarpinėje institucijoje;

         8.21. vykdo EPLSAF paramos viešinimo veiklą;

         8.22. bendradarbiauja su Europos Komisija ir kitų valstybių narių institucijomis, atsakingomis už EPLSAF administravimą;

         8.23. jei būtina, sudaro komisijas ir (ar) darbo grupes, skirtas padėti vadovaujančiai institucijai užtikrinti EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimą;

         8.24. tikrina ir teikia tvirtinti tarpinės institucijos parengtas ir patvirtintas paraiškas asignavimų valdytojui;

         8.25. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su EPLSAF Veiksmų programos įgyvendinimu.

         9. Skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias EGF programos vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014−2020 metais, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-668 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014−2020 metais, taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte:

   1.  atleidimų, atitinkančių 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL 2013, L 347, p. 855) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013) 2 ir 4 straipsnių sąlygas, atvejais kreipiasi į instituciją, atsakingą už globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimą, dėl galimų globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimo išvados (toliau – vertinimo išvada) pateikimo;
   2.  nagrinėja iš institucijos, atsakingos už globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių vertinimą, gautas vertinimo išvadas;
   3.  paveda tarpinei institucijai parengti paraišką EGF paramai gauti;
   4.  per 12 savaičių nuo Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 2 ir 4 straipsniuose nustatytų sąlygų atsiradimo dienos teikia Europos Komisijai paraiškas EGF paramai gauti ir, prireikus, jas papildo;
   5.  informuoja visas suinteresuotas institucijas, susijusias su paraiškos procedūra, apie paraiškos procedūros eigą;
   6.  užtikrina, kad paraiškoje numatytas individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas būtų aptartas su socialiniais partneriais;
   7.  tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas, rengia išlaidų deklaracijas, pagrindžia jas tinkamais dokumentais ir teikia mokėjimo institucijai;
   8.  kontroliuoja, ar deklaruojamos išlaidos atitinka Reglamente nustatytus finansavimo reikalavimus;
   9.  rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitą apie EGF finansinės paramos panaudojimą;
   10. įgyvendinant projektus pagal Europos Komisijai pateiktas paraiškas, rengia EGF paramos viešinimo planą ir pagal jį informuoja visuomenę;
   11. dalyvauja Europos Komisijai atliekant pasiektų rezultatų tvarumo ir veiksmingumo vidurio laikotarpio ir ex-post vertinimą;
   12. užtikrina, kad konkretūs EGF finansuojami veiksmai nebūtų remiami pagal kitas Europos Sąjungos finansines priemones;
   13. užtikrina moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo principo įgyvendinimą naudojant EGF paramą;
   14. rengia teisės aktus, nustatančius detalias EGF paramos įgyvendinimo Lietuvoje taisykles ir procedūras;
   15. užtikrina, kad trejus metus po to, kai pabaigiamas EGF finansinės paramos teikimas, Europos Komisija ir Audito rūmai bei kitos tokią teisę turinčios institucijos turėtų galimybę susipažinti su visais patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;
   16. konsultuojasi ir bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis;
   17. įtaręs arba gavęs kitų institucijų pranešimą apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su EGF lėšų gavimu ar panaudojimu, nedelsdamas praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kartu pateikdamas visą su įtariama nusikalstama veika susijusią informaciją;
   18. atlieka pažeidimų tyrimus ir priima atitinkamus sprendimus;
   19. priima sprendimus dėl lėšų grąžinimo ir imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų joms susigrąžinti;
   20. kontroliuoja EGF techninės pagalbos panaudojimą;
   21. sudaro Stebėsenos komitetą ir darbo grupes (jei būtina), skirtas padėti vadovaujančiajai institucijai užtikrinti EGF paramos planavimą ir  įgyvendinimą;
   22. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1243 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014−2020 metais, paskyrimo“ 2.2 papunkčiu, gavus EGF lėšas pagal Europos Komisijai pateiktą paraišką, kasmet iki kovo 1 d. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais pasiektą projektų įgyvendinimo pažangą Lietuvos Respublikoje;
   23. vykdo kitas funkcijas, susijusias su EGF paramos įgyvendinimu.
  1. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, taip pat atlieka šias funkcijas:
   1. analizuoja Europos socialinio fondo agentūros veiklą ir teikia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl jos veiklos tobulinimo, užtikrina tinkamą ministerijos interesų atstovavimą Europos socialinio fondo agentūros Valdyboje ir Visuotiniame dalininkų susirinkime;
   2. vykdo šias 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo Sveikatos programos (toliau – programa) partnerio funkcijas:

  10.2.1. dalyvauja kuriant mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemą (toliau – VKS), programos VKS, programos VKS aprašymą ir kitus teisės aktus

  10.2.2. planuoja EEE finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšas;

  10.2.3. planuoja ir administruoja programos valdymo lėšas;

  10.2.4. dalyvauja rengiant programos tarpines finansines ataskaitas;

  10.2.5. prognozuoja tikėtinas tarpinių mokėjimų sumas;

  10.2.6. rengia išlaidų deklaracijas, kuriose deklaruojamos programos partnerio patirtos programos rengimo ir valdymo, programos dvišalio bendradarbiavimo fondo rengimo išlaidos, teikia jas programos operatoriui kartu su audito išvada dėl į išlaidų deklaraciją įtrauktų išlaidų tinkamumo finansuoti;

  10.2.7. dalyvauja rengiant metines ir galutinę programos įgyvendinimo ataskaitas bei metines ir galutinę strategines programos įgyvendinimo ataskaitas.

  10.2.8. atlieka kitas teisės aktais programos partneriui priskirtas funkcijas.

   1. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
   2. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
   3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
   4. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;
   5. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;
   6. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministerijos kompetencija, projektų;
   7. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;
   8. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
   9. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
   10. teikia išvadas ministerijos darbuotojams teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencija, taikymo klausimais;
   11. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;
   12. kartu su kitais ministerijos darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;
   13. kartu su kitais ministerijos darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
   14. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veikslo sritį ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijoje tobulinimo;
   15. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis  skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;
   16. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministro pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kanclerio pavedimus bei užduotis.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  1. Skyrius turi teisę:
   1. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, stebėsenos bei valdymo komitetų, pareiškėjų bei projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia skyriui nustatytoms funkcijoms atlikti;
   2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
   3. gauti iš ministerijos darbuotojų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
   4. gauti skyriaus veiklai organizuoti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų;
   5. teikti socialinės apsaugos ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams ir (ar) ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.
  2. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  1. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  2. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  3. Skyriaus vedėjas:
   1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų, nepažeidžiant nustatytų terminų, vykdymą, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
   2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus darbuotojams gautus pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
   3. derina su socialinės apsaugos ir darbo viceministru pagal nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kancleriu skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
   4. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;
   5. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų padalinių ir (ar) darbuotojų parengtus dokumentus, susietus su skyriaus kompetencija;
   6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
   7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilę;
   8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį ir (ar) ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;
   9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus tobulinti kvalifikaciją;
   10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;
   12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai.
  4. Skyriaus darbuotojai:
   1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais ir savo pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
   2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
   3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
   4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   

 • Socialinio draudimo skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius

  SOCIALINIO DRAUDIMO SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Socialinio draudimo skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – viceministras).
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti socialinio draudimo politiką, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą.
  5. Svarbiausieji uždaviniai yra:
  5.1. koordinuoti valstybinio socialinio draudimo (toliau – socialinis draudimas) ir strateginių jo krypčių plėtojimą, nustatyti perspektyvinius ir artimiausius socialinio draudimo uždavinius;
  5.2. formuoti valstybės politiką socialinio draudimo privalomumo, socialinio draudimo aprėpties, socialinio draudimo fondo finansų srityse;
  5.3. organizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projekto ir jo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimą bei teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vykdomų socialinio draudimo sistemos pertvarkų Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
  5.4. analizuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) veiklą bei teikti viceministrui išvadas ir pasiūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
  5.5. analizuoti, ar ligos, motinystės, pensijų, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo teikiamos garantijos atitinka valstybės, apdraustųjų asmenų ir socialinio draudimo išmokų gavėjų interesus, taip pat ar socialinio draudimo teisės aktų taikymo praktika nepažeidžia Lietuvos Respublikos gyventojų teisėtų interesų bei teikti pasiūlymus viceministrui dėl galimo sistemos tobulinimo;
  5.6. analizuoti socialinio draudimo sistemos vystymosi problemas, teikti pasiūlymus viceministrui dėl šios sistemos tobulinimo bei pertvarkymo;
  5.7. užtikrinti skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių socialinį draudimą, ligos ir motinystės, nedarbo bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Vaikų išlaikymo fondo veiklos įgyvendinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose, sudarant šiam tikslui atitinkamą teisinį pagrindą.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus (toliau kartu – teisės aktų projektai), numatančius socialinio draudimo sistemos tobulinimą bei atskirų jos strateginių krypčių tolimesnį vystymą;
  6.2. rengia teisės aktų projektus, numatančius Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo, Vaikų išlaikymo fondo veiklą;
  6.3. viceministrui pavedus dalyvauja rengiant koncepcijas ir programas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais arba jas rengia;
  6.4. analizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo rezultatus ir teikia išvadas bei pasiūlymus viceministrui;
  6.5. analizuoja kitų institucijų ir socialinių partnerių parengtus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir teikia minėtiems subjektams išvadas ir pasiūlymus;
  6.6. dalyvauja rengiant valstybinių socialinio draudimo pensijų, piniginės socialinės paramos, sveikatos draudimo, kaupiamąjį pensijų socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
  6.7. analizuoja pasiūlymus dėl apdraustiesiems teikiamų socialinio draudimo garantijų gerinimo, susiejant juos su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto finansinėmis galimybėmis. Esant reikalui rengia ir teikia viceministrui pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir / ar papildymo;
  6.8. analizuoja privalomojo ir savanoriškojo socialinio draudimo suderinamumą, teikia viceministrui pasiūlymus dėl privalomojo socialinio draudimo aprėpties didinimo bei valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo tobulinimo;
  6.9. bendradarbiauja su socialiniais partneriais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.10. teikia pasiūlymus viceministrui dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administruojančių įstaigų darbo bei jų vykdomų funkcijų tobulinimo. Rengia išvadas dėl priemonių, skirtų socialinio draudimo įmokoms geriau surinkti, pensijoms ir pašalpoms mokėti, vykdymo;
  6.11. teikia skyriaus nuomonę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, kitoms institucijoms dėl Valstybinio socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nedarbo socialinio draudimo Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatų taikymo mokant socialinio draudimo įmokas, skaičiuojant ir mokant socialinio draudimo išmokas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Vaikų išlaikymo fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo, Garantinio fondo;
  6.12. prireikus kartu su kitų ministerijų ir suinteresuotų institucijų atitinkamais skyriais bei socialiniais partneriais analizuoja, aptaria socialinio draudimo sistemos tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvą, sudaro bendrą veiksmų planą, teikia pasiūlymus viceministrui dėl galiojančių socialinio draudimo įstatymų tobulinimo;
  6.13. teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių bei darbuotojų ar kitų ministerijų rengiamų teisės aktų ar kitų teisinių dokumentų projektų, susijusių su socialinio draudimo klausimais;
  6.14. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja nagrinėjant klausimus dėl valstybės turto, įtraukto į Valstybinio socialinio draudimo fondo apskaitą;
  6.15. analizuoja ir vertina, ar socialinio draudimo garantijas reglamentuojantys teisės aktai atitinka ES teisės ir kitų tarptautinių dokumentų reikalavimus;
  6.16. prireikus teikia išvadas kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei darbuotojams ar kitoms ministerijoms socialinio draudimo klausimais rengiant tarpvalstybines sutartis;
  6.17. dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse, kuriose sprendžiami su socialiniu draudimu susiję klausimai;
  6.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ataskaitas, pranešimus ar statistiką ES institucijoms ir jų vykdomoms programoms;
  6.19. vertina ES Tarybos Socialinių klausimų darbo grupės, ES komisijos Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos, ES Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos patariamojo komiteto parengtus dokumentus, kitų valstybių pozicijas dėl šių dokumentų, esant reikalui dalyvauja šių padalinių pasitarimuose svarstant klausimus, susijusius su socialinio draudimo sistemos vertinimu ir tobulinimu, ruošia Lietuvos Respublikos pozicijas ir jas pristato, derina šias pozicijas su kitų valstybių atstovų pozicijomis;
  6.20. analizuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, socialinių partnerių, kitų organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl socialinio draudimo sistemos ir galiojančių socialinio draudimo teisės aktų tobulinimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo administruojančių įstaigų ar jų vadovų darbo ir juos įvertinęs teikia atsakymus į šiuos pasiūlymus;
  6.21. nagrinėja gyventojų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus dėl socialinio draudimo garantijų taikymo ypač sudėtingais klausimais, rengia atsakymus pareiškėjams ir atsakingoms institucijoms;
  6.22. konsultuoja gyventojus apie teisės aktų, reglamentuojančių socialinį draudimą, pakeitimus;
  6.23. renka ir nagrinėja medžiagą apie užsienio valstybių praktiką sprendžiant socialinio draudimo klausimus;
  6.24. rengia, kaupia ir sistemina statistinę, mokslinę bei kitą medžiagą socialinio draudimo klausimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų ir socialinių krypčių bei kitų socialinės apsaugos programų projektams;
  6.25. pagal raštvedybos ir archyvų reikalavimus tvarko ir perduoda bylas ministerijos archyvui;
  6.26. vykdo Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;
  6.27. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
  6.28. kartu su kitais administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
  6.29. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;
  6.30. vykdo kitus socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ir viceministro pavedimus bei užduotis.


  SKYRIAUS TEISĖS

  7. Skyrius turi teisę:
  7.1. atstovauti ministerijai socialinio draudimo klausimais Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
  7.2. siūlyti viceministrui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
  7.3. gauti iš ministerijos padalinių bei darbuotojų, kitų ministerijų ir kitų institucijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir specialistus klausimams, susijusius su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;
  7.4. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos padalinių bei darbuotojų, kitų ministerijų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, savivaldybių administracijų bei kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų;
  7.5. teikti viceministrui ar ministerijos kancleriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais;
  7.6. pasitelkti ekspertus projektams vertinti.
  8. Skyrius, kaip ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.


  DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.
  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus vedėjas:
  11.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;
  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;
  11.3. derina su viceministru skyriaus darbo tobulinimo klausimus;
  11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar ministerijos kitų padalinių bei darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;
  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio dokumentus;
  11.6. dalyvauja parenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;
  11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę ir teikia ministerijos kancleriui;
  11.8. teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų veiklos įvertinimo, jų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
  11.9. rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;
  11.10. asmeniškai atsako už ministerijos dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;
  11.11. atstovauja skyriui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose institucijose ir įstaigose;
  11.12. gali turėti kitų ministro jam suteiktų įgaliojimų.
  12. Skyriaus darbuotojai:
  12.1. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;
  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
  12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;
  12.4. laiku nesuspėję atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir rašo prašymą pratęsti vykdymo terminą.

 • Pensijų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, 03610 Vilnius

  PENSIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Pensijų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui (toliau – viceministras) pagal nustatytą veiklos sritį.
  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – skyriaus darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato skyriaus nuostatai  ir pareigybių aprašymai.


  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti valstybės politiką socialinio draudimo pensijų, socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo (toliau – pensijų kaupimo) sistemos, Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių, mokslininkų, pareigūnų ir karių, nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, Respublikos Prezidento sutuoktinio valstybinės pensijos, Respublikos Prezidento rentos, valstybinių signatarų rentų, rentų sportininkams, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų buvusiems kūrybiniams darbuotojams, šalpos išmokų Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – Nepriklausomybės gynėjai) ir jų šeimų nariams; ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių bei neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių (toliau kartu – rezistencijos dalyviai) bei jų šeimų narių; nukentėjusių nuo 1939−1990 metų okupacijų asmenų (politinių kalinių, tremtinių, Černobylio atominės elektrinės avarijos likvidavimo dalyvių, Afganistano karo dalyvių, asmenų, nukentėjusių atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, kitų nukentėjusių nuo karo ir okupacijų asmenų) (toliau – nuo okupacijų nukentėję asmenys) socialinių garantijų klausimais (toliau kartu – skyriaus kompetencijai priskirtos išmokos) srityse, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  5.1 formuoti valstybės politiką socialinio draudimo pensijų, pensijų kaupimo sistemos, skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų srityse, organizuoti ir  koordinuoti jos įgyvendinimą;
  5.2. analizuoti, ar skyriaus kompetencijai priskirtos išmokos atitinka valstybės ir šių išmokų gavėjų interesus;
  5.3. kartu su Lietuvos banku vykdyti pensijų kaupimo sistemos stebėseną, analizuoti šios sistemos plėtros tendencijas, organizuoti pasiūlymų dėl šios sistemos administravimo ir ją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
  6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reguliuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas išmokas, projektus;
  6.2. teikia pasiūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar socialinės apsaugos ir darbo ministrui viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė) dėl ministerijos politikos, strategijos ir ilgalaikių planų skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų klausimais srityje;
   6.3. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
  6.4. dalyvauja rengiant koncepcijas ir programas arba jas rengia; 
  6.5. prireikus kartu su kitų ministerijų bei suinteresuotų institucijų atitinkamais padaliniais analizuoja ir aptaria skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų sistemų tobulinimo ar pertvarkymo kryptis ir perspektyvas, sudaro bendrą veiksmų planą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo bei šių teisės aktų taikymo vienodai praktikai nustatyti;
  6.6. teikia siūlymus ministerijos vadovybei skyriaus kompetencijai nepriskirtų valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, mokamų iš valstybės biudžeto, klausimais;
  6.7. analizuoja kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų bei gyventojų pasiūlymus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų išmokų galiojančių teisės aktų tobulinimo ir juos įvertinę, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas dėl jų įgyvendinimo galimybių bei teikia atsakymus į šiuos pasiūlymus;
  6.8. analizuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) ir kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir išaiškinimus, rengia ir teikia šioms institucijoms išvadas bei pasiūlymus dėl šių dokumentų;
  6.9. teikia konsultacijas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl socialinio draudimo pensijas, pirmojo ir