BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Ministerijos vadovybė
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Monika Navickienė
  Ministrė
  302, A. Vivulskio 11
  • Ministro priimamasis Virginija Kukliauskienė
  303, A. Vivulskio 11
  • Viceministrų ir kanclerio priimamasis Asta Steponavičiūtė
  4 a., A. Vivulskio 11
  Vilma Augienė
  410, A Vivulskio 11
  Vytautas Šilinskas
  Justina Jakštienė
  410, A Vivulskio 11
  Audrius Bitinas
  Ana Selčinskienė
  301, A. Vivulskio 13
  Martynas Šiurkus
  308, A. Vivulskio 11
  Lauryna Filatovaitė
  Ministrės patarėja
 • Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  314, A. Vivulskio 11
  313, A. Vivulskio 11
  Jekaterina Navickė
  A.Vivulskio 11, 314 kab.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato ministerijos Strateginių sprendimų paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo principus.

  2. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  4. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Grupės tikslas – padėti formuoti strateginius sprendimus ministro valdymo srityse, esant kompleksinės veiklos poreikiui, apimant keletą ministro valdymo sričių ar kai iš esmės keičiamas esamas teisinis reguliavimas ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu, taip pat užtikrinti tarptautinių santykių formavimą ir palaikymą ministrui pavestose valdymo srityse

  6. Grupės uždaviniai:

  6.1. analizuoti, vertinti, stebėti bendrąją ministerijos formuojamą politiką ir jos įgyvendinimą, šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, teikti pasiūlymus dėl reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;​​

  6.2. teikti pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, taip pat rengti, koordinuoti rengimą ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;

  6.3. užtikrinti tarptautinių santykių formavimą, Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse;

  6.4. rengti, koordinuoti ar dalyvauti kompleksinių strategijų, programų, priemonių projektų ir kitų strateginės reikšmės dokumentų ministrui pavestose valdymo srityse rengime, taip pat prognozuoti ir analizuoti jų įgyvendinimo rezultatus;

  6.5. koordinuoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis strateginę reikšmę turinčiais kompleksiniais klausimais, ar klausimais, apimančiais keletą ministro valdymo sričių, taip pat koordinuoti bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir ES institucijomis.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. analizuoja ir vertina ministerijos formuojamą bendrąją politiką ir jos įgyvendinimą, teikia išvadas bei pasiūlymus ministrui dėl jos tobulinimo ar reikalingų strateginių sprendimų priėmimo;

  7.2. analizuoja šalies bendruosius bei socialinės apsaugos ir darbo politikos rodiklius, prognozuoja socialinę šalies raidą, teikia pasiūlymus ministrui dėl reikiamų strateginių sprendimų priėmimo;

  7.3. analizuoja ir vertina ministerijoje bei kitose valstybės institucijose rengiamų ir įgyvendinamų strategijų, programų, teisės aktų projektų įtaką socialiniams rodikliams;

  7.4. renka ir analizuoja informaciją apie savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų vykdomas skurdo ir socialinės atskirties mažinimo priemones, rengiamas strategijas ir programas;

  7.5. pagal Grupės kompetenciją organizuoja, koordinuoja ar dalyvauja įgyvendinant veiklas ir (ar) projektus, skirtus plėtoti duomenų surinkimo, apdorojimo, analitikos ir prognozavimo priemones, tematinius modulius ir įrankius, užtikrinti jų didesnį patikimumą ir tarpusavio integraciją;

  7.6. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių socialinės apsaugos ir darbo srityje rengimą, analizuoja ir teikia informaciją ministrui, socialinės apsaugos ir darbo viceministrams, ministerijos kancleriui apie jų vykdymą;

  7.7. vykdo mokslinių tyrimų, studijų, analizių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo politikos srityje stebėseną;

  7.8. ministro pavedimu atlieka strateginių sprendimų, esant kompleksinės veiklos poreikiui ar apimant keletą ministro valdymo sričių, įgyvendinimo stebėseną;

  7.9. teikia pasiūlymus dėl strateginių teisėkūros iniciatyvų, dėl teisėkūros iniciatyvų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, kai iniciatyvos apima keletą ministro valdymo sričių, pagal Grupės kompetenciją rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant teisėkūros iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus, taip pat prognozuoja ir analizuoja jų įgyvendinimo rezultatus;

  7.10. rengia, koordinuoja rengimą ar dalyvauja rengiant kompleksinių strategijų, programų ir priemonių projektus, susijusius su ministerijos formuojama politika ir jos įgyvendinimu ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.11. pagal Grupės kompetenciją vertina ar dalyvauja vertinant kitų institucijų, socialinių partnerių, visuomeninių organizacijų, gyventojų pateiktus pasiūlymus dėl socialinės apsaugos ir darbo sritį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ar pateiktus teisės aktų projektus, esant poreikiui rengia ar organizuoja išvadų ir atsakymų į šiuos pasiūlymus rengimą; 

  7.12. skaičiuoja ir ministerijos interneto svetainėje skelbia minimalių vartojimo poreikių dydį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymu ir kitais teisės aktais;

  7.13. teikia (siūlo) prioritetus ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams;

  7.14. dalyvauja formuojant valstybės biudžeto lėšų poreikį ateinančių metų ministerijos veiklos prioritetams bei einamųjų metų lėšų perskirstymui prioritetinėms sritims;

  7.15. užtikrina Lietuvos narystės tarptautinėse organizacijose ir ES įsipareigojimų įgyvendinimą ir koordinavimą ministrui pavestose valdymo srityse, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinės ir ES politikos, tarptautinių santykių plėtros bei Lietuvos Respublikos teisės sistemos ir viešojo administravimo tobulinimo;

  7.16. užtikrina Lietuvos Respublikos pozicijų, pasisakymų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą esant poreikiui suderina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat dalyvauja derinant derybines pozicijas ir pasisakymų projektus kitose Lietuvos Respublikos institucijose;

  7.17. pagal Grupės kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautinėse ir ES institucijose bei jų darbo (valdymo) organuose, taip pat daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimuose su tarptautinių institucijų ir ES bei užsienio valstybių delegacijomis;

  7.18. įgyvendina ir koordinuoja ministerijos ir jos pavaldžių įstaigų veiklą tarptautinės ir ES teisės ir politikos, narystės tarptautinėse organizacijose ir jų valdymo organuose ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

  7.19. pagal Grupės kompetenciją analizuoja ir vertina tarptautinių organizacijų priimtas konvencijas ir kitus dokumentus ministrui pavestose valdymo srityse, teikia pasiūlymus dėl jų pasirašymo, ratifikavimo, denonsavimo ir (ar) įgyvendinimo galimybių Lietuvos Respublikos teisės sistemoje, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų atitikimo tarptautinėms konvencijoms įvertinimą bei teisės aktų projektus;

  7.20. koordinuoja ir rengia ministrui pavestose valdymo srityse Lietuvos Respublikos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais, analizuoja ir derina derybines nuostatas per Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (toliau – LINESIS sistema) koordinuoja ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę bei rengia ataskaitas apie perkėlimo eigą Lietuvos Respublikos ir ES institucijoms per LINESIS sistemą;

  7.21. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sistemų koordinavimą ir dalyvauja jų įgyvendinime bei rengia pasiūlymus dėl jų taikymo Lietuvos Respublikos teisės sistemoje;

  7.22. organizuoja analizę ir dalyvauja ją atliekant dėl Lietuvos Respublikos teisės sistemos ministro valdymo srityse ir rengia Lietuvos Respublikos teisės sistemos atitikimo tarptautinių konvencijų nuostatoms ataskaitas dėl Lietuvos Respublikos ratifikuotų ir neratifikuotų konvencijų, rekomendacijų ir kitų tarptautinių dokumentų;

  7.23. pagal Grupės kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – teismas) praktiką ministrui pavestose valdymo srityse, rengia teisiškai argumentuotas išvadas dėl teisme nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai ir vertina priimtų sprendimų galimą poveikį Lietuvos Respublikos teisės sistemai;, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais;

  7.24. rengia informaciją tarptautinėms institucijoms dėl bylų, skundų prieš Lietuvą, susijusių su ministrui pavestomis valdymo sritimis, prireikus – kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;

  7.25. koordinuoja Europos Semestro procesų įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.26. organizuoja ir koordinuoja susižinojimo tarnybų ir kompetentingų įstaigų, įgyvendinančių ES teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatas socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityje, veiklą, taip pat teikia pasiūlymus dėl jų veiklos ir bendradarbiavimo tobulinimo;

  7.27. vykdo nacionaliniams korespondentams ES tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemos (MISSOC) tinkle priskirtas funkcijas;

  7.28. koordinuoja ES socialinių pokyčių ir inovacijų programos EaSI įgyvendinimą;

  7.29. teikia pasiūlymus ministrui dėl specialiųjų atašė Lietuvos Respublikos nuolatinėse atstovybėse prie tarptautinių institucijų ir ES bei nacionalinių ekspertų Europos Komisijoje kandidatūrų ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.30. inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant tarptautines sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus ministrui pavestose valdymo srityse ir užtikrina jų vykdymą, atlieka vertimų dalykinį redagavimą, teikia nuomonę dėl tarptautinių sutarčių nuostatų taikymo ministrui pavestose valdymo srityse, vertina kitų institucijų parengtas tarptautines sutartis ir susitarimus bei susijusius teisės aktų projektus;

  7.31. pagal Grupės kompetenciją teikia pasiūlymus dėl dvišalio bendradarbiavimo, keitimosi patirtimi bei vystomojo bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis prioritetų, koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse ekspertų parinkimą užsienio valstybių rengiamiems techninės paramos projektams, kuriuose Lietuvos Respublika dalyvauja kaip partneris;

  7.32. pagal Grupės kompetenciją koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis ir ES institucijomis;

  7.33. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  7.34. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką skelbia informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse bei kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.35. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  7.36. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  7.37. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.38. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

  7.39. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  8.2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;

  8.4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo Grupių ar komisijų veikloje;

  8.5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;

  8.6. teikti ministrui pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;

  9. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS veiklos organizavimas

   

  10. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;

  12.2.  paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  12.3. teikia siūlymus ministrui Grupės darbo tobulinimo klausimais;

  12.4. vizuoja visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija; 

  12.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus; dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;

  12.6. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  12.7. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  12.8. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  12.9. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  12.10. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  12.11. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  12.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.

  ​​​13. Grupės darbuotojai:

  13.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;

  13.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  13.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  13.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  __________________________

 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje
  Faks. , El. p. , Adresas: Rue Belliard 41-43, Brussels
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Žemaitytė-Tack
  Rue Belliard 41-43, Brussels
  Kęstutis Zaura
  Rue Belliard 41-43, Brussels
 • Socialinės apsaugos ir darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie EBPO
  Tel. , El. p. , Adresas: 22, Bd de Courcelles, 75017 Paris, FRANCE
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audronė Morkūnienė
 • Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daina Urbonaitienė
  214, A. Vivulskio 11
  216, A. Vivulskio 11
  215, A. Vivulskio 11
  Rasa Genienė
  101, A. Vivulskio 13
  Simona Radikaitė-Ben Chahed
  216, A. Vivulskio 11

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

  HORIZONTALIOS POLITIKOS IR PROJEKTŲ VALDYMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo principus.

  2. Grupė yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  4. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽdDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Grupės veiklos tikslas yra padėti ministrui formuoti ministerijos politiką: šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo prioritetinėse ministro valdymo srityse, planuoti pokyčius ir koordinuoti šių politikų įgyvendinimą, vykdyti nuolatinę jų stebėseną, padėti formuoti politiką ministrui priskirtose valdymo srityse organizuojant ir koordinuojant projektinį valdymą, užtikrinant efektyvų projektų rengimą ir įgyvendinimą.

  6. Grupės uždaviniai yra:

  6.1. padėti formuoti ministerijos politiką prioritetiniais klausimais: šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo ministro valdymo srityse;

  6.2. planuoti pokyčius šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų ministro valdymo srityse inicijavimo  ir koordinuoti šių pokyčių įgyvendinimą;

  6.3. teikti pasiūlymus dėl teisėkūros iniciatyvų šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, pažeidžiamų grupių, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų valdymo, taip pat rengti, koordinuoti rengimą ar dalyvauti rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus;

  6.4. užtikrinti efektyvų ir veiksmingą nacionalinių bei tarptautinių ir ES partnerystės projektų ministrui priskirtose valdymo srityse rengimą ir įgyvendinimą, ministro projektų portfelio valdymą;

  6.5. organizuoti bei koordinuoti projektinį valdymą ministerijoje;

  6.6. organizuoti ir koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo srityse.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal Grupės veiklos sritis inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos prioritetiniais ministerijos klausimais;

  7.2. koordinuoja ir (arba) dalyvauja rengiant valstybės strategijas, horizontalaus pobūdžio ilgalaikes ir tikslines valstybės programas, tarptautinių organizacijų ir ES strateginius dokumentus pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo, vertina sąveiką su tarptautine politika;

  7.3. pagal Grupės kompetenciją analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;

  7.4. pagal Grupės kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracinių padalinių ar kitų institucijų parengtų ir (ar) pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų projektų tobulinimo, ministerijos pozicijos su ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

  7.5. dalyvauja rengiant ir (ar) derinant tarptautinius teisės aktus pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo;

  7.6. pagal Grupės kompetenciją analizuoja situaciją šalyje, teikia pasiūlymus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo politikos tobulinimo ir prioritetinių klausimų šiose srityse sprendimo;

  7.7. koordinuoja, inicijuoja, rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus;

  7.8. plėtoja ir koordinuoja ministerijos galimybes dalyvauti tarptautiniuose ir ES dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose ir programose bei susitarimuose, pasinaudojant ES, ET, EBPO, JTO, Pasaulio Banko (toliau – PB), Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO), Tarptautinio valiutos fondo (toliau – TVF), BJVT, ŠMT, užsienio valstybių teikiamomis galimybėmis, dalyvauja jų įgyvendinimo veiklose;

  7.9. ministro pavedimu pagal Grupės veiklos sritis atstovauja ir dalyvauja tarptautinių institucijų ir ES bei dvišaliuose renginiuose, tarptautiniuose horizontaliuose politikos formavimo darbo organuose, rengia medžiagą, informaciją ir atsakymus į šių organizacijų užklausas Grupės kompetencijų ribose;

  7.10. dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES, užsienio valstybių misijose į Lietuvą Grupės kompetencijų ribose rengiant peržiūras, apžvalgas, studijas;

  7.11. pagal Grupės kompetenciją rengia, ir teikia pasiūlymus, koordinuoja jų įgyvendinimą dėl horizontalaus pobūdžio tarptautinių organizacijų ir ES institucijų dokumentų;

  7.12. vysto ir koordinuoja projektinį valdymą ministerijoje, atlieka jo stebėseną ir teikia siūlymus ministrui dėl jo tobulinimo;

  7.13. rengia projektų valdymo procesus reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoja jų įgyvendinimą, tobulinimą;

  7.14. koordinuoja projektų ir programų, įtrauktų į ministro projektų portfelį, įgyvendinimą ir atlieka jo stebėseną;

  7.15. atsižvelgdama į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia ministrui pasiūlymus dėl projektų ir programų inicijavimo, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir naudų vertinimo;

  7.16. koordinuoja projektų bei programų ministrui priskirtose valdymo srityse rengimą, užtikrina efektyvų jų įgyvendinimą;

  7.17. atstovauja ministerijai Grupės kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  7.18. dalyvauja ministerijos, kitų ministerijų ir kitų valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų tarybų, darbo grupių ir komisijų veikloje ir teikia išvadas bei siūlymus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.19. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo tobulinimo;

  7.20. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų, savivaldybių veiklos koordinavimo, projektų, programų rengimo ir įgyvendinimo;

  7.21. koordinuoja Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių ir Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų plano neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams įgyvendinimą;

  7.22. koordinuoja Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos tarpinstitucinių veiklos planų, rengimą ir įgyvendinimą;

  7.23. pagal poreikį inicijuoja, koordinuoja ministerijai priskirtų plėtros programų rengimą bei dalyvauja jas rengiant;

  7.24. koordinuoja bei dalyvauja rengiant projektus, programas įtraukios darbo rinkos, integruotos socialinės ir užimtumo politikos, socialinio draudimo srityse.

  7.25. dalyvauja formuojant lėšų poreikį ateinančių metų ir kitų laikotarpių, nurodytų ministerijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir teikia siūlymus dėl finansavimo prioritetų pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse;

  7.26. dalyvauja planuojant tarptautines ir nacionalines investicijas;

  7.27. dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, stebi jų įgyvendinimą ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo pažeidžiamų grupių, šeimos, vaiko, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų srityse;

  7.28. teikia informaciją Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims su Grupės veiklos sritimi susijusiais klausimais;

  7.29. pagal Grupės kompetenciją rengia informaciją, susijusią su Grupei pavestomis veiklos sritimis, nustatyta tvarką;

  7.30. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ir informaciją ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su Grupės veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  7.31. dėl Grupės inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  7.32. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.33. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

  7.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, vykdydama jai nustatytus uždavinius ir jai pavestas funkcijas, turi teisę:

  8.1. atstovauti ministerijai Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais Seime, Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  8.2. siūlyti ministerijos vadovybei įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų Grupės veiklos sritims priskirtais kausimais;

  8.4. dalyvauti ministerijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir ES institucijų darbo grupių ar komisijų veikloje;

  8.5. pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su Grupės veiklos sritimis, spręsti;

  8.6. teikti ministrui pasiūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo.

  9. Grupė turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupei vadovauja vadovas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam Grupės valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. vadovauja Grupei, sprendžia Grupės kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką Grupės darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;

  12.2. paskirsto Grupės darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  12.3. teikia siūlymus ministrui Grupės darbo tobulinimo klausimais;

  12.4. vizuoja visus Grupės, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija;

  12.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

  12.6. dalyvauja renkant pretendentus į Grupės darbuotojų pareigas;

  12.7. sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  12.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl Grupės darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  12.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja Grupės darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  12.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  12.11. atstovauja Grupei ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  12.12. ​​​​​​​kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  12.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Grupės veiklos uždaviniai.

  13. Grupės darbuotojai:

  13.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;

  13.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  13.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Grupės nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  13.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimo, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą. 

   

  1.  

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   

  ____________________________

 • Teisėkūros grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Milda Bareišaitė
  Rita Jeziorskienė
  Indrė Akaveckienė
  Vilmantė Miškinytė
  Marius Mulma
  Ingrida Kliukienė
  Lina Kovalčuk
  Jurgita Paulauskienė
  Kristina Miliauskaitė
  Monika Mikelaitienė
 • Administravimo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Juodaitienė
  407, A. Vivulskio 11
  Neringa Stagienė
  • Veiklos valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Mindaugas Buckiūnas
   107, A. Vivulskio 11
   112, A. Vivulskio 11
   112, A. Vivulskio 11
   Kristina Vitonytė
   224, A. Vivulskio 11
   Raminta Zakarevičiūtė-Šiugždinienė
   224, Vivulskio 11
   Agnė Ančaitė-Kovalenkienė
   Dita Bujūtė
   116, A. Vivulskio 11
  • Turto valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   103, A. Vivulskio 11
   103, A. Vivulskio 11
   114, A. Vivulskio 11
   114, A. Vivulskio 11
   Tomas Klinavičius
   109, A. Vivulskio 11
   Zigmuntas Meško
   109, A. Vivulskio 11
   Vytautas Mikšta
   109, A. Vivulskio 11
   120, A. Vivulskio 11

   ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO TURTO VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo departamento (toliau – departamentas) Turto valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra ministerijos administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai, personalas) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato šie nuostatai ir pareigybių aprašymai.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus veiklos tikslai:

   4.1. užtikrinti racionalų ir efektyvų ministerijos turto valdymą ir koordinuoti įstaigoms prie ministerijos ir kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms perduoto valstybės turto valdymą;

   4.2. užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ministerijos darbuotojams.

   5. Įgyvendinant nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos turimo turto valdymą;

   5.2. koordinuoti įstaigoms prie ministerijos ir kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms perduoto turto valdymą;

   5.3. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos tarnybinių patalpų ir materialinių vertybių priežiūrą bei saugumą;

   5.4. organizuoti ir vykdyti ministerijos darbuotojų aprūpinimą biuro įranga, technika ir raštinės reikmenimis;

   5.5. užtikrinti priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą ministerijoje;

   5.6. užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme numatytų įslaptintos informacijos apsaugos priemonių fizinės apsaugos srityje vykdymą ministerijoje.

   6. Skyrius, vykdydamas nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. rengia ministerijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio turto nuomos, panaudos sutarčių ir jų pakeitimų bei turto perdavimo-priėmimo aktų projektus;

   6.2. renka, sistemina, analizuoja ir rengia informaciją, susijusią su ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų turto valdymu, naudojimu ir disponavimu;

   6.3. teikia siūlymus ministrui, ministerijos kancleriui ir (ar) administracijos departamento direktoriui dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir (ar) kitų ministerijai pavaldžių įstaigų valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybės nekilnojamojo turto efektyvesnio ir racionalesnio panaudojimo ir administravimo;

   6.4. rengia išvadas dėl įstaigų prie ministerijos ir (ar) kitų ministerijai pavaldžių įstaigų bei viešųjų įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina ministerija, parengtų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių;

   6.5. racionaliai organizuoja ministerijos patalpų priežiūrą, saugumą, kapitalinį ir einamąjį remontą;

   6.6. organizuoja ir nuolat vykdo ministerijos materialinių vertybių ir atsargų apskaitą, nurašymą ir metinę inventorizaciją;

   6.7. organizuoja ir vykdo nereikalingo, bet tinkamo naudoti ministerijos valdomo ilgalaikio ir (ar) trumpalaikio materialiojo turto aukcionus;

   6.8. organizuoja ir vykdo ministerijai priklausančių (valdomų) patalpų (pastatų) nuomos konkursus;

   6.9. užtikrina ministerijos tarnybinio autotransporto tinkamą eksploataciją, techninę priežiūrą, saugumą ir organizuoja jo remontą bei apskaitą;

   6.10. organizuoja ir vykdo ministerijos darbuotojų aprūpinimą biuro įranga, technika ir raštinės reikmenimis bei jos apskaitą;

   6.11. kontroliuoja ir užtikrina priešgaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijoje;

   6.12. supažindina ministerijos darbuotojus su priešgaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais, juos instruktuoja ir (ar) pagal poreikį organizuoja jų instruktažą;

   6.13. planuoja ir organizuoja priešgaisrinės saugos, saugos ir sveikatos priemonių įsigijimą, esant poreikiu aprūpina jomis ministerijos darbuotojus;

   6.14. užtikrina, kad teritorijose, patalpose ir kitose vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar kuriose ji saugoma, būtų įdiegtos ir tinkamai veiktų reikiamos fizinės apsaugos priemonės;

   6.15. rengia fizinės apsaugos procedūras reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja (prižiūri), kaip laikomasi nustatytų procedūrų, periodiškai atlieka taikomų fizinės apsaugos priemonių patikrinimą;

   6.16. organizuoja ministerijos darbuotojų mokymus įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;

   6.17. teikia siūlymus dėl teritorijų ir patalpų suskirstymo į saugumo zonas;

   6.18. praneša ministrui apie pastebėtus saugyklų, patalpų, seifų, metalinių spintų apsaugos priemonių bei instaliacijų pažeidimus ir imasi priemonių jiems pašalinti;

   6.19. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.20. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

   6.21. pagal skyriui nustatytas veiklos sritis įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitomis užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

   6.22. užtikrina su skyriaus veiklos sritimis susijusių dokumentų ir (ar) informacijos patalpinimą ir jos nuolatinį atnaujinimą ministerijos interneto svetainėje, įgyvendinant reikalavimus, nustatytus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

   6.23. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

   6.24. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   6.25. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

   6.26. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   6.27. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

   6.28. teikia ministerijos vadovybei ir (ar) administracijos departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

   6.29. skyriaus veiklos sričių ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;

   6.30. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;

   6.31. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, rengia procesinius dokumentus;

   6.32. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

   6.33. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.34. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

   6.35. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio administravimo departamento direktoriaus pavedimus;

   6.36. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   7. Skyrius turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veikos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, tarptautinėse organizacijose;

   7.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

   7.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos padalinių darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų bei tarptautinių organizacijų;

   7.4. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų ir išvadas dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.

   7.6. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių neįvardintų šiame dokumente.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo darbuotojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas.

   9. Keičiantis skyriaus vedėjui, vykdomi darbai, užduotys bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą, jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

   10.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą, vykdo kontrolę bei savalaikį atlikimą;

   10.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

   10.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi, pasirašo informacinio pobūdžio darbuotojų parengtus raštus;

   10.5. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   10.6. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   10.7. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, darbo pareigų pažeidimų;

   10.8. teikia administracijos departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo;

   10.9. atsako už skyriaus dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, apskaitą bei saugumą;

   10.10. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose bei tarptautinėse organizacijose;

   10.11. vykdo kitas pavestas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai;

   10.12. vykdo kitus ministerijos vadovybės jam suteiktus įgaliojimus.

   11. Skyriaus darbuotojai:

   11.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

   11.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą, materialiojo turto racionalų naudojimą;

   11.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   11.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   __________________________

  • Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Renata Mikulytė
   115, A. Vivulskio 11
   314, A. Vivulskio 13
   314, A. Vivulskio 13
   315, A. Vivulskio 13
   Diana Bareikienė
   214, A. Vivulskio 13

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

   ASMENŲ APTARNAVIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo departamento (toliau – departamentas) Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius (toliau – skyrius) yra administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui (toliau – departamento direktorius).

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

    

   II SKYRIUS SKYRIAUS

   TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslai:

   4.1. organizuoti asmenų priėmimą, aptarnavimą ir jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;

   4.2. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams.

   5. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymą ministerijoje ir įgyvendinti jo priežiūrą ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;

   5.2. organizuoti ir vykdyti asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jų pateiktų skundų bei prašymų nagrinėjimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas socialinės apsaugos ir darbo ministrą, socialinės apsaugos ir darbo viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau kartu – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos padalinių darbuotojus ir techniškai aptarnauti ministerijos vadovybę;

   5.3. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;

   5.4. organizuoti ir kontroliuoti ministerijos vadovybės duotų ir (ar) kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau kartu – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus.

   6. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   6.1.1. prižiūri dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, ministerijai pavaldžiose įstaigose, neperduodančiose dokumentų valstybės archyvams;

   6.1.2. teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos darbuotojams, ministerijai pavaldžioms įstaigoms, neperduodančioms dokumentų valstybės archyvams;

   6.1.3. registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus socialinės pasaugos ir darbo ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus, ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams adresuotus asmenų prašymus ir skundus, kitą korespondenciją;

   6.1.4. teikia registruoti Teisės aktų registrui priimtus ir pasirašytus norminius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus;

   6.1.5. administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl jos tobulinimo;

   6.1.6. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;

   6.1.7. informuoja ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimus ir jų vykdymo terminus;

   6.1.8. priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, darbuotojams;

   6.1.9. tvarko skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų;

   6.1.10. rengia ir teikia ministerijos vadovybei su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu ministerijoje susijusią informaciją;

   6.1.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos dokumentų bei bylų apskaitos dokumentų projektus: dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir kitus apskaitos dokumentus;

   6.1.12. rengia ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių klasifikatorių;

   6.1.13. vertina ministerijai pavaldžių įstaigų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, pateiktus derinti dokumentacijos planus, bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir kitus bylų apskaitos dokumentus;

   6.1.14. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus;

   6.1.15. tvarko ministerijos archyvo fondą, priima į ministerijos archyvą ministerijos darbuotojų ir administracijos padalinių sudarytas bylas ir tvarko jų apskaitą;

   6.2. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   6.2.1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiogiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą bei nagrinėjimą, teikia jiems išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;

   6.2.2. planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, ministerijos darbuotojus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;

   6.2.3. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų organizuojamuose asmenų priėmimuose, jų metu teikia išsamias ir teisiškai pagrįstas konsultacijas, atsakymus ministerijos veiklos srities klausimais;

   6.2.4. techniškai aptarnauja ministerijos vadovybę: padeda planuoti darbotvarkes, darbinius susitikimus, posėdžius, komandiruotes, teikia dokumentus susipažinti, pasirašyti ir vizuoti, atlieka kitas funkcijas, būtinas užtikrinti sklandų ministerijos vadovybės darbą;

   6.2.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos darbuotojams;

   6.2.6. kasmet atlieka asmenų aptarnavimo taikant vieno langelio principą kokybės analizę;

   6.3. įgyvendindamas nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   6.3.1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ir (ar) vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, darbuotojų rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   6.3.2. padeda ministerijos Terminijos komisijos pirmininkui organizuoti jos veiklą;

   6.3.3. talpina į Lietuvos Respublikos terminų banką ministerijos Terminijos komisijos įvertintus, dalykiniu ir kalbos požiūriu sutvarkytus terminų straipsnių rinkinius, jų komentarus;

   6.3.4. organizuoja ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizacijos laikotarpio nustatymą ir teikia su tuo susijusius siūlymus ministerijos vadovybei, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimu kartu su kitais padaliniais atlieka ministerijos prižiūrimų sričių terminų inventorizaciją;

   6.4. įgyvendindamas nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

   6.4.1. perduoda ministerijos vadovybės pavedimus jų vykdytojams ir kontroliuoja vykdymą per nustatytus terminus;

   6.4.2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, darbuotojus, įstaigas prie ministerijos ir kitas ministerijai pavaldžias įstaigas apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;

   6.4.3. gavus iš Vyriausybės kanceliarijos, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų pranešimus apie priimtus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus teisės aktus, koordinuoja ir kontroliuoja informacijos apie ministerijos veiklos sričiai priskirtinų teisės aktų įgyvendinamųjų teisės aktų parengimą ir pateikimą Vyriausybės kanceliarijai ar kitai kompetentingai kitų valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai, įstaigai ir (ar) organizacijai, rengia atsakymus bei informaciją nurodytiems subjektams pagal ministerijos darbuotojų ir (ar) administracijos padalinių pateiktą informaciją;

   6.4.4. teikia ministerijos vadovybei informaciją apie iš Vyriausybės kanceliarijos gautus, taip pat gautus ir ministerijos neįvykdytus pavedimus;

   6.4.5. sistemina ir tvarko informaciją apie socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytas komisijas, darbo grupes;

   6.5. skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

   6.5.1. užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir komisijose, Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kituose Vyriausybės organizuojamuose pasitarimuose nagrinėjama medžiaga dėl ministerijai aktualių klausimų būtų paskirstyta ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) darbuotojams ir minėtų pasitarimų bei posėdžių darbotvarkės, medžiaga, ministerijos administracijos padalinių ir (ar) darbuotojų parengtos pažymos būtų pateiktos ministerijos vadovybei jų nustatytais terminais;

   6.5.2. tvirtina ministerijos sudarytų ir gautų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;

   6.5.3. ministerijos archyve saugomų ir kitų ministerijos gautų ir (ar) parengtų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymas, dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;

   6.5.4. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   6.5.5. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

   6.5.6. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   6.5.7. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

   6.5.8. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

   6.5.9. skyriaus veiklos srities ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių), kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sritimis, projektų; 6.5.10. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis priskirtais klausimais;

   6.5.11. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, dalyvauja rengiant procesinius dokumentus;

   6.5.12. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

   6.5.13. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.5.14. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

   6.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus.

   6.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai savo veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais;

   7.3. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veiklos sritims priskirtais kausimais;

   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

   8. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

   10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. vadovauja skyriui, užtikrina skyriaus funkcijų ir pavedimų vykdymą, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą;

   11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir kontroliuoja jų atlikimą;

   11.3. analizuoja ir vertina skyriaus veiklos efektyvumą, teikia išvadas ir siūlymus departamento direktoriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

   11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimis;

   11.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;

   11.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   11.8. teikia departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

   11.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

   11.10. užtikrina ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą skyriuje;

   11.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

   11.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.

   12. Skyriaus darbuotojai:

   12.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu;

   12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

   12.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu; 12.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   13. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   ________________________

  • Informacinių technologijų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Strupienė
   221, A. Vivulskio 11
   224 (priestatas), A. Vivulskio 11
   Daiva Šiškevičiūtė

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

   INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Administravimo departamento (toliau – departamentas) Informacinių technologijų skyrius (toliau – skyrius) yra ministerijos administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai, personalas) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato šie nuostatai ir pareigybių aprašymai.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. užtikrinti nenutrūkstamą visų ministerijos informacinių ir telekomunikacinių sistemų, skirtų ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti, funkcionavimą, veiklą ir vystymą;

   4.2. padėti ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai) našiai naudoti ministerijos informacines ir telekomunikacines sistemas;

   4.3. koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir kitų ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių technologijų išteklius.

   5. Skyrius, vykdydamas nuostatų 4 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. prižiūri ir tvarko ministerijos bendro naudojimo duomenų bazes, informacines ir telekomunikacines sistemas, užtikrina nenutrūkstamą jų veikimą;

   5.2. atlieka sisteminę ir tinklinę programų priežiūrą;

   5.3. užtikrina tarnybinių stočių ir duomenų saugyklų techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą;

   5.4. organizuoja ministerijos interneto ir intraneto svetainės kūrimą, užtikrina priežiūrą bei operatyvų duomenų pateikimą;

   5.5. organizuoja ministerijos informacinių ir telekomunikacinių sistemų tobulinimo ar vystymo poreikio ir informacijos srautų analizę, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus šiais klausimais;

   5.6. padeda ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams tobulinti darbo organizavimo būdus diegiant informacines sistemas, robotizuojant, naudojant dirbtinio intelekto informacijos apdorojimo būdus bei metodus;

   5.7. koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų darbą, konsoliduojant valstybės informacinių išteklius;

   5.8. pagal ministerijos kanclerio ir (ar) administravimo departamento direktoriaus patvirtintą planą diegia ministerijos padaliniuose informacinių sistemų įrangą;

   5.9. organizuoja informacinių sistemų, kompiuterinės technikos ir periferinių įrenginių parinkimą, diegimą, atnaujinimą, jų techninę priežiūrą (diagnostiką ir remontą).

   5.10. atlieka mobiliųjų įrenginių, laidinių telefonų, telefonų stotelių ir kitos telekomunikacinės įrangos diegimo, atnaujinimo ir priežiūros darbus;

   5.11. užtikrina kompiuterių vartotojų duomenų, bei duomenų bazių saugumą, bei atsarginių kopijų darymą;

   5.12. organizuoja kompiuterinės technikos eksploatacijai reikalingų medžiagų tiekimą;

   5.13. vykdo ministerijoje naudojamos licencijuotos programinės įrangos diegimą, apskaitą ir kontrolę;

   5.14. pagal poreikį inicijuoja reikalingų naujų kompiuterinių programų pirkimą ir atnaujinimą;

   5.15. atsako už ministerijos valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą;

   5.16. diegia duomenų saugumo technines bei organizacines priemones;

   5.17. užtikrina vietinio kompiuterių tinklo veikimą, duomenų saugą;

   5.18. užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos techninių saugumo priemonių įgyvendinimą;

   5.19. teikia informaciją, konsultuoja ministerijos darbuotojus darbo su ministerijos bendro naudojimo duomenų bazėmis, informacinėmis ir telekomunikacinėmis sistemomis bei naudojimosi spausdintuvais, mobiliaisiais įrenginiais, telefonais ir kita technine įranga klausimais;

   5.20. organizuoja kitą veiklą, susijusią su informacinių technologijų ir sistemų analize, diegimu, naudojimu ir apskaita;

   5.21. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytų atsakingo asmens funkcijų automatizuotų duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų apdorojimo srityje funkcijų įgyvendinimą;

   5.22. pagal skyriui nustatytas veiklos sritis įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitomis užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

   5.23. užtikrina su skyriaus veiklos sritimis susijusių dokumentų ir (ar) informacijos patalpinimą ir jos nuolatinį atnaujinimą ministerijos interneto svetainėje, įgyvendinant reikalavimus, nustatytus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

   5.24. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

   5.25. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   5.26. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

   5.27. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   5.28. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

   5.29. teikia ministerijos vadovybei ir (ar) administracijos departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

   5.30. skyriaus veiklos sričių ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;

   5.31. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;

   5.32. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, rengia procesinius dokumentus;

   5.33. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

   5.34. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   5.35. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

   5.36. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Administravimo departamento direktoriaus pavedimus;

   5.37. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius turi teisę:

   6.1. atstovauti ministerijai skyriaus veikos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose, tarptautinėse organizacijose;

   6.2. siūlyti ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

   6.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos padalinių darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų bei tarptautinių organizacijų;

   6.4. reikalauti, kad ministerijos informacinių sistemų naudotojai laikytųsi informacinių sistemų, kompiuterinės technikos ir mobiliųjų įrenginių eksploatavimo taisyklių;

   6.5. siekiant išlaikyti ministerijos informacinių sistemų našumą, vientisumą bei nenutrūkstamą veikimą, riboti naudotojų naudojimąsi informacinėmis sistemomis;

   6.6. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų ir išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   6.7. teikti administravimo departamento direktoriui pasiūlymus dėl ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.

   6.8. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių neįvardintų šiame dokumente.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas.

   8. Keičiantis skyriaus vedėjui, vykdomi darbai, užduotys bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. vadovauja skyriui ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą, jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

   9.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą, vykdo kontrolę bei savalaikį atlikimą;

   9.3. derina su administracijos departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

   9.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;

   9.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;

   9.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   9.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų planą;

   9.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

   9.9. teikia administracijos departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo;

   9.10. atsako už skyriaus dokumentų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, apskaitą bei saugumą;

   9.11. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose bei tarptautinėse organizacijose;

   9.12. vykdo kitas pavestas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai;

   9.13. vykdo kitus ministerijos vadovybės jam suteiktus įgaliojimus.

   10. Skyriaus darbuotojai:

   10.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

   10.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą, materialiojo turto racionalų naudojimą;

   10.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   10.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   11. Nuostatai gali būti papildomi ar pakeičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   __________________________

 • Finansų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Dringelienė

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Finansų departamento (toliau – departamentas) nuostatai nustato departamento tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą.

  2. Departamentas yra ministerijos savarankiškas administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui. Departamento struktūrą, pareigybių skaičių ir sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – ministras).

  3. Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina ministras.

  4. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, departamento nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Departamento veiklos tikslai yra šie:

  5.1. vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų, tarp jų – Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo bei Europos Sąjungos paramos ir fondų lėšų (toliau – ES lėšos) bei iš kitų šaltinių gautų lėšų finansų kontrolę siekiant naudoti jas pagal patvirtintas sąmatas ir paskirtį bei užtikrinti ministerijos ūkinės veiklos teisėtumo ir patikimo finansų valdymo principų laikymąsi ministerijoje;

  5.2. užtikrinti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų;

  5.3. užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą ministerijoje;

  5.4. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti departamento skyrių darbą.

  6. Įgyvendinant departamento nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:

  6.1. vykdyti finansų išankstinę kontrolę priimant sprendimus, susijusius su lėšų, turto panaudojimu, įsipareigojimais tretiesiems asmenims;

  6.2. kontroliuoti valstybės biudžeto, tarp jų – ES, kitos tarptautinės paramos ir iš kitų šaltinių gautų lėšų naudojimą pagal ministerijai patvirtintas valstybės biudžeto išlaidų sąmatas;

  6.3. kontroliuoti kitų ministerijos gautų lėšų panaudojimą pagal paskirtį;

  6.4. rengti ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projektą.

  7. Įgyvendinant departamento nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:

  7.1. užtikrinti ministerijos pirkimų planavimą ir ministerijos pirkimų planų projektų rengimą, viešųjų pirkimų verčių skaičiavimą;

  7.2. užtikrinti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.3. užtikrinti ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių parengimą ir jų verčių kontrolę;

  8. Įgyvendinant departamento nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:

  8.1. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijos strateginio veiklos plano, ministerijos ir jos administracijos padalinių metinių veiklos planų parengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

  8.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant planavimo dokumentus, teikti išvadas dėl kitų institucijų ir ministerijos darbuotojų parengtų planavimo dokumentų;

  8.3. vykdyti ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;

  8.4. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

  8.5. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą.

  9. Įgyvendinant departamento nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą tikslą, departamento uždaviniai yra šie:

  9.1. užtikrinti departamento skyrių kokybišką darbą ir jo kontrolę;

  9.2. teikti pasiūlymus dėl departamento veiklos gerinimo ir teisės aktų tobulinimo;

  9.3. konsultuoti, teikti išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą departamento veiklos sritims priskirtais klausimais.

  10. Departamentas, vykdydamas nuostatų 6 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  10.1. užtikrina ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projekto, valstybės biudžeto lėšų sąmatos parengimą, dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, Europos Sąjungos fondų lėšų biudžeto projektą;

  10.2. vykdo valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones kontrolę, teikia informaciją apie lėšų panaudojimą pagal programas ir priemones;

  10.3. vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras pagal ministerijos finansų kontrolės taisykles;

  10.4. kontroliuoja ir užtikrina sutartyje su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru dėl ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymo, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei kitų ataskaitų parengimo, piniginių lėšų valdymo nustatytų pareigų ir įsipareigojimų vykdymą;

  10.5. užtikrina Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo atsakingos institucijos funkcijų, užtikrinančių lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, vykdymą;

  10.6. užtikrina Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo vadovaujančios institucijos funkcijų, susijusių su lėšų valdymu, kontrolės sistema ir veiksmų programos administravimu, vykdymą;

  10.7. užtikrina tarpinės institucijos funkcijų, įgyvendinant ministerijos vykdomų ES ir kitos tarptautinės paramos projektų administravimo, informavimo ir vertinimo veiklų, vykdymą;

  10.8. vykdo duomenų pateikimo procedūrų ir terminų laikymąsi stebėseną viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje.

  11. Departamentas, vykdydamas nuostatų 7 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  11.1. rengia ministerijos einamųjų metų viešųjų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus;

  11.2. organizuoja, kontroliuoja ir atlieka ministerijos viešuosius pirkimus, tvarko ministerijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

  11.3. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina viešųjų pirkimų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams;

  11.4. analizuoja ir vertina kitų ministerijos padalinių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

  11.5. užtikrina su planuojamais atlikti, atliekamais bei atliktais viešaisiais pirkimais susijusios informacijos viešinimą;

  11.6. rengia ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir (ar) darbuotojais, tiekėjais, atlieka šių sutarčių vykdymo verčių kontrolę.

  12. Departamentas, vykdydamas nuostatų 8 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  12.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja ministerijos metinio veiklos plano rengimą ir ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą;

  12.2. užtikrina programų ir priemonių sąmatų projektų ir kitos medžiagos ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti parengimą;

  12.3. užtikrina ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenų tvarkymą Stebėsenos informacinėje sistemoje, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;

  12.4. dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos nurodytam įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

  12.5. koordinuoja socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą;

  12.6. rengia ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms, ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas;

  12.7. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną;

  12.8. rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, apie teikiamą socialinę paramą atskirose savivaldybėse;

  12.9. analizuoja ir vertina bazinių socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti;

  12.10. vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę.

  13. Departamentas, vykdydamas nuostatų 9 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  13.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo ar jų taikymo;

  13.2. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl teisės aktų projektų tobulinimo;

  13.3. pagal kompetenciją nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;

  13.4. analizuoja departamento veiklai priskirtų ministerijos veiklos procesų veiksmingumą ir pokyčių būtinumą, teikia pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl veiklos procesų tobulinimo;

  13.5. atstovauja ministerijai departamento veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  13.6. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

  13.7. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su departamento veiklos sritimis susijusiais klausimais;

  13.8. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

  13.9. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, dalyvauja rengiant procesinius dokumentus;

  13.10. dėl departamento inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

  13.11. atlieka departamento veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  13.12. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas skyriaus kompetencijos klausimais;

  13.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

  13.14. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, taip pat atskirus ministerijos kanclerio pavedimus.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

  14. Departamentas turi teisę:

  14.1. atstovauti ministerijai departamento veikos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  14.2. siūlyti ministerijos kancleriui teisės aktų pakeitimus departamento veiklos sritims priskirtais klausimais;

  14.3. gauti departamento veiklai organizuoti ir atlikti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų;

  14.4. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl departamento rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  14.5. teikti ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl ministerijos, departamento darbo organizavimo tobulinimo.

  15. Departamentas turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  16. Departamentui vadovauja departamento direktorius, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai departamento direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  17. Keičiantis departamento direktoriui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  18. Departamento direktorius:

  18.1. vadovauja departamentui ir atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, departamento skyrių kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina departamento darbuotojų iniciatyvą;

  18.2. paskirsto departamento skyriams ir (ar) departamento darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;

  18.3. derina su ministerijos kancleriu departamento darbo tobulinimo klausimus;

  18.4. vizuoja visus departamento, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su departamento veiklos sritimi;

  18.5. pasirašo informacinio pobūdžio departamento dokumentus;

   18.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į departamento darbuotojų, nesančių departamento skyrių sudėtyje, ir departamento skyrių vedėjų pareigas;

  18.7. sudaro departamento darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  18.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui arba ministerijos kancleriui siūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  18.9. teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

  18.10. atsako už departamento dokumentų, saugomų departamente iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;

  18.11. atstovauja ministerijai departamento veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  18.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti departamento veiklos tikslai ir uždaviniai;

  18.13. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.

  19. Departamento darbuotojai:

  19.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, departamento nuostatais, atitinkamais departamento skyriaus nuostatais, ir pareigybės aprašymu;

  19.2. atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą;

  19.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais ir pareigybės aprašymu;

  19.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, departamento skyriaus vedėjui ir (ar) departamento direktoriui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  20. Nuostatai gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  _____________________

  • Finansų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   212, A. Vivulskio 11
   211, A. Vivulskio 11
   Monika Zaborskienė
   213, A. Vivulskio 11

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Finansų departamento (toliau – departamentas) Finansų skyrius (toliau – skyrius) yra administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Finansų departamento direktoriui (toliau – departamento direktorius).

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

    

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus tikslas – vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų, tarp jų – Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo bei Europos Sąjungos paramos ir fondų lėšų (toliau – ES lėšos), iš kitų šaltinių gautų lėšų finansų kontrolę siekiant naudoti jas pagal patvirtintas sąmatas ir paskirtį bei užtikrinti ministerijos ūkinės veiklos teisėtumo ir patikimo finansų valdymo principų laikymąsi ministerijoje.

   5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. vykdyti finansų išankstinę kontrolę priimant sprendimus, susijusius su lėšų, turto panaudojimu, įsipareigojimais tretiesiems asmenims;

   5.2. kontroliuoti valstybės biudžeto lėšų, tarp jų – ES lėšų ir iš kitų šaltinių gautų lėšų naudojimą pagal ministerijai patvirtintas valstybės biudžeto išlaidų sąmatas;

   5.3. kontroliuoti kitų ministerijos gautų lėšų panaudojimą pagal paskirtį;

   5.4. rengti ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projektą;

   6. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   6.1. rengia ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto projektą;

   6.2. dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, Europos Sąjungos fondų lėšų biudžeto projektą;

   6.3. rengia ministerijos (centrinės institucijos išlaikymo) valstybės biudžeto lėšų sąmatą, paskaičiavimus detaliam sąmatos paskirstymui ir teikia už ministerijos Strateginio veiklos plano parengimą atsakingam ministerijos struktūriniam padaliniui;

   6.4. vykdo valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones kontrolę;

   6.5. rengia ir pagal kompetenciją teikia ministerijos struktūriniams padaliniams ir atsakingiems darbuotojams informaciją apie lėšų panaudojimą pagal programas ir priemones;

   6.6. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos darbuotojais, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

   6.7. pagal skyriaus kompetenciją teikia siūlymus rengiamam ministerijos metiniam veiklos planui, rengia ir teikia patvirtinto metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas;

   6.8. vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras pagal ministerijos finansų kontrolės taisykles;

   6.9. kontroliuoja ir užtikrina sutartyje su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – NBFC) dėl ministerijos buhalterinės apskaitos tvarkymo, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei kitų ataskaitų parengimo, piniginių lėšų valdymo nustatytų pareigų ir įsipareigojimų vykdymą;

   6.10. vykdo teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas teikimo NBFC kontrolę;

   6.11. teikia informaciją NBFC valstybės biudžeto lėšų prognozei numatyti;

   6.12. organizuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą NBFC dėl ministerijos apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo ir informacijos ataskaitose pateikimo;

   6.13. skyriaus veiklos srityje vykdo Prieglobsčio migracijos ir integracijos fondo atsakingos institucijos funkcijas, užtikrinančias lėšų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą;

   6.14. skyriaus veiklos srityje vykdo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo vadovaujančios institucijos funkcijas, susijusias su lėšų valdymu, kontrolės sistema ir veiksmų programos administravimu;

   6.15. skyriaus veiklos srityje vykdo tarpinės institucijos funkcijas, įgyvendinant ministerijos vykdomo Europos Sąjungos 2014-2020 metų techninės paramos projekto administravimo, informavimo ir vertinimo veiklas;

   6.16. vykdo duomenų pateikimo procedūrų ir terminų laikymąsi stebėseną viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS);

   6.17. analizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenis ir teikia informaciją bei pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo ministerijos vadovybei, departamento direktoriui ir ministerijos darbuotojams; 6.18. skyriaus veiklos srityje teikia informaciją atsakingoms audito institucijoms, analizuoja auditų ataskaitas, išvadas, rengia rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planus;

   6.19. skyriaus veiklos srityje rengia informaciją ir teikia duomenis institucijoms ir įstaigoms;

   6.20. rengia, apibendrina ir teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas įgyvendina ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, skolinius įsipareigojimus;

   6.21. organizuoja ministerijos biudžeto vykdymo, finansinių ir ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei informacijos apie ministerijos darbo užmokestį paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

   6.22. kontroliuoja ministerijai pavaldžių įstaigų ataskaitų rinkinių paskelbimą jų interneto svetainėse;

   6.23. rengia ministerijos finansų kontrolės būklės ataskaitą ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   6.24. dalyvauja teisės aktų projektų, nustatančių finansines procedūras, rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo procedūrose, pagal skyriaus kompetenciją vertina valstybės ir savivaldybių institucijų, ministerijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikia išvadas ir siūlymus; 6.25. organizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų finansininkams pasitarimus valstybės biudžeto lėšų finansų kontrolės, auditų išvadų aptarimo klausimais;

   6.26. teikia metodinę pagalbą ministerijos padaliniams ir ministerijai pavaldžioms įstaigoms finansų kontrolės organizavimo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos centralizavimo, finansinių išteklių naudojimo klausimais;

   6.27. dalyvauja ministerijos ir/ar kitų įstaigų, institucijų sudaromosiose darbo ir kitose grupėse ar komisijose;

   6.28. vykdo korupcijos prevenciją finansų kontrolės srityje;

   6.29. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.30. organizuoja dokumentų apskaitos, raštvedybos taisyklių vykdymą, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

   6.31. tvarko skyriui priskirtų bylų dokumentaciją bei pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

   6.32. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

   6.33. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir užduotis.

    

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   7.2. siūlyti ministerijos vadovybei, departamento direktoriui Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus ir papildymus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

   7.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti reikalingus duomenis ir informaciją iš ministerijos darbuotojų, NBFC, ministerijai pavaldžių įstaigų;

   7.4. teikti departamento direktoriui pasiūlymus ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo klausimais bei ministerijai pavaldžių įstaigų finansinės – ūkinės veiklos gerinimo klausimais;

   7.5. skyrius turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

   9. Keičiantis skyriaus vedėjui, reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam valstybės tarnautojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. vadovauja skyriui ir atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų;

   10.2. rengia skyriaus metų veiksmų plano projektą;

   10.3. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;

   10.4. atsako už lėšų panaudojimo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

   10.5. atsako už sutarties su NBFC vykdymo kontrolę;

   10.6. atsako už skyriaus teikiamos informacijos patikimumą;

   10.7. atsako už skyriaus dokumentų, bylų, kaupiamų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą;

   10.8. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ir kitų ministerijos administracijos padalinių bei darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;

   10.9. pasirašo skyriaus vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

   10.10. skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą, kokybišką darbą;

   10.11. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   10.12. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   10.13.sudaro skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

   10.14. teikia departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

   10.15. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   10.16. gali turėti kitų ministro, ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.

   11. Skyriaus darbuotojai:

   11.1. pradėdami dirbti pasirašytinai susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   11.2. asmeniškai atsako už pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą, už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo, finansų kontrolės taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi;

   11.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais bei pareigybės aprašymu;

   11.4. laiku nespėję atlikti pavedimų skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

    

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    

   12. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   _____________________

  • Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   307, A. Vivulskio 11
   307, A. Vivulskio 11
   316, A. Vivulskio 11

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

   FINANSŲ DEPARTAMENTO STRATEGINIO PLANAVIMO IR MONITORINGO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Finansų departamento (toliau – departamentas) Strateginio planavimo ir monitoringo skyrius (toliau – skyrius) yra administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Finansų departamento direktoriui (toliau – departamento direktorius).
   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro bei šiais nuostatais.
   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus pagrindinis veiklos tikslas yra užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą ministerijoje.

   1. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytą skyriaus veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

   5.1. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijos strateginio veiklos plano, ministerijos ir jos administracijos padalinių metinių veiklos planų parengimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

   5.2. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant planavimo dokumentus, teikti išvadas dėl kitų institucijų ir ministerijos darbuotojų parengtų planavimo dokumentų;

   5.3. vykdyti ministerijos kompetencijai priskirtų planavimo dokumentų įgyvendinimo kontrolę;

   5.4. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui rengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

   5.5. organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti ministerijai skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymą bei panaudojimą.

   6. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 5 punkte nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja ministerijos metinio veiklos plano rengimą ir ministerijos administracijos padalinių metinių veiksmų planų rengimą;

   6.2. renka, analizuoja ir susistemina informaciją iš ministerijos darbuotojų, įstaigų prie ministerijos, ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių administracijų apie Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų poreikį ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms įgyvendinti;

   6.3. kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia programų ir priemonių sąmatų projektus ir kitą medžiagą ministerijos strateginiam veiklos planui ir metiniam veiklos planui sudaryti;

   6.4. suveda ir tikslina ministerijos strateginio veiklos plano, kitų planavimo dokumentų duomenis Stebėsenos informacinėje sistemoje, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;

   6.5. teikia pastabas ir pasiūlymus bei dalyvauja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja su ministerijos kompetencija susijusios informacijos, reikalingos nurodytam įstatymo projektui parengti, parengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms;

   6.6. koordinuoja socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų planavimą;

   6.7. atsižvelgiant į ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus, kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą ministerijos vykdomoms programoms ir priemonėms;

   6.8. atsižvelgiant į ministerijai patvirtintus valstybės biudžeto asignavimus ir ministerijos darbuotojų siūlymus, rengia ministerijos vykdomų programų ir priemonių sąmatas;

   6.9. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, rengia strateginio veiklos plano vykdymo ketvirtines ir metinę ataskaitas ir metinio veiklos plano vykdymo metinę ataskaitą;

   6.10. renka ir analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl nurodytų lėšų perskirstymo tarp ministerijos vykdomų programų ir priemonių bei sąmatų tikslinimo;

   6.11. vertina ministerijos darbuotojų parengtus planavimo dokumentus, jų atitiktį strateginį planavimą reglamentuojantiems teisės aktams, ministerijos kompetencijai priskirtiems planavimo dokumentams;

   6.12. renka, analizuoja ir vertina ministerijos ir kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų patvirtintuose planavimo dokumentuose, jų projektuose asignavimų poreikį nustatytoms priemonėms, kurių atsakinga vykdytoja yra ministerija, įstaigos prie ministerijos ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, įgyvendinti;

   6.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei rengia ketvirtines ataskaitas apie socialinės apsaugos srities valstybės kapitalo investicijų projektų įgyvendinimą;

   6.14. rengia, kaupia, sistemina ir analizuoja statistinę bei kitą informaciją apie socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, teikia departamento direktoriui siūlymus dėl nurodytos statistinės bei kitos informacijos rinkimo, kaupimo, sisteminimo ir analizės tobulinimo;

   6.15. rengia statistinę analitinę medžiagą apie teikiamą socialinę paramą atskirose savivaldybėse ir teikia ją ministerijos darbuotojams, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

   6.16. analizuoja ir vertina lėšų poreikį teisės aktų projektų, reglamentuojančių socialines išmokas, kompensacijas už išlaidas būsto išlaikymui, naujoms nuostatoms įgyvendinti,

   6.17. analizuoja ir vertina bazinių socialinių išmokų dydžius, jų pokyčius ir lėšų poreikį jiems užtikrinti;

   6.18. vykdo valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo pagal ministerijos vykdomas programas ir (ar) priemones koordinavimą ir kontrolę;

   6.19. renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia su ministerijos kompetencija susijusią informaciją kitų ministerijų rengiamoms ataskaitoms;

   6.20. teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, ministerijai pavaldžioms įstaigoms, savivaldybių administracijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms;

   6.21. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) departamento direktoriui pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

   6.22. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

   6.23. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus ir išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

   6.24. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagą, teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui ir (ar) departamento direktoriui pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministerijos kompetencija, projektų;

   6.25. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, dalyvauja rengiant procesinius dokumentus;

   6.26. rengia išvadas, ar ministerijos parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems strateginį planavimą, valstybės finansinių išteklių naudojimą reglamentuojantiems teisės aktams;

   6.27. vertina planavimo dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;

   6.28. teikia išvadas ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

   6.29. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

   6.30. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais analizuoja teisės aktų projektus dėl jų atitikimo nacionalinei, Europos Sąjungos ir tarptautinei teisei, tarptautinių sutarčių ir susitarimų nuostatoms;

   6.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

   6.32. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.33. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, keičiantis Skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija;

   6.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus;

   6.35. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, ministerijos vadovybės ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   7.2. siūlyti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui ir (ar) departamento direktoriui įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   7.3. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus kompetencijai priskirtais kausimais;

   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

   8. Skyrius turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

   10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami socialinės apsaugos ir darbo ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą, nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

   11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

   11.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

   11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;

   11.5.  pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;

   11.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   11.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui ir departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

   11.9. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

   11.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

   11.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   11.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   11.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslas ir uždaviniai.

   12. Skyriaus darbuotojai:

   12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

   12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

   12.3. savo darbe vadovaujasi skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   12.4. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.  

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

    

    

    

  • Viešųjų pirkimų skyrius
   Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   318, A. Vivulskio 11
   318, A. Vivulskio 11
   318, A. Vivulskio 11

   LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSŲ DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Finansų departamento (toliau – departamentas) Viešųjų pirkimų skyrius (toliau – skyrius) yra ministerijos administracijos padalinys, esantis kitame struktūriniame padalinyje, tiesiogiai pavaldus Finansų departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai) keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato šie nuostatai ir pareigybių aprašymai.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslas – užtikrinti viešųjų pirkimų valdymą ir atlikimą, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

   5. Įgyvendinant nuostatų 4 punkte nustatytą skyriaus veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai:

   5.1. dalyvauti planuojant ministerijos viešuosius pirkimus ir rengti ministerijos viešųjų pirkimų planų projektus, skaičiuoti viešųjų pirkimų vertes;

   5.2. organizuoti ir atlikti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

   5.3. užtikrinti ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių verčių kontrolę;

   5.4. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančių ministerijos teisės aktų projektus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą.

   6. Skyrius, vykdydamas nuostatų 5 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   6.1. pagal ministerijos padalinių pateiktus duomenis rengia ministerijos einamųjų metų viešųjų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus;

   6.2. rengia ir skelbia ministerijos planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestines;

   6.3. dalyvauja derinant tarnybinius pranešimus dėl viešųjų pirkimų atlikimo;

   6.4. užtikrina, kad pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijų nariai ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai būtų iki pirkimo pradžios tinkamai deklaravę viešus ir privačius interesus;

   6.5. organizuoja, kontroliuoja ir atlieka ministerijos viešuosius pirkimus;

   6.6. dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe;

   6.7. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina viešųjų pirkimų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams; 6.8. analizuoja ir vertina kitų ministerijos padalinių teikiamų viešųjų pirkimų dokumentų projektų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

   6.9. nagrinėja tiekėjų pretenzijas, gautas atliekant ministerijos viešuosius pirkimus;

   6.10 tikrina, ar viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai yra įregistruoti, nėra įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir nėra nepatikimi mokesčių mokėtojai, pagal poreikį tikrina, ar viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai užsiima veikla, reikalinga numatomai pirkimo sutarčiai įgyvendinti;

   6.11. užtikrina su planuojamais atlikti, atliekamais bei atliktais viešaisiais pirkimais susijusios informacijos viešinimą;

   6.12. tvarko ministerijos viešųjų pirkimų verčių apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;

   6.13. rengia ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir (ar) darbuotojais, tiekėjais;

   6.14. tvarko ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių registrą, tikrina, ar sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių vertės neviršija tiems pirkimams planuotų lėšų ir atlieka šių sutarčių vykdymo verčių kontrolę;

   6.15. viešina ministerijos viešųjų pirkimų sudarytas sutartis;

   6.16. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ministerijos viešųjų pirkimų ataskaitas, esant poreikiui – kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms jų prašomą informaciją, duomenis apie ministerijos planuojamus atlikti, atliekamus ir (ar) atliktus viešuosius pirkimus;

   6.17. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų projektus;

   6.18. analizuoja viešųjų pirkimų valdymo ministerijoje veiksmingumą ir pokyčių būtinumą, teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų valdymo ministerijoje tobulinimo;

   6.19. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.20. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos srityse kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

   6.21. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

   6.22. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo ar jų taikymo;

   6.23. pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms dėl teisės aktų projektų tobulinimo;

   6.24. skyriaus veiklos sričių ribose nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia ministerijos vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos ir (ar) ministro valdymo sritimis, projektų;

   6.25. konsultuoja, teikia išvadas, metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms su skyriaus veiklos sritimis susijusiais klausimais;

   6.26. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

   6.27. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai visų instancijų teismuose, dalyvauja rengiant procesinių dokumentų projektus;

   6.28. dėl skyriaus inicijuojamų viešųjų pirkimų rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

   6.29. atlieka skyriaus veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę, kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

   6.30. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

   6.31. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus; 6.32. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius turi teisę:

   7.1. atstovauti ministerijai skyriaus veikos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

   7.2. siūlyti departamento direktoriui teisės aktų pakeitimus skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

   7.3. gauti skyriaus veiklai organizuoti ir atlikti reikalingus duomenis ir informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų;

   7.4. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų išvadas dėl skyriaus rengiamų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

   7.5. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl ministerijos, skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.

   8. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS SKYRIAUS

   VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

   10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. vadovauja skyriui ir atsako už pavedimų vykdymą nepažeidžiant nustatytų terminų, skyriaus darbuotojų kokybišką darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

   11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbą ir jį kontroliuoja;

   11.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

   11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos padalinių ar darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus veiklos sritimi;

   11.5. pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ar raštus;

   11.6. dalyvauja atrenkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

   11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

   11.8. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui ar jo įgaliotam asmeniui arba departamento direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

   11.9. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;

   11.10. atsako už skyriaus dokumentų, saugomų skyriuje iki perdavimo į ministerijos archyvą, saugumą; 1

   1.11. atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sritims priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose; 11.12. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai;

   11.13. gali turėti kitų ministro ar ministerijos kanclerio jam suteiktų įgaliojimų.

   12. Skyriaus darbuotojai:

   12.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   12.2. atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų bylų tvarkymą ir saugumą;

   12.3. savo darbe vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, ministerijos darbo reglamentu, skyriaus nuostatais ir pareigybės aprašymu;

   12.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą, jeigu nebus pažeisti imperatyvūs terminai nustatyti kituose teisės aktuose.

   V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   13. Nuostatai gali būti papildomi ar pakeičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

   __________________________

 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, II korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų veiklos ir nėra už ją atsakingas. Skyriaus, skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsniu.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą bei šiais nuostatais. 6. Skyriaus vedėjo ir valstybės tarnautojų priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   

  7. Skyriaus veiklos tikslas – padėti ministrui, jo valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams siekti veiklos tikslų, tobulinant ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

  8. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  8.1. tirti ir vertinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

  8.2. tirti ir vertinti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

  8.3. teikti ministrui, jo valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams, rekomendacijas dėl ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  8.4. konsultuoti ministrą, ministerijos administracijos padalinių, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais;

  8.5. atlikti audito institucijos funkcijas:

  8.5.1. numatytas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa ,,Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB;

  8.5.2. numatytas 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013;

  8.5.3. numatytas 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.223/2014 dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo;

  8.5.4. numatytas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos.

  9. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  9.1. vertina, kaip ministerija ir jos valdymo srityje esančios institucijos ir įstaigos:

  9.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

  9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

  9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

  9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai;

  9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

  9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

  9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

  9.2. vertina ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų gautų ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

  9.3. ES fondų / programų srityje:

  9.3.1. atlieka ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų, lėšų ir metinių sąskaitų auditus pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus;

  9.3.2. remdamasis atliktų auditų ir deklaruotų išlaidų patikrinimų rezultatais, kasmet rengia ir teikia Europos Komisijai nuomones dėl ES fondų / programų valdymo ir kontrolės sistemų funkcionavimo, metinių sąskaitų ir Europos Komisijai teikiamų valdymo deklaracijų teisingumo;

  9.4. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  9.5. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  9.6. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  9.7. rengia ir teikia konsultacijas ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais ministrui, ministerijos administracijos padalinių, ministerijos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų vadovams;

  9.8. rengia skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

  9.9. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius turi teisę:

  10.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

  10.2. naudotis visa ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų sukaupta informacija, reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

  10.3. gauti iš visų audituojamų subjektų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir susipažinti su dokumentų originalais;

  10.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose subjektuose; 10.5. tikrinti audituojamų subjektų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir disponuoja juo;

  10.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų subjektų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

  10.7. gavęs ministro sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

  10.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti ministerijos, jos valdymo srityje esančių institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

  10.9. reikalauti iš audituojamų subjektų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, vidaus auditoriui savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. atsako už skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

  14.2. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal ministro patvirtintus skyriaus nuostatus;

  14.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti valstybės tarnautojams;

  14.4. atlieka kitas Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;

  14.5. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

  14.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

  14.7. gali turėti kitų teisės aktuose skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su skyriaus kompetencija.

  15. Nesant skyriaus vedėjui, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

  16. Skyriaus valstybės tarnautojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

  17. Specialieji reikalavimai skyriaus vedėjui ir valstybės tarnautojams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jų pareigybių aprašymuose.

  18. Skyriaus vedėjas ir valstybės tarnautojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis finansų ministro nustatytų profesinės etikos principų.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  19. Šie nuostatai gali būti papildomi ar keičiami atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  ––––––––––––––––––––

 • Duomenų apsaugos pareigūnas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  324, A. Vivulskio 11
 • Vyriausieji patarėjai
  Adresas: Adresas: A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
 • Pareigybės, nepriskirtos administraciniam padaliniui
  Tel.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arnoldas Zdanevičius
  221, A. Vivulskio 11
 • Prevencijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  218, A. Vivulskio 11
  Arūnas Staknys
  204, A. Vivulskio 11
  Marius Vainauskas
  203, A. Vivulskio 11

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Prevencijos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

   

  II SKYRIUS SKYRIAUS

  VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Skyriaus veiklos tikslai:

  4.1. užtikrinti korupcijos prevenciją reguliuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijos veikloje, koordinuoti korupcijos prevenciją ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  4.2. organizuoti tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus;

  4.3. padėti darbuotojams ir kitiems ministro į pareigas skiriamiems asmenims įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus;

  4.4. atlikti ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  4.5. tirti vidiniu informacijos apie pažeidimus ministerijoje teikimo kanalu pranešusių asmenų pranešimus.

  5. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 4 punkte nurodytus veiklos tikslus, skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. atskleisti ir šalinti korupcijos ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose priežastis ir sąlygas;

  5.2. padėti ministrui spręsti ministerijos darbuotojų tarnybinės atsakomybės ir atsakomybės už Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, klausimus;

  5.3. padėti ministrui ir (ar) kancleriui užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimą;

  5.4. užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai, kuriai siekiama reguliuoti visuomeninius santykius, kuriais gali būti daromas poveikis korupcijos mastui, būtų įvertinami antikorupciniu požiūriu ir parengiamos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos;

  5.5. užtikrinti pranešėjų apsaugą reguliuojančių teisės aktų laikymąsi ministerijos veikloje.

  6. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  6.1. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevenciją ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose;

  6.2. stebi, kad nebūtų veiksmais ir (ar) neveikimu sudaromos sąlygos korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms vykdyti;

  6.3. vykdo prevencines priemones, užkertančias galimybę pasireikšti korupcijos apraiškoms;

  6.4. gavus informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoja ministrą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

  6.5. rengia ir įgyvendina priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą ministerijoje bei koordinuoja jų rengimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;

  6.6. teikia ministrui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijos veiklos srityse, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų. Ministrui pavedus, imasi priemonių, kad nedelsiant būtų šalinami korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai;

  6.7. teikia ministrui pasiūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ministerijos veiklos sričių korupcijos rizikos analizę ir pateikia motyvuotas išvadas ministrui;

  6.8. atlieka ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą:

  6.8.1. kartu su ministerijos darbuotojais ir administracijos padaliniais atlieka ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą, rengia motyvuotų išvadų projektus;

  6.8.2. kartu su ministerijos darbuotojais ir administracijos padaliniais atlieka įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą ir motyvuotų išvadų analizę bei parengia bendrus ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimus ir motyvuotų išvadų projektus;

  6.9. rengia ministerijos kovos su korupcija programos arba šakinės kovos su korupcija programos (kai tokia rengiama) projektus, jų pakeitimo projektus, taip pat šiame papunktyje nurodytų programų įgyvendinimo priemonių planų projektus, jų pakeitimo projektus;

  6.10. prižiūri ir koordinuoja nacionalinių, šakinių ir ministerijos kovos su korupcija programų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ministrui ir administracijos padalinių vadovams bei ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams dėl kovos su korupcija programų tikslinimo, svarsto ministerijai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija programų veiksmingumo ir (ar) poveikio vertinimus, apibendrina ministerijos administracijos padalinių veiklą įgyvendinant kovos su korupcija programas, rengia nurodytų programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų įgyvendinimo ataskaitas;

  6.11. teikia Specialiųjų tyrimų tarnybai ministerijos darbuotojų, administracijos padalinių ir (ar) jai pavaldžių įstaigų pateiktą informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti;

  6.12. analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su ministru, viešina teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus ministerijoje ir (ar) jai pavaldžiose įstaigose;

  6.13. organizuoja darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais;

  6.14. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais, kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

  6.15. atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu ministerijoje susijusią veiklą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones.

  7. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.1. organizuoja ir atlieka tarnybinių nusižengimų bei darbo pareigų pažeidimų tyrimus dėl galimų ministerijos darbuotojų bei kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų, rengia bei teikia ministrui siūlymus dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo nustatymo nurodytiems asmenims, techniškai aptarnauja komisijas, sudarytas tarnybiniams nusižengimams ar darbo pareigų pažeidimams tirti;

  7.2. atlieka naudojamos informacijos, dokumentų tinkamo naudojimo ir konfidencialumo pažeidimo tyrimus;

  7.3. teikia pasiūlymus ministrui dėl komisijų tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimui sudarymo, rengia motyvuotų tarnybinių nusižengimų tyrimų išvadų projektus, rengia darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo pareigų pažeidimų tyrimų išvadų projektus;

  7.4. organizuoja ir (ar) vykdo ministerijos darbuotojų ir kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų prašymų dėl tarnybinių nuobaudų ar darbo pareigų pažeidimo panaikinimo nagrinėjimą, rengia su tuo susijusius dokumentų, teisės aktų projektus.

  8. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.3. papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  8.1. padeda ministrui ir (ar) kancleriui kontroliuoti, kaip ministerijos valstybės tarnautojai, ministerijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, ministerijoje paskirti atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų komisijų nariai, ekspertai, įstaigų prie ministerijos vadovai, ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovai (toliau – asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje) vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas;

  8.2. prižiūri, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, viešųjų ir privačių interesų derinimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pildytų ir teiktų savo privačių interesų deklaracijas;

  8.3. atlieka nuolatinę privačių interesų deklaracijų turinio kontrolę, administruoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacinėje sistemoje, tvarkančioje privačių interesų deklaracijas, ministerijos darbuotojų ir ministro į pareigas skiriamų asmenų pateiktas deklaracijas, atlieka tokių deklaracijų apskaitą, deklaracijose nurodytų duomenų analizę bei įgyvendina kitas teisės aktų vykdymo priežiūros ir kontrolės funkcijas;

  8.4. informuoja ministrą arba kanclerį ir tiesioginį asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, vadovą apie pastebėtus privačių interesų deklaracijoje nurodytus duomenis ar kitas žinomas (paaiškėjusias) aplinkybes, galinčias kelti interesų konfliktą;

  8.5. informuoja asmenis, dirbančius valstybinėje tarnyboje apie jų privačių interesų deklaracijoje pastebėtas klaidas ir neatitikimus ir, esant šių asmenų prašymui, teikia siūlymus, kaip jas ištaisyti;

  8.6. organizuoja darbuotojų mokymus viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, instruktuoja ir konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti;

  8.7. pagal kompetenciją padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  8.8. bendradarbiauja su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

  9. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  9.1. atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  9.2. atlieka stebėseną, kad kartu su ministerijos rengiamais teisės aktų projektais viešai būtų skelbiamos ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos;

  9.3. atlieka pakartotinai paskelbtų ministerijos parengtų teisės aktų projektų, kurie nebuvo pakartotinai pateikti antikorupciniam vertinimui atlikti, stebėseną.

  10. Įgyvendindamas skyriaus nuostatų 5.5 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  10.1. vykdo kompetentingo subjekto funkcijas ir turi teises bei pareigas, nustatytas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, pavirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“;

  10.2. administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus ministerijoje teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus ministerijoje, konfidencialumą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme įstaigai, administruojančiai vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, priskirtas funkcijas.

  11. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  11.1. ministrui, kaip paslapčių subjekto vadovui pavedus, atlieka įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas ir kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija. Jeigu kyla įtarimų ar paaiškėja, kad įslaptinta informacija prarasta ar neteisėtai atskleista, ministrui pavedus, atlieka tyrimą ir imasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 48 straipsnyje numatytų veiksmų ir priemonių;

  11.2. ministrui pavedus, atlieka įslaptintos informacijos inventorizaciją tikslu nustatyti, ar Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduota įslaptinta informacija, kuria disponuoja paslapčių subjektas, nėra prarasta, sugadinta ar neteisėtai sunaikinta;

  11.3. esant ministro ir (ar) ministerijos kanclerio pavedimui, padeda nurodytiems asmenims įvertinti informaciją, gautą apie asmenį, pretenduojantį tapti ministerijos darbuotoju ar ministerijai pavaldžios įstaigos vadovu, siekiant užtikrinti, kad į pareigas ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose būtų priimti tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys;

  11.4. teikia siūlymus ministrui ir (ar) misterijos kancleriui dėl ministerijos veiksmų, kai gaunama informacija, kad ministerijos darbuotojas ar kitas ministro į pareigas skiriamas asmuo nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams arba vėliau paaiškėja, kad jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir dėl to negali toliau eiti pareigų;

  11.5. stebi ministerijos, taip pat ministerijai pavaldžių įstaigų vykdomus viešuosius pirkimus, kurių metu gali kilti korupcijos rizika, atlieka viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną, ministrui pavedus raštu, atlieka prevencinius viešųjų pirkimų patikrinimus, prevencinę pasirinktinę sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;

  11.6. rengia ir teikia ministrui ir (ar) socialinės apsaugos ir darbo viceministrui, kitiems ministerijos darbuotojams informaciją, reikalingą dalyvaujant komisijų, komitetų kovai su korupcija koordinuoti veikloje, jų pavedimams vykdyti, koordinuoja ministerijos gautų pavedimų vykdymą;

  11.7. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  11.8. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

  11.9. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; 11.10. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo; 11.11. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

  11.12. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų, kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministro valdymo sritimis, projektų;

  11.13. konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  11.14. teikia išvadas ministerijos darbuotojams ir administracijos padaliniams su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  11.15. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

  11.16. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

  11.17. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui5 (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos, atliekamos žodžiu, būdu;

  11.18. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

  11.19. užtikrina su skyriaus veiklos sritimis susijusių dokumentų ir (ar) informacijos patalpinimą ir jos nuolatinį atnaujinimą ministerijos interneto svetainėje, įgyvendinant reikalavimus, nustatytus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;

  11.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus;

  11.21. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  12.1. atstovauti ministerijai savo veiklos srityse Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  12.2. siūlyti ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  12.3. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  12.4. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių įstaigos darbuotojų, padalinių ir priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams ir padaliniams, kai įgyvendindamas priskirtas kompetentingo subjekto funkcijas pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 pavirtintą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimą;

  12.5. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veikos sritims priskirtais kausimais; 12.6. teikti ministrui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

  13. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  14. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  15. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  16. Skyriaus vedėjas:

  16.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

  16.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  16.3. teikia siūlymus ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

  16.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;

  16.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus;

  16.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

  16.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  16.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  16.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  16.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  16.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  16.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  16.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.

  17. Skyriaus darbuotojai:

  17.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu ir pasirašo, kad susipažino su dokumentais;

  17.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  17.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  17.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  18. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  _________________________

 • Komunikacijos skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  304, A. Vivulskio 11
  317, A. Vivulskio 11
  317, A. Vivulskio 11
  317, A. Vivulskio 11

  KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Komunikacijos skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras).

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliami reikalavimai ir jų funkcijos nustatomi pareigybių aprašymuose.

  4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

  4.1. išorinė komunikacija – ministerijos komunikacija viešojoje erdvėje, ryšiai su visuomenės informavimo priemonėmis ir visuomene bei ministerijos veiklos pristatymas internete, socialiniuose tinkluose ir kituose komunikacijos kanaluose;

  4.2. vidinė komunikacija – informacijos mainai ministerijos viduje, ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo sklaida.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Skyriaus veiklos tikslas – formuoti ir įgyvendinti strateginę komunikaciją, siekiant kurti teigiamą ministerijos įvaizdį ir didinti visuomenės pasitikėjimą ministerija, jos vykdoma veikla.

  6. Įgyvendinant skyriaus nuostatų 5 punkte nurodytą veiklos tikslą, skyriaus uždaviniai yra:

  6.1. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ministerijos išorinę komunikaciją bei vykdyti jos priežiūrą;

  6.2. planuoti, organizuoti ir įgyvendinti ministerijos vidinę komunikaciją bei vykdyti jos priežiūrą.

  7. Skyrius, vykdydamas skyriaus nuostatų 6 punkte jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.1.1.užtikrina Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, nustatančių valstybės institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir paskelbimą, įgyvendinimą ministerijoje;

  7.1.2.rengia ir, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, teikia pranešimus spaudai bei kitą informaciją žiniasklaidai, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir organizacijoms apie ministerijos, ministro, socialinės apsaugos ir darbo viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau kartu – vadovybė) veiklą, ministerijos vykdomą politiką, rengiamus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, planuojamus vadovybės susitikimus, posėdžius, vizitus, darbotvarkes, kitus įvykius ir renginius, skelbia ją ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.1.3.organizuoja, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, vadovybės, kitų ministerijos darbuotojų spaudos konferencijas, pranešimus spaudai;

  7.1.4.rengia oficialias vadovybės sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus;

  7.1.5.filmuoja ir fotografuoja svarbesnes vadovybės, kitų ministerijos darbuotojų spaudos konferencijas, kitus renginius, rengia interviu, montuoja vaizdo siužetus. Vaizdo, garso ir fotomedžiagą pateikia visuomenės informavimo priemonėms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigos ir organizacijoms, skelbia ministerijos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, kitose visuomenės informavimo priemonėse;

  7.1.6.stebi ir analizuoja visuomenės informacijos priemonėse pateikiamą informaciją apie ministeriją ir jos veiklą, teikia ministrui pasiūlymus dėl ministerijos komunikacijos tobulinimo;

  7.1.7.valdo, suderinus su ministro patarėju viešiesiems ryšiams, ministerijos veiklos rizikas ir krizes, susijusias su komunikacija;

  7.1.8.bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų informacijos, ryšių su visuomene tarnybomis informuojant visuomenę, žiniasklaidą apie svarbiausius ministerijos veiklą, priimamus aktualius sprendimus; 7.1.9.koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų komunikaciją įgyvendinant bendrą ir kryptingą komunikaciją apie ministro valdymo sritį;

  7.1.10. organizuoja ir įgyvendina visuomenės informavimo ir komunikacijos projektus, susijusius su ministerijos veiklos viešinimu;

  7.1.11. organizuoja ministro valdymo sričiai svarbių švenčių ir atmintinų dienų minėjimą;

  7.1.12. rengia, įgyvendina ir kasmet atnaujina ministerijos komunikacijos strategijas bei trumpalaikius visuomenės informavimo ir komunikavimo planus;

  7.1.13. atlieka kiekybinę ir kokybinę žiniasklaidos analizę, susijusią su ministerijos veikla, rengia periodines ataskaitas ir jas teikia ministrui;

  7.1.14. administruoja ministerijos išorinę ir vidinę interneto svetaines, užtikrina jų plėtrą, juose pateiktos informacijos aktualumą;

  7.1.15. koordinuoja ministerijos vidinės ir išorinės svetainių administratorių veiklą, siekiant užtikrinti nuoseklią ir aiškią ministerijos komunikaciją, vieningą nurodytų svetainių grafinį stilių, pateiktos informacijos aktualumą;

  7.1.16. administruoja ministerijos puslapius socialiniuose tinkluose, užtikrina jų plėtrą, juose pateiktos informacijos aktualumą;

  7.1.17. stebi ir analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose pateikiamą informaciją, teikia ministrui ir nurodytų įstaigų vadovams siūlymus dėl komunikacijos tobulinimo;

  7.1.18. organizuoja ir koordinuoja informacines kampanijas socialiniuose tinkluose, esant būtinybei – koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą socialiniuose tinkluose;

  7.1.19. platina informacinius pranešimus, rengia ir apipavidalina ministerijos informacinius leidinius ir kitą viešinimo medžiagą, esant poreikiui organizuoja ministerijos veiklą reprezentuojančių leidinių leidybą;

  7.1.20. užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos darbuotojų;

  7.1.21. pagal kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais;

  7.1.22. dalyvauja rengiant tarpinstitucinius komunikacijos ir visuomenės informavimo planus ir strategijas;

  7.1.23. organizuoja visuomenės nuomonės apklausas apie ministerijos veiklos aktualijas ir jos sprendimus, vykdo apklausų rezultatų analizę;

  7.1.24. teikia pasiūlymus ministrui dėl ministerijos reprezentacinių priemonių kūrimo, atrankos ir įsigijimo, jas kuria, renka ir (ar) organizuoja jų įsigijimą;

  7.2. įgyvendindamas skyriaus nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius:

  7.2.1.teikia pasiūlymus vadovybei ir ministerijos administraciniams padaliniams dėl vidinės komunikacijos strategijos ir priemonių, vidinių renginių organizavimo;

  7.2.2.organizuoja ministerijos vidinius renginius;

  7.2.3. užtikrina aktualios informacijos platinimą ministerijos viduje;

  7.2.4. organizuoja ministerijos vizijos, misijos, tikslų ir vertybių sklaidą;

  7.2.5. dalyvauja formuojant ministerijos identitetą, įgyvendinant vieningą ministerijos vertybių, organizacinės kultūros, dalykinio bendravimo, palankaus darbo klimato ir veiklos standartų sistemą;

  7.2.6. dalyvauja nustatant vidinio komunikavimo poreikį ir planuojant vidinės komunikacijos priemones bei kanalus;

  7.2.7.rengia ir platina vidines naujienas, koordinuoja keitimąsi informacija tarp ministerijos administracijos padalinių;

  7.2.8.teikia pasiūlymus ministrui dėl galimybių tobulinti vidinius informacijos mainų procesus;

  7.3. skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

  7.3.1. atstovauja ministerijai skyriui priskirtais klausimais kitose ministerijose, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose;

  7.3.2. teikia informaciją Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės, savivaldybių ir (ar) užsienio institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

  7.3.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, teikia ministerijos vadovybei pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

  7.3.4. teikia pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo;

  7.3.5. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas, kurių reikia jų funkcijoms vykdyti, taip pat pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo;

  7.3.6. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja Vyriausybės posėdžio, Vyriausybės pasitarimo ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimo, kitų Vyriausybės organizuojamų pasitarimų medžiagą, teikia vadovybei pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su ministro valdymo sritimis, projektų;

  7.3.7. konsultuoja, teikia metodines rekomendacijas, tarnybinę pagalbą ministerijos darbuotojams, įstaigoms prie ministerijos, kitoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir (ar) organizacijoms su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  7.3.8. teikia išvadas ministerijos darbuotojams ir administracijos padaliniams su skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

  7.3.9. nagrinėja asmenų prašymus, skundus;

  7.3.10. kartu su kitais ministerijos darbuotojais atstovauja ministerijai teismuose, rengia procesinius dokumentus;

  7.3.11. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

  7.3.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.3.13. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga, informacija;

  7.3.14. pagal skyriaus veiklos sritis vykdo išankstinę ir einamąją biudžeto bei finansų kontrolę;

  7.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus;

  7.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

  7.1. atstovauti ministerijai savo veiklos srityse Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Vyriausybėje bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose ir (ar) organizacijose;

  7.2. siūlyti ministrui ir (ar) ministerijos kancleriui įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.3. gauti iš ministerijos darbuotojų, kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų išvadas dėl skyriaus rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  7.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų ministerijos darbuotojų, kitų ministerijų, valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų skyriaus veikos sritims priskirtais kausimais;

  7.5. teikti ministrui pasiūlymus skyriaus darbo tobulinimo klausimais.

  8. Skyrius, kaip savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Skyriui vadovauja vedėjas, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Kai skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra, – kitas ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  10. Keičiantis skyriaus vedėjui, kitiems skyriaus darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo aktą ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. vadovauja skyriui, sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir asmeniškai atsako už pavedimų vykdymą nustatytais terminais, kokybišką skyriaus darbuotojų darbą ir jo kontrolę, skatina skyriaus darbuotojų iniciatyvą;

  11.2. paskirsto skyriaus darbuotojams darbus ir juos kontroliuoja;

  11.3. teikia siūlymus ministerijos kancleriui skyriaus darbo tobulinimo klausimais;

  11.4. vizuoja visus skyriaus, kaip vykdytojo, ar kitų ministerijos darbuotojų parengtus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencija;

  11.5. pasirašo informacinio pobūdžio raštus; 11.6. dalyvauja renkant pretendentus į skyriaus darbuotojų pareigas;

  11.7. sudaro skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  11.8. teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir (ar) darbo pareigų pažeidimo;

  11.9. tobulina savo kvalifikaciją ir rekomenduoja skyriaus darbuotojus, kuriems reikia tobulinti kvalifikaciją;

  11.10. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

  11.11. atstovauja skyriui ministerijoje, įstaigose prie ministerijos bei kitose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;

  11.12. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  11.13. vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai.

  12. Skyriaus darbuotojai:

  12.1. prieš pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu, tai patvirtindami parašu ar naudojantis ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema;

  12.2. asmeniškai atsako už ministerijos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų rengimo taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų laikymąsi, pagal ministerijos dokumentacijos planą jiems priskirtų dokumentų bylų tvarkymą ir saugojimą;

  12.3. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, skyriaus nuostatais ir savo pareigybės aprašymu;

  12.4. įvertinę, kad laiku nesuspės atlikti pavedimų, skyriaus vedėjui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti pavedimo vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  13. Skyriaus nuostatai gali būti papildomi ar keičiami, atsižvelgiant į ministerijos veiklos pokyčius.

  _________________________

   

   

 • Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Stepanova
  105, A. Vivulskio 13
  106, A. Vivulskio 11

  ŠEIMOS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės (toliau – Grupė) nuostatai (toliau – Grupės nuostatai) nustato Grupės tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą.

  2. Grupė yra Ministerijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau – Viceministras). Grupės struktūrą, pareigybių skaičių ir sąrašą nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – Ministras).

  3. Grupės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – Darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina Ministras.

  4. Darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Ministerijos nuostatais, Ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5. Grupės veiklos tikslas yra formuoti šeimos politiką ir vaiko teisių apsaugos politiką, koordinuoti šių politikų įgyvendinimą ir vykdyti nuolatinę jų stebėseną, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų geriausius vaiko interesus, kurtų tinkamas sąlygas vaikų ir šeimų gerovei.

  6. Grupės uždaviniai yra:

  6.1. dalyvauti formuojant vaiko teisių apsaugos politiką ir koordinuoti vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;

  6.2. dalyvauti formuojant šeimos politiką ir koordinuoti šeimos politikos įgyvendinimą;

  6.3. pagal grupės kompetenciją analizuoti ir vertinti demografinius pokyčius ir tendencijas, numatyti priemones demografinei būklei gerinti;

  6.4. analizuoti šeimos politikos, vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės situaciją šalyje, teikti pasiūlymus Ministrui ir Viceministrams (toliau kartu – Ministerijos vadovybė) dėl šeimos ir vaiko teisių apsaugos politikų tobulinimo ir prioritetinių klausimų šeimos ir vaiko gerovės srityje sprendimo;

  6.5. koordinuoti vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, vaiko apsaugos nuo smurto politikos įgyvendinimą;

  6.6. koordinuoti Grupės kompetencijai priskirtų strategijų ir programų įgyvendinimą;

  6.7. koordinuoti tarptautinės vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;

  6.8. įgyvendinti Grupės kompetencijai priskirtas priemones, susijusias su ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, Hagos Privatinės Teisės Konferencijos ir Baltijos jūros valstybių tarybos vykdoma politika vaiko teisių apsaugos srityje;

  6.9. organizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą šeimos gerovės, vaiko gerovės ir vaiko teisių apsaugos srityje.

  7. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl vaiko teisių apsaugos politikos;

  7.2. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus dėl šeimos politikos;

  7.3. rengia arba dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas šeimos gerovės, vaiko teisių apsaugos ir vaiko gerovės srityje;

  7.4. derina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamus teisės aktų projektus šeimos ir vaiko teisių apsaugos srityse;

  7.5. analizuoja galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su šeimos gerove, vaiko gerove ir vaiko teisių apsauga atitiktį nacionalinei teisei, ES teisei bei tarptautiniams įsipareigojimams;

  7.6. nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių, pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) ir kitų pasitarimų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžių, ES institucijų, jų darbo organų, tarptautinių organizacijų pateiktą medžiagą, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl svarstyti pateiktų teisės aktų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, susijusių su šeimos ir vaiko teisių apsaugos sritimis, projektų tobulinimo, Ministerijos pozicijos su Ministro valdymo sritimis susijusiais klausimais;

  7.7. dalyvauja rengiant ir derinant tarptautinius teisės aktus pagal ES, Europos Tarybos, Jungtinių Tautų Organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.8. dalyvauja ES ir Europos Tarybos, Jungtinių Tautų, Šiaurės šalių ministrų Tarybos, Baltijos jūros valstybių Tarybos, kitų tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; rengia medžiagą, informaciją ir atsakymus į šių organizacijų užklausas Grupės kompetencijų ribose;

  7.9. koordinuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą; rengia ir įgyvendina bendras priemones vaiko teisių apsaugos srityje;

  7.10. koordinuoja rengimą ir (ar) dalyvauja rengiant periodines ataskaitas dėl vaiko teises užtikrinančių Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos, Hagos privatinės teisės konferencijos nuolatiniam biurui, ES Vaiko gerovės strategijos įgyvendinimo Lietuvoje ir dėl kitų tarptautinių dokumentų, kuriuos yra ratifikavusi Lietuva, apie tarptautinių konvencijų vaiko teisių apsaugos srityje įgyvendinimą Lietuvoje ir užtikrina jų savalaikį pateikimą ES ir tarptautinėms institucijoms;

  7.11. rengia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl su Grupės nuostatų 7.10 papunktyje nurodytais dokumentais susijusių baigiamųjų išvadų įgyvendinimo, planuoja ir koordinuoja šių rekomendacijų ir pasiūlymų praktinį įgyvendinimą;

  7.12. koordinuoja Ministerijai, kaip centrinei įstaigai pagal tarptautines konvencijas, priskirtų funkcijų vykdymą;

  7.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją šeimos politikos, vaiko teisių apsaugos politikos ir vaiko gerovės klausimais Lietuvos Respublikoje ir pagal poreikį, užsienio valstybėse;

  7.14. dalyvauja Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų plano įgyvendinime bei kitų priemonių ir programų, skirtų vaikams ir šeimoms, auginančioms vaikus rengime bei vykdyme ir teikia siūlymus Ministerijos vadovybei dėl šių priemonių tobulinimo;

  7.15. dalyvauja kitų ministerijų ir kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje, teikiant siūlymus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.16. koordinuoja Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą ir ją techniškai aptarnauja;

  7.17. organizuoja Šeimos politikos komisijos darbą ir ją techniškai aptarnauja;

  7.18. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ir (ar) Ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektų,

  7.19. analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų pasiūlymus ir teikia siūlymus dėl šeimos politikos ir vaiko teisių apsaugos politikos tobulinimo;

  7.20. koordinuoja Vaiko gerovės veiksmų plano priemonių įgyvendinimą, analizuoja pasirinktų priemonių tikslingumą ir poveikį vaikams;

  7.21. rengia ilgalaikę šeimos stiprinimo programą, koordinuoja jos įgyvendinimą ir vykdo stebėseną;

  7.22. organizuoja ir įgyvendina veiklas, susijusias su tarpinstituciniu bendradarbiavimu su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis šeimos ir vaiko teisių apsaugos srityse;

  7.23. teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos srityje valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitoms organizacijoms;

  7.24. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus ir pasiūlymus šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais ir rengia atsakymus į juos, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

  7.25. rengia informaciją / nuomonę kitiems Ministerijos struktūriniams padaliniams pagal užklausas, susijusias su šeimos ir vaiko teisių apsaugos klausimais;

  7.26. atstovauja Ministerijai įvairių renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, kt.) metu pagal savo kompetenciją;

  7.27. rengia ir tikslina demografijos, migracijos ir integracijos strategijos tarpinstitucinius planus, koordinuoja vertinimo kriterijų aprašymų rengimą;

  7.28. koordinuoja priemonių, skirtų organizuoti kompleksiškai teikiamas paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams, ir jų šeimų nariams), įgyvendinimą;

  7.29. organizuoja teikimų dėl daugiavaikių motinų apdovanojimų rengimą ir pateikimą;

  7.30. rengia ir dalyvauja rengiant informaciją Ministerijos internetiniam puslapiui pagal grupės kompetenciją;

  7.31. rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

  7.32. atlieka Grupės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą bei Grupės rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

  7.33. rengia ir teikia Ministerijos vadovybei informaciją, ataskaitas, analitines žinias šeimos politikos ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimo klausimais;

  7.34. kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

  7.35. koordinuoja ir prižiūri priemonių, numatytų pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje programos „Sveikata“, įgyvendinimą;

  7.36. kartu su kitais Ministerijos administracijos darbuotojais atstovauja Ministerijai teismuose;

  7.37. rengia išvadas, ar Grupės parengti teisės aktų projektai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, atitinka teisės technikos reikalavimus;

  7.38. nagrinėja teisės aktų, gautų iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, projektus, rengia išvadas;

  7.39. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei darbuotojais, keičiantis grupės žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos vyriausiuoju patarėju vaikų klausimais, vyriausiuoju patarėju šeimos klausimais ir kitais ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui;

  7.40. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;

  7.41. atlieka kitas teisės aktų numatytas funkcijas, vykdo kitus Ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

  8.1. atstovauti Ministerijai savo kompetencijos įgyvendinimo klausimais Lietuvos Respublikos Seime (toliau – Seimas), Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  8.2. siūlyti Ministerijos vadovybei Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus Grupės veiklos sričiai priskirtais klausimais;

  8.3. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, institucijų ir (ar) organizacijų išvadas dėl Grupės rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektų, pasitelkti suinteresuotų institucijų atstovus ir (ar) specialistus, suderinus su jų vadovais, klausimams, susijusiems su šių teisės aktų projektų rengimu, spręsti;

  8.4. gauti duomenis ir reikalingą informaciją iš kitų Ministerijos administracijos padalinių, Ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei organizacijų, fizinių ir juridinių asmenų Grupės kompetencijai priskirtais kausimais;

  8.5. teikti Viceministrui pasiūlymus Grupės darbo tobulinimo klausimais;

  9. Grupė, kaip savarankiškas Ministerijos administracijos padalinys, turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupei vadovauja Grupės vadovas. Kai Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas vykdo valstybės tarnautojas, kuriam šios funkcijos pavestos pareigybės aprašyme, jei tokio nėra – kitas Ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas.

  11. Keičiantis Grupės vadovui, kitiems darbuotojams reikalai bei dokumentai perduodami Ministro ar jo įgalioto asmens paskirtam darbuotojui pagal reikalų perdavimo aktą Ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. vadovauja Grupei, užtikrina Grupės kompetencijai priskiriamų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, skatina Grupės darbuotojų iniciatyvą;

  12.2. planuoja, organizuoja, paskirsto Grupės darbuotojams užduotis, užtikrindamas tolygų darbo krūvį ir kontroliuoja užduočių atlikimą, užtikrina darbo drausmę;

  12.3. teikia siūlymus Viceministrui ir derina su Viceministru Grupės darbo tobulinimo klausimus;

  12.4. pasirašo informacinius vidaus dokumentus (protokolus, aktus, pažymas ir pan.);

  12.5. planuoja ir koordinuoja Grupės darbuotojų atostogas, sudaro Grupės darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;

  12.6. teikia Viceministrui ar jo įgaliotam darbuotojui siūlymus dėl Grupės struktūros, pareigybių skaičiaus pakeitimo, Grupės darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš pareigų, skatinimo, kvalifikacijos tobulinimo, tarnybinių patikrinimų ir (ar) darbo pareigų pažeidimų tyrimų atlikimo,5 tarnybinių nuobaudų skyrimo Grupės valstybės tarnautojams ir (ar) darbo pareigų pažeidimo Grupės darbuotojams, dėl tarnybos sąlygų užtikrinimo;

  12.7. užtikrina pagal Ministerijos dokumentacijos planą priskirtų dokumentų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  12.8. rengia Grupės nuostatų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

  12.9. atstovauja Grupei Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Ministerijos bei kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

  12.10. gali turėti kitų Ministro jam suteiktų įgaliojimų.

  13. Grupės darbuotojai:

  13.1. prieš pradėdami dirbti susipažįsta su Ministerijos darbą reglamentuojančiais dokumentais, Grupės nuostatais ir pareigybės aprašymu, tą patvirtindami parašu;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už jiems pavestų funkcijų ir užduočių įvykdymą tinkamai ir laiku;

  13.3. įvertinę, kad laiku nespės atlikti pavedimų, Grupės vadovui paaiškina priežastis ir prašo pratęsti vykdymo terminą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės statusas, sudėtis, pareigybių skaičius, taip pat uždaviniai ir funkcijos, veiklos organizavimas keičiami teisės aktų nustatyta tvarka Ministro sprendimu.

  _______________

 • Europos Sąjungos investicijų skyrius
  Adresas: A.Vivulskio g. 13, I korp., LT-03610 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  301, A. Vivulskio 13

  EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Europos Sąjungos investicijų skyrius (toliau – skyrius) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, pavaldus socialinės apsaugos ir darbo viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentais, direktyvomis ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

  3. Skyriuje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato pareigybių aprašymai.

   

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Skyriaus veiklos tikslas – planuoti, koordinuoti, kontroliuoti, įgyvendinti ir prižiūrėti ES investicijų panaudojimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse, taip pat formuoti užsieniečių socialinės integracijos politiką, koordinuoti jos įgyvendinimą.

  5. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. užtikrinti ministerijai priskirtų priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, planavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, atlikti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo tarpinės institucijos funkcijas;

  5.2. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) programų atsakingos institucijos funkcijos, planuoti ir įgyvendinti PMIF programą;

  5.3. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) veiksmų programos vadovaujančios institucijos funkcijos, planuoti ir įgyvendinti EPLSAF programą;

  5.4. užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekamos ministerijai priskirtos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) vadovaujančiosios, mokėjimo institucijų funkcijos, administruoti EGF;

  5.5. formuoti užsieniečių socialinės integracijos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, koordinuoti ir prižiūrėti valstybės paramos teikimą prieglobsčio gavėjų integracijai.

  6. skyrius, įgyvendindamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį, vykdo šias Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – veiksmų programa), taisyklių, patvirtintų 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – Taisyklės), 6 punkte numatytas funkcijas:  

  6.1. pagal kompetenciją dalyvauja keičiant Partnerystės sutartį, veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

  6.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais:

  6.2.1. rengia projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus, o jeigu projektas apima finansines priemones, rengia projektų atrankos kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia vadovaujančiajai institucijai;

  6.2.2. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus, rengiant veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus;

  6.2.3. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus;

  6.2.4. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

  6.2.5. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą;

  6.2.6. dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;

  6.2.7. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų (netaikoma, kai įgyvendinamos finansinės priemonės ir veiksmų programos techninės paramos prioritetai);

  6.2.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

  6.2.9. sudaro ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti valstybės projektų sąrašus (netaikoma, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai);

  6.2.10. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

  6.2.11. teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui siūlymus priimti ir panaikinti sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų ir finansinės priemonės);

  6.3. veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka suderinusi su vadovaujančiąja institucija ir projektų finansavimo sąlygų apraše nurodžiusi, kad bus sudaromos trišalės projekto sutartys, kartu su įgyvendinančiąja institucija sudaro trišalę projekto sutartį su pareiškėjais (išskyrus tuos atvejus, kai priemonės įgyvendinamos visuotinės dotacijos būdu);

  6.4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl projekto sutarties pakeitimų, taip pat teikia pritarimą įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritaria projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarties pakeitimų arba nutraukimo;

  6.5. rengia ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui tvirtinti projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudėtį;

  6.6. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu;

  6.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles:

  6.7.1. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.2. apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.3 apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, įgyvendinančiajai institucijai ir vadovaujančiajai institucijai;

  6.7.4. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

  6.7.5. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

  6.7.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

  6.7.7. įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013) 125 straipsnio 4 dalies c punkte;

  6.7.8. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo (netaikoma, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);

  6.8. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

  6.9. susigrąžina ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas ir (ar) nacionalines lėšas (netaikoma, kai įgyvendinamos visuotinių dotacijų priemonės), priima sprendimus dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka;

  6.10. rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;

  6.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant