Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimo aprašymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikimas, pakeitimas, įgaliojimų galiojimo sustabdymas, sustabdymo panaikinimas ar įgaliojimų galiojimo panaikinimas.

2.

Administracinės paslaugos aprašymas

Kontrolės įstaigoms, akredituotoms kaip A tipo kontrolės įstaiga pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17020, suteikiami įgaliojimai tikrinti techninę būklę šių potencialiai pavojingų įrenginių grupių:

pavojingų medžiagų talpykloms ir jų įrangai (4 grupė); liftams ir jų įrangai (5 grupė); lynų keliams, funikulieriams ir jų įrangai (6 grupė); eskalatoriams ir jų įrangai (7 grupė); kėlimo įrenginiams ir jų įrangai (8 grupė); pramoginiams įrenginiams ir jų įrangai (10 grupė).

Suteikti įgaliojimai gali būti nustatyta tvarka pakeičiami, jų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir įgaliojimų galiojimas panaikinamas.

Paslaugai gauti turi būti pateikti nustatyto turinio prašymas ir dokumentai.

Prašymas ir dokumentai pateikiami saugiomis ryšio priemonėmis, pvz., siunčiant registruotu paštu, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant elektroninėmis priemonėmis (el. p. post@socmin.lt) ir pan. (toliau – per atstumą), per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu: A.Vivulskio 11, LT-03610 Vilnius.

Atsakymą apie priimtą sprendimą kontrolės įstaiga gali gauti per atstumą, per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos skyriaus.

3.

Paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys

4.

Paslaugos teikimo būdas

Paslauga teikiama neelektroninėmis ir elektroninėmis priemonėmis

5.

Informacija apie tai, ar paslauga teikiama atlygintinai

Ne

6.

Paslaugos rezultatas

Įgaliojimas tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteiktas, pakeistas, jo galiojimas sustabdytas, sustabdymas panaikintas ar jo galiojimas panaikintas:

1. informacija apie įgaliojimo suteikimą, pakeitimą, jo galiojimo sustabdymą, sustabdymo panaikinimą ar įgaliojimo galiojimo panaikinimą paskelbta Licencijų informacinėje sistemoje;

2. kontrolės įstaigai pateikta atitinkamo sprendimo patvirtinta kopija.

7.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos   teikimą

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C40F7F89A7C3/uaeeFWsGws).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimas  Nr.817 „Dėl   teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros   įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D9B29C93EB5/tyZmjXKkPg).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO).

8.

Paslaugos inicijavimo forma

Pateikiamas laisvos formos prašymas, jame nurodant potencialiai pavojingų įrenginių (toliau – įrenginiai), kurių techninės būklės tikrinimus siekiama atlikti, grupės (grupių) ar kategorijos (kategorijų) pavadinimą. Prašyme turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas.

Prašymą pasirašo kontrolės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kontrolės įstaiga, siekianti gauti įgaliojimus, kartu su prašymu pateikia:

1. akreditavimo pažymėjimo kopiją;

2. civilinės atsakomybės draudimo sutarties kopiją.

Dokumentus pasirašo kontrolės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

10.

Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna pats paslaugos teikėjas

Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos adresas) gaunami iš Juridinių asmenų registro internetinės svetainės adresu: http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php

11.

Administracinės paslaugos teikėjas

Darbo aplinkos skyrius:

skyriaus vedėja Aldona Sabaitienė, tel. 8 076 68150,

el. p. aldona.sabaitiene@socmin.lt

vyr. specialistas Algirdas Ambrazevičius, tel. 8 076 68167,

el. p. algirdas.ambrazevicius@socmin.lt

Paslauga teikiama pagal nurodytą schemą.

12.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Įgaliojimas suteikiamas ar motyvuotas atsisakymas jį suteikti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir nustatytų dokumentų gavimo dienos. Įgaliojimo nesuteikimas ar motyvuoto atsisakymo suteikti įgaliojimą nepateikimas per šiuos nustatytus terminus nelaikomas įgaliojimo suteikimu.

Įgaliojimas pakeičiamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Įgaliojimo galiojimas sustabdomas, sustabdymas panaikinamas ar įgaliojimas panaikinamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo ar atitinkamų sąlygų atsiradimo dienos.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant   administracinę paslaugą

1 informacinis administracinių paslaugų perkėlimo į internetą brandos laipsnis. Informaciją apie administracinę paslaugą galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje, taip pat prašymą ir pridedamus dokumentus galima pateikti elektroninėmis priemonėmis.

VEIKSMŲ, TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-13