2022-08-18

Socialinės paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus: ką svarbu žinoti?

Šeimos, auginančios vaikus, gali gauti ne tik įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti šeimoms stiprinti skirtomis paslaugomis. Teisę gauti bazines paslaugas, kurias sudaro keturiolikos svarbiausių šeimoms teikiamų paslaugų rinkinys, ir socialinę prevencinę pagalbą turi visos Lietuvos šeimos. Tai reiškia, kad šeima nebūtinai turi atitikti kokius nors specialiuosius kriterijus ar patirti socialinę riziką.

Bazinės paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus

Šeimos, auginančios vaikus, ne tik gali gauti įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti paslaugomis, kurios skirtos stiprinti šeimas. Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo, psichosocialinės pagalbos, šeimos mediacijos, vaikų dienos socialinės priežiūros ir kitų paslaugų prieinamumą savo teritorijoje užtikrina savivaldybės.

Bazinis paslaugų paketas – keturiolikos svarbiausių šeimoms teikiamų paslaugų rinkinys, kurį gauti turi teisę visos šeimos. Tai reiškia, kad šeima nebūtinai turi atitikti kokius nors specialiuosius kriterijus ar patirti socialinę riziką.

Bazinių paslaugų šeimai paketą sudaro 14 paslaugų: atviras darbas su jaunimu, pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas, vaikų dienos socialinė priežiūra, ikimokyklinis ugdymas, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas, neformalusis vaikų švietimas, nemokama pirminė teisinė pagalba, pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, psichosocialinė pagalba, šeimos mediacija, švietimo pagalba, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija, informavimas ir konsultavimas. 

Už šių paslaugų teikimą atsakingos šalies savivaldybės. Jos turi išsiaiškinti šeimų poreikius ir užtikrinti, kad šeimos gautų reikalingas paslaugas. Jei konkreti paslauga savivaldybėje neteikiama, savivaldybės administracija turi organizuoti pavežėjimą ir užtikrinti, kad paslauga būtų suteikta kitoje savivaldybėje.

Stiprinama prevencinė socialinė pagalba

Nuo šių metų liepos atsirado nauja socialinių paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos. Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti jų gebėjimą savarankiškai rūpintis savo gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, stiprinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo. 

Prevencinėms socialinėms paslaugoms priskiriamos šios paslaugos: potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, atvirasis darbas su jaunimu ir mobilusis darbas su jaunimu.

Prevencinės socialinės paslaugos yra nemokamos ir jas gali gauti visi asmenys ir šeimos, bendruomenės.

Viena iš prevencinių socialinių paslaugų – kompleksinės paslaugos šeimai – savivaldybėse teikiamos visoms šeimoms, siekiant jas įgalinti, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol iškilusios šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, vaikų psichosocialinės raidos, tarpusavio santykių šeimoje ir kitos problemos dar nėra įsisenėjusios, kad būtų galima išvengti su minėtomis problemomis susijusios bedarbystės, skurdo, vaikų nepriežiūros, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose ir kt. 

Kompleksinių paslaugų šeimai koordinavimas, organizavimas ir informacijos apie paslaugas teikimas bei konsultavimas vykdomas vieno langelio principu savivaldybėse įkurtuose Bendruomeniniuose šeimos namuose. Čia taip pat galima gauti informaciją apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkaujama tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Individuali priežiūra

Norint padėti šeimoms, patiriančioms sunkumų, ir įgalinti jas savarankiškai rūpintis bei tinkamai prižiūrėti savo vaikus, savivaldybėse steigiamos individualios priežiūros darbuotojų pareigybės. 

Individualios priežiūros darbuotojai kartu su socialiniais darbuotojais ugdys tėvų atsakingos tėvystės įgūdžius ir teiks praktinę pagalbą auginant vaikus iki 1 metų amžiaus arba vaikus su negalia iki 3 metų amžiaus. Šią paslaugą galės gauti socialinę riziką patiriančios šeimos, šeimos kuriose auga vaikai su negalia arba asmenų su negalia šeimos, auginančios vaikus.  

Individualios priežiūros darbuotojai jau šiemet teiks pagalbą prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, siekiant įgalinti šeimas savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti palankią aplinką vaikų augimui ir raidai, kad jie galėtų sėkmingai augti ir vystytis, vėliau lankyti priešmokyklinio ugdymo įstaigas, turėtų vienodą startą tolimesniam gyvenimui. 

Be to, socialiniai darbuotojai pagal vaikų poreikius organizuos kitų specialistų pagalbą (psichologo, dietologo, gydytojo-pediatro, kineziterapeuto ir kt.). Individualios priežiūros darbuotojas dirbs ne daugiau kaip su 4-5 šeimomis. 

Socialines paslaugas, kuriomis siekiama socialinių problemų ar socialinės rizikos asmeniui, šeimai ar bendruomenei atsiradimo prevencijos ar suteikiama pagalba asmeniui ar šeimai, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinės rizikos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu ar šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, reglamentuoja Socialinių paslaugų katalogas.