2022-09-23

Asmeninio asistento pagalba: ją bus galima gauti ir kitoje savivaldybėje, o asistentams gerinamos darbo sąlygos ir apmokėjimas

Jau daugiau nei metus žmonės su negalia gali pasinaudoti asmeninio asistento pagalba. Asmeninio asistento pagalba šiandien teikiama 57 savivaldybėse iš 60. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, matydama, kaip auga šios paslaugos poreikis, įvedė naujovių. Tikimasi, kad jos išplės žmonių, galinčių pasinaudoti asmeninio asistento pagalba, ratą, o taip pat ir asmeniniu asistentu dirbantiems žmonėms pagerės darbo sąlygos.

„Iki šiol žmonės su negalia asmeninio asistento pagalbą galėjo gauti tik savo gyvenamojoje savivaldybėje. Nuo šiol, jeigu žmogus, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, mokosi pagal formaliojo švietimo programą ne savo nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybėje, dėl asmeninės pagalbos galės kreiptis į savivaldybę, kurioje mokosi. Tikimės, kad šie ir kiti pokyčiai dar labiau išplės asmeninio asistento pagalba besinaudojančių žmonių ratą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Be to, numatyti atvejai, kuomet žmogus, gaunantis asmeninę pagalbą, gali būti atleistas nuo mokėjimo, pavyzdžiui, praradus turtą dėl stichinės nelaimės, gaisro ar vagystės, mirus šeimos nariui ir kitais savivaldybės individualiai nustatytais atvejais. Maksimalus atleidimo nuo mokėjimo už paslaugą terminas – 6 mėnesiai.

Siekiant sudaryti savivaldybėms sąlygas greičiau reaguoti į besikeičiančias situacijas, nuo šiol asmeninės pagalbos teikėjas gali laikinai sustabdyti asmeninės pagalbos teikimą, pavyzdžiui, įtarus, kad asmeninę pagalbą gaunantis žmogus serga užkrečiamąja liga, jei asmuo išvyko ar gydosi ligoninėje ilgiau nei 10 darbo dienų nepertraukiamai. 

Kas gerėja asmeniniam asistentui?

Teisės aktų pakeitimai numato, kad vienam asmeniniam asistentui gali būti skiriama iki 40 nekontaktinių valandų per 6 mėnesius. Jos gali būti panaudojamos kelionei nuo vieno kliento pas kitą, kvalifikacijos kėlimui ir kt.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 75 proc. valandinio įkainio skiriama asmeninio asistento darbo užmokesčiui ir ne daugiau kaip 25 proc. kitoms reikmėms, pavyzdžiui, asmeninę pagalbą organizuojančių darbuotojų darbo užmokesčiui, kvalifikacijos kėlimui, komandiruočių, transporto išlaidoms padengti ir kt. 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. asmeniniams asistentams bus išduodamos asmeninio asistento identifikavimo pažymos, kurios leis asmeniniams asistentams, lydintiems asmenį su negalia į kultūros įstaigas (muziejus, galerijas ir kt.), lankytinas vietas, kultūros, pramogų ar sporto renginius, į šias vietas patekti nemokamai. 

Kas yra asmeninio asistento pagalba?

Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už asmenį su negalia, o atlikti kartu su juo. 

Sukurti naują individualizuotą pagalbą bendruomenėje ypač aktualu dabar, kai pertvarkoma socialinės globos sistema. Globos įstaigose gyvenančius žmones su negalia siekiama apgyvendinti savarankiškai ir sudaryti sąlygas jiems ir jų šeimoms gauti individualias bendruomenines paslaugas, taip užtikrinant savarankiškumą ir laisvę rinktis. 

Kas gali gauti asmeninio asistento pagalbą?

Asmeninę pagalbą gali gauti visi žmonės su negalia, kuriems šis poreikis yra nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustato socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką. 

Asmeninio asistento pagalbą gali teikti fizinis asmuo, kuris su negalią turinčiu žmogumi nėra susijęs artimais giminystės ryšiais, t. y. nėra jo tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), senelis ar senelė, vaikaitis, brolis, sesuo. Be to, nėra neįgaliojo sutuoktinis ar su juo negyvena ir netvarko bendro ūkio neįregistravęs santuokos, o taip pat nėra neįgaliojo globėjas, rūpintojas ar aprūpintojas.

Kiek kainuoja asmeninio asistento pagalba?

Jeigu žmogaus su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 294 eurus, asmeninė pagalba jam teikiama nemokamai. Jeigu pajamos didesnės, – turės apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o įmoka negalės viršyti 20 proc. žmogaus pajamų. 

Palyginus su praėjusių metų II pusmečiu, kai pradėta individualiai teikti asmeninio asistento pagalbos paslauga, šių metų I pusmetį dvigubai išaugo asmeninio asistento pagalba besinaudojančių žmonių su negalia skaičius. Per pirmus 6 šių metų mėnesius asmeninio asistento pagalba pasinaudojo 1327 žmonės su negalia, o per 2021 m. antrąjį pusmetį – 568 asmenys.

Per šių metų pirmąjį pusmetį suteikta 259,8 tūkst. pagalbos valandų, asmeninę pagalbą teikė 562 asmeniniai asistentai. Per 2021 m. antrąjį pusmetį suteikta 62,2 tūkst. pagalbos valandų, asmeninę pagalbą teikė 297 asmeniniai asistentai.

Asmeninės pagalbos teikimo kaina skirtingose savivaldybėse svyruoja nuo 5,12 Eur/val. įkainio Kėdainių rajono savivaldybėje iki didžiausio – 16,11 Eur/val. Šilalės rajono savivaldybėje. Skaičiuojama, kad šios pagalbos valandinis įkainis savivaldybėse vidutiniškai siekia apie 8,5 Eur/valandą.