SADM korupcijos prevencijos programa

 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinė programa
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –  ministerija) antikorupcinė programa (toliau – Antikorupcinė programa) pagrįsta bendradarbiavimo su visuomene, korupcijos prevencijos ir ilgalaikiškumo principais.
2. Antikorupcinės programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu visokeriopai ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves.
3. Korupcijos požymiai valstybės tarnyboje kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai, todėl kovos su ja priemonės turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės.
4. Vienas svarbiausių ministerijos veiklos uždavinių kovojant su korupcijos reiškiniu yra socialinės apsaugos ir darbo srities teisės aktų, kurie realiai pašalintų prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, analizė, kūrimas ir tobulinimas, prisidedant prie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir kitų valstybės institucijų vykdomos darnios ir veiksmingos kovos su korupcija sistemos sudarymo.
5. Norint įgyvendinti efektyvias korupcijos prevencijos priemones, šalinant neigiamo socialinio reiškinio – korupcijos priežastis, būtina stiprinti ministerijos veiklos sistemą, skatinti glaudesnį jos bendradarbiavimą su visuomene, taip pat ugdyti visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms.
6. Ši programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945) ir kitais teisės aktais.
7. Antikorupcinė programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonės padės užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą (toliau – darbuotojai).
8. Antikorupcinės programos įgyvendinimo kontrolę vykdo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisija, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius ir kurios sudėtis tvirtinama socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. 
 
II. APLINKOS ANALIZĖ
 
9. Korupcijos prielaidos:
9.1. galima išskirti tokias bendrąsias korupcijos prielaidas:
9.1.1. teisines prielaidas, kurios apima teisės aktų netobulumą, dažną jų keitimą ir kolizijas, kontrolės sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių bei elgesio kodekso valstybės tarnyboje nebuvimą,  darbuotojų skyrimo ir atleidimo bei nušalinimo procedūrų netobulumą, atsakomybės už padarytus pažeidimus trūkumą ir kt.;
9.1.2. institucines prielaidas, kurios apima motyvacinės karjeros sistemos nebuvimą, neišplėtotas vidaus ir išorės audito sistemas, neskaidrius sprendimų priėmimo procesus, nepakankamą viešumą;
9.1.3. visuomenės pilietiškumo stokos prielaidas, kurios apima visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumą ir prieštaringumą, nesipriešinimą korumpuotiems darbuotojams bei piliečių pasyvumą antikorupcinėje veikloje.
9.2. galima išskirti ir specifines korupcijos prielaidas pagal ministerijai ir įstaigoms prie ministerijos priskirtas funkcijas:
9.2.1.  kontrolės ar priežiūros funkcijos vykdymą;
9.2.2. sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimą;
9.2.3. valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimą;
9.2.4. neišsamiai reglamentuotos atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai,  sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė.
10. Korupcijos lygis ir paplitimas:
10.1. remiantis Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, nuo 1995 m. iki 2002 m. Lietuvos Respublikoje buvo užregistruota 1530 nusikaltimų valstybės tarnybai. Šis skaičius vis didėja. Vien 2004 m. nusikaltimų valstybės tarnybai buvo užregistruota net 540;
10.2. tarptautinės visuomeninės antikorupcinės organizacijos ,,Transparency International“ duomenimis, Lietuvos Respublika pagal korupcijos suvokimo indeksą smuktelėjo iš 41 vietos 2003 m. į 44–46 vietas tarp 146 valstybių.  2004 m. Lietuvos Respublikos korupcijos suvokimo indeksas yra tik 4,6 balo, t.y. toks pats kaip Kuveito bei Pietų Afrikos Respublikos ir yra pats mažiausias per paskutinius ketverius metus. Mažesnis nei 5 balai korupcijos suvokimo indeksas rodo, kad valstybė tebeturi rimtų korupcijos problemų; 
10.3. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus 2004 m. atlikto visuomenės nuomonės tyrimo „Korupcijos apraiškos šalies mastu atrinktose apskrityse ir jose esančiose savivaldybėse“ duomenimis, svarbiausia korupcijos paplitimą lemianti priežastis yra valstybės tarnautojų atsakomybės ir atskaitomybės stoka;
10.4. apibendrinus įvairių apklausų duomenis galima teigti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra viena iš mažiausiai korumpuotų valstybės institucijų. Nepaisant to, korupcijos prevencija ir antikorupcinės kultūros kūrimas ministerijoje ir  įstaigose prie ministerijos yra vienas svarbiausių ministerijos tikslų, norint užtikrinti socialinę plėtrą bei korupcijos mažėjimą.
11. Korupcijos pasekmės:
11.1. Ministerijai nevykdant veiksmingos ir kryptingos antikorupcinės politikos, korupcija gali pažeisti visuomeninius santykius, dėl ko gali išryškėti tokios pasekmės:
11.1.1. gali sumažėti sprendžiamų socialinių problemų efektyvumas, ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves, taip pat prarandamas visuomenės pasitikėjimas valstybės institucijomis, taip pat sumažėti šalies prestižas;
11.1.2. atsirasti socialinė įtampa, kuri veikia šalies ekonomiką ir politinį stabilumą;
11.1.3. sumažėti piliečių pasitikėjimas valstybe ir demokratija;
11.1.4. pablogėti viešojo administravimo kokybė.
11.2. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos reiškinį, galima numatyti veiksmingesnes korupcijos prevencijos priemones.
 
III. ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS MISIJA
 
12. Antikorupcinės programos misija – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti  ministerijoje.
 
IV. ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 
13. Svarbiausias Antikorupcinės programos tikslas - sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ministerijoje, pašalinti teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai. 
14. Pagrindiniai Antikorupcinės programos uždaviniai:
14.1. Mažinti korupcijos tikimybę:
14.1.1. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę  ministerijoje ir įstaigose prie ministerijos;
14.1.2. esant korupcijos tikimybei, imtis priemonių sumažinti šią korupcijos pasireiškimo tikimybę;
14.1.3. analizuoti ir tobulinti teisinę bazę, skiriant ypatingą dėmesį teisės aktams, reglamentuojantiems leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimą ar apribojimą,   kontrolės ar priežiūros funkcijų vykdymą, atskirų valstybės tarnautojų funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę, priėmimą sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimą,  kadangi šios sritys yra priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
14.2.Užtikrinti teisės aktų skaidrumą:
14.2.1. atlikti teisės aktų ar jų projektų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;
14.2.2. kasmet peržiūrėti ir išnagrinėti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir k.t.) korupcijos požiūriu, o juos išanalizavus, suformuluoti pasiūlymus dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų tobulinimo.
14.3. Pagal kompetenciją vykdyti korupcijos prevenciją:
14.3.1. peržiūrėti ministerijos ir įstaigų prie ministerijos funkcijas bei įgaliojimus reglamentuojančius teisės aktus, kad juose būtų įtvirtintos adekvačios korupcijos prevencijos priemonės;
14.3.2. bendradarbiauti su įstaigomis prie ministerijos, kitomis ministerijomis ir valstybės institucijomis, dalyvaujant įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų efektyvumą.
14.4. Vadovautis Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais:
14.4.1. pagal kompetenciją prižiūrėti, kad būtų tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos;
14.4.2. tinkamai vykdyti ministerijai priskirtų Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą, paramos projektams planavimą, o taip pat priemonių projektų administravimą, įskaitant jų vertinimą ir sprendimų dėl paramos suteikimo bei šių projektų įgyvendinimo priežiūrą.
14.5. Kurti antikorupcinę kultūrą:
14.5.1. skatinti glaudesnį ir aktyvesnį ministerijos bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms, kad valstybės tarnautojai, valstybės pareigūnai neturėtų galimybių atstovauti tik kokios nors vienos interesų grupės interesams;
14.5.2. koordinuoti ministerijos ir įstaigų prie ministerijos veiksmus, bendradarbiaujant su visuomene;
14.5.3. rengti spaudos konferencijas, skelbti pranešimus;
14.5.4. skelbti Antikorupcinę programą ir jos įgyvendinimo priemonių planus ministerijos interneto svetainėje.
14.6. Užtikrinti efektyvų Antikorupcinės programos įgyvendinimą:
14.6.1. kas dvejus metus sudaryti Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą, kuriame būtų nustatytos programos įgyvendinimo priemonės, tikslas, įvykdymo laikas ir atsakingi vykdytojai;
14.6.2. kasmet vertinti Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių rezultatus ir rengti ataskaitas.
14.7. Didinti valstybės tarnautojų atsakomybę ir atskaitomybę:
14.7.1. suderinti socialinės apsaugos ir darbo srityje dirbančių darbuotojų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai;
14.7.2. skatinti ministerijos ir įstaigų prie ministerijos valstybės tarnautojus, valstybės pareigūnus ir darbuotojus tobulintis kvalifikacijos tobulinimo įstaigose ir ES organizuojamuose kursuose;
14.7.3. skatinti darbuotojus pranešti vadovybei savo įtarimus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos personalo veikos;
14.7.4. išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos darbuotojų veikos, o pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą, pranešti atitinkamai  korupcinius nusikaltimus tiriančiai institucijai;
14.7.5. išaiškinus korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, ypatingą dėmesį skirti bendradarbiavimui su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija;
14.7.6. rinkti informaciją apie išaiškintus korupcijos atvejus.
Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.A1-230
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-12