Ginčų komisijos narys (teisininkas) (2 nariai)

Konkursas eiti Ginčų komisijos nario (teisininko) pareigas (2 nariai) Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, biudžetinės įstaiga, kodas 300128184, Gedimino pr. 60, Vilnius.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia atranką atsilaisvinančioms Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nario (teisininko) pareigoms eiti.
Galioja iki 2021-09-22

 

Valstybės pareigūnas, einantis šias pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis ir atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirties teisės srityje;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą, darbingumo lygio ir neįgalumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių nustatymą bei mokėti juos taikyti;

3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus, dirbti komandoje;

4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas dėl teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo bei teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6. mokėti dirbti  pagrindinėmis kompiuterinėms programomis (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Šias pareigas einantis valstybės pareigūnas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina, kad ginčų nagrinėjimo metu būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

2. Komisijos pirmininko pavedimu nagrinėja skundus (prašymus), rengia ir pristato Komisijai išvadą dėl sprendimo priėmimo;

3. pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos derina su kitomis institucijomis;

4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymus į valstybės ir kitų institucijų, asmenų paklausimu (raštus), konsultuoja ir teikia reikalingą informaciją;

5. Komisijos pirmininko pavedimu apibendrina teisės aktus ir rengia siūlymus dėl jų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios ar naujų teisės aktų priėmimo, teikia rekomendacijas dėl teisės aktų rengimo;

6. atstovauja Komisijai teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, šalies ir tarptautinėse organizacijose; rengia ir teikia teismui procesinius dokumentus (skundą, atsiliepimą į skundą ir kt.);

7. dalyvauja Komisijos darbe ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis neįgaliųjų socialinės integracijos, ginčų nagrinėjimo dėl darbingumo (neįgalumo) nustatymo, bendro pirminių specialiųjų poreikių nustatymo klausimais;

8. vykdo kitus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir  Komisijos pirmininko pavedimus.

Pretendentas, norėdamas dalyvauti atrankoje, pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje, kuriame taip pat nurodo, kokiu būdu – paprastu ar elektroniniu paštu – norėtų būti informuotas apie tai, ar atitinka atrankos skelbime nustatytus reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką;

2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių, išsilavinimą įrodančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (prisegtuke);

5. kitų dokumentų, būtinų pretendento atitikčiai pareigybės, dėl kurios paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams patvirtinti, kopijas;

6. darbo patirtį (stažą) patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentas dokumentus gali atsiųsti paštu ar elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą „E. pristatymas“ . Pretendentų atrankos būdas yra testas žodžiu (pokalbis).

 

Informaciją apie atranką galite gauti Administravimo departamento Veiklos valdymo skyriuje, patarėja Milda Stukaitė, tel. 8 658 60985, el.p. milda.stukaite@socmin.lt

 

Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narių atrankos tvarkos aprašo
priedas
 

 

NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

1. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą? Jeigu taip, kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

 

______________________________________________________________________________________

2. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą? Jeigu taip, kada ir už kokio pobūdžio nusikaltimą?

 

______________________________________________________________________________________

3. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą? Jeigu taip, kada ir už kokio pobūdžio nusikaltimą?

 

______________________________________________________________________________________

4. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas? Jeigu taip, kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?

 

_______________________________________________________________________________________

5. Ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už šio įstatymo 33 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba šio įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai? Jeigu taip, kada ir už kokį tarnybinį nusižengimą?

 

______________________________________________________________________________________

6. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai?

 

______________________________________________________________________________________

7. Ar buvote atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-09