Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (nuo 2018 m.)

Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba buvo įsteigta 2018 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo pagrindu.

Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės siekia gerinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos koordinavimą, jų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir teisės aktų įgyvendinimą vaiko teisių apsaugos srityje.

Taryba:

  • analizuoja vaiko teisių apsaugos padėtį ir teikia pasiūlymus Vyriausybei, ministrams pagal jiems pavestas valdymo sritis, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl formuojamos praktikos įgyvendinant vaiko teisių apsaugos politikos priemones, dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, reglamentuojančių vaiko teisių bei teisėtų interesų apsaugą, rengimo ar galiojančių teisės aktų pakeitimo;
  • analizuoja, ar įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su vaiko teisių apsauga, neprieštarauja vaiko teisėms ir laisvėms;
  • vykdo kitas Tarybos veiklos nuostatuose numatytas funkcijas.

 

2019 m. protokolai:

 
2018 m. protokolai:
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-25