Nevyriausybinių organizacijų taryba

 

Apie NVO Tarybą

Pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo, įsigaliojusio 2014 m. balandžio 1 d., nuostatas, Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

2014 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“, buvo patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis ir Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai.

Nevyriausybinių organizacijų tarybą sudaro dvidešimt narių: devyni valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, vienas Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas ir dešimt nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Šiuo nutarimu buvo pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 722 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Nutarimu patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai reglamentuoja Nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijas, teises, atstovų delegavimo į Tarybą tvarką ir darbo organizavimą.

Taryba, be įstatyme nustatytų funkcijų, atlieka šias funkcijas:

  • vertina nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su nevyriausybinėmis organizacijomis ar jų veikla;
  • konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su nevyriausybinių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.

NVO tarybos sekretoriatas

Milda Saudargė, tel.  +370 658 60494, el. pašto adresas milda.saudarge@socmin.lt 

 

Teisės aktai

2021 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-473 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo"

2020 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ (2021 m. atnaujinti NVO tarybos nuostatai)

2019 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-198  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo"

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

 

Informacija apie posėdžius (visi NVO tarybos posėdžiai yra atviri)

Data

Posėdžio vieta ir laikas

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

2021-09-30 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė  
2021-09-10 Nuotolinis posėdis   Posėdžio protokolas
2021-07-07 Nuotolinis posėdis

Pirmasis naujos NVO tarybos posėdis

Darbotvarkė

Posėdžio protokolas

2021-05-27

Nuotolinis posėdis Dėl NVO atstovo delegavimo į Nacionalinę regioninę plėtros tarybą Posėdžio ptotokolas
2021-04-08 Nuotolinis posėdis Dėl nevyriausybinių organizacijų atstovų delegavimo į Regionų plėtros tarybų kolegijų Partnerių grupes

Posėdžio protokolas

Protokolo priedas

2021-03-24 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė Posėdžio protokolas
2021-01-21 Nuotolinis posėdis Darbotvarkė Posėdžio protokolas

Informaciją apie ankstesniais metais vykusius posėdžius rasite skiltyje „Įvykę posėdžiai (archyvas)".