LR trišalė taryba

 

Kas yra Trišalė taryba Aktualijos Trišalės tarybos nariai
Komisijos komitetai prie Trišalės tarybos Trišalės tarybos posėdžiai Komisijų ir komitetų posėdžių protokolai

Lietuvos Respublikos trišalė taryba – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija. Tarpusavio susitarimais taryba Seimui ir Vyriausybei pataria socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais.

 

DĖL ARBITRŲ IR TARPININKŲ SĄRAŠO SUDARYMO

                     Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 237 straipsnio 2 dalies nuostatą, kuri nustato, kad tarpininkų sąrašą sudaro, tvirtina ir atnaujina socialinės apsaugos ir darbo ministras, ir 240 straipsnio 4 dalies nuostatą, kuri nustato, kad arbitrų sąrašą sudaro, tvirtina ir atnaujina socialinės apsaugos ir darbo ministras, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia     iki 2021 m. spalio 15 d. profesinių sąjungų organizacijas, profesines sąjungas, darbdavių organizacijas, darbdavius, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, aukštąsias mokyklas (toliau – įstaiga, institucija ar organizacija) ir asmenis, pageidaujančius tapti tarpininkais ir/ar arbitrais, pateikti kandidatų į tarpininkus ir/ar arbitrus teikimus (laisva forma).

                    Į tarpininkų sąrašą ir arbitrų sąrašą (su teise pratęsti arbitrų kadenciją dar ketveriems metams) ketverių metų kadencijai gali būti įtraukti nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir turintys specialių žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, fiziniai asmenys.

                   Teikime (dėl arbitrų kadencijos pratęsimo taip pat) turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, informacija apie kandidato išsilavinimą, kandidato į tarpininkus ir/ar arbitrus specialiosios žinios, reikalingos kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, taip pat darbo, arbitravimo ar tarpininkavimo patirtis (jeigu kandidatas jos turi).

                  Įstaigos, institucijos ar organizacijos ir asmenys, pageidaujantys tapti tarpininkais  ir/ar arbitrais, kartu su aukščiau nurodytu teikimu ministerijai prideda ir šiuos dokumentus:

                 1. kandidato į tarpininkus ir/ar arbitrus sutikimą būti įrašytam į tarpininkų ir/ar sąrašą (laisva forma);

                 2. dokumentų, įrodančių kandidatą į tarpininkus ir/ar arbitrus turint specialių žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, kopijas;

                3. priklausomybės ligų centro arba asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotą pažymą, kad kandidatas nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis;

                4. kandidato į tarpininkus ir/ar arbitrus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

                5. kandidato į tarpininkus ir/ar arbitrus darbo patirtis.

                Nurodyti dokumentai ir teikimas ministerijai pateikiami tiesiogiai, paštu (adresu A. Vivulskio g. 11, Vilnius) arba elektroniniu paštu (post@socmin.lt). 

                Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas tarpininkų ir arbitrų sąrašai per 3 darbo dienas nuo sąrašų patvirtinimo dienos bus paskelbti ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt.

                Dėl tikslesnės informacijos kreiptis į Socialinio dialogo skyrių, tel. 8 656 85285.

 

Informuojame, kad Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga 2021 m. rugpjūčio 16 d. prisistatė Lietuvos Respublikos Vyriausybei kolektyvinėms deryboms dėl 2022 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties, taikomos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybė ar savivaldybė, sudarymo. Profesinių sąjungų organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 4 d. nustatytus reikalavimus nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacijoms, gali prisistatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų.

Informuojame, kad Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 2021 m. kovo 16 d. prisistatė Lietuvos Respublikos Vyriausybei kolektyvinėms deryboms dėl 2022 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo. Profesinių sąjungų organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos darbo kodekso 179 str. 4 d. nustatytus reikalavimus nacionalinio lygmens profesinių sąjungų organizacijoms, gali prisistatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir prisijungti prie prasidedančių kolektyvinių derybų.

Informuojame, kad  Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos farmacijos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ ir Medicinos įstaigų profesinė sąjunga ,,Solidarumas“ prisistatė Sveikatos apsaugos ministerijai kolektyvinėms deryboms dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties.

Informuojame, kad  Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir  Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga prisistatė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kolektyvinėms deryboms dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymo 

2021 m. rugsėjo 29 d. 14.00 val.  organizuojamas neeilinis Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė pirmo darbotvarkės klausimo medžiaga1, pirmo darbotvarkės klausimo medžiaga2, pirmo darbotvarkės klausimo medžiaga3, pirmo darbotvarkės klausimo medžiaga4.

Trišalės tarybos nariams skirtą prašymo  įtraukti klausimą į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos

posėdžio darbotvarkę formą galima rasti čia.


Trišalę tarybą sudaro 7 darbuotojų atstovai, 7 darbdavių atstovai ir 7 Vyriausybės atstovai. Vienodas narių skaičius taryboje yra labai svarbus, todėl kiekvienoje šalyje numatyti pakaitiniai nariai. 

 

Trišalės tarybos nuostatai

Komisijos ir komitetai prie Trišalės tarybosTarybos pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos pirmininkas šaukia Tarybos posėdžius ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu taryba nenusprendžia kitaip. Eiliniai tarybos posėdžiai paprastai organizuojami antradieniais. Tarybos pirmininko arba vienos šalies prašymu gali būti šaukiamas neeilinis posėdis.

Taip pat prie Trišalės tarybos gali veikti komisijos, komitetai ir darbo grupės. Šiuo metu veikia tokios komisijos: 

 

Darbo santykių komisijos nuostatai.

 
 

Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos nuostatai.

 

Socialinių partnerių kompetencijų ugdymo dvišalės komisijos nuostatai.

Švietimo komiteto nuostatai.

 

Kultūros komiteto nuostatai.

Komisijų ir komitetų posėdžių protokolai