Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginiai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir socialins apsaugos ministro valdymo sričiai numatytų valstybės kapitalo investicijų bei valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas.

Ministerijos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Ministerijos metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį veiklos planą arba jo dalį.

Ministerijos veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus, įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinius veiklos planus.