Nuostatai

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1463 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse, įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam terminui įgyvendina valstybės politiką.

 

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

 

3. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: A. Vivulskio g. 11, Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

 

5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savininkė yra valstybė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė: koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymais jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi interneto svetainę (www.socmin.lt), joje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

 

 

II. SOCIALINĖS ASPAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

 

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos tikslai yra:

 

7.1. formuoti darbo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

 

7.2. formuoti socialinio draudimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

 

7.3. formuoti socialinės paramos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

 

7.4. formuoti šeimos ir jaunimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

 

7.5. formuoti socialinės integracijos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

 

7.6. formuoti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

 

7.7. formuoti Lietuvos Europos Sąjungos politiką ministrui pavestose valdymo srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

 

7.8. formuoti tarptautinių santykių politiką ministrui pavestose valdymo srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

 

7.9. formuoti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1533, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7817 (2011-12-31)(papildyta 7.9 punktu)

 

 

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

 

8.1. siekdama 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

 

8.1.1. analizuoja darbo santykių būklę Lietuvoje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl jų tobulinimo;

 

8.1.2. analizuoja minimaliojo darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio dydžius, kitas darbo apmokėjimo sąlygas, jų kitimo tendencijas Lietuvos ūkyje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus šiais klausimais;

 

8.1.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio dydžio;

 

8.1.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl darbo rinkos ir užimtumo rėmimo, užsieniečių (iš trečiųjų šalių) įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje, socialinių įmonių, įmonių socialinės atsakomybės plėtros;

 

8.1.5. koordinuoja, analizuoja ir vertina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą pagal Europos Sąjungos užimtumo strategiją;

 

8.1.6. organizuoja ir finansuoja užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimą;

 

8.1.7. administruoja Užimtumo fondo lėšas ir viešai skelbia, kaip jos naudojamos;

 

8.1.8. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos;

 

8.1.9. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės stebėseną, koordinuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą ir įgyvendinimą;

 

8.1.10. organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, koordinuoja kitų valstybės institucijų, atsakingų už tam tikrų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, veiklą;

 

8.1.11. suteikia akredituotoms kontrolės įstaigoms įgaliojimus tikrinti atskirų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę arba šiuos įgaliojimus panaikina;

 

8.1.12. nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu priskirtų atskirų produktų privalomuosius saugos ir sveikatos, ženklinimo reikalavimus, suderintus su Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos, Pasaulio prekybos organizacijos reikalavimais, taip pat patvirtinimo, kad jie atitinka nustatytuosius reikalavimus, tvarką; priima sprendimus dėl bandymų laboratorijos, sertifikacijos ar kontrolės įstaigos paskyrimo atlikti teisės aktuose nustatytas atitikties įvertinimo procedūras;

 

8.1.13. analizuoja ir vertina socialinės partnerystės būklę Lietuvoje, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl socialinės partnerystės plėtojimo; įgyvendina priemones, skirtas socialinės partnerystės plėtrai;

 

8.1.14. pareikštine tvarka registruoja nacionalines, šakos ir teritorines kolektyvines sutartis, kurių šalys yra profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos;

 

8.1.15. organizuoja Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) ir jos komisijų posėdžius, kontroliuoja Trišalės tarybos sprendimų įgyvendinimą ir teikia Trišalei tarybai informaciją apie jos sprendimų įgyvendinimą; teikia Trišalės tarybos išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei; administruoja Trišalės tarybos interneto svetainę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.2. siekdama 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

 

8.2.1. koordinuoja socialinio draudimo (ligos ir motinystės, pensijų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo) ir strateginių jo krypčių plėtojimą, nustato perspektyvinius ir artimiausius socialinio draudimo uždavinius;

 

8.2.2. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą ir jo įvykdymo ataskaitą;

 

8.2.3. analizuoja, ar socialinio draudimo teikiamos garantijos atitinka valstybės, apdraustųjų asmenų ir socialinio draudimo išmokų gavėjų interesus;

 

8.2.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio ir valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio;

 

8.2.5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl pensijų, ligos ir motinystės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo socialinio draudimo teisinio reguliavimo;

 

8.2.6. analizuoja privalomojo ir savanoriškojo socialinio draudimo suderinamumą;

 

8.2.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ir kaupiamojo pensijų socialinio draudimo;

 

8.2.8. kartu su Lietuvos banku analizuoja socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo sistemos plėtros tendencijas, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl šios sistemos administravimo ir tobulinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.3. siekdama 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

 

8.3.1. užtikrina piniginės socialinės paramos sistemos (socialinių pašalpų ir kompensacijų nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams bei socialinės paramos mirties atveju) funkcionavimą, reguliavimą ir tobulinimą; 

 

8.3.2. analizuoja piniginės socialinės paramos būklę, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl jos tobulinimo;

 

8.3.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl bazinės socialinės išmokos ir valstybės remiamų pajamų dydžių;

 

8.3.4. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių, mokslininkų ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, valstybinių šalpos išmokų ir valstybės paramos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo okupacijų ir 1991 m. sausio 11–13 d. bei po to vykdytos SSRS agresijos, taip pat pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams;

 

8.3.5. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl kitų, šių nuostatų 8.3.4 punkte nenurodytų, iš valstybės biudžeto mokamų valstybinių pensijų ir rentų;

 

8.3.6. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinės signataro rentos ir valstybinės signataro našlių ir našlaičių rentos, Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo; techniškai aptarnauja Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

 

8.3.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinių pensijų bazės dydžio;

 

8.3.8. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybės socialinių paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo krypčių nustatymo;

 

8.3.9. analizuoja ir vertina socialinių paslaugų būklę šalyje ir teikia pasiūlymus savivaldybėms dėl socialinių paslaugų planavimo, organizavimo;

 

8.3.10. analizuoja socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų poreikius kelti profesinę kvalifikaciją, organizuoja socialinių darbuotojų atestaciją;

 

8.3.11. Neteko galios nuo 2014-05-27;

 

8.3.12. užtikrina Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos veiklą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.4. siekdama 7.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

 

8.4.1. koordinuoja šeimos politikos įgyvendinimą;

 

8.4.2. rengia ir dalyvauja rengiant priemones, reikalingas Valstybinės šeimos politikos koncepcijai įgyvendinti;

 

8.4.3. koordinuoja priemonių, skirtų smurtui privačioje erdvėje mažinti ir pagalbai aukoms, įgyvendinimą;

 

8.4.4. analizuoja ir vertina demografinius pokyčius ir tendencijas, numato priemones demografinei būklei gerinti;

 

8.4.5. analizuoja vaiko teisių apsaugos būklę, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl vaiko teisių apsaugos;

 

8.4.6.koordinuoja vaiko globos (rūpybos), įvaikinimo, vaiko apsaugos nuo smurto ir tarptautinės vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą;

 

8.4.7. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų bendradarbiavimą vaiko teisių apsaugos srityje;

 

8.4.8. Neteko galios nuo 2015-06-11

Punkto naikinimas:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.4.9. užtikrina nacionalinių įsipareigojimų jaunimo politikos srityje įgyvendinimą;

 

8.4.10. organizuoja ir koordinuoja Europos Komisijos nustatytų prioritetinių jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą Lietuvoje;

 

8.4.11. koordinuoja jaunimo politikos plėtrą savivaldybėse;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.5. siekdama 7.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

 

8.5.1. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl socialinės integracijos sistemos;

 

8.5.2. pagal kompetenciją organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą; užtikrina socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą ir šių paslaugų kokybę;

 

8.5.3. koordinuoja neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos plėtojimą, numato ilgalaikius neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos vystymo tikslus ir prioritetus;

 

8.5.4. koordinuoja neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis;

 

8.5.5. koordinuoja asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų ligomis, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, taip pat kitų socialinių grupių socialinės integracijos procesą;

 

8.5.6. koordinuoja pagalbos priemonių, skirtų prekybos žmonėmis aukoms, įgyvendinimą;

 

8.5.7. analizuoja užsieniečių integracijos procesus; rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl užsieniečių integracijos; koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą;

 

8.5.8. koordinuoja politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių grįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą;

 

8.5.9. analizuoja kai kurių gyventojų grupių diskriminacijos darbo rinkoje ir socialinės apsaugos srityje paplitimą, jos priežastis ir pasekmes, numato priemones diskriminacijai panaikinti;

 

8.5.10. užtikrina lygių galimybių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998) numatytais pagrindais ministrui pavestose valdymo srityse;

 

8.5.11. Neteko galios nuo 2014-05-27;

 

8.5.12. Neteko galios nuo 2014-05-27;

 

8.5.13. koordinuoja socialinės atskirties ir skurdo mažinimo politikos įgyvendinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.6. siekdama 7.6 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

 

8.6.1. analizuoja bendruomenių veiklą ir formavimosi procesus, skatina aktyvios visuomenės bendruomenės kūrimąsi;

 

8.6.2. teikia bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms metodinę paramą;

 

8.6.3. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėlbendruomenių plėtros;

 

8.6.4. analizuoja nevyriausybinių organizacijų veiklą, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl nevyriausybinių organizacijų geresnio reglamentavimo ir plėtros;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.7. siekdama 7.7 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

 

8.7.1. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministerijos valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų rengiamų pozicijų;

 

8.7.2. pagal kompetenciją analizuoja ir įgyvendina Europos Sąjungos politikos prioritetines nuostatas;

 

8.7.3. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

 

8.7.4. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

 

8.7.5. pagal kompetenciją analizuoja Europos Teisingumo Teismo praktiką ir rengia išvadas dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;

 

8.7.6. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos reikalavimų socialinių garantijų migrantams srityje įgyvendinimą;

 

8.7.7. įgyvendina Europos socialinės politikos darbotvarkės nuostatas ministrui pavestose valdymo srityse;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.8. siekdama 7.8 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

 

8.8.1. ministrui pavestose valdymo srityse teisės aktų nustatyta tvarka palaiko tarptautinius ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

 

8.8.2. pagal kompetenciją užtikrina su naryste Tarptautinėje darbo organizacijoje, Europos Taryboje ir Jungtinių Tautų Organizacijoje susijusių įpareigojimų vykdymą;

 

8.8.3. užtikrina tarptautinių teisės aktų reikalavimų vykdymą pagal ministrui pavestas valdymo sritis;

 

8.8.4. pagal ministrui pavestas valdymo sritis inicijuoja tarptautinių sutarčių sudarymą, rengia tarptautinių sutarčių projektus, užtikrina šių sutarčių vykdymą;

 

8.8.5. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir sudaro atitinkamus bendradarbiavimo susitarimus;

 

8.8.6. koordinuoja ir rengia ataskaitas, kaip Lietuvoje vykdomi ministrui pagal pavestas valdymo sritis priskirti tarptautiniai įsipareigojimai, teikia šias ataskaitas tarptautinėms organizacijoms;

 

8.8.7. analizuoja ministerijos galimybes vykdyti dvišalius ir dalyvauti vykdant daugiašalius tarptautinių institucijų plėtros ir pagalbos projektus, organizuoja ir vykdo tokius projektus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.81. siekdama 7.9 papunktyje nurodyto veiklos tikslo, užtikrina paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti sistemos funkcionavimą, reguliavimą ir tobulinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.9. taip pat atlieka šias funkcijas:

 

8.9.1. planuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimą ministrui pavestose valdymo srityse;

 

8.9.11. koordinuoja moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimą; analizuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus, skirtus moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti ir moterų ir vyrų padėties skirtumams mažinti;

 

8.9.2. užtikrina ministerijai priskirtų priemonių, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, planavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo tarpinės institucijos funkcijas;

 

8.9.3. atlieka Europos pabėgėlių fondo, Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programų atsakingos ir audito institucijų funkcijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.9.31. atlieka Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo veiksmų programos vadovaujančios ir audito institucijų funkcijas;

Papildyta punktu:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.9.4. atlieka Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo vadovaujančiosios, mokėjimo ir nepriklausomos audito institucijų funkcijas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.9.5. Neteko galios nuo 2015-06-11

Punkto naikinimas:

Nr. 556, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-10, i. k. 2015-09113

 

 

8.9.6. rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones ministrui pavestose valdymo srityse, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

 

8.9.7. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų, kurie susiję su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

 

8.9.8. Neteko galios nuo 2014-05-27;

 

8.9.9. skirsto asignavimus ir užtikrina tinkamą jų naudojimą; rengia ir derina ministerijos numatomus įgyvendinti investicinius projektus;

 

8.9.10. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su ministrui pavestomis valdymo sritimis; analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

 

8.9.11. teikia savivaldybių institucijoms metodinę paramą vaiko ir jaunimo teisių apsaugos, socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo, socialinės paramos mokiniams teikimo, socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo užtikrinimo klausimais;

 

8.9.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina įstaigų prie ministerijos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl tokių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą);

 

8.9.13. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

 

8.9.14. skelbia informaciją, susijusią su ministerijos veikla, ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;

 

8.9.15. rengia seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

 

8.9.16. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

 

8.9.17. nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, susijusius su ministrui pavestomis valdymo sritimis, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

 

8.9.18. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1533, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7817 (2011-12-31)(papuildyta 8.81 punktu)

Nr. 446, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-26 i. k. 2014-05698

 

 

III. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TEISĖS

 

 

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

 

9.1. gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų išvadas jų kompetencijos klausimais dėl ministerijos rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

 

9.2. pasitelkti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, taip pat kitų įstaigų ir organizacijų atstovų ir specialistų, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti;

 

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų įstaigų ir organizacijų duomenis ir informaciją ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

 

9.4. nustatyti įstaigoms prie ministerijos veiklos tikslus ir uždavinius, kontroliuoti jų įgyvendinimą, tikrinti pagal kompetenciją šių įstaigų veiklą, vertinti veiklos ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;

 

9.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis.

 

10. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

 

 

IV. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje.

Ministerijos veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 392, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10494

 

 

12. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administracijos padalinių veiklą reglamentuoja ministro tvirtinami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, ministerijos administracijos padalinių nuostatai, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymai.

 

13. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.

 

14. Socialinės apsaugos ir darbo ministras, vadovaudamas jam pavestoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

 

15. Socialinės apsaugos ir darbo ministras atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatytas, kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

 

16. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

 

17. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatytas ir kitas ministro jiems pavestas funkcijas.

 

18. Jeigu viceministro laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

 

19. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi savo administraciją, jai vadovauja ministerijos kancleris. Ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

 

20. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatytas, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

 

21. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

 

22. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, – ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius.

 

23. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Saugoti ministerijos antspaudą ministras gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

 

24. Ministerijoje sudaroma kolegija kaip ministro patariamoji institucija. Kolegija sudaroma Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme nustatyta tvarka.

 

25. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti teisės aktai.

 

 

 

V. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

 

26. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 392, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10494

 

 

27. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

28. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

29. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansų kontrolė atliekama ministro nustatyta tvarka.

 

30. Ministro sudaryta strateginio planavimo grupė, kurios vadovas yra ministerijos kancleris, prižiūri, kaip įgyvendinamas ministerijos strateginis veiklos planas.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

31. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

32. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

e-TAR galiojanti suvestinė redakcija (galioja nuo 2016-09-01)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-09