BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m.birželio 26 d. nutarimo Nr. 673 redakcija)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.

Ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą socialinės apsaugos ir darbo ministrui (toliau – ministras) pavestose valdymo srityse, įstatymų nustatytais atvejais įgyvendina nustatyto laikotarpio valstybės politiką.

2. Ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais,  Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

3. Ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Vilnius, A. Vivulskio g. 11, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas). Ministerijos lėšų šaltinis gali būti kitos teisėtai gautos lėšos.

5. Ministerijos savininkė yra valstybė. Ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė: koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymais jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6. Ministerija turi interneto svetainę (https://socmin.lrv.lt/), joje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

7. Ministerijos veiklos tikslai:

7.1. formuoti darbo santykių ir darbo apmokėjimo bei socialinės partnerystės politiką,  organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.2. formuoti darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.3. formuoti darbuotojų saugos ir sveikatos, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.4. formuoti valstybinio socialinio draudimo (ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, pensijų) politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.5. formuoti pensijų (pensijų kaupimo, socialinio draudimo, valstybinių, šalpos ir kitų pensinio pobūdžio išmokų) politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.6. formuoti piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų ir kompensacijų nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams, paramos mirties atveju, kitos piniginės socialinės valstybės paramos) politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.7. formuoti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.8. formuoti socialinių paslaugų politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, įstatymų numatytais atvejais ją įgyvendinti;

7.9. formuoti šeimos ir vaiko teisių apsaugos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.10. formuoti jaunimo politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.11. formuoti socialinės integracijos (neįgaliųjų, vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) asmenų, politinių kalinių, tremtinių ir jų šeimos narių, užsieniečių, smurtą patiriančių asmenų, prekybos žmonėmis aukų, sergančiųjų priklausomybės ligomis, asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, kitų pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų) ir lygių galimybių politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

7.12. formuoti moterų ir vyrų lygių galimybių politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

7.13. formuoti nevyriausybinių organizacijų plėtros, savanoriškos veiklos politiką, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

7.14. užtikrinti tarptautinių santykių su užsienio, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos institucijomis formavimą ir palaikymą bei tarptautinių ir Europos Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinimą ministrui pavestose valdymo srityse.

8. Ministerija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

8.1. siekdama 7.1 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.1.1. analizuoja darbo santykių būklę Lietuvoje, rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl jų tobulinimo;

8.1.2. analizuoja minimaliojo darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio dydžius, kitas darbo apmokėjimo sąlygas, jų kitimo tendencijas Lietuvoje, rengia ir teikia Vyriausybei su darbo apmokėjimu susijusius teisės aktų projektus;

8.1.3. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio;

8.1.4. analizuoja ir vertina socialinės partnerystės būklę Lietuvoje, rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl socialinės partnerystės plėtros; įgyvendina priemones, skirtas socialinės partnerystės ir įmonių socialinės atsakomybės plėtrai;

8.1.5. registruoja ir skelbia kolektyvines sutartis;

8.1.6. organizuoja Lietuvos Respublikos trišalės tarybos ir jos komisijų bei komitetų posėdžius, rengia Trišalės tarybos sprendimų projektus, prižiūri šių sprendimų įgyvendinimą ir teikia informaciją apie tai Trišalei tarybai; rengia pasiūlymus Trišalei tarybai jos kompetencijai priskirtais klausimais; teikia Trišalės tarybos išvadas Vyriausybei; administruoja Trišalės tarybos interneto svetainę ir atlieka kitus organizacinius darbus;

8.2. siekdama 7.2 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.2.1. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl darbo rinkos ir užimtumo rėmimo, užsieniečių (iš trečiųjų šalių) įsidarbinimo ir darbo Lietuvos Respublikoje bei socialinių įmonių veiklos reguliavimo;

8.2.2. organizuoja ir finansuoja užimtumo rėmimo priemonių ir darbo rinkos paslaugų įgyvendinimą;

8.2.3. koordinuoja ir kontroliuoja užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą bei lėšų, skirtų užimtumo rėmimo priemonėms ir darbo rinkos paslaugoms, naudojimą;

8.3. siekdama 7.3 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.3.1. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros;

8.3.2. planuoja ir koordinuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių rengimą ir įgyvendinimą;

8.3.3. užtikrina Vyriausybės nutarimu priskirtų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros administracinį reguliavimą, koordinuoja kitų valstybės institucijų, atsakingų už tam tikrų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros administracinį reguliavimą, veiklą;

8.3.4. suteikia akredituotoms kontrolės įstaigoms įgaliojimus tikrinti Vyriausybės nutarimu priskirtų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę arba šiuos įgaliojimus panaikina;

8.3.5. nustato Vyriausybės nutarimu priskirtų tam tikrų produktų privalomuosius esminius saugos ir sveikatos reikalavimus (suderintus su Europos Sąjungos teise), šių produktų atitikties įvertinimo tvarką ir priima sprendimus dėl bandymų laboratorijų, sertifikacijos ar kontrolės įstaigų paskyrimo atlikti teisės aktuose nustatytas atitikties įvertinimo procedūras;

8.4. siekdama 7.4 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.4.1. koordinuoja socialinio draudimo (ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, pensijų) ir strateginių jo krypčių plėtojimą, nustato perspektyvinius ir artimiausius socialinio draudimo uždavinius;

8.4.2. teikia Vyriausybei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektą ir jo įvykdymo ataskaitą;

8.4.3. analizuoja, ar socialinio draudimo teikiamos garantijos atitinka valstybės, apdraustųjų asmenų ir socialinio draudimo išmokų gavėjų interesus;

8.4.4. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, pensijų socialinio draudimo teisinio reguliavimo;

8.4.5. analizuoja privalomojo ir savanoriškojo socialinio draudimo suderinamumą;

8.4.6. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo;

8.5. siekdama 7.5 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.5.1. analizuoja, ar pensijų (socialinio draudimo ir valstybinių pensijų, šalpos išmokų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų) sistema atitinka valstybės ir šių išmokų gavėjų interesus;

8.5.2. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl socialinio draudimo ir valstybinių pensijų, šalpos išmokų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų teisinio reguliavimo, valstybinių pensijų bazės dydžio, valstybinės signataro rentos ir valstybinės signataro našlių ir našlaičių rentos, Lietuvos Respublikos pirmojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo;

8.5.3. kartu su Lietuvos banku analizuoja pensijų fondo dalyvio lėšomis ir iš valstybės biudžeto lėšų už pensijų fondo dalyvį mokamos pensijų įmokos kaupimo sistemos tendencijas, rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl šios sistemos administravimo ir tobulinimo;

8.6. siekdama 7.6 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.6.1. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl piniginės socialinės paramos sistemos (socialinių pašalpų ir kompensacijų nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams bei paramos mirties atveju) funkcionavimo, reguliavimo ir tobulinimo; 

8.6.2. analizuoja piniginės socialinės paramos sistemos būklę, rengia ir teikia metodinę pagalbą savivaldybėms dėl jos įgyvendinimo;

8.6.3. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl valstybės paramos teikimo asmenims, nukentėjusiems nuo okupacijų ir 1991 m. sausio 11–13 d. bei po to vykdytos SSRS agresijos, taip pat pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams;

8.7. siekdama 7.7 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.7.1. rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo, reguliavimo ir tobulinimo;

8.7.2. analizuoja paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo sistemos būklę, rengia ir teikia metodinę pagalbą savivaldybėms dėl jos įgyvendinimo;

8.7.3. koordinuoja lėšų iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos paramos fondų ir iš kitų finansavimo šaltinių skyrimą savivaldybėms paramai asmenims bei šeimoms būstui įsigyti ar išsinuomoti teikti;

8.7.4. organizuoja ir koordinuoja finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimą;

8.8. siekdama 7.8 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.8.1. rengia ir teikia Vyriausybei siūlymus dėl valstybės socialinių paslaugų sistemos bei socialinio darbo plėtros krypčių nustatymo ir rengia teisės aktų projektus dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo, teikimo, finansavimo, mokėjimo už socialines paslaugas, socialinės globos normų, socialinės globos įstaigų licencijavimo, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo ir veiklos reglamentavimo;

8.8.2. analizuoja ir vertina socialinių paslaugų būklę Lietuvoje ir teikia siūlymus savivaldybėms dėl socialinių paslaugų planavimo, organizavimo;

8.8.3. analizuoja socialinių darbuotojų poreikius tobulinti profesinę kompetenciją, organizuoja socialinių darbuotojų praktinės veiklos vertinimą;

8.8.4. rengia ir įgyvendina valstybės socialinių paslaugų programas ir projektus;

8.9. siekdama 7.9 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.9.1. rengia teisės aktų projektus dėl šeimos stiprinimo ir vaiko teisių apsaugos politikos tobulinimo;

8.9.2. planuoja, rengia ir koordinuoja šeimos stiprinimo programas ir jų įgyvendinimo priemones, numato jas strateginiuose dokumentuose;

8.9.3. teisės aktų nustatyta tvarka skatina ir remia šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų veiklą, finansuoja šeimoms stiprinti skirtų programų įgyvendinimą;

8.9.4. kaupia, sistemina, analizuoja, vertina ir skelbia informaciją šeimos politikos klausimais;

8.9.5. koordinuoja šeimos politiką įgyvendinančių valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą šeimos politikos srityje;

8.9.6. analizuoja ir vertina demografinius pokyčius ir tendencijas, numato priemones demografinei būklei gerinti, rengia ir teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl demografijos strategijos;

8.9.7. koordinuoja strateginio planavimo dokumentų ir priemonių demografinei būklei gerinti įgyvendinimą;

8.9.8. kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis kuria, plėtoja ir tobulina pagalbos, paslaugų ir kitus mechanizmus, skirtus vaikų gerovei ir jų teisėms bei teisėtiems interesams užtikrinti;

8.9.9. analizuoja ir vertina vaiko teisių apsaugos būklę Lietuvoje, rengia vaiko gerovei užtikrinti skirtas programas ir jų įgyvendinimo priemones, finansuoja šių programų įgyvendinimą;

8.9.10. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybės ir kitomis institucijomis dėl vaiko teisių apsaugos užtikrinimo;

8.10. siekdama 7.10 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.10.1. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus jaunimo politikos srityje, analizuoja ir vertina galimą jų poveikį jaunimo politikai, teikia siūlymus Vyriausybei dėl jaunimo politikos tobulinimo;

8.10.2. analizuoja jaunimo politikos įgyvendinimo priemones, koordinuoja Vyriausybės programoje ir kituose strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų priemonių įgyvendinimą jaunimo politikos srityje;

8.10.3. teikia siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo;

8.10.4. koordinuoja jaunimo politikos plėtrą savivaldybėse ir teikia joms metodinę pagalbą;

8.10.5. organizuoja ir koordinuoja valstybės, savivaldybių institucijų bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje;

8.11. siekdama 7.11 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.11.1. analizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos situaciją Lietuvoje, organizuoja ir koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą ir tobulinimą, rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl neįgaliųjų socialinės integracijos, jos plėtros krypčių nustatymo, specialiųjų poreikių tenkinimo sistemos tobulinimo;

8.11.2. organizuoja neįgalumo, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių ir jų lygio neįgaliesiems nustatymo sistemos kūrimą, rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus, koordinuoja negalios nustatymo sistemos įgyvendinimą;

8.11.3. koordinuoja neįgaliųjų socialinės ir profesinės reabilitacijos sistemos plėtrą, numato ilgalaikius neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos plėtros tikslus ir prioritetus; siūlo ir diegia profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų kokybės gerinimo priemones;

8.11.4. koordinuoja ir finansuoja neįgaliųjų socialinės reabilitacijos, mobilumo ir savarankiškumo bei aktyvios gyvensenos priemonių įgyvendinimą;

8.11.5. koordinuoja ir finansuoja neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, neįgaliųjų būsto ir aplinkos pritaikymo sistemos įgyvendinimą;

8.11.6. bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija profesinės reabilitacijos specialistų, gebančių įvertinti ir skatinti asmens darbingumą, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje;

8.11.7. koordinuoja asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų ir kitomis priklausomybės ligomis, asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, taip pat kitų pažeidžiamų socialinių grupių socialinės integracijos, integracijos į darbo rinką procesą;

8.11.8. koordinuoja priemonių, susijusių su pagalba smurto artimoje aplinkoje aukoms bei su kompleksinės pagalbos teikimu smurtą patyrusiems asmenims, įgyvendinimą;

8.11.9. koordinuoja priemonių, skirtų pagalbai prekybos žmonėmis aukoms teikti, įgyvendinimą;

8.11.10. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl užsieniečių socialinės integracijos sistemos, užsieniečių integracijos; koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narių, atvykusių į Lietuvos Respubliką, integracijai teikimą,

8.11.11. analizuoja politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių integracijos situaciją Lietuvoje, rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl jos gerinimo;

8.11.12. koordinuoja ir finansuoja politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimos narių grįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą;

8.11.13. koordinuoja Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, perkeltų iš karo ir humanitarinės krizės ištiktų užsienio valstybių, socialinės integracijos priemonių įgyvendinimą;

8.11.14. analizuoja pažeidžiamų asmenų ir kitų asmenų grupių diskriminacijos darbo rinkoje ir socialinės apsaugos srityje paplitimą, jo priežastis ir pasekmes, numato priemones diskriminacijai panaikinti;

8.11.15. analizuoja situaciją, siūlo priemones, rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus dėl neįgaliųjų, vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) asmenų, politinių kalinių, tremtinių ir jų šeimos narių, užsieniečių, smurtą patiriančių asmenų, prekybos žmonėmis aukų, sergančiųjų priklausomybės ligomis, asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, kitų pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų atskirties mažinimo, koordinuoja socialinės atskirties ir skurdo mažinimo priemonių įgyvendinimą;

8.11.16. siūlo priemones Vyriausybei dėl išvykusių gyventi į užsienį ir grįžtančių gyventi į Lietuvos Respubliką jos piliečių integracijos;

8.11.17. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus, skirtus lygioms galimybėms užtikrinti ministrui pavestose valdymo srityse, koordinuoja lygių galimybių įgyvendinimą;

8.12. siekdama 7.12 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.12.1. analizuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus, rengia ir teikia Vyriausybei teisės aktų projektus bei pasiūlymus moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti ir moterų ir vyrų padėties skirtumams mažinti;

8.12.2. koordinuoja priemonių, skirtų smurtui artimoje aplinkoje mažinti, įgyvendinimą;

8.12.3. koordinuoja priemonių, skirtų moterų ir vyrų lygioms galimybėms gerinti,  įgyvendinimą;

8.12.4. teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo strateginio planavimo dokumentuose;

8.13. siekdama 7.13 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.13.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka rengiamų ir priimtų teisės aktų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų klausimus, analizę, teikia su tuo susijusius pasiūlymus projektų rengėjams, suinteresuotoms institucijoms bei siūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai dėl bendruomeninių organizacijų plėtros;

8.13.2. savo iniciatyva arba bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka juos teikia svarstyti Vyriausybei;

8.13.3. rengia ir įgyvendina nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimo programas ir priemones;

8.13.4. koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą nevyriausybinių organizacijų klausimais;

8.13.5. renka ir teikia nevyriausybinėms organizacijoms informaciją apie valstybės institucijų teikiamą finansavimą ar paramą nevyriausybinėms organizacijoms, apie šių organizacijų veiklai finansuoti skirtus konkursus ir jų rezultatus (įskaitant informaciją apie ministerijos teikiamą finansavimą ar paramą bendruomeninėms organizacijoms, apie joms skirtus finansavimo konkursus ir jų rezultatus);

8.13.6. teikia siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir finansinės paramos bendruomeninėms organizacijoms;

8.13.7. analizuoja nevyriausybinių organizacijų būklę Lietuvos Respublikoje, inicijuoja su nevyriausybinėmis organizacijomis bei jų veikla susijusius tyrimus;

8.13.8. analizuoja savanoriškos veiklos padėtį Lietuvos Respublikoje ir rengia Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių savanorišką veiklą, taip pat šios veiklos išlaidų kompensavimo sąlygas ir tvarką, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos priimti įgaliotiems subjektams;

8.14. siekdama 7.14 papunktyje nurodyto veiklos tikslo:

8.14.1. analizuoja ir vertina tarptautinių organizacijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Europos Tarybos (toliau – ET), Jungtinių Tautų Organizacijos (toliau – JTO), Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO)) ir Europos Sąjungos institucijų (toliau kartu – tarptautinės organizacijos ir ES institucijos) dokumentus; formuoja pasiūlymus ir rengia teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės politikos ministrui pavestose valdymo srityse;

8.14.2. rengia ir teikia pasiūlymus ministrui pavestose valdymo srityse kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir ES institucijoms dėl jų formuojamos politikos, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos interesus, dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų veikloje;

8.14.3. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose inicijuojamų ar rengiamų dokumentų ir jas pristato Lietuvos Respublikos institucijose, tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose;

8.14.4. perkelia į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisę ir ją įgyvendina (acquis communautaire) ministrui pavestose valdymo srityse;

8.14.5. ministrui pavestose valdymo srityse analizuoja Europos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką ir rengia išvadas dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;

8.14.6. ministrui pavestose valdymo srityse analizuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių santykių ir ES politiką, kitų užsienio valstybių socialinės apsaugos ir darbo teisės sistemas, migracijos tendencijas ir teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ministrui pavestose valdymo srityse sudarymo, rengia tarptautinių sutarčių projektus bei teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie daugiašalių sutarčių;

8.14.7. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimo ir kompetentingų įstaigų veiklos koordinavimo; rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimo;

8.14.8. formuoja nuomonę dėl ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų ir tarptautinių sutarčių socialinės apsaugos srityje nuostatų taikymo, organizuoja ir vykdo konsultacijas su ES institucijomis ir (ar) užsienio valstybių institucijomis;

8.14.9. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, sudaro bendradarbiavimo susitarimus, juos vykdo;

8.14.10. vykdo tarptautinius įsipareigojimus ir organizuoja bei koordinuoja jų vykdymą ministrui pavestose valdymo srityse;

8.14.11. ministrui pavestose valdymo srityse teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos atstovų kandidatavimo į tarptautines organizacijas ir ES institucijas, organizuoja kandidatavimo kampanijas ir jose dalyvauja;

8.15. taip pat atlieka šias funkcijas:

8.15.1. planuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų naudojimą ministrui pavestose valdymo srityse;

8.15.2. užtikrina ministerijai priskirtų priemonių, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, planavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

8.15.3. atlieka Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos atsakingosios ir audito institucijų funkcijas;

8.15.4. atlieka Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo veiksmų programos vadovaujančiosios ir audito institucijų funkcijas;

8.15.5. atlieka Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo vadovaujančiosios, mokėjimo ir nepriklausomos audito institucijų funkcijas;

8.15.6. atlieka nacionalinės institucijos funkcijas ir nepriklausomos audito įstaigos funkcijas, įgyvendinant „Erasmus +“ ir Europos Solidarumo korpuso programas;

8.15.7. atlieka Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje programos „Sveikata“ partnerio funkcijas, taip pat pagal kompetenciją kitų fondų, finansinių mechanizmų administravimo ir (ar) įgyvendinimo funkcijas;

8.15.8. prižiūri ir tobulina Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos funkcionavimą, analizuoja šioje sistemoje esančius duomenis, teikia pasiūlymus Vyriausybei dėl socialinės paramos išmokų ataskaitos rodiklių teisinio reguliavimo;

8.15.9. bendradarbiauja su savivaldybėmis, siekdama stiprinti jų gebėjimus įgyvendinti socialinės apsaugos ir užimtumo priemones, teikia joms metodinę pagalbą vaiko ir jaunimo teisių apsaugos srityje;

8.15.10. analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų įgyvendinamas programas, priemones ir teikiamas paslaugas savivaldybių teritorijose bei šių paslaugų teikimo efektyvumą, programų veiksmingumą, formuoja jų tobulinimo gaires;

8.15.11. rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones ministrui pavestose valdymo srityse, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

8.15.12. teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų, susijusių su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

8.15.13. skirsto asignavimus ir užtikrina tinkamą jų naudojimą; rengia ir derina ministerijos numatomus įgyvendinti investicinius projektus;

8.15.14. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją; analizuoja kitų valstybių patirtį, susijusią su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

8.15.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina įstaigų prie ministerijos savininko teises ir pareigas (išskyrus sutikimų dėl tokių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą); teisės aktų nustatyta tvarka – ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų savininko, viešųjų įstaigų savininko ar dalininko teises ir pareigas;

8.15.16. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

8.15.17. skelbia informaciją, susijusią su ministerijos veikla, ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse;

8.15.18. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis ir bendruomeninėmis organizacijomis ministrui pavestose valdymo srityse;

8.15.19. rengia seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

8.15.20. nagrinėja asmenų skundus ir prašymus, susijusius su ministrui pavestomis valdymo sritimis;

8.15.21. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytas ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

MINISTERIJOS TEISĖS

 

9. Ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. pasitelkti ministerijų ir Vyriausybės įstaigų, taip pat kitų įstaigų bei organizacijų atstovus ir specialistus, susitarusi su jų vadovais, ministerijos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas (darbo grupes) įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektams rengti;

9.2. gauti iš ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų įstaigų ir organizacijų duomenis ir informaciją ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

9.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis.

10. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

IV SKYRIUS

MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Strateginiai ir metiniai ministerijos veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministras rengia ir, suderinęs su Ministru Pirmininku, tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina metinį ministerijos veiklos planą. Ministerijos veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

12. Ministerijos administracijos padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, veiklą reglamentuoja ministro įsakymais tvirtinami: ministerijos darbo reglamentas, ministerijos vidaus tvarkos taisyklės, ministerijos administracijos padalinių nuostatai, taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymai bei kiti ministro įsakymai.

13. Ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras neatlieka funkcijų, kurių Vyriausybės įstatymas nesuteikia teisės atlikti pavaduojančiam ministrui.

14. Ministras, vadovaudamas ministerijai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. Ministras atsistatydina Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka.

15. Ministras įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems materialines pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas arba priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo, jei šių funkcijų nepaveda vykdyti ministerijos kancleriui; ministras įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos (bei kitų Vyriausybės įsteigtų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija), vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas bei materialines pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip; atlieka kitas Vyriausybės įstatymo, kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytas funkcijas.

16. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministerijos kancleris, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministras, jie yra jam tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi.

17. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau nei keturi viceministrai. Viceministrai ministro nustatytose veiklos srityse atlieka Vyriausybės įstatymo nustatytas, ministro jiems pavestas funkcijas.

18. Jeigu viceministro laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).

19. Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.

20. Ministerijos administracijos struktūrą tvirtina ministras, vadovaudamasis įstatymais ir jų pagrindu priimtais Vyriausybės nutarimais.

21. Ministerijos kancleris yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris atlieka Vyriausybės įstatymo nustatytas, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.

22. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas arba dalį jo funkcijų ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.

23. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, jo funkcijas vykdantis ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal savo kompetenciją priima potvarkius.

24. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už jo naudojimą. Saugoti ministerijos antspaudą ministras gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.

25. Ministerijoje sudaroma kolegija kaip ministro patariamoji institucija. Kolegija sudaroma Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka. Kolegijos nariai – ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Kolegijos narių skaičių nustato ir jos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras, jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti. Kolegijos darbo reglamente, be kitų nuostatų, nurodoma kolegijos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka.

26. Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas atitinkamai nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti teisės aktai, reguliuojantys darbo apmokėjimą.

27. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

 

V SKYRIUS

MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

28. Ministerijos vidaus auditą atlieka ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Ministerijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

30. Ministerijos finansų kontrolė vykdoma ministro nustatyta tvarka.

31. Ministras kontroliuoja strateginio ir metinių ministerijos veiklos planų įgyvendinimą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Ministerija gali būti reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

e-TAR galiojanti suvestinė redakcija (galioja nuo 2019-07-05)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-23