Darbo užmokestis

Informacija apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga,
priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą,
kvalifikacinę klasę ir priemokos) eurais
neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

2018 m. II ketv.  

Ministras*

1 3153 1 3154  

Viceministras

3 2747 3 2800 Padidėjo dėl išmokų už darbą poilsio dienomis komandiruotėse

Ministro patarėjas

3 2147 3 2144  
Ministerijos kancleris 1 3080 1 3134 Padidėjo dėl išmokų už darbą poilsio dienomis komandiruotėse

Ministerijos vyriausiasis patarėjas

1 2182 1 2289 Padidėjo dėl atostoginių vidurkio skaičiavimo

Vyriausiasis patarėjas/ patarėjas

29 1843 29 1816 Sumažėjo dėl atostoginių vidurkio skaičiavimo

Departamento direktorius

9 2319 9 2344 Padidėjo dėl atostoginių vidurkio skaičiavimo
Departamento direktoriaus pavaduotojas 4 1997 4 1948 Sumažėjo dėl atostoginių vidurkio skaičiavimo

Skyriaus vedėjas

33 1911 33 1924 Padidėjo dėl atostoginių vidurkio skaičiavimo

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

5 1485 5 1486  

Vyriausiasis specialistas

83 1182 83 1208 Padidėjo dėl priedo už stažą ir priemokos skirimo

Spec. atašė

2 1525 2 1501 Sumažėjo dėl neapmokamų atostogų ir atostoginių vidurkio skaičiavimo

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais
neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2018 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

2018 m. II ketv.  

Skyriaus vedėjas

1 1214 1 1207  
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 1077 1 1056 Sumažėjo dėl atostoginių vidurkio skaičiavimo

Vyriausiasis specialistas

44 1024 44 1034 Padidėjo dėl atostoginių vidurkio skaičiavimo

Specialistas

14 954 14 956  
Tarnautojas 4 722 4 726  
Vairuotojas 4 873 4 851 Sumažėjo dėl išmokų už darbą poilsio dienomis ir viršvalandinį darbą
Darbininkai 2 485 2 486  


 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035) 5 punktu, skelbiame šią informaciją apie VšĮ Europos socialinio fondo agentūros vadovų atlyginimus:

 

1. Rodikliai, nuo kurių priklauso Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančiųjų darbuotojų (direktoriaus, jo pavaduotojų ir vyr. finansininko) mėnesinės algos kintamoji dalis:
1.1. planinės paraiškos vertinimo trukmė;
1.2. konkursinių projektų kvietimo vertinimo trukmė;
1.3. mokėjimo prašymo tikrinimo trukmė;
1.4. netinkamų išlaidų sumos santykis su visa Agentūros patikrintų ir Europos Komisijai deklaruotinomis išlaidomis pripažintų išlaidų suma.

2. Europos socialinio fondo agentūros vadovaujančių darbuotojų darbo vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV kev. buvo  2555 Eur.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ (Žin., 2010, Nr. 62-3035) 5 punktu, skelbiame šią informaciją apie VšĮ Technikos priežiūros tarnybos vadovų atlyginimus:

1. Rodikliai, nuo kurių priklauso viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vadovaujančių darbuotojų (generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo ir Finansų ir apskaitos skyriaus viršininko) mėnesinės algos kintamoji dalis:
 1.1. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių, registruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,  techninės būklės patikrinimų skaičiaus.
 1.2. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių, neregistruotų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,  techninės būklės patikrinimų skaičiaus.
 1.3. atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybės:
 1.3.1. pagrįstų įrenginių savininkų skundų dėl įrenginių techninės būklės patikrinimų kokybės skaičiaus; 
 1.3.2. Valstybinės darbo inspekcijos ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių dėl netinkamai atliktų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimų, skaičiaus.   
 2. Viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos vadovaujančių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketv. – 1869 Eur.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-18