Karolis Vaitkevičius

Chancellor of the Ministry – Karolis Vaitkevičius.

Last updated: 17-09-2019