Ilgalaikio darbo išmokų fondas

Ilgalaikio darbo išmokų fondas yra valstybės išteklių fondas, skirtas asmenų papildomoms finansinėms garantijoms užtikrinti. Ilgalaikio darbo išmokų fondą nuo 2017 m. liepos 1 d. administruoja „Sodra“.

 

Teisę į ilgalaikio darbo išmoką turi asmuo, kurio darbo santykiai pagal nutraukiamą darbo sutartį su Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje esančiu darbdaviu atleidimo iš darbo dieną nepertraukiamai tęsėsi daugiau negu penkerius metus ir kuris yra atleistas iš darbo Darbo kodekso 57 straipsnyje nurodytu pagrindu. Atleidimo atveju jam priklausys papildomos ilgalaikio darbo išmokos. Jos bus mokamos darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis (išskyrus dirbusius biudžetinėse įstaigose ir Lietuvos banke) ir atleistiems iš darbo ne anksčiau kaip 2017 m. liepos 1 dieną.

Ilgalaikio darbo išmokos darbuotojams, kurie ne vėliau kaip per šešis mėnesius po atleidimo iš darbo kreipėsi į „Sodrą“, skiriamos ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo atleidimo dienos ir kai tarp jo ir darbdavio per trijų mėnesių laikotarpį po atleidimo nesudaroma nauja darbo sutartis. Ilgalaikio darbo išmokos yra mokamos už praėjusį mėnesį ne rečiau kaip kartą per mėnesį tol, kol išmokama visa darbuotojui paskirta šios išmokos suma.

 

Jei darbuotojas per tris mėnesius su tuo pačiu darbdaviu nesudaro naujos darbo sutarties, iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo jam skiriama:

  • dirbusiam nuo 5 iki 10 metų – jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka,
  • išdirbusiam nuo 10 iki 20 metų – jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka,
  • išdirbusiam daugiau nei 20 metų – jo trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka.

Darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio dydis apskaičiuojamas remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis pagal tam darbuotojui priskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, vidurkį. Šis vidurkis apskaičiuojamas pagal paskutinių dvylikos mėnesių darbuotojo gautas su darbo santykiais susijusias pajamas Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatuose nustatyta tvarka.

 

Prašymą skirti ilgalaikio darbo išmoką, kurio formą tvirtina Fondo valdybos direktorius, asmuo gali pateikti:

  • per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą;
  • paštu;
  • per Elektroninių siuntų, naudojant pašto tinklą, pristatymo informacinę sistemą;
  • asmeniškai atvykęs į bet kurį Fondo valdybos teritorinį skyrių.

 

Ilgalaikio darbo išmokos mokamos nepriklausomai nuo to, ar žmogus gauna kitų išmokų.

 

Draudėjai, išskyrus biudžetines įstaigas ir Lietuvos banką, į Ilgalaikio darbo išmokų fondą moka 0,5 proc. tarifo įmokas, apskaičiuotas nuo darbuotojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Iš šių įmokų ir bus mokamos ilgalaikio darbo išmokos.

 

Šio fondo nuostatas reglamentuoja Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas (Teisės aktų paieškos sistema).
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-04