Užsieniečių integracija

Puslapio skyrelių sąrašas:

Užsieniečių, gavusių prieglobstį, socialinė integracija
Užsieniečiai, perkelti bendradarbiaujant su kitomis ES narėmis, trečiosiomis valstybėmis, ES institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis
Lietuvos Respublikos piliečiai, lietuvių kilmės asmenys ir jų šeimos nariai, perkelti iš Ukrainos
Užsieniečių integracijos politika
Užsieniečių, gavusių prieglobstį, paramos integracijai teikimas

 

Užsieniečių, gavusių prieglobstį, socialinė integracija

 2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo aprašą (toliau – Aprašas), kuriame reglamentuoti valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo pagrindai, organizavimas, vykdymas, paramos integracijai terminai Pabėgėlių priėmimo centre ir savivaldybės teritorijoje, piniginių išmokų ir pašalpų mokėjimas, švietimas ir užimtumas, paramos integracijai nutraukimo ir atnaujinimo pagrindai, visuomenės informavimas apie prieglobsčio gavėjų integraciją. Apraše numatytas intensyvesnis lietuvių kalbos mokymas bei ankstyvesnis prieglobsčio gavėjų įtraukimas į darbo rinką; aktyviau į prieglobsčio gavėjų integracijos procesą įtraukiamos savivaldybės, kurios paskiria administracijos direktorių arba jo įgaliotą asmenį koordinuoti paramos teikimą savivaldybės teritorijoje.

 

Centre integracijos laikotarpiu (iki 3 mėn. su galimybe pažeidžiamoms grupėms pratęsti iki 6 mėn.) prieglobsčio gavėjui suteikiama nemokama gyvenamoji vieta; teikiamos socialinės, psichologinės paslaugos; teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos centre, o esant būtinybei, sudaromos sąlygos gauti sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas; organizuojamas darbo paieškos ir asmeninių savybių bei kvalifikacijos įvertinimas; kas mėnesį mokama pašalpa maistui ir smulkioms išlaidoms 85,5 Eur; mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 Eur); kas mėnesį mokama 60,8 Eur kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti; organizuojami nemokami lietuvių kalbos ir kultūros kursai; aprūpinami būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne, patalyne.

 

Pasibaigus integracijos laikotarpiui Centre, parama integracijai teikiama savivaldybėje (trunka 12 mėn. pažeidžiamoms grupėms gali būti pratęsta iki 36 mėn.), kurioje asmuo pasirenka gyventi. Šiame etape nevyriausybinės ir kitos organizacijos teikia kuratoriaus paslaugas prieglobsčio gavėjams, dalyvaujantiems integracijoje. 2016 m. kuratoriaus paslaugas teikė dvi nevyriausybinės organizacijos – VA Caritas ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Klaipėdos miesto socialinės paramos centras. Kuratoriai padeda užsieniečiui įsigyti būtiniausius reikmenis, išsinuomoti butą, išmoka pinigines pašalpas, organizuoja užsieniečiui lietuvių kalbos mokymą, organizuoja vaikų darželio lankymą, vaikų mokymąsi mokykloje, konsultuoja užsieniečius visais klausimais, užtikrina užsieniečio lankymąsi darbo biržoje, padeda užpildyti ir parengti reikalingus dokumentus ir pan.

 

Integracijos savivaldybėje laikotarpiu prieglobsčio gavėjams organizuojamos nemokamos lietuvių kalbos pamokos; išmokama vienkartinė įsikūrimo pašalpa (suaugusiam asmeniui siekia 244 Eur, vaikui 122 Eur, nelydimam nepilnamečiui, sulaukus pilnametystės 1342 Eur); mokamos mėnesinės pašalpos būtiniausioms reikmėms (būsto nuomai, komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.), kuri iki 6 mėn. siekia 244 Eur vienam asmeniui, o nuo 7 iki 12 mėn. 122 Eur. 2 asmenų šeima iki 6 mėn. gauna 366 Eur, o nuo 7 iki 12 mėn. 183 Eur. Jeigu šeimoje yra daugiau kaip 3 asmenys, kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį papildomai skiriama iki 6 mėn. 61 Eur, o nuo 7 iki 12 mėn. – 30,5 Eur; mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (57 Eur); kas mėnesį mokama 60,8 Eur kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti.

 

Užsieniečiai, perkelti bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis

Prasidėjus migracijos krizei Europoje, 2016–2017 m. Lietuva įsipareigojo priimti 1105 užsieniečius (vėliau šis skaičius sumažintas iki 1077). Užsieniečiams, perkeltiems į Lietuvą bendradarbiaujant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, trečiosiomis valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, parama integracijai teikiama vadovaujantis Aprašu. Jie gauna tokias pat išmokas ir paslaugas, kaip ir kiti prieglobsčio gavėjai, tačiau visos išlaidos, susijusios su perkeltųjų asmenų integracija, yra finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.

Siekiant įgyvendinti Lietuvai skirtą kvotą, 2016 m. perkelti 206 užsieniečiai. Daugiausia asmenų perkelta iš Graikijos – 181 ir 25 iš Turkijos. Šie perkeltieji asmenys sudarė daugumą Pabėgėlių priėmimo centre gyvenusiųjų prieglobsčio gavėjų.

 
2016 m. Pabėgėlių priėmimo centre gyvenusiųjų užsieniečių pasiskirstymas

 

 

 

 

Pabėgėlių priėmimo centro duomenys

 

Lietuvos Respublikos piliečiai, lietuvių kilmės asmenys ir jų šeimos nariai, gyvenantys Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, perkelti į Lietuvos Respubliką (toliau – lietuvių kilmės asmenys, perkelti iš Ukrainos)

Valstybės parama integracijai lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš Ukrainos, teikiama mutatis mutandis vadovaujantis Aprašu. Perkėlus šiuos asmenis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, rūpindamasi sėkminga minėtų asmenų integracija, organizuoja jiems valstybės paramos teikimą, įskaitant mėnesinių pašalpų mokėjimą, valstybinės kalbos mokymą, švietimą, užimtumą, ir kt.

Iškilus problemoms, kai pensinio amžiaus lietuvių kilmės asmenys, perkelti iš Ukrainos, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, pasibaigus 12 mėnesių integracijos laikotarpiui, netenka teisės būti draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, gauti piniginių išmokų ir pašalpų iš integracijai skirtų lėšų, o teisės gauti socialinių išmokų (piniginės socialinės paramos, paramos mirties atveju, šalpos išmokų) šie asmenys neturi, taip pat jiems negali būti nustatytas neįgalumas ar specialieji poreikiai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė siūlymą LR Vyriausybei atsisakyti įtvirtinto lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš Ukrainos taikomo integracijai apibrėžto laikotarpio, taip suvienodinant sąlygas gauti valstybės paramą integracijai lietuvių kilmės asmenims, perkeltiems iš Ukrainos, su prieglobsčio gavėjais (t.y. parama būtų teikiama 15 mėnesių, o pažeidžiamoms asmenų grupėms integracijos laikotarpis galėtų būti pratęstas). Šiam Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui buvo pritarta LR Vyriausybės 2016 m. gruodžio 7 d. posėdyje.

2016 m. Pabėgėlių priėmimo centre parama integracijai naudojosi 52 perkeltini asmenys. 106 asmenims parama integracijai pradėta teikti savivaldybėse.

Integracijoje savivaldybėse dalyvavusių lietuvių kilmės asmenų, perkeltų iš Ukrainos, daugiausia gyveno didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune, nes didžiuosiuose miestuose didesnės galimybės įsidarbinti, vaikams lankyti norimas ugdymo įstaigas ir pan. Regionai nėra populiarūs, išskyrus Jonavą.

 

Perkeltinų lietuvių kilmės asmenų iš Ukrainos, kurie pradėjo naudotis parama integracijai savivaldybių teritorijoje, pasiskirstymas pagal savivaldybes 2016 m.

 

 

 

 

 

Pabėgėlių priėmimo centro duomenys

 

[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Užsieniečių integracijos politika

Įgyvendinant Užsieniečių integracijos politikos įgyvendinimo 2015-2017 metų veiksmų planą (toliau – Planas), 2016 m. skirtas finansavimas 3 projektams iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) pagal veiksmą „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“, kurių metu įsteigti užsieniečių integracijos centrai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Integracijos centruose teikiamos įvairios paslaugos trečiųjų šalių piliečiams, pvz., informavimas, konsultavimas, lietuvių kalbos bei pilietinio orientavimo kursai, socialinės, psichologinės, vertimo, teisinės ir kitos paslaugos. Dalinant lankstinukus apie centrų vykdomas veiklas, žinomumas apie juos didinamas įvairiose įstaigose (teritoriniuose migracijos padaliniuose, darbo biržose ir kt.).

 

2016 m. buvo išleistas informacinis leidinys „Informacija prieglobsčio gavėjams apie integraciją Lietuvoje“ keturiomis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų ir arabų). Informacinis leidinys išdalintas Pabėgėlių priėmimo centre, Migracijos departamente prie VRM, Vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos skyriuose, Lietuvos darbo biržoje ir teritorinėse darbo biržose, PMIF lėšomis įsteigtuose užsieniečių integracijos centruose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje), Migracijos informacijos centre, savivaldybėms.

 

Mokymuose ir švietėjiškuose renginiuose, kuriuos organizavo Lietuvos darbo birža prie SADM, susijusiuose su užsieniečių integracijos procesais, dalyvavo 365 darbdaviai. 14433 darbdavių suteiktos individualios konsultacijos dėl trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo, elektroniniu paštu išsiųsta informacija, susijusi su užsieniečių įdarbinimu Lietuvoje.

 

2016 m. skirtas finansavimas vienam projektui pagal PMIF programos veiksmą „Lietuvos nacionalinės užsieniečių integracijos strategijos parengimas“. Projektas pradėtas ir baigtas įgyvendinti 2016 m., jo metu sukurtas ir suinteresuotoms institucijoms/organizacijoms pristatytas prieglobsčio gavėjų integracijos strateginis dokumentas, kuriame atlikta teisinė, sociologinė ir politologinė prieglobsčio gavėjų integracijos procesų (politikos) analizė, atliktų tyrimų prieglobsčio ir pabėgėlių integracijos politikoje apžvalga, pabėgėlių integracijos politikos įgyvendinimo infrastruktūros analizė; teikiamos išvados ir rekomendacijos efektyviam pabėgėlių integracijos politikos įgyvendinimui.


Užsieniečių, gavusių prieglobstį, paramos integracijai teikimas

Prieglobsčio gavėjų socialinė integracija – prieglobsčio gavėjų prisitaikymo ir įsitraukimo į visavertį valstybės politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą Lietuvos Respublikoje procesas, apimantis švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių ir kitų paslaugų bei piniginės paramos teikimą, kad jie galėtų išlaikyti save ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Prieglobstis Lietuvos Respublikoje – tai Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytais pagrindais ir tvarka užsieniečiui suteikiamas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje.


Lietuvoje prieglobsčio gavėjams sudaromos sąlygos gauti laikiną apgyvendinimą, galimybės dalyvauti švietimo ir užimtumo sistemoje; užtikrinama socialinė apsauga bei sveikatos apsauga; visuomenė informuojama apie prieglobsčio gavėjų integraciją Lietuvoje, siekiant užkirsti kelią jų izoliacijai, visuomenės ksenofobijai ir skatinti toleranciją.


Į Lietuvą per dvejus metus (2016–2017 m.) planuojama perkelti 1077 užsieniečius.

2017 m. birželio 29 d. duomenimis perkelti 344 asmenys.

Prie pabėgėlių integracijos prisidėti galite ir Jūs. Galbūt turite pasiūlyti jiems laisvą būstą ar turėtumėte darbo pasiūlymą? Tuomet labai lauktume informacijos adresu pagalbapabegeliams@socmin.lt arba telefonu 8 677 20063 (skambinti darbo metu: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8-17 val., penktadieniais 8-16.45 val.).

Visuomenės parama be galo svarbi prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai į vietinę bendruomenę – kiekvienas galime padėti supažindindamas su mūsų šalies kultūra, tradicijomis, vertybėmis, pamokydami lietuvių kalbos, būdami nusiteikę pozityviai.

Parama pabėgėliams pradedama teikti Pabėgėlių priėmimo centre (http://www.rppc.lt/).

Pabėgėlių priėmimo centre, esančiame Rukloje, parama bus teikiama iki 3 mėn.

Per šį laikotarpį socialiniai darbuotojai Pabėgėlių priėmimo centre, bendradarbiaudami su darbo birža, įvertina pabėgėlio gebėjimus ir kvalifikaciją, tikrinama jo sveikata, įvertinami sveikatos sutrikimai, neįgalumas ir pan., pabėgėlis yra intensyviai mokomas lietuvių kalbos ir lietuvių kultūros, kad būtų tinkamai pasiruošęs įsilieti į Lietuvos visuomenę bei darbo rinką.

Užsieniečiams, gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre, kas mėnesį pagal nustatytą tvarką mokama pašalpa maitinimui ir smulkioms išlaidoms.

Pasibaigus integracijai Pabėgėlių priėmimo centre, parama integracijai teikiama savivaldybės teritorijoje, ji trunka iki 12 mėn.

Šiuo metu yra dvi nevyriausybinės organizacijos, laimėjusios viešųjų pirkimų konkursą teikti paramą pabėgėliams integruojantis savivaldybės teritorijoje – Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Konkursuose kviečiame dalyvauti ir kitas nevyriausybines organizacijas, savivaldybių socialinės paramos centrus bei kt.

Nevyriausybinės organizacijos teikia kuratoriaus paslaugas. Kuratoriai padeda užsieniečiui įsigyti būtiniausius reikmenis, išsinuomoti butą, išmoka pinigines pašalpas, organizuoja užsieniečiui lietuvių kalbos mokymą, organizuoja vaikų darželio lankymą, vaikų mokymąsi mokykloje, konsultuoja užsieniečius visais klausimais, užtikrina užsieniečio lankymąsi darbo biržoje, padeda užpildyti ir parengti reikalingus dokumentus ir pan.

Pabėgėlis savivaldybės teritorijoje valstybės paramos integracijai laikotarpiu gauna mėnesinę piniginę pašalpą būtiniausioms reikmėms (būsto nuomai, komunalinėms paslaugoms, maistui, transportui ir kt.).

 

Šiuo metu pabėgėliams mokamos pašalpos

Dydis (Eur)

Dydis (Eur) 

Pabėgėlių priėmimo centre gaunamos pašalpos

 

 

Pašalpa maistui ir smulkioms išlaidoms (kiekvieną mėnesį)

85,4

 

Persikėlus gyventi į savivaldybės teritoriją gaunamos pašalpos

 

 

Vienkartinė įsikūrimo pašalpa (mokama vieną kartą)

 

 

Suaugusiam asmeniui

244

 

Vaikui

122

 

Nelydimam nepilnamečiui sulaukus pilnametystės

1342

 

Mėnesinė piniginė pašalpa būtiniausioms reikmėms

Iki 6 mėn. 

Nuo 7 mėn. 

1 asmuo

244

122 

2 asmenų šeimai

366

183

3 asmenų šeimai

488

244

jeigu šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys, kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį papildomai (iki 6 mėn. 0,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, nuo 7 mėn. – 0,25 pašalpa)

61

30,5

Papildomai gali būti skiriama

 

 

Kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms (mokama kas mėnesį už faktiškai lankytą laiką)

iki 60,8

 

Pašalpa mokyklinio amžiaus vaikams būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (vienkartinė išmoka)

57

 

Būsto nuomos dalies kompensacija (skaičiuojama, kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 18 str. nurodytą metodiką)

vid. 26 Eur 

(nuo 2,5 iki 78,34 Eur)

 

 • Prieglobsčio gavėjai išmokas integracijai gali gauti tik tol, kol dalyvauja integracijos programoje.
 • Išmokos ir kompensacijos integracijos laikotarpiu iš integracijai skirtų lėšų mokamos tik tuo atveju, jeigu prieglobsčio gavėjams nėra mokama valstybės parama.
 • Prieglobsčio gavėjų nedarbo lygis labai aukštas, ir jie negauna nedarbo socialinio draudimo išmokų, taip pat jiems nemokama senatvės pensija.

Naujienos:

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-09-20 nutarimas Nr. 756 "DĖL LIETUVOS rESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. RUGSĖJO 10 D. NUTARIMO NR. 923 „DĖL VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDŽIo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO", kuriuo patvirtintas valstybės remiamų pajamų dydis - 122 Eurai.

I integracijos etapas (3 mėn.)

Perkeltos šeimos apgyvendintos didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jie 3 mėnesius aprūpinami nemokama gyvenamąja vieta – būstais, kuriuos išnuomojo Pabėgėlių priėmimo centras. Perkeltiesiems asmenims tuo laikotarpiu kuravimo paslaugas teikia nevyriausybinės organizacijos – VA Caritas ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Perkelti asmenys įvairias paslaugas gauna užsieniečių integracijos centruose, kurie yra įsteigti didžiuosiuose miestuose. Užsieniečiams sudaromos galimybės mokytis lietuvių kalbos, lankyti lietuvių kultūros pažinimo kursus, gauti teisininko, vertėjo paslaugas, konsultacijas įvairiais kitais rūpimais klausimais. Taip pat kuratoriai padeda ieškant ugdymo įstaigos vaikams ir ieškant darbo vietos suaugusiems asmenims. Visu šiuo laikotarpiu kas mėnesį perkeltieji asmenys kiekvienas šeimos narys gauna po 85,4 Eur pašalpą maistui ir smulkioms išlaidoms.

 

II integracijos etapas (12 mėn.)

Pasibaigus 3 mėnesių integracijos laikotarpiui, perkeltieji asmenys galės nuspręsti, ar likti Pabėgėlių priėmimo centro nuomojamame būste, ar nuomotis kitur. Šiame etape užsieniečiai turės patys save ir gyvenamąjį būstą išlaikyti iš gaunamos valstybės paramos ir darbinių pajamų.

Prieglobsčio gavėjai gaus tokias paslaugas ir išmokas, kaip numatyta Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos apraše, tęsiant integraciją savivaldybės teritorijoje:

 • Vienkartinę įsikūrimo pašalpą suaugusiam asmeniui (244 Eur) ir vaikui (122 Eur).
 • Mėnesines pinigines pašalpas būtiniausioms reikmėms:
  • Iki 6 mėn. 1 asmuo 244 Eur, 2 asmenų šeima 366 Eur, 3 asmenų šeima 488 Eur ir jeigu šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys, kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį papildomai 61 Eur.
  • Nuo 7 mėn. šių dydžių išmokos būtų mažinamos perpus.

Atkreipiame dėmesį, kad perkeltųjų asmenų integracijos priemonės, išmokos finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų.

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 29 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 1007 „Dėl komisijos sudarymo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo ir užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr.A1-234 „Dėl Pabėgėlių priėmimo centro nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. A1-454/1V-588 „Dėl Prieglobsčio prašytojo teisės kas mėnesį gauti piniginę pašalpą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimas Nr. 773 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko sirtyse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl Užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“

 

Teisės aktai, reglamentuojantys nelydimų nepilnamečių užsieniečių amžiaus nustatymą, apgyvendinimą ir kitus procedūrinius veiksmus ir paslaugas:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. A1-229/1V-289/V-491 „Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių, kurie nėra prieglobsčio prašytojai, amžiaus nustatymo, apgyvendinimo ir kitų procedūrinių veiksmų tvarkos aprašo patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1V-31/A1-28 „Dėl Nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo centre taisyklių patvirtinimo“

 

Metodologijoje rasite informaciją apie migracijos procesus pasaulyje, integracijos politiką, sunkumus, praktinių pastebėjimų iš patirties Lietuvoje, kultūrinio pabėgėlių iš kitų žemynų konteksto aprašymą.

Pabėgėlių priėmimo centras:

http://www.rppc.lt/

 

Paramą pabėgėliams integruojantis savivaldybės teritorijoje teikia:

http://www.caritas.lt/

http://www.redcross.lt/lt/

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-25