Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas

2011–2016 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija koordinavo Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą (toliau – Planas), kurio paskirtis – užtikrinti švietėjiškų nediskriminavimo skatinimo ir lygių galimybių priemonių vykdymą bei didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, informuoti visuomenę apie diskriminacijos apraiškas Lietuvoje ir jos neigiamą poveikį tam tikrų visuomenės grupių galimybėms lygiomis sąlygomis aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje.

 

2016 m. įgyvendinant Planą, buvo rengiami mokymai ir švietėjiški renginiai integracijos į visuomenę ir lygių galimybių užtikrinimo klausimais, vykdytos veiklos, skatinančios tautinių mažumų atstovų įsitvirtinimą darbo rinkoje bei skatinančios tarpkultūrinį pažinimą ir įprasminančios tautinių mažumų ir imigrantų kultūrinį paveldą, sukurta socialinė reklama nediskriminavimo tema ir rodyta viešajame transporte ir kt. veiklos. Įgyvendinant priemones dalyvavo ne tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet ir kitos valstybės institucijos (Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir kt.).

                     

LR Vyriausybei nusprendus, kad Planas ir jo priemonės turėtų būti tvirtinamos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, parengtas ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-250 patvirtintas Nediskriminavimo skatinimo 2017 - 2019 m. veiksmų planas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-03