Vaikų išlaikymo fondas

Kas yra Vaikų išlaikymo fondas?

Vaikų išlaikymo fondas (VIF) – tai valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų) ir mokamos periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį.

VIF administruoja Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VIFA).

 

Vaikų išlaikymo fondo administracijos adresas ir darbo laikas

T. Ševčenkos g. 16G, 03111  Vilnius
Kontaktinis tel. (8 5) 272 8081
Faks. (8 5) 265 3984
El. paštas: info@vif.lt  
http://www.vif.lt

I–IV: 8.00–17.00 val.
V: 8.00-15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00-12.45 val.

 

Klientai aptarnaujami

I, III: 8.00–18.00 val.

II, IV: 8.00–17.00 val.
V: 8.00-15.45 val.

Be pietų pertraukos.

 

Ką reikia žinoti kreipiantis į VIFA dėl išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo gavimo

Kas turi teisę kreiptis?

Teisę kreiptis į VIFA išmokoms iš VIF gauti turi vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba teismo sprendimu paskirtas vaiko globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (t. y. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai).

Kas turi teisę į išmoką?

Vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas) ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

Kokie yra kreipimosi į VIFA būdai?

 1. Paštu, siunčiant registruotu laišku, prašymo ir antstolio išduotos pažymos originalus ir kitų reikalingų pateikti dokumentų originalų kopijas, patvirtintas notaro arba seniūno.

 2. Tiesiogiai, pateikiant reikalingų dokumentų originalus VIFA nustatytu klientų aptarnavimo darbo laiku (kopijas įgaliotas VIFA darbuotojas padaro vietoje).

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Nustatytos formos prašymą išmokai iš VIF gauti. Kiekvienam vaikui pildomas atskiras prašymas. Prašymo formą galima rasti šiame puslapyje. Prašymas gali būti pildomas vietoje, pateikiant dokumentus;
 2. Pareiškėjo Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio paso arba asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. Antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo) ir skolininko darbovietės išduotą pažymą apie atliktas/neatliktas išskaitas (ši pažyma reikalinga, jei vykdomasis dokumentas yra antstolio išsiųstas išskaitoms iš skolininko darbo užmokesčio daryti).
 4. Vaiko gimimo liudijimą;
 5. Jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas),- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (kurioje nurodyta darbingumo lygio priežastis – ligos ar būklės, atsiradusios iki 24 metų, arba ligos ar būklės, atsiradusios nuo vaikystės)
 6. Jeigu pareiškėjas yra vaiko globėjas (rūpintojas) – teismo sprendimą arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).

Pastaba. Pakartotiniai kreipdamasis į VIFA dėl išmokos, pareiškėjas turi pateikti nustatytos formos prašymą išmokai iš VIF gauti ir antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo) ir skolininko darbovietės išduotą pažymą apie atliktas / neatliktas išskaitas (ši pažyma reikalinga, jei vykdomasis dokumentas yra antstolio išsiųstas išskaitoms iš skolininko darbo užmokesčio daryti).

Prašymo išmokai iš Vaikų išlaikymo fondo gauti forma  

Prašymo VIFA dėl išmokų skyrimo iš Vaikų išlaikymo fondo pavyzdys ir pildymo instrukcija

Prašymo dėl pažymos apie išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimą išdavimo forma

Pastaba. Pažymą apie išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimą galite užsisakyti ir paskambinę telefonu (8 5) 272 8081.


Kokie yra išmokos mokėjimo terminai?

Sprendimas dėl išmokos iš VIF mokėjimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos. Jeigu dokumentai buvo pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas.

Išmoka mokama periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį. Išmoka pradedama mokėti ne vėliau kaip nuo kito kalendorinio mėnesio po sprendimo mokėti išmoką priėmimo dienos. Jeigu periodinė išmoka mokama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui.

Išmoka už kiekvieną praėjusį mėnesį pervedama iki kito mėnesio 25 dienos į nurodytą pareiškėjo arba vaiko sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke.

 

Kokio dydžio išmoką galima gauti?

Iš VIF mokama ne didesnė kaip 1,5 BSI dydžio išmoka vienam vaikui per mėnesį. Konkretus išmokos dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatyta tvarka.

Išmokos mokėjimas sustabdomas, jeigu:

 1. pareiškėjas raštu pateikia prašymą sustabdyti išmokos mokėjimą;
 2. pareiškėjas raštu atsisakė priimti išmokas;
 3. pareiškėjui apribota tėvų valdžia arba globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo;
 4. pareiškėjas mirė.

Apie aplinkybių, dėl kurių stabdomas išmokų iš VIF mokėjimas, atsiradimą arba sužinojimą apie jų atsiradimą pareiškėjas privalo raštu per 3 darbo dienas informuoti VIFA.

Išmokos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 1. skolininkas pradeda mokėti išlaikymą, priteistą teismo sprendimu arba nustatytą teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi;
 2. skolininkas mirė;
 3. atsiranda Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti vaikui priteisto išlaikymo išieškojimo nutraukimo pagrindai (nepilnametis emancipuojamas; vaikas sulaukia pilnametystės; vaikas įvaikinamas; vaikas mirė).

Apie aplinkybių, dėl kurių nutraukiamas išmokų iš VIF mokėjimas, atsiradimą arba sužinojimą apie jų atsiradimą pareiškėjas privalo raštu per 3 darbo dienas informuoti VIFA.

 

Ką privalo žinoti pareiškėjas, gaunantis išmokas iš VIF?

Prieš kreipdamasis į VIFA dėl išmokų iš VIF gavimo, pareiškėjas privalo gauti nustatytos formos antstolio pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą. Ši pažyma kartu su kitais reikiamais dokumentais turi būti pateikta VIFA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo.

Pareiškėjas neteisėtai gautą VIF išmoką privalo grąžinti VIFA į sąskaitą LT28 7300 0101 0539 8685.

Dėl pareiškėjo kaltės permokėta ir negrąžinta VIF išmokų suma išskaičiuojama VIFA direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu iš pareiškėjui priklausančių VIF išmokų (jeigu pareiškėjas turi teisę gauti išmokas), išskaitant ne daugiau kaip 20 procentų per mėnesį mokėtinos sumos tol, kol permokėta suma grąžinama.

Jei VIF išmokos mokėjimas pareiškėjui nutraukiamas, o permokėta išmokos suma neišskaičiuota, likęs įsiskolinimas iš pareiškėjo išieškomas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininko nemokamas išlaikymas vaikui ir dėl to susidariusi skola iki kreipimosi į VIFA dienos iš VIF nėra kompensuojama.

Už teismo sprendimo dėl išlaikymo vaikui (vaikams) priteisimo arba teismo patvirtintos vaiko (vaikų) išlaikymo sutarties vykdymą yra atsakingas antstolis, kuriam yra perduotas vykdyti šis teismo sprendimas arba teismo patvirtinta sutartis.

Skolininkas informuojamas apie tai, kad valstybė perima skolininko pareigą mokėti lėšas vaikui išlaikyti ir įstatymų nustatytais būdais sieks iš skolininko išsireikalauti iš VIF išmokėtas sumas ir 5 procentus metinių palūkanų, skaičiuojant nuo išmokėtų sumų iki jų visiško išieškojimo iš skolininko. Tuo atveju, kai skolininko gyvenamoji vieta yra nežinoma, informacija apie VIFA priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo paskelbiama VIFA interneto svetainėje.

 

Svarbu!

Informuojame, kad išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo gali nebepasiekti tų pareiškėjų, kurie yra neinformavę Vaikų išlaikymo fondo administracijos ar banko apie pasikeitusius asmens duomenis (vardą, pavardę). Todėl prašome kreiptis į Fondo administraciją su prašymu pakeisti duomenis ir pateikti dokumentus, patvirtinančius duomenų pakeitimą (asmens tapatybės kortelės, paso ir (ar) santuokos/ištuokos liudijimo kopijas) bei informuoti banką.

 

Dėmesio! Pranešimus apie skolininko mokėjimus arba nemokėjimus, pasikeitus gyvenamajam adresui, atnaujinti, sustabdyti ar nutraukti išmokos mokėjimą iš Fondo bei prašymus išskaičiuoti susidariusią permoką, galite siųsti paštu, el. paštu info@vif.lt, faksu (8 5) 265 3984 ar pateikti atvykus į Fondo administraciją

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-01