Moterų ir vyrų lygybė

Faktinei moterų ir vyrų lygybei pasiekti būtinos vienodos moterų ir vyrų teisės ir galimybės, vienodas matomumas ir požiūris (traktavimas), vienodas galių ir atsakomybės pasiskirstymas, vienodas išteklių, naudos, paslaugų, teisingumo prieinamumas, vienodas dalyvavimas visose srityse. Tam visose politikos srityse turi būti integruota moterų ir vyrų lygybės perspektyva.

 

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas skirtas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės ir sudarytos vienodos galimybės moterims ir vyrams, bei uždrausti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą dėl lyties ir seksualinį priekabiavimą, nurodymą tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti dėl asmens lyties. Bet kokia diskriminacija laikoma moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu. Tai, kad asmuo atmeta moterų ir vyrų lygias teises pažeidžiantį elgesį arba paklūsta jam, negali daryti įtakos su tuo asmeniu susijusiems sprendimams.

 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato valstybės institucijų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, darbdavių ar darbdavių atstovų, švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, prekių pardavėjų, gamintojų ar paslaugų teikėjų pareigą įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu uždrausta diskriminuoti asmenis dėl lyties nustatant ir taikant socialinės apsaugos nuostatas, įskaitant sistemose, pakeičiančiose arba papildančiose valstybinio socialinio draudimo sistemą, bei diskriminuoti asmenis dėl lyties narystės ir dalyvavimo darbuotojų ir darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose (asociacijose), kurių nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų (asociacijų) teikiamą naudą, pagrindu.

 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas nustato, kad visuose rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos įsitrauktų į strateginio planavimo dokumentus ir įgyvendintų priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, o teikdamos administracines ar viešąsias paslaugas nepažeistų moterų ir vyrų lygių teisių.

 

Siekiant nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygybės problemas, nuo 2003 metų įgyvendinama Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa. Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos tikslai – skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje, siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas, didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinti lyčių aspekto integravimą daugelyje sričių: švietimo ir mokslo, kultūros, sveikatos apsaugos, aplinkos, krašto apsaugos, teisingumo prieinamumo, bei įgyvendinti Europos Sąjungos ir tarptautinius įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės srityje. Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti parengtas Veiksmų planas 2015–2017 metams. Už Veiksmų plano 2015–2017 metams priemonių įgyvendinimą atsakinga kiekviena ministerija. Savivaldybėms, nevyriausybinėms organizacijoms, socialiniams partneriams (profesinėms sąjungoms ir darbdavių organizacijoms), universitetų lyčių studijų ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis siūloma dalyvauti įgyvendinant programos tikslus ir uždavinius. Kasmetinės ataskaitos skelbiamos ministerijos tinklalapyje.

 

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos ir Veiksmų plano 2015–2017 metams įgyvendinimo stebėseną atlieka 2001 metais įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija. Moterų ir vyrų lygių galimybių komisija sudaryta iš visų ministerijų atstovų ir nevyriausybinių organizacijų pasirinktų ir deleguotų į komisiją tikraisiais nariais atstovų.

 

Lithuanian Presidency High Level Conference (13th September 2013)
Gender Equality de facto as a Contribution to Reaching Europe 2020 Targets:
the Effectiveness of Institutional Mechanisms