Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje, produktų saugos srityje;

išmanyti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ir produktų saugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir korupcijos prevenciją, išmanyti ES teisės aktus produktų saugos srityje bei jų įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą;

žinoti bendruosius ES teisės principus ir institucinę sistemą, bendrąją ES politiką ir jos įgyvendinimą, Europos Teisingumo Teismo sprendimų poveikį nacionalinei teisės sistemai,;

sugebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos pozicijų, kitų teisės aktų, jų pakeitimų projektus, atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srities, produktų saugos srities teisės aktų projektų atitikimo atitinkamiems Lietuvos Respublikos ir / ar ES teisės aktams analizę, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas atitinkamiems ES dokumentams;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, pasiūlymus bei ataskaitas;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, projektus;

analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių produktų privalomųjų saugos reikalavimų bei jų atitikimo šiems reikalavimams patvirtinimo tvarkos nustatymą, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą, projektų atitikimą Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatoms ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų tobulinimo;

pagal skyriaus kompetenciją analizuoja produktų privalomųjų saugos ES institucijų pateiktus dokumentus, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos derybines pozicijas, rengia informaciją ES institucijoms;

skyriaus vedėjo siūlymu atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijų darbo organų veikloje, dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei programose siekiant produktų saugos politikos įgyvendinimo tikslų;

kaupia ir analizuoja informaciją dėl paskirtųjų (notifikuotų) įstaigų, atsakingų už produktų saugos atitikties įvertinimą, skyrimo, jų veiklos sustabdymo ar panaikinimo, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui;

dalyvauja juridinių asmenų, norinčių gauti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją, pateiktų prašymų ir dokumentų įvertinimo komisijos bei akredituotų kontrolės įstaigų, siekiančių gauti įgaliojimus tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę, pateiktų prašymų ir dokumentų vertinimo komisijos veikloje;

registruoja licencijas, išduotas potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinei priežiūrai (toliau – licencijos), teikia duomenis į Licencijų informacinę sistemą apie išduotas licencijas; analizuoja Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) pateiktą ataskaitą apie patikrintų licencijų turėtojų licencijuojamos veiklos priežiūros rezultatus ir informaciją apie licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

teikia informaciją Lietuvos standartizacijos departamentui apie rengiamų techninių reglamentų, susijusių su ministerijos kompetencijai priskirtų direktyvų įgyvendinimu, projektus pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 ,,Dėl  Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“; 

pagal skyriaus kompetenciją teikia skyriaus vedėjui išvadas dėl kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų;

analizuoja duomenis apie potencialiai pavojingų įrenginių techninės saugos būklę šalyje ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui jos gerinimui;

analizuoja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų veiklą bei teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui jos gerinimui;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

prireikus dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų darbe, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, siekiant darbuotojų saugos ir sveikatos politikos tikslų;

pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų laiškus (paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus, skundus);

atlieka skyriaus veiklos sričių bei rengiamų teisės aktų projektų, kuriuose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą;

bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis ministerijomis bei institucijomis, socialiniais partneriais;

rengia pasiūlymus ir teikia skyriaus vedėjui pagal skyriaus veiklos sritį dėl Valstybinės darbo inspekcijos rengiamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių ir jų įgyvendinimo;

rengia pasiūlymus ir teikia skyriaus vedėjui pagal skyriaus veiklos sritį dėl Valstybinės darbo inspekcijos strateginių tikslų ir metinių uždavinių nustatymo bei organizacinės struktūros ir veiklos tobulinimo;

vykdo pagal skyriaus veiklos sritį Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones, koordinavimą ir kontrolę;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vykdo valstybės strategijų, ilgalaikių ir tikslinių valstybės programų ir priemonių pagal skyriaus veiklos sritis, parengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

vykdo paskirtųjų atitikties vertinimo įstaigų veiklos ataskaitų nagrinėjimą;

vykdo seminarų, konferencijų ir kitų renginių, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, rengimą;

vykdo informacijos, susijusios su skyriaus veikla, ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse rengimą ir skelbimą;

nagrinėja įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų veiklos ataskaitas, prižiūri įgaliojimų suteikimo sąlygų laikymąsi;

ministro nustatyta atstovavimo viešosiose įstaigose tvarka vykdo skyriui pavestas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.