Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos arba visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal kvalifikaciją ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje, produktų saugos srityje;

gerai išmanyti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, produktų saugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, išmanyti ES teisės aktus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ir produktų saugos srityje bei jų įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą;

žinoti bendruosius ES teisės principus ir institucinę sistemą, bendrąją ES politiką ir jos įgyvendinimą, Europos Teisingumo Teismo sprendimų poveikį nacionalinei teisės sistemai;

sugebėti rengti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos pozicijų, kitų teisės aktų, jų pakeitimų projektus, atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos srities, produktų saugos srities teisės aktų projektų atitikimo atitinkamiems Lietuvos Respublikos ir / ar ES teisės aktams analizę, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas atitinkamiems ES dokumentams;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, pasiūlymus bei ataskaitas;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, projektus;

analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų privalomųjų saugos reikalavimų bei jų atitikimo šiems reikalavimams patvirtinimo tvarkos nustatymo srityse projektus, kaip jie atitinka galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, ES direktyvų, Europos socialinės chartijos, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų nuostatoms;

siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomi Lietuvos narystės ES įsipareigojimai ministerijos kompetencijos srityse, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos derybines pozicijas nustatymo srityse, ES ir kitus tarptautinius teisės aktus;

analizuoja duomenis apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, sergamumą profesinėmis ligomis ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti šalyje;

siekiant užtikrinti tinkamą produktų privalomųjų saugos reikalavimų bei jų atitikimo šiems reikalavimams patvirtinimo tvarkos nustatymo įgyvendinimą, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie asmeninių apsaugos priemonių privalomųjų saugos reikalavimų bei jų atitikimo šiems reikalavimams patvirtinimo tvarkos įgyvendinimą, rengia ir teikia informaciją skyriaus vedėjui, keičiasi informacija su ES, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijoms, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl paskirtųjų (notifikuotų) įstaigų, atsakingų už asmeninių apsaugos priemonių produktų saugos atitikties įvertinimą, skyrimo, jų veiklos sustabdymo ar panaikinimo;

skyriaus vedėjui siūlymu darbuotojų saugos ir sveikatos ir produktų privalomųjų saugos reikalavimų bei jų atitikimo šiems reikalavimams patvirtinimo tvarkos nustatymo klausimais atstovauja ministerijai ES institucijose, kitose institucijose ar renginiuose;

teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

atsako į institucijų ir asmenų laiškus (pasiūlymus, pareiškimus, skundus) skyriaus kompetencijos srityje;

prireikus atlieka kitas užduotis, susijusias su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija;

bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), kitomis ministerijomis bei institucijomis, socialiniais partneriais;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vykdo valstybės strategijų, ilgalaikių ir tikslinių valstybės programų ir priemonių pagal skyriaus veiklos sritis, parengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

vykdo paskirtųjų atitikties vertinimo įstaigų veiklos ataskaitų nagrinėjimą;

vykdo seminarų, konferencijų ir kitų renginių, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, rengimą;

prireikus dalyvauja atrankos ir vertinimo komisijų darbe, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, siekiant tinkamai atstovauti ministerijos interesams;

tvarko skyriaus bylas;

pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

rengia pasiūlymus ir teikia skyriaus vedėjui pagal skyriaus veiklos sritį dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) rengiamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių ir jų įgyvendinimo;

rengia pasiūlymus ir teikia skyriaus vedėjui pagal skyriaus veiklos sritį dėl Valstybinės darbo inspekcijos strateginių tikslų ir metinių uždavinių nustatymo bei organizacinės struktūros ir veiklos tobulinimo;

vykdo pagal skyriaus veiklos sritį Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones, koordinavimą ir kontrolę;

vykdo informacijos, susijusios su skyriaus veikla, ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse rengimą ir skelbimą;

ministro nustatyta atstovavimo viešosiose įstaigose tvarka vykdo skyriui pavestas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.