Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pagal kvalifikaciją ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje, produktų saugos srityje;

išmanyti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ir produktų saugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir korupcijos prevenciją, išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ir produktų saugos srityje bei jų įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą;

žinoti bendruosius ES teisės principus ir institucinę sistemą, bendrąją ES politiką ir jos įgyvendinimą, Europos Teisingumo Teismo sprendimų poveikį nacionalinei teisės sistemai,

sugebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos pozicijų, kitų teisės aktų, jų pakeitimų projektus, atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos srities, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srities, produktų saugos srities teisės aktų projektų atitikimo atitinkamiems Lietuvos Respublikos ir / ar ES teisės aktams analizę, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas atitinkamiems ES dokumentams;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, pasiūlymus bei ataskaitas;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą;

rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui svarstyti aktualius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos posėdžiuose;

atstovauja Lietuvos Respublikai ir ministerijai ES komitetuose ir darbo grupėse, dalyvauja kitose eurointegracijos priemonėse;

analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis bei teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

rengia medžiagą ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose bei posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

pristato Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos ES valstybių narių pozicijos, kad būtų užtikrintas ministerijos atstovavimas skyriaus kompetencijos srityse;

rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų;

vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu ES skyriaus kompetencijos srityse;

analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų rengiamų teisės aktų projektų dėl jų atitikimo ES direktyvų nuostatoms ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų skyriaus kompetencijos srityse nuostatoms;

bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija), kitomis valstybės institucijomis darbuotojų saugos ir sveikatos bei ministerijos kompetencijai priklausančiose potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir produktų saugos srityje;

analizuoja duomenis apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę šalyje bei ministerijos kompetencijai priklausančiose potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir produktų saugos srityse ir rengia pasiūlymus skyriaus vedėjui, analizuoja ir apibendrina užsienio valstybių patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje bei ministerijos kompetencijai priklausančiose potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir produktų saugos srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl užsienio valstybių patirties taikymo;

rengia pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje bei ministerijos kompetencijai priklausančiose potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir produktų saugos srityse bei teikia juos skyriaus vedėjui;

rengia pasiūlymus ir teikia skyriaus vedėjui pagal skyriaus veiklos sritį dėl Valstybinės darbo inspekcijos rengiamų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių ir jų įgyvendinimo;

rengia pasiūlymus ir teikia skyriaus vedėjui pagal skyriaus veiklos sritį dėl Valstybinės darbo inspekcijos strateginių tikslų ir metinių uždavinių nustatymo bei organizacinės struktūros ir veiklos tobulinimo;

vykdo pagal skyriaus veiklos sritį Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo pagal programas ir (ar) priemones, koordinavimą ir kontrolę;

vykdo seminarų, konferencijų ir kitų renginių, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, rengimą;

teikia tarnybinę pagalbą kitoms institucijoms ir įstaigoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus, vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

vykdo paskirtųjų atitikties vertinimo įstaigų veiklos ataskaitų nagrinėjimą;

vykdo valstybės strategijų, ilgalaikių ir tikslinių valstybės programų ir priemonių pagal skyriaus veiklos sritis, parengimą, kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

nagrinėja įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų veiklos ataskaitas, prižiūri įgaliojimų suteikimo sąlygų laikymąsi;

ministro nustatyta atstovavimo viešosiose įstaigose tvarka vykdo skyriui pavestas funkcijas;

skyriaus vedėjo laikinai nesant, vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

atlieka kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.