Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srityje, produktų saugos srityje;

išmanyti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ir produktų saugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir korupcijos prevenciją, taip pat žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos tvarką, išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ir produktų saugos srityje bei jų įgyvendinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;

žinoti Lietuvos Respublikos valdymo struktūrą bei teisės sistemą;

žinoti bendruosius ES teisės principus ir institucinę sistemą, bendrąją ES politiką ir jos įgyvendinimą

sugebėti rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos pozicijų, kitų teisės aktų, jų pakeitimų ir papildymų projektus, atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos srities, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros srities, produktų saugos srities teisės aktų projektų atitikimo atitinkamiems Lietuvos Respublikos ir / ar ES teisės aktams analizę, rengti Lietuvos Respublikos pozicijas atitinkamiems ES dokumentams;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus bei ataskaitas;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo tvarką; mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus darbą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paveda užduočių vykdymą skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), nustato užduočių vykdymo terminus, tiesiogiai dalyvauja skyriui pavestų užduočių vykdyme kartu su skyriaus darbuotojais;

organizuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, projektų rengimą, parengtų teisės aktų projektų derinimą su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais;

organizuoja valstybės strategijų, ilgalaikių ir tikslinių valstybės programų ir priemonių pagal skyriaus veiklos sritis, parengimą, koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją organizuoja skyriaus dalyvavimą įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

organizuoja išvadų dėl skyriui nukreiptų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su skyriaus veiklos sritimis, parengimą;

organizuoja skyriui nukreiptų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, skundų ir prašymų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

organizuoja Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) parengtos darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vykdymo ataskaitos nagrinėjimą ir pasiūlymų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės stebėsenos pateikimą Valstybinei darbo inspekcijai;

koordinuoja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos veiklos organizavimą;

koordinuoja Akredituotų kontrolės įstaigų, siekiančių tapti įgaliotomis potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigomis, pateiktų prašymų ir dokumentų vertinimo komisijos veiklos organizavimą, Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę parengimą ir jų pateikimą ministerijos kancleriui (toliau – kancleris) pasirašyti;

organizuoja įgaliotų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų veiklos ataskaitų nagrinėjimą;

koordinuoja Juridinių asmenų, norinčių gauti nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją, pateiktų prašymų ir dokumentų vertinimo komisijos veiklos organizavimą, potvarkių dėl nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo parengimo ir jų pateikimo kancleriui pasirašyti;

koordinuoja licencijų, išduotų potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinei priežiūrai, registravimą, informacijos Juridinių asmenų registrui apie išduotas licencijas teikimą;

organizuoja informacijos, susijusios su skyriaus veikla, ministerijos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse rengimą ir skelbimą;

organizuoja paskirtųjų atitikties vertinimo įstaigų veiklos ataskaitų nagrinėjimą;

organizuoja skyriaus dalyvavimą keitimosi informacija apie techninius reglamentus pagal ministerijai pavestas direktyvas procedūrose;

organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų saugos srityse parengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, kitų valstybės institucijų parengtų pozicijų derinimą;

koordinuoja atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų saugos klausimais;

organizuoja Lietuvos narystės ES įsipareigojimų darbuotojų saugos ir sveikatos bei produktų saugos klausimais srityse vykdymą ir informacijos apie tai ES institucijoms parengimą ES teisės aktų nustatyta tvarka;

koordinuoja seminarų, konferencijų ir kitų renginių, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, organizavimą;

organizuoja skyriaus darbuotojų paskyrimą dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų, Nacionalinio akreditacijos biuro tarybos veikloje ir užtikrina jų dalyvavimą šioje veikloje;

koordinuoja skyriui priskirtų bylų dokumentacijos tvarkymą ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;

koordinuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo nagrinėjimą ir informaciją apie tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą pateikimą ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

organizuoja pasiūlymų dėl tarptautinių sutarčių sudarymo parengimą ir pateikimą ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

organizuoja ataskaitų, kaip vykdomi tarptautiniai įsipareigojimai, parengimą ir jų pateikimą ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sričių klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

organizuoja taikomųjų mokslinių tyrimų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

organizuoja pasiūlymų parengimą ir teikimą ministrui ar jo įgaliotam asmeniui dėl Valstybinės darbo inspekcijos strateginių tikslų ir metinių uždavinių nustatymo bei organizacinės struktūros ir veiklos tobulinimo;

derina su socialinės apsaugos ir darbo viceministru (toliau – viceministras) pagal nustatytą veiklos sritį skyriaus darbo tobulinimo klausimus;

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;

rengia ir teikia ministerijos kancleriui siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

rekomenduoja skyriaus darbuotojus kvalifikacijos tobulinimui;

dalyvauja ministerijoje sudarytose komisijose priimant asmenis į skyriaus darbuotojų pareigas;

pasirašo informacinio pobūdžio skyriaus darbuotojų parengtus raštus fiziniams ir juridiniams asmenims, raštus tarnybinės pagalbos klausimais, raštus, kuriais ministerijoje gauti dokumentai pagal kompetenciją persiunčiami kitoms institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, raštus, kuriais juridiniams ir fiziniams asmenims pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą, atsakymus į ministerijoje gautus juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, tarp jų atsakymus, kai ministerijos nuomonė dėl prašyme ar skunde nagrinėjamo klausimo jau buvo pateikta anksčiau ir ji nepasikeitė, išskyrus tuos atsakymus, kuriuos pagal kompetenciją pasirašo viceministrai ar kancleris, atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, kurių rezoliucijose nurodyta, kad atsakymą pasirašo skyriaus vedėjas, kitus teisės aktais jam pasirašyti paskirtus dokumentus;

ministro nustatyta atstovavimo viešosiose įstaigose tvarka vykdo skyriui pavestas funkcijas;

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio viceministro pagal nustatytą veiklos sritį pavedimus pagal skyriaus kompetenciją.