Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos krypties arba technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;

turėti socialiai pažeidžiamų asmenų integravimo į darbo rinką darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose įstaigose (toliau – užimtumo įstaigos);

turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo atstovavimo ES srityje patirtį;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką, taip pat viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;

išmanyti ES steigiamųjų sutarčių nuostatas, įtvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;

išmanyti skyriui nustatytose veiklos srities ES teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę reikalavimus;

išmanyti Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimus ir rekomendacijas;

mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

sugebėti rengti, analizuoti ir vertinti teisės aktus, strategijas, koncepcijas ir programas bei kitus dokumentus, organizuoti ir koordinuoti jų įgyvendinimą;

sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, gebėti organizuoti, koordinuoti darbo grupių veiklą;

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, strategijų, koncepcijų, programų rengimo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

rengia teisės aktų projektus valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms, neįgaliųjų užimtumo ir darbo rinkos paslaugų teikimo veiklos srityse;

vykdo teisės aktų, reguliuojančių valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms, poveikio neįgaliųjų ir kitų socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų (toliau – tikslinės grupės) užimtumui vertinimą;

analizuoja Lietuvos Respublikos ir ES politikos darbo rinkos paslaugų teikimo ir valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimo klausimais įgyvendinimą, problematiką bei teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų tobulinimo;

vertina užimtumo įstaigų vykdomų priemonių, susijusių su darbo rinkos paslaugų teikimu, neįgaliųjų užimtumu, įgyvendinimą;

vykdo užimtumo įstaigų veiklos priežiūrą skyriui nustatytose veiklos srityse, rengia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl užimtumo įstaigų metinių veiklos tikslų ir uždavinių, vertina jų teikiamas veiklos ataskaitas;

rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais skyriaus nustatytose veiklos srityse klausimais, koordinuoja nustatytoms veiklos sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;

užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose specialiose veiklos srityse nustatytais klausimais;

rengia teisės aktų projektus dėl ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos Respublikos narystės ES įsipareigojimus skyriui nustatytose veiklos srityse ir apie tai rengia informaciją ES institucijoms;

analizuoja valstybės pagalbos socialinėms įmonėms politikos įgyvendinimą, atsižvelgiant į ES vykdomą užimtumo politiką;

bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis, kitais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), socialinių įmonių ir neįgaliųjų užimtumo klausimais;

analizuoja tarptautinių teisės aktų reikalavimų skyriui nustatytose veiklos srityse įgyvendinimą ir teikia informaciją atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams ir darbuotojams;

teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl tarptautinių sutarčių skyriui nustatytose veiklos srityse sudarymo, teikia informaciją apie jų vykdymą;

rengia ataskaitas apie vykdomų tarptautinių įsipareigojimų skyriui nustatytose veiklos srityse įgyvendinimą;

rengia ir dalyvauja rengiant valstybės strategijas, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones, skyriui nustatytose veiklos srityse, dalyvauja įgyvendinant kitų valstybės institucijų parengtas strategijas ir programas;

teikia išvadas dėl kitų Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją bei kitų valstybių patirtį socialinių įmonių plėtros ir neįgaliųjų užimtumo politikos įgyvendinimo srityse;

rengia informaciją, pranešimus ir apžvalgas apie socialiai pažeidžiamų asmenų integravimo darbo rinkoje galimybes;

organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius, susijusius su skyriaus nustatytomis veiklos sritimis;

dalyvauja rengiant strategijas, veiksmų programas, projektų atrankos kriterijus ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui;

nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su skyriaus nustatytomis veiklos sritimis;

vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;

rengia specialiąsias viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų);

vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.